Navigációs útvonal

Megosztás! 
	Megosztás Facebookon!
 
	Megosztás Twitteren!
 
	Megosztás Google-n!
 
	Megosztás LinkedIn-en!

Munkavállalók és nyugdíjasok

Frissítve : 10/2013

Uniós családtagok

Egyéb rokonom / be nem jegyzett élettársam

A legfeljebb három hónapig tartó külföldi tartózkodás

EU-tagország állampolgáraként az Ön élettársának, illetve rokonainak joguk van három hónapig Önnel együtt egy másik EU-tagországban tartózkodni. Ott-tartózkodásukra ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint az Ön kinntartózkodására.

A vonatkozó feltételek és a teljesítendő adminisztratív követelmények áttekintéséhez kattintson az Önt érdeklő kategóriára:

Három hónapot meghaladó időtartamú külföldi tartózkodás

Ha az Ön élettársa, illetve rokonai három hónapnál hosszabb ideig kívánnak az Ön új lakhelyéül szolgáló uniós országban tartózkodni, ezt az EU-tagországok állampolgáraira vonatkozó általános feltételek mellett tehetik meg.

A vonatkozó feltételek és a teljesítendő adminisztratív követelmények áttekintéséhez kattintson az Önt érdeklő kategóriára:

Még abban az esetben is elképzelhető, hogy családtagként három hónapot meghaladó ideig Önnel maradhatnak a fogadó országban, ha nem teljesítik a vonatkozó feltételeket (ez lehet például a helyzet, ha Ön munkaviszonyban áll az adott országban, élettársa viszont nem dolgozik, hanem otthon van közös gyermekükkel):

 • Az Ön rokonai – férjét, feleségét, gyermekeit, unokáit, szüleit és nagyszüleit kivéve – akkor tartózkodhatnak Önnel az adott országban, ha:
  • súlyos betegségben szenvednek, és rá vannak utalva az Ön személyes gondoskodására, illetve ha
  • az Ön eltartottjai.
 • Élettársa akkor tartózkodhat Önnel az országban, ha tartós párkapcsolatban él Önnel.

A hatóságok eseti alapon bírálják el az Ön rokonainak/élettársának tartózkodási kérelmét, és ennek során figyelembe veszik az Önök sajátos helyzetét és az ország által támasztott követelményeket is.

Az uniós jog garantálja az Ön élettársa, illetve eltartott rokonai számára, hogy:

 • az Ön tartózkodási helyéül szolgáló ország hatóságai elbírálják arra irányuló kérelmüket, hogy Önnel együtt az országban tartózkodjanak;
 • a hatóságok a lehető leghamarabb írásban tájékoztatják őket döntésükről;
 • fellebbezhetnek, ha kérelmüket elutasítják. Ha a hatóságok a tartózkodási kérelem elutasítása mellett döntenek, meg kell indokolniuk döntésüket, és ismertetniük kell, hogy az elutasítás milyen következményekkel jár az Ön élettársára/rokonaira nézve. A határozatnak arra is ki kell térnie, meddig és hogyan lehet fellebbezni a döntés ellen.

Munkavállalók

Ha Ön – alkalmazottként, önfoglalkoztatóként vagy kiküldött munkavállalóként — munkát vállal az adott országban, azt a hatóságok feltétlenül figyelembe veszik, amikor elbírálják élettársának/rokonainak tartózkodási kérelmét.

Nyugdíjasok

Ha Ön nyugdíjas, igazolnia kell (élettársa, illetve rokonai vonatkozásában), hogy:

 • elegendő a jövedelme ahhoz, hogy jövedelemtámogatás nélkül megéljenek belőle;
 • teljes körű egészségbiztosítással rendelkezik a tartózkodási hely szerinti országban.

A fogadó ország hatóságai nem írhatják elő, hogy az Ön jövedelme meghaladja azt az összeget, amely családtagjait feljogosítaná arra, hogy az adott országban alapszintű jövedelemtámogatásban részesüljenek.

Bejelentkezés a hatóságoknál

Az Ön élettársának, illetve rokonainak a beutazásuktól számított három hónapon belül regisztrációs igazolást kell kiváltaniuk a hatóságoktól (gyakran az önkormányzati hivatalnál vagy a helyi rendőrőrsön).

Másik uniós országban történő tartózkodásuk tekintetében ugyanazok az adminisztratív feltételek vonatkoznak rájuk, mint az EU-tagországok állampolgáraira.

A vonatkozó feltételek és a teljesítendő adminisztratív követelmények áttekintéséhez kattintson az Önt érdeklő kategóriára:

Ha a kérelmező az Ön családtagjaként tartózkodik az adott országban, a regisztrációs igazolás kiváltásához az alábbi dokumentumokat kell benyújtaniuk:

 • érvényes személyi igazolvány vagy útlevél,
 • az Ön részére kiállított regisztrációs igazolás vagy az Ön ott-tartózkodását igazoló egyéb okmány,
 • az Önök közötti rokoni kapcsolat meglétét igazoló dokumentum,
 • igazolás arról, hogy a kérdéses személy az ön eltartottja, illetve hogy komoly egészségügyi okból kifolyólag személyes gondoskodást igényel,
 • élettárs esetében a tartós párkapcsolat meglétének igazolása,
 • ha Ön nyugdíjas, igazolás arról, hogy elegendő jövedelme van, továbbá hogy teljes körű és az adott országban érvényes egészségbiztosítással rendelkezik, mely kiterjed élettársára/rokonaira is.

Élettársa/rokonai a fentieken kívül nem kötelezhetők egyéb dokumentumok benyújtására.

A hatóságoknak a lehető legrövidebb időn belül meg kell hozniuk döntésüket.

Ha a hatóságok elfogadják a tartózkodási kérelmet, kiállítják a regisztrációs igazolást, mely tanúsítja, hogy az Ön élettársának, illetve rokonainak jogukban áll a fogadó országban tartózkodni. A dokumentum feltünteti nevüket és címüket, valamint a bejelentkezés időpontját.

Az igazolás kiállításának költsége nem haladhatja meg azt az összeget, amit az ország saját állampolgárai a személyi igazolvány kiállításakor fizetnek.

A dokumentum határozatlan ideig érvényes (azaz érvényességét nem kell meghosszabbítani). Elképzelhető azonban, hogy a lakcím esetleges megváltozását be kell jelenteni a hatóságoknak.

Sok országban követelmény, hogy az ott élő külföldi uniós polgárok élettársai/rokonai mindig maguknál tartsák regisztrációs igazolásukat és személyi igazolványukat/útlevelüket. Ha otthon felejtik irataikat, előfordulhat, hogy bírságot kell fizetniük, de az országból emiatt nem utasíthatják ki őket.

Ha Ön nehézségekbe ütközik, amikor élettársa/családtagjai részére regisztrációs igazolást próbál kiváltani, forduljon segítségnyújtó szolgálatunkhoz.

Egyenlő bánásmód

Az új országban az Ön élettársát/rokonait ott-tartózkodásuk ideje alatt az elhelyezkedés, a bérezés, a munkavállalást segítő juttatások, az iskolai beiratkozás stb. tekintetében ugyanolyan elbánás illeti meg, mint az adott ország állampolgárait.

Felszólítás az ország területének elhagyására / Kiutasítás

Az Ön élettársa, illetve rokonai mindaddig Önnel maradhatnak az adott országban, amíg teljesítik az ott-tartózkodás feltételeit. Attól a pillanattól kezdve, hogy nem teljesítik a vonatkozó feltételeket, a tagállami hatóságok  felszólíthatják őket arra, hogy hagyják el az ország területét.

A fogadó ország kivételes esetekben dönthet úgy, hogy – közrendi vagy közbiztonsági okokból – kiutasítja őket területéről. Ezt azonban csak akkor teheti meg, ha bizonyítani tudja, hogy ottlétük komoly veszélyt jelent.

A kiutasítási határozatról az érintetteket írásban kell értesíteni. Ugyancsak írásban kell adott esetben felszólítani őket arra, hogy hagyják el az ország területét. A dokumentumban fel kell tüntetni az összes indokot, és ismertetni kell, hogyan és meddig tudnak a döntés ellen fellebbezni.

Huzamos tartózkodás

Uniós polgárként az Ön élettársa/rokonai automatikusan jogot szerezhetnek arra, hogy huzamos ideig a kérdéses tagállamban tartózkodjanak, ha már legalább öt éve megszakítás nélkül és jogszerűen az adott országban élnek. Ebben a tekintetben ugyanazok a feltételek vonatkoznak rájuk, mint Önre.

A vonatkozó feltételek áttekintéséhez kattintson az Önt érdeklő kategóriára:

Ha a hatóságok engedélyezték számukra, hogy családtagként Önnel maradjanak az országban, akkor az Ön élettársa/rokonai automatikusan elnyerik a huzamos tartózkodás jogát azt követően, hogy öt évigmegszakítás nélkül az országban éltek.

A huzamos tartózkodás jogának elnyerése azt jelenti, hogy ugyanazokra a jogokra, ellátásokra és kedvezményekre lesznek jogosultak, mint az adott ország állampolgárai; annyi ideig maradhatnak az országban, ameddig csak akarnak, még abban az esetben is, ha nem állnak munkaviszonyban, és jövedelemtámogatásra van szükségük.

Ha azonban egyhuzamban két évnél hosszabb időre elhagyják az ország területét, elveszthetik a huzamos tartózkodás jogát.

Nézzen utána, hogyan szerezheti be a feltétel nélküli huzamos tartózkodásra feljogosító okmányt hozzátartozói számára.

Munkavállalók

Ha Ön nem hazájában, hanem egy másik uniós tagállamban dolgozik alkalmazottként vagy önfoglalkoztatóként, és meghal, mielőtt még elnyerné a huzamos tartózkodás jogát az adott országban, családtagként Önnel élő élettársa/rokonai különleges elbánásban részesülhetnek. Ez magában foglalhatja azt is, hogy huzamos ideig az országban maradhatnak, feltéve hogy Ön:

 • munkahelyi balesetben vagy foglalkozási betegség következtében veszti életét,

vagy

 • halálát megelőzően legalább két évig megszakítás nélkül az adott országban élt.
További segítségre van szüksége?

További segítségre van szüksége?

Nem találta meg a keresett információt? Megoldandó problémája adódott?

Kérjen tanácsot az Önt megillető uniós jogokkal kapcsolatban

Tagállami hatóságokkal kapcsolatos problémák megoldása

Footnote

vagy izlandi, liechtensteini vagy norvég állampolgár

Retour au texte en cours.

az Ön házastársa, gyermekei, unokái, szülei és nagyszülei kivételével

Retour au texte en cours.

Ebben az esetben: a 27 uniós tagállam, valamint Izland, Liechtenstein és Norvégia.

Retour au texte en cours.

az Ön házastársa, gyermekei, unokái, szülei és nagyszülei kivételével

Retour au texte en cours.

Ebben az esetben: a 27 uniós tagállam, valamint Izland, Liechtenstein és Norvégia.

Retour au texte en cours.

vagy izlandi, liechtensteini vagy norvég állampolgár

Retour au texte en cours.

Ebben az esetben: a 27 uniós tagállam, valamint Izland, Liechtenstein és Norvégia.

Retour au texte en cours.

vagy izlandi, liechtensteini vagy norvég állampolgár

Retour au texte en cours.

vagy izlandi, liechtensteini vagy norvég állampolgár

Retour au texte en cours.