Navigatsioonitee

Jagga 
	Jaga Facebook´is
 
	Jaga Twitter´is
 
	Jagage Google+ vahendusel
 
	Jaga linkedIn´is

Töötajad ja pensionärid

Ajakohastatud : 10/2013

ELi kodanikest pereliikmed

Minu teised sugulased / registreerimata partner

Viibimine välismaal kuni 3 kuud

ELi kodanikena on teie partneril ja sugulastel õigus viibida teiega teises ELi liikmesriigis kuni 3 kuud samadel tingimustel kui teilgi.

Tutvuge tingimuste ja formaalsustega:

Viibimine välismaal kauem kui 3 kuud

Teie partner või sugulased võivad elada teie uueks elukohaks olevas ELi liikmesriigis samadel tingimustel kui ELi kodanikud.

Tutvuge tingimuste ja formaalsustega:

Kui nende puhul ei ole asjaomased tingimused täidetud (näiteks teie töötate, kuid teie partner on lapsega kodune), võivad nad siiski viibida koos teiega uues elukohariigis teie pereliikmetena.

 • Sugulased, kes ei ole teie abikaasa, (lapse)lapsed või (vana)vanemad, võivad teiega uues elukohariigis viibida, kui
  • nad on tõsiselt haiged ning vajavad teie isiklikku hoolt või
  • nad on teist majanduslikult sõltuvad.
 • Partner võib teiega uues elukohariigis viibida juhul, kui teil on püsisuhe.

Teie uue elukohariigi ametiasutused langetavad otsuse iga üksikjuhtumi puhul eraldi, võttes arvesse teie isiklikke asjaolusid ning olukorda oma riigis.

ELi õigusega tagatakse teie partnerile või ülalpeetavatele sugulastele, et 

 • teie uueks elukohariigiks oleva liikmesriigi ametiasutused hindavad nende taotlust elada teiega selles riigis;
 • nad saavad kirjaliku otsuse nii kiiresti kui võimalik;
 • nad saavad taotluse tagasilükkamise korral otsuse edasi kaevata. Tagasilükkamise korral tuleb seda põhjendada ning selgitada selle tagajärgi teie partnerile või sugulastele ning täpsustada edasikaebamise korda ja tähtaega.

Töötajad

Kui töötate teises liikmesriigis töövõtja, füüsilisest isikust ettevõtja või lähetatud töötajana, võtavad ametiasutused seda kindlasti arvesse, kui teevad otsuse selle kohta, kas teie partner/sugulased võivad riiki jääda.

Pensionärid

Kui olete pensionär, siis peate tõendama, et teil on (teie partneri või sugulaste jaoks):

 • piisav sissetulek, et elada ilma sissetulekutoetuseta;
 • üldine ravikindlustus oma uues elukohariigis.

Riigi ametiasutused ei või teilt nõuda, et teie sissetulek oleks suurem kui see lävi, millest väiksem sissetulek annaks teie perele õiguse saada selles riigis sissetulekutoetust.

Registreerimine

Teie sugulased või partner peaksid 3 kuu jooksul pärast saabumist taotlema pädevalt ametiasutuselt (sageli linnavalitsus või kohalik politseijaoskond) registreerimistunnitust.

Nad võivad viibida koos teiega mõnes teises ELi liikmesriigis samadel haldustingimustel, mida kohaldatakse ELi kodanike suhtes.

Tutvuge tingimuste ja formaalsustega:

Kui nad viibivad riigis teie pereliikmetena, vajavad nad registreerimistunnistuse saamiseks järgmisi dokumente:

 • kehtiv isikutunnitus või pass;
 • teie registreerimistunnitus või muu tõend, mis kinnitab teie elamist kõnealuses riigis;
 • teie perekondlikku suhet tõendav dokument; 
 • tõendid selle kohta, et nad on teie ülalpidamisel või nende tervisliku seisundi tõttu peate te isiklikult nende eest hoolitsema;
 • partnerite puhul tõend püsisuhte kohta;
 • kui olete pensionär, tõendid piisava sissetuleku ning üldise ravikindlustuse kohta teie partnerile või sugulastele asjaomases liikmesriigis.

Mingeid muid dokumente nõuda ei tohi.

Ametiasutused peavad tegema oma otsuse võimalikult kiiresti.

Kui taotlus kiidetakse heaks, saavad teie sugulased/partner registreerimistunnistuse. See tunnistus tõendab nende õigust elada asjaomases riigis; sellele on märgitud nende nimi ja aadress ning registreerimiskuupäev.

Tunnistus ei tohiks maksta rohkem kui selle liikmesriigi kodanike isikutunnitus.  

See peaks olema tähtajatu (seda ei pea pikendama), kuid nad peaksid kohalikke ametiasutusi oma aadressi muutumise korral teavitama.

Paljudes riikides peavad nad oma registreerimistunnistust ja isikutunnistust/passi alati kaasas kandma. Kui nad jätavad nimetatud dokumendid koju, siis võib määrata neile trahvi, kuid üksnes selle tõttu neid riigist välja saata ei tohi.

Kui teil on probleeme oma partnerile või pereliikmetele registreerimistunnistuse saamisega, siis võite võtta ühendust meie abiteenistustega.

Võrdne kohtlemine

Teie uues elukohariigis viibimise ajal tuleb teie sugulasi/partnerit kohelda võrdselt asjaomase riigi kodanikega, eriti seoses juurdepääsuga tööturule, töötasuga, töökoha leidmist hõlbustavate hüvitistega, kooliskäimisega jne.

Nõue riigist lahkuda / väljasaatmine

Teie sugulased ja partner võivad elada koos teiega teie elukohariigis niikaua, kuni nad täidavad riigis elamiseks vajalikke tingimusi.  Kui nad enam asjaomaseid tingimusi ei täida, võivad riigi ametiasutused nõuda neilt riigist lahkumist.

Erandjuhtudel võib teie uus elukohariik otsustada nad avaliku korra või julgeoleku huvides riigist välja saata, kuid üksnes juhul, kui ta suudab tõendada, et nad kujutavad endast väga tõsist ohtu

Väljasaatmise otsus või nõue riigist lahkuda tuleb neile esitada kirjalikult. Dokumendis tuleb tuua ära täielik põhjendus ning täpsustada edasikaebamise korda ja tähtaega.

Õigus elada alaliselt teises liikmesriigis

ELi kodanikena võivad teie sugulased ja partner saada teiega samadel tingimustel automaatse alalise elamise õiguse, kui nad on elanud teises liikmesriigis seaduslikult5 järjestikust aastat.

Tutvuge lähemalt kohaldatavate tingimustega:

Kui teie sugulastele või partnerile anti luba elada koos teiega teie pereliikmetena, saavad nad samuti automaatse õiguse elada alaliselt teises riigis, kui nad on seal elanud 5järjestikust aastat.  

Õigus elada alaliselt teises riigis tähendab, et neil on samad õigused ning võimalus saada samu hüvitisi ja kasutada samu eeliseid, mis selle riigi kodanikel – nad võivad seal elada nii kaua, kui soovivad, isegi kui nad ei tööta ning vajavad sissetulekutoetust.

Nad võivad kaotada oma õiguse riigis alaliselt elada, kui nad  elavad sellest väljaspool kauem kui 2 järjestikust aastat.

Uurige, kuidas saada alaline elamisluba, mis tõendab nende õigust viibida riigis tingimusteta.

Töötajad

Kui te töötasite või olite füüsilisest isikust ettevõtja teises ELi liikmesriigis ning surite enne, kui saite õiguse seal alaliselt elada, siis võidakse teie sugulaste või partneri suhtes, kes elasid samuti koos teiega kui pereliikmed, kohaldada eritingimusi. Need võivad hõlmata luba jääda riiki alaliselt elama, kui:

 • teie surmapõhjuseks oli tööõnnetus või kutsehaigus

või

 • olite enne oma surma elanud asjaomases riigis vähemalt 2 järjestikust aastat.
Vajate ikka veel abi?

Vajate ikka veel abi?

Te ei leidnud otsitavat teavet? Kas teil on lahendust vajav probleem?

Küsige nõu oma õiguste kohta ELis

Lahendage probleemid riigiasutusega

Footnote

või Islandi, Norra või Šveitsi kodanik

Retour au texte en cours.

mitte teie abikaasa, lapsed, lapselapsed ega vanemad vanavanemad

Retour au texte en cours.

Antud juhul 27 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein ja Norra

Retour au texte en cours.

mitte teie abikaasa, lapsed, lapselapsed ega vanemad vanavanemad

Retour au texte en cours.

Antud juhul 27 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein ja Norra

Retour au texte en cours.

või Islandi, Norra või Šveitsi kodanik

Retour au texte en cours.

või Islandi, Norra või Šveitsi kodanik

Retour au texte en cours.

Antud juhul 27 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein ja Norra

Retour au texte en cours.

või Islandi, Norra või Šveitsi kodanik

Retour au texte en cours.