Cesta

Přidej na 
	Přidej na Facebook 
 
	Přidej na Twitter
 
	Přidej na google+
 
	Přidej na linkedIn

Pracující a důchodci

Aktualizováno : 10/2013

Rodinní příslušníci ze zemí EU

Ostatní příbuzní / neregistrovaný partner či partnerka

Pobyt v zahraničí nepřesahující 3 měsíce

Je-li váš partner či partnerka a příbuzní občany některé ze zemí EU , mají právo s vámi pobývat v jiné členské zemi EU až 3 měsíce za stejných podmínek, které platí pro vás.

Více informací o těchto podmínkách i správních náležitostech se dozvíte na následujících stránkách:

Pobyt v zahraničí delší 3 měsíců

Váš partner či partnerka nebo příbuzní s vámi mohou na území jiné členské země EU pobývat za stejných podmínek, které se vztahují na občany EU.

Více informací o těchto podmínkách i správních náležitostech se dozvíte na následujících stránkách

Pokud do těchto kategorií nespadají (když například vy pracujete a váš partner či partnerka je doma s dítětem), mohou v dané zemi pobývat coby vaši rodinní příslušníci za těchto podmínek:

 • Ostatní příbuzní, tedy nikoli váš manžel, manželka, děti, vnoučata, rodiče či prarodiče, s vámi v zahraničí mohou zůstat za předpokladu, že jsou:
  • vážně nemocní a jejich zdravotní stav si vyžaduje vaši osobní péči, nebo
  • jsou na vás finančně závislí.
 • Váš partner či partnerka s vámi může v zahraničí setrvat za předpokladu, že je váš vztah trvalého charakteru.

V takové situaci rozhodnou příslušné orgány vždy případ od případu, tedy podle vaší situace, a na základě vnitrostátních předpisů a podmínek.

Legislativa EU vašemu partnerovi či partnerce či vámi vyživovanému příbuznému zaručuje, že:

 • jejich žádost o setrvání v zemi, kde žijete, bude posouzena příslušnými orgány dané země
 • jim bude zasláno bez zbytečného odkladu písemné vyjádření k žádosti
 • se mohou v případě odepření povolení k pobytu odvolat. Ve zdůvodnění zamítnutí žádosti musí být uvedeno i to, co z toho pro vašeho partnera, partnerku či příbuzné vyplývá, a dále lhůta i způsob, jakým se mohou odvolat.

Pracující

Při posuzování žádosti o pobyt vašeho příbuzného, partnera či partnerky vezmou příslušné orgány vždy v potaz, zda jste v zahraničí zaměstnáni, pracujete zde jako osoba samostatně výdělečně činná či jste byli do zahraničí vysláni svým zaměstnavatelem.

Důchodci

Pokud žijete v zahraničí a pobíráte starobní důchod, budete muset prokázat, že k zajištění vašeho partnera, partnerky či příbuzných, kteří s vámi žijí, máte:

 • dostatečně vysoký důchod na jejich zajištění
 • sjednané zdravotní pojištění, kterým jsou v dané zemi kryta všechna rizika.

Vaše příjmy by sice neměly klesnout pod úroveň, kdy by vaše rodina měla nárok na základní dávky ze systému sociálního zabezpečení dané země, nicméně tamější vnitrostátní orgány nesmějí vyžadovat, aby tuto úroveň přesáhly.

Registrace pobytu

Vaši příbuzní, váš partner či partnerka by si měli během tří měsíců po příjezdu požádat o osvědčení o registraci u příslušného místního orgánu (zpravidla se jedná o městský úřad či policii).

V dané zemi EU se pak mohou zdržovat za stejných podmínek, které platí pro ostatní občany.

Více informací o těchto podmínkách i správních náležitostech se dozvíte na následujících stránkách

Zůstanou-li na území daného státu coby vaši rodinní příslušníci, budou muset pro získání osvědčení o registraci předložit následující dokumenty:

 • platný průkaz totožnosti nebo cestovní pas
 • vaše osvědčení o registraci či jiný doklad potvrzující, že máte v dané zemi bydliště
 • doklad potvrzující rodinný vztah k vám
 • doklad, že jsou vámi vyživovanými osobami nebo že o ně v důsledku jejich závažného zdravotního stavu pečujete
 • partner či partnerka musí doložit, že s vámi žije v trvalém vztahu
 • pokud jste v důchodu, musíte prokázat, že máte dostatečné prostředky a uzavřeli jste pro vašeho partnera, partnerku či rodinné příslušníky příslušné zdravotní pojištění.

Jiné dokumenty vnitrostátní orgány hostitelské země vyžadovat nesmějí.

V dané věci by pak měly rozhodnout bez zbytečného odkladu.

Pokud je žádost schválena, bude vašemu partnerovi, partnerce či příbuznému vydáno osvědčení o registraci.  Na základě tohoto osvědčení, které mívá formu průkazu, mají právo v dané zemi setrvat. Je na něm uvedeno jejich jméno, příjmení a bydliště, jakož i datum registrace.

Vydání tohoto osvědčení bývá zpoplatněno, avšak cena by neměla přesáhnout náklady občanů dané země na průkaz totožnosti.

Průkaz by měl mít neomezenou platnost a jeho držitel by ho tak neměl mít povinnost obnovovat. Příslušné orgány však mohou požadovat, aby jim ohlásil jakoukoli změnu bydliště.

V mnohých zemích existuje povinnost nosit toto osvědčení o registraci a průkaz totožnosti, popř. cestovní doklad stále při sobě. Pokud ho s sebou nemáte, může vám být udělena pokuta. Za tento přestupek však nesmíte být ze země vyhoštěni.

Setkáte-li se při žádosti o toto osvědčení pro vašeho partnera, partnerku či příbuzného s problémy, můžete se obrátit na naši asistenční službu.

Rovné zacházení

S vaším partnerem, partnerkou či příbuznými by mělo být během pobytu v zemi, kde s vámi žijí, zacházeno stejně jako s občany hostitelské země, a to jak při hledání zaměstnání, tak při výměru platu či zařazení do školy apod. 

Výzva k opuštění území, vyhoštění

Váš partner, partnerka či příbuzný mohou s vámi v dané zemi setrvat, dokud splňují kritéria potřebná k získání povolení k pobytu. Pokud dané podmínky již nesplňují, příslušné vnitrostátní orgány mají právo je vyzvat, aby území daného státu opustili.

Ve výjimečných případech mohou být z dané země vyhoštěni, například pokud ohrožují bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušili veřejný pořádek. Taková situace však může nastat pouze tehdy, pokud příslušné orgány prokáží, že daná osoba představovala závažnou hrozbu.

Rozhodnutí o vyhoštění i výzva k opuštění území musí být vyhotoveny písemně. Musí v nich být uvedeno odůvodnění a také to, jak a do kdy se můžete odvolat.

Trvalý pobyt

Pokud je váš partner, partnerka či příbuzný občanem EU, může získat trvalý pobyt automaticky po 5 letech  nepřetržitého pobytu v dané zemi. Musí se samozřejmě jednat o pobyt legální. V takovém případě povolení k trvalému pobytu získají za stejných podmínek jako vy.

Více informací o těchto podmínkách naleznete zde:

Pokud váš partner, partnerka či příbuzný získali povolení pobývat v dané zemi coby váš rodinný příslušník, získají rovněž právo na trvalý pobyt poté, co v zemi strávili nepřetržitě alespoň 5 let.

Na základě povolení k trvalému pobytu pak budou mít stejná práva a další výhody jako občané dané země a budou moci setrvat po neomezenou dobu, i když nebudou pracovat a budou pobírat sociální dávky.

Práva na trvalý pobyt mohou pozbýt, pokud stráví v zahraničí nepřetržitě více než24 měsíců.

Jak získat doklad, který doloží právo trvale pobývat na území dané země.

Pracující

Pokud státní příslušník některé členské země EU, který je zaměstnán či je samostatně výdělečně činný v jiné zemi EU, zemře ještě předtím, než zde získá trvalý pobyt, může se na jeho partnera, partnerku či příbuzné, kteří s ní žili coby rodinní příslušníci, vztahovat zvláštní režim. Může jim být například vydáno povolení k trvalému pobytu, a to za předpokladu, že:

 • byl příčinou smrti pracovní úraz nebo nemoc z povolání

nebo

 • ke dni úmrtí příbuzného v zemi pobývali alespoň 2 roky.
Nenašli jste, co jste hledali?

Nenašli jste, co jste hledali?

Nenašli jste informace, které hledáte? Chtěli byste pomoci s řešením nějakého problému?

Poradenství o právech občanů v EU

Na koho se obrátit v případě sporu se státním orgánem

Footnote

nebo státní příslušník Islandu, Lichtenštejnska či Norska

Retour au texte en cours.

jiné osoby než manžel(ka), děti, vnoučata a (pra)rodiče

Retour au texte en cours.

V tomto případě 27 členských států EU, Island, Lichtenštejnsko a Norsko

Retour au texte en cours.

jiné osoby než manžel(ka), děti, vnoučata a (pra)rodiče

Retour au texte en cours.

V tomto případě 27 členských států EU, Island, Lichtenštejnsko a Norsko

Retour au texte en cours.

nebo státní příslušník Islandu, Lichtenštejnska či Norska

Retour au texte en cours.

V tomto případě 27 členských států EU, Island, Lichtenštejnsko a Norsko

Retour au texte en cours.

nebo státní příslušník Islandu, Lichtenštejnska či Norska

Retour au texte en cours.

nebo státní příslušník Islandu, Lichtenštejnska či Norska

Retour au texte en cours.