Навигационна пътека

Споделете по 
	Споделете по „Facebook“
 
	Споделете по „Twitter“
 
	Споделете в Google+
 
	Споделете в linkedIn

Работещи и пенсионери

Актуализация : 10/2013

Членове на семейства, които са граждани на ЕС

Други роднини / нерегистриран партньор

Престой в чужбина до 3 месеца

Като граждани на ЕС, вашият партньор и роднините ви имат право на престой с вас в друга страна от ЕС до 3 месеца при същите условия, които важат за вас.

Проверете условията и формалностите за:

Престой в чужбина за повече от 3 месеца

Вашият партньор или роднините ви могат да живеят в новата страна от ЕС при същите условия, които важат за гражданите на ЕС.

Проверете условията и формалностите за:

Ако не отговарят на тези условия (например вие работите, а партньорът ви стои у дома с вашето бебе), те все пак могат да останат във вашата нова страна на пребиваване като членове на семейството ви:

 • Роднини - с изключение на съпруг/а, деца, внуци, родители, баби и дядовци могат да останат, ако са:
  • сериозно болни и вие лично трябва да се грижите за тях; или
  • ако са на ваша издръжка.
 • Партньорите могат да останат, ако имат продължителна връзка с вас.

Властите във вашата нова страна на пребиваване ще вземат решение за всеки отделен случай, като вземат предвид конкретните обстоятелства и условията в съответната страна.

Правото на ЕС гарантира на партньора ви или на роднините ви, които са на ваша издръжка, че:

 • молбата им да живеят с вас във вашата нова страна на пребиваване ще бъде разгледана от властите на съответната страна,
 • ще получат писмено решение възможно най-бързо,
 • могат да обжалват, ако молбата им бъде отхвърлена. В отказите трябва да се посочват мотивите за тях и последиците за вашия партньор или роднините ви, както и да се уточнява как могат да бъдат обжалвани и в какъв срок.

Работещи

Ако работите в друга страна като наето лице, самостоятелно заето лице или сте в командировка, властите със сигурност ще вземат това предвид, когато решават дали партньорите/роднините ви могат да останат при вас.

Пенсионери

Ако сте пенсионер, ще трябва да докажете, че имате (за вашия партньор или вашите роднини):

 • средства, с които да живеете без подпомагане на доходите
 • пълна здравна осигуровка във вашата нова страна на пребиваване.

Националните власти не могат да изискват дохода ви да надвишава нивото, което би дало право на вашето семейство на базисно подпомагане на доходите в съответната страна.

Регистрация

Вашите роднини или партньор трябва да кандидатстват за удостоверение за регистрация пред властите (често това са общината или местния полициейски участък) в срок от 3 месеца от датата на пристигане.

Те могат да останат в друга страна от ЕС с вас при същите административни условия, които важат за гражданите на ЕС.

Проверете условията и формалностите за:

Ако те останат като членове на вашето семейство, ще са им необходими следните документи, за да получат удостоверението си за регистрация.

 • валидна национална лична карта или валиден паспорт,
 • вашето удостоверение за регистрация или някакво друго доказателство за пребиваването ви в тази страна,
 • доказателство за семейната им връзка с вас,
 • доказателство, че са на ваша издръжка или че има сериозни, свързани със здравето основания, изискващи вие лично да се грижите за тях,
 • за партньорите - доказателство за продължителна връзка,
 • ако сте пенсионер - доказателство за достатъчен доход и доказателство, че имате пълна здравна осигуровка за вашия партньор или роднините ви в тази страна.

Не могат да ви бъдат искани други документи.

Властите трябва да вземат решение възможно най-бързо.

Ако молбата бъде приета, вашите роднини/вашият партньор ще получат удостоверение за регистрация.  Удостоверението потвърждава правото им да живеят в тази страна; в него се посочват името и адреса на партньора/роднините, както и датата на регистрацията.

Удостоверението би трябвало да не струва повече от таксата, която гражданите на страната плащат за издаване на лични карти.

Удостоверението трябва да е безсрочно (да не трябва да се подновява), въпреки че може да се наложи партньорът/роднините ви да съобщават за всяка промяна на адреса на местните власти.

В много държави те ще трябва да носят своето удостоверение за регистрация и личната си карта /паспортпо всяко време. Ако ги оставят вкъщи могат да бъдат глобени, но не могат да бъдат изгонени от страната само по тази причина.

Ако имате проблеми с получаването на удостоверение за регистрация за вашия партньор или членове на семейството ви, можете да се обадите на нашите служби за помощ.

Равно третиране

По време на техния престой във вашата нова страна на пребиваване вашите роднини/партньор трябва да бъдат третирани като нейни граждани, особено що се отнася до достъпа до заетост, заплащането, обезщетенията, улесняващи намирането на работа, записването в училища и пр.

Искане за напускане / Експулсиране

Вашите роднини или партньор могат да живеят във вашата страна на пребиваване заедно с вас, докато отговарят на условията за пребиваване. Ако това вече не е така, националните власти могат да поискат от тях да напуснат.

В изключителни случаи вашата нова страна на пребиваване може да вземе решение за тяхното експулсиране по съображения, свързани с обществения ред или обществената сигурност, но само ако докаже , че те представляват наистина сериозна заплаха.

Решението за експулсиране или искането за напускане трябва да им бъдат връчени писмено. В него трябва да са посочени всички основания и да се уточнява как може да се обжалва и в какъв срок.

Постоянно пребиваване

Като граждани на ЕС вашите роднини и вашият партньор могат да получат автоматично право на постоянно пребиваване, ако са живели законно в другата страна непрекъснато в продължение на 5 години. Това става при същите условия, които важат за вас.

Научете повече за условията, които важат за:

Ако вашите роднини или вашият партньор са получили разрешение да останат с вас като членове на семейството ви, те ще получат автоматично право на постоянно пребиваване, след като са живели непрекъснато в новата ви страна на пребиваване в продължение на 5 години.

Придобиването на право на постоянно пребиваване означава, че те ще се ползват със същите права, облаги и предимства като гражданите на дадената страна - те ще могат да останат колкото желаят, дори ако не работят и се нуждаят от подпомагане на доходите.

Те могат да изгубят правото си на постоянно пребиваване, ако живеят извън дадената страна за период от повечеот 2 последователни години.

Как могат да получат документ за постоянно пребиваване, удостоверяващ правото им на безсрочен престой

Работещи

Ако сте работили като наето лице или като самостоятелно заето лице в друга страна от ЕС и сте починали преди да придобиете право на постоянно пребиваване там, към вашите роднини/партньор, които са живели с вас като членове на семейството ви, може да бъде проявено специално отношение. То може да включва разрешение за постоянно пребиваване, ако:

 • смъртта ви е причинена от трудова злополука или професионална болест;

или

 • към момента на смъртта си сте живели непрекъснато в тази страна поне 2 години.
Все още се нуждаете от помощ?

Все още се нуждаете от помощ?

Не можете да намерите информацията, която търсите? Имате проблем?

Потърсете съвет за правата си в ЕС

Разрешете проблеми с публичен орган

Footnote

или гражданин на Исландия, Лихтенщайн или Норвегия

Retour au texte en cours.

с изключение на съпруг, деца, внуци, родители, баби/дядовци

Retour au texte en cours.

В този случай 27-те държави от ЕС + Исландия, Лихтенщайн и Норвегия

Retour au texte en cours.

с изключение на съпруг, деца, внуци, родители, баби/дядовци

Retour au texte en cours.

В този случай 27-те държави от ЕС + Исландия, Лихтенщайн и Норвегия

Retour au texte en cours.

или гражданин на Исландия, Лихтенщайн или Норвегия

Retour au texte en cours.

В този случай 27-те държави от ЕС + Исландия, Лихтенщайн и Норвегия

Retour au texte en cours.

или гражданин на Исландия, Лихтенщайн или Норвегия

Retour au texte en cours.

или гражданин на Исландия, Лихтенщайн или Норвегия

Retour au texte en cours.