Navigačný riadok

Aktualizované : 06/04/2016

living-abroad

Rodinní príslušníci (občania EÚ) pracovníkov a dôchodcov

Ste občan EÚ a presťahovali ste sa do inej krajiny EÚ na účely pobytu alebo práce? Pravidlá EÚ uľahčujú vašim rodinným príslušníkom, aby sa k vám pripojili. Na tejto stránke nájdete informácie o tom, za akých podmienok sa k vám v zahraničí môžu pripojiť vaši rodinní príslušníci.

Ak ste občanom EÚ, ale nepresťahovali ste sa do inej krajiny Únie a žijete vo svojej domovskej krajine, pravidlá EÚ sa neuplatňujú. V takom prípade sa uplatňujú vnútroštátne pravidlá.

Môj manželský partner/moje deti/moji rodičia
Môj manželský partner/moje deti/moji rodičia

Pobyt v zahraničí kratší ako 3 mesiace

Ako občan EÚ máte právo, aby vás váš manžel alebo vaša manželka, vaši potomkovia (deti, vnuci) alebo (starí) rodičia sprevádzali v inom štáte EÚ za rovnakých podmienok, ako sa uplatňujú na vás.

Informujte sa, aké práva, podmienky a formality sa vzťahujú na:

Pobyt v zahraničí dlhší ako 3 mesiace

Váš manželský partner, vaši potomkovia (deti, vnuci) alebo (starí) rodičia ako občania EÚ majú právo žiť vo vašom novom štáte EÚ za rovnakých podmienok, aké sa uplatňujú na občanov EÚ.

Informujte sa, aké práva, podmienky a formality sa vzťahujú na:

Ak váš manželský partner, vaši potomkovia (deti, vnuci) alebo (starí) rodičia nepatria do nijakej z týchto kategórií ( ak napríklad vy pracujete, ale manžel sa doma stará o vaše dieťa), mohli by mať možnosť pobytu vo vašom novom štáte spolu s vami ako vaši rodinní príslušníci (pozn. prekl. rodinní príslušníci, tak ako je táto kategória vymedzená v smernici) za týchto podmienok:

Pracovníci

Ak pracujete v inom členskom štáte ako zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba alebo ste tam na vyslaní, váš manžel alebo vaša manželka, vaši nezaopatrení potomkovia (deti, vnuci) alebo závislí (starí) rodičia sa tam môžu zdržiavať bez splnenia ďalších podmienok.

Dôchodcovia

Ak ako dôchodca žijete v inom členskom štáte, váš manžel alebo vaša manželka, vaši nezaopatrení potomkovia (deti, vnuci) alebo vaši od vás závislí predkovia sa tam môžu takisto zdržiavať pod podmienkou, že v hostiteľskom členskom štáte máte (pre seba a celú svoju rodinu):

 • dostatočné zdroje na pokrytie nákladov súvisiacich s pobytom, aby ste sa nestali záťažou pre systém sociálnej pomoci;
 • komplexné krytie nemocenského poistenia.

Ak ste dôchodca, vnútroštátne orgány nesmú požadovať, aby váš príjem bol vyšší ako hranica, pod ktorou by vaša rodina spĺňala podmienky hostiteľského členského štátu nárok na sociálnu pomoc.

Registrácia

Informácie ako získať registračné potvrdenie pre rodinných príslušníkov, ktorí s vami žijú.

Žiadosť o opustenie územia/Vyhostenie

Váš manžel alebo vaša manželka, vaši potomkovia (deti, vnuci) alebo (starí) rodičia sa môžu s vami zdržiavať v inom členskom štáte EÚ, kým spĺňajú podmienky na pobyt. Ak ich prestanú spĺňať, vnútroštátne orgány môžu požadovať, aby opustili krajinu.

Váš nový štát môže vo výnimočných prípadoch rozhodnúť o ich vyhostení na základe dôvodov verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti, ak jeho orgány vedia preukázať, že vaši rodinní príslušníci predstavujú vážnu hrozbu.

Rozhodnutie o vyhostení alebo žiadosť na opustenie územia im musia doručiť v písomnej forme. Takéto rozhodnutia musia obsahovať dôvody a spôsob, ako a dokedy je voči nim možné podať odvolanie.

Trvalý pobyt

Rovnako ako vy, aj vaši rodinní príslušníci (váš manžel alebo vaša manželka, vaši potomkovia (deti, vnuci) alebo (starí) rodičia) automaticky získajú ako občania EÚ právo trvalého pobytu, ak legálne žijú v dotknutom štáte nepretržite počas 5 rokov.

Po získaní trvalého pobytu môžu v dotknutom štáte zostať tak dlho, ako budú chcieť, a to aj vtedy, ak nebudú mať prácu a budú odkázaní na sociálnu pomoc. Počas trvalého pobytu v inom členskom štáte majú nárok na rovnaké práva, dávky a výhody ako občania dotknutého štátu.

Informácie o tom ako požiadať o vydanie dokladu o trvalom pobyte potvrdzujúcom ich právo na ničím nepodmienený pobyt.

Úmrtie občana

Ak by ste ako pracovník alebo samostatne zárobkovo činná osoba umreli v inom členskom štáte EÚ pred získaním práva trvalého pobytu, váš manžel alebo vaša manželka, vaši potomkovia (deti, vnuci) alebo (starí) rodičia, ktorí by sa tam zdržiavali spolu s vami ako vaši rodinní príslušníci, by mohli podliehať osobitným postupom. Mohli by napríklad získať povolenie na trvalý pobyt v prípade, že:

 • by úmrtie bolo dôsledkom pracovného úrazu alebo choroby z povolania;

alebo

 • by sa v čase úmrtia v dotknutom členskom štáte nepretržite zdržiavali aspoň 2 roky;
Môj registrovaný partner
Môj registrovaný partner

Ako občan EÚ máte právo, aby váš partner rovnakého pohlavia žil s vami v inom členskom štáte EÚ (EHP) za rovnakých podmienok ako iní občania EÚ.

V prípade, že váš partner pracuje, dostáva dôchodok alebo študuje, mali by ste si preveriť platné podmienky a formality na týchto stránkach:

Ak váš partner nepatrí do nijakej z týchto kategórií (ak napríklad vy pracujete, ale partner nie), mohol by mať možnosť pobytu v novom štáte spolu s vami ako váš rodinný príslušník.

V niektorých štátoch EÚ (EHP) sa registrované partnerstvá považujú za rovnocenné s manželstvami. V tomto prípade by ste si mali prečítať informácie o práve na pobyt a o podmienkach pre manželských partnerov.

Ostatné členské štáty EÚ nepovažujú registrované partnerstvá za porovnateľné s manželstvom. V tomto prípade by ste si mali prečítať informácie o práve na pobyt a o podmienkach pre ostatných príbuzných.

Informácie o uznávaní registrovaných partnerstiev v Európe.

Moji ostatní príbuzní/môj neregistrovaný partner
Moji ostatní príbuzní/môj neregistrovaný partner

Pobyt v zahraničí kratší ako 3 mesiace

Ako občania EÚ majú váš partner a vaši príbuzní právo sprevádzať vás v inom štáte EÚ na obdobie kratšie ako 3 mesiace za rovnakých podmienok ako vy.

Informujte sa, aké práva, podmienky a formality sa vzťahujú na:

Pobyt v zahraničí dlhší ako 3 mesiace

Váš partner alebo vaši príbuzní sa môžu zdržiavať vo vašom novom členskom štáte EÚ za rovnakých podmienok, aké platia pre občanov EÚ.

Informujte sa, aké práva, podmienky a formality sa vzťahujú na:

Ak váš partner/vaši príbuzní nepatria do nijakej z týchto kategórií (ak napríklad vy pracujete, ale partnerka sa doma stará o dieťa), aj tak by mohli s vami zostať v novom štáte ako vaši rodinní príslušníci:

 • príbuzní iní ako váš manžel alebo vaša manželka, vaši potomkovia (deti, vnuci) alebo (starí) rodičia sa môžu s vami zdržiavať, ak:
  • si ich vážne zdravotné dôvody vyžadujú vašu osobnú starostlivosť o nich, alebo
  • sú nezaopatrenými osobami, ktoré sú od vás ekonomicky závislé;
 • partneri sa môžu s vami zdržiavať, ak s vami žijú v riadne osvedčenom trvalom vzťahu.

Orgány vo vašom novom štáte rozhodujú o každom prípade samostatne s ohľadom na vaše osobné okolnosti a vnútroštátne podmienky dotknutého štátu.

Právne predpisy EÚ garantujú vášmu partnerovi alebo vašim závislým príbuzným tieto práva:

 • právo na to, aby príslušné orgány posúdili ich žiadosť o spoločný pobyt s vami v novom štáte;
 • aby čo najskôr dostali písomné rozhodnutie o svojej žiadosti;
 • právo odvolať sa v prípade zamietnutia žiadosti. V rozhodnutí o zamietnutí žiadosti sa musia uviesť dôvody a dôsledky, ktoré má toto rozhodnutie na vášho partnera alebo príbuzných, a spôsob, ako a dokedy je voči nemu možné podať odvolanie.

Pracovníci

Ak pracujete v inom členskom štáte ako zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba alebo ste tam na vyslaní, príslušné orgány zohľadnia túto skutočnosť pri rozhodovaní o tom, či sa váš partner/vaši príbuzní môžu zdržiavať v dotknutom štáte.

Dôchodcovia

Ako dôchodca budete musieť preukázať, že v hostiteľskom členskom štáte máte (aj pre svojho partnera alebo svojich rodinných príslušníkov):

 • dostatočné zdroje na pokrytie nákladov súvisiacich s pobytom, aby ste sa nestali záťažou pre systém sociálnej pomoci;
 • komplexné krytie nemocenského poistenia.

Ak ste dôchodca, vnútroštátne orgány nesmú požadovať, aby bol váš príjem vyšší ako hranica, pod ktorou by ste spolu s osobami, ktoré vás sprevádzajú, spĺňali podmienky hostiteľského členského štátu na poskytovanie sociálnej pomoci.

Registrácia

Vaši príbuzní alebo váš partner by mali požiadať o vydanie registračného potvrdenia na príslušnom úrade (zvyčajne na cudzineckej polícii alebo na miestnom úrade) do 3 mesiacov od príchodu.

Informácie ako získať registračné potvrdenie pre rodinných príslušníkov, ktorí s vami žijú.

Žiadosť o opustenie územia/Vyhostenie

Vaši príbuzní alebo váš partner sa môžu zdržiavať v inom členskom štáte EÚ, kým spĺňajú podmienky na pobyt. Ak ich prestanú spĺňať, vnútroštátne orgány môžu požadovať, aby opustili krajinu.

Váš nový štát môže vo výnimočných prípadoch rozhodnúť o ich vyhostení na základe dôvodov verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti, ak jeho orgány vedia preukázať, že vaši rodinní príslušníci/váš partner predstavujú vážnu hrozbu.

Rozhodnutie o vyhostení alebo žiadosť na opustenie územia im musia doručiť v písomnej forme. Takéto rozhodnutia musia obsahovať dôvody a spôsob, ako a dokedy je voči nim možné podať odvolanie.

Trvalý pobyt

Ako občania EÚ môžu vaši príbuzní a váš partner automaticky získať právo trvalého pobytu, ak legálne žili v dotknutom štáte nepretržite počas 5 rokov, za rovnakých podmienok, aké sa uplatňujú na vás.

Ďalšie informácie o podmienkach, ktoré sa uplatňujú na:

Ak sa váš partner alebo vaši príbuzní na základe povolenia legálne zdržiavajú s vami vo vašom novom štáte ako vaši rodinní príslušníci, získajú po 5 rokoch nepretržitého pobytu automaticky právo trvalého pobytu.

Po získaní trvalého pobytu majú nárok na rovnaké práva, dávky a výhody ako občania dotknutého štátu, v ktorom môžu zostať tak dlho, ako budú chcieť, a to aj vtedy, ak nebudú mať prácu a budú odkázaní na sociálnu pomoc.

Svoje právo trvalého pobytu môžu stratiť, ak by sa zdržiavali mimo hostiteľského štátu dlhšie ako 2 po sebe idúce roky.

Informácie o tom ako požiadať o vydanie dokladu o trvalom pobyte potvrdzujúcom ich právo na ničím nepodmienený pobyt.

Úmrtie občana

Ak by ste ako pracovník alebo samostatne zárobkovo činná osoba umreli v inom členskom štáte EÚ pred získaním práva trvalého pobytu, váš partner/vaši príbuzní, ktorí by sa tam zdržiavali spolu s vami ako vaši rodinní príslušníci, by mohli podliehať osobitným postupom. Mohli by napríklad získať povolenie na trvalý pobyt v prípade, že:

 • by úmrtie bolo dôsledkom pracovného úrazu alebo choroby z povolania;

alebo

 • by sa v čase úmrtia v dotknutom členskom štáte nepretržite zdržiavali aspoň 2 roky;
Právne predpisy EÚ
Verejné konzultácie
  Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
  Pomoc a poradenstvo

  alebo občan Islandu, Lichtenštajnska alebo Nórska

  Retour au texte en cours.

  V tomto prípade 27 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko a Nórsko

  Retour au texte en cours.

  alebo občan Islandu, Lichtenštajnska alebo Nórska

  Retour au texte en cours.

  V tomto prípade 27 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko a Nórsko

  Retour au texte en cours.

  alebo občan Islandu, Lichtenštajnska alebo Nórska

  Retour au texte en cours.

  V tomto prípade 27 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko a Nórsko

  Retour au texte en cours.

  alebo občan Islandu, Lichtenštajnska alebo Nórska

  Retour au texte en cours.

  okrem vášho partnera, detí, vnukov a starých rodičov

  Retour au texte en cours.

  V tomto prípade 27 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko a Nórsko

  Retour au texte en cours.

  okrem vášho partnera, detí, vnukov a starých rodičov

  Retour au texte en cours.

  V tomto prípade 27 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko a Nórsko

  Retour au texte en cours.

  alebo občan Islandu, Lichtenštajnska alebo Nórska

  Retour au texte en cours.

  alebo občan Islandu, Lichtenštajnska alebo Nórska

  Retour au texte en cours.