Ścieżka nawigacji

Ostatnia aktualizacja : 06/04/2016

living-abroad

Pracownicy i emeryci - prawa przysługujące członkom rodziny z UE

Jeśli jesteś obywatelem UE i przeprowadziłeś się do innego kraju UE w celu zamieszkania w nim lub podjęcia tam pracy, dzięki przepisom UE Twojej rodzinie będzie łatwiej do Ciebie dołączyć. Na tej stronie znajdziesz informacje o tym, jak członkowie Twojej rodziny mogą do Ciebie dołączyć.

Przepisy UE nie mają zastosowania, jeżeli jesteś obywatelem UE i nie przeniosłeś się do innego kraju UE, ale nadal mieszkasz w swoim kraju pochodzenia. W takim przypadku zastosowanie mają przepisy krajowe.

Mój małżonek/dzieci/rodzice
Mój małżonek/dzieci/rodzice

Pobyt za granicą do trzech miesięcy

Jako obywatele UE Twój mąż lub żona, dzieci, wnuki, rodzice lub dziadkowie mogą przebywać w innym kraju UE na takich samych warunkach jak Ty.

Sprawdź warunki i formalności dotyczące:

Pobyt za granicą przez ponad trzy miesiące

Twój małżonek, dzieci, wnuki, rodzice lub dziadkowie, jako obywatele UE, mogą przebywać w Twoim nowym kraju UE na takich samych warunkach jak obywatele UE.

Sprawdź warunki i formalności dotyczące:

Jeśli Twój małżonek, dzieci, wnuki, rodzice lub dziadkowie nie spełniają tych warunków (np. Ty pracujesz, a Twój małżonek pozostaje w domu z dzieckiem), mogą nadal przebywać z Tobą w nowym kraju jako członkowie rodziny na następujących zasadach:

Pracownicy

Jeśli pracujesz w innym kraju - jako pracownik, osoba samozatrudniona lub w delegacji, Twój małżonek, pozostające na Twoim utrzymaniu dzieci, wnuki, rodzice lub dziadkowie mogą przebywać tam z Tobą bez spełniania żadnych innych warunków.

Emeryci

Jeśli jesteś emerytem mieszkającym w innym kraju, Twój małżonek, pozostające na Twoim utrzymaniu dzieci, wnuki, rodzice lub dziadkowie mogą również tam mieszkać, jeśli posiadasz (dla siebie i całej swojej rodziny):

 • wystarczające dochody, aby móc żyć bez zasiłku
 • kompleksowe ubezpieczenie zdrowotne w takim kraju.

Władze krajowe nie mogą wymagać, aby dochód przekraczał poziom kwalifikujący Twoją rodzinę do podstawowego zasiłku w takim kraju.

Rejestracja

Jak uzyskać zaświadczenie o rejestracji dla członków rodziny mieszkających z Państwem?

Wezwanie do opuszczenia kraju/Wydalenie

Twój małżonek, dzieci, wnuki, rodzice lub dziadkowie mogą mieszkać w nowym kraju dopóki przestrzegają warunków pobytu. Jeśli naruszą takie warunki, władze krajowe mogą wezwać ich do opuszczenia kraju.

W wyjątkowych przypadkach władze nowego kraj mogą zdecydować się na ich wydalenie ze względów polityki publicznej lub bezpieczeństwa publicznego, ale wyłącznie w przypadku gdy potrafią wykazać, że stanowią oni bardzo poważne zagrożenie.

Decyzja o wydaleniu lub wezwanie do opuszczenia kraju muszą im zostać przekazane na piśmie. Taki dokument musi określać wszystkie przyczyny oraz wskazywać sposób i termin odwołania się.

Pobyt stały

Jako obywatele UE Twój małżonek, dzieci, wnuki, rodzice lub dziadkowie mogą automatycznie uzyskać prawo pobytu stałego po spędzeniu w danym kraju, w sposób zgodny z prawem, pięciu kolejnych lat, na takich samych warunkach, jakie mają zastosowanie do Ciebie.

To oznacza, że mogą zostać tak długo, jak długo zechcą, nawet jeśli nie pracują lub potrzebują zasiłku. Przysługują im takie same prawa, świadczenia i przywileje jak obywatelom.

Dowiedz się, jak uzyskać dokument pobytu stałego potwierdzający ich prawo do bezwarunkowego pobytu.

Zgon

Jeśli jesteś osobą pracującą lub samozatrudnioną w innym kraju UE i umrzesz przed uzyskaniem prawa pobytu stałego w takim kraju, Twój małżonek, dzieci, wnuki, rodzice lub dziadkowie mieszkający z Tobą jako członkowie rodziny mogą zostać potraktowani w szczególny sposób. Może to oznaczać zezwolenie na pobyt stały, jeśli:

 • zgon był skutkiem wypadku przy pracy bądź choroby zawodowej

lub

 • w chwili zgonu masz za sobą co najmniej dwa lata ciągłego pobytu w danym kraju.
Mój zarejestrowany partner
Mój zarejestrowany partner

Jako obywatel UE Twój zarejestrowany partner może mieszkać z Tobą w nowym kraju UE na takich samych warunkach, jakie mają zastosowanie do obywateli UE.

Sprawdź warunki i formalności dotyczące:

Jeśli nie spełnia tych warunków (np. Ty pracujesz, ale Twój partner jest niepełnosprawny i pozostaje w domu), może nadal przebywać z Tobą w nowym kraju jako członek Twojej rodziny.

Niektóre kraje UE traktują zarejestrowanych partnerów w taki sam sposób jak małżonków. W takim przypadku powinieneś sprawdzić obowiązujące prawa i formalności dotyczące pobytu małżonków.

Inne kraje UE nie uznają zarejestrowanych partnerstw jako odpowiednika związku małżeńskiego. W takim przypadku powinieneś sprawdzić obowiązujące prawa i formalności dotyczące pobytu innych krewnych.

Dowiedz się więcej o uznawaniu zarejestrowanych partnerów w Europie.

Inni moi krewni/mój niezarejestrowany partner
Inni moi krewni/mój niezarejestrowany partner

Pobyt za granicą do trzech miesięcy

Jako obywatele UE, Twój partner i Twoi krewni mają prawo przebywać z Tobą w innym kraju UE przez okres do trzech miesięcy na takich samych warunkach, jakie mają zastosowanie do Ciebie.

Sprawdź warunki i formalności dotyczące:

Pobyt za granicą przez ponad trzy miesiące

Twój partner lub Twoi krewni mogą mieszkać w Twoim nowym kraju UE na takich samych warunkach, jakie mają zastosowanie do obywateli UE.

Sprawdź warunki i formalności dotyczące:

Jeśli nie spełniają tych warunków (np. Ty pracujesz, a Twój partner pozostaje w domu z dzieckiem), mogą nadal przebywać z Tobą w nowym kraju jako członkowie rodziny:

 • Krewni inni niż Twój mąż, żona, dzieci, wnuki, rodzice lub dziadkowie mogą z Tobą przebywać, jeśli:
  • są poważnie chorzy i musisz zajmować się nimi osobiście, lub
  • pozostają na Twoim utrzymaniu.
 • Partner może z Tobą przebywać, jeśli łączy Was długotrwały związek.

Władze nowego kraju podejmą decyzję w trybie indywidualnym, uwzględniając Twoją sytuację osobistą oraz własne uwarunkowania krajowe.

Prawo UE gwarantuje Twojemu partnerowi lub krewnym pozostającym na utrzymaniu:

 • rozpatrzenie  wniosku o pobyt z Tobą w nowym kraju przez władze tego kraju
 • uzyskanie pisemnej decyzji w najwcześniejszym możliwym terminie
 • możliwość odwołania się w przypadku odrzucenia wniosku. W decyzji o odrzuceniu wniosku muszą być podane przyczyny oraz konsekwencje dla Twojego partnera lub krewnych, a także musi być podany sposób i termin odwołania się.

Pracownicy

Jeśli pracujesz w innym kraju - jako pracownik, osoba samozatrudniona lub w delegacji, władze z pewnością wezmą to pod uwagę podejmując decyzję, czy Twój partner/Twoi krewni mogą zostać.

Emeryci

Jeśli jesteś emerytem, konieczne będzie wykazanie, że posiadasz (w odniesieniu do swojego partnera lub krewnych):

 • wystarczające dochody, aby móc żyć bez zasiłku
 • kompleksowe ubezpieczenie zdrowotne w nowym kraju.

Władze krajowe nie mogą wymagać, aby dochód przekraczał poziom kwalifikujący Twoją rodzinę do podstawowego zasiłku w takim kraju.

Rejestracja

W ciągu trzech miesięcy od przybycia Twoi krewni lub partner powinni wystąpić do władz (często jest to urząd miasta lub lokalny posterunek policji) o zaświadczenie o rejestracji.

Jak uzyskać zaświadczenie o rejestracji dla członków rodziny mieszkających z Państwem?

Wezwanie do opuszczenia kraju/Wydalenie

Twoi krewni lub partner mogą mieszkać w nowym kraju dopóki przestrzegają warunków pobytu. Jeśli naruszą takie warunki, władze krajowe mogą wezwać ich do opuszczenia kraju.

W wyjątkowych przypadkach władze nowego kraju mogą zdecydować się na ich wydalenie ze względów polityki publicznej lub bezpieczeństwa publicznego, ale wyłącznie w przypadku gdy potrafią wykazać, że stanowią oni bardzo poważne zagrożenie.

Decyzja o wydaleniu lub wezwanie do opuszczenia kraju muszą im zostać przekazane na piśmie. Taki dokument musi określać wszystkie przyczyny oraz wskazywać sposób i termin odwołania się.

Pobyt stały

Jako obywatele UE Twoi krewni i partner mogą automatycznie uzyskać prawo pobytu stałego po spędzeniu w danym kraju, w sposób zgodny z prawem, pięciu kolejnych lat, na takich samych warunkach, jakie mają zastosowanie do Ciebie.

Dowiedz się więcej o warunkach dotyczących:

Jeśli Twoi krewni lub partner otrzymali prawo do pobytu z Tobą jako członkowie rodziny, nabędą również automatycznie prawo stałego pobytu po spędzeniu pięciu kolejnych lat w danym kraju.

Uzyskanie prawa stałego pobytu oznacza, że będą im przysługiwać takie same prawa, świadczenia i przywileje jak obywatelom - mogą pozostać tak długo, jak chcą, nawet jeśli nie pracują i wymagają zasiłku.

Mogą utracić prawo do pobytu stałego, jeśli spędzą poza krajem ponaddwa kolejne lata.

Dowiedz się, jak uzyskać dokument pobytu stałego potwierdzający ich prawo do bezwarunkowego pobytu.

Zgon

Jeśli jesteś osobą pracującą lub samozatrudnioną w innym kraju UE i umrzesz przed uzyskaniem prawa pobytu stałego w takim kraju, Twoi krewni/partner mieszkający z Tobą jako członkowie rodziny mogą zostać potraktowani w szczególny sposób. Może to oznaczać zezwolenie na pobyt stały, jeśli:

 • zgon był skutkiem wypadku przy pracy bądź choroby zawodowej

lub

 • w chwili zgonu masz za sobą co najmniej dwa lata ciągłego pobytu w danym kraju.
Prawo UE
Konsultacje publiczne
  Potrzebujesz pomocy lub porady?
  Skontaktuj się z działem pomocy

  or national of Iceland, Liechtenstein or Norway

  Retour au texte en cours.

  W tym przypadku 27 państw UE, Islandia, Liechtenstein i Norwegia

  Retour au texte en cours.

  or national of Iceland, Liechtenstein or Norway

  Retour au texte en cours.

  W tym przypadku 27 państw UE, Islandia, Liechtenstein i Norwegia

  Retour au texte en cours.

  or national of Iceland, Liechtenstein or Norway

  Retour au texte en cours.

  W tym przypadku 27 państw UE, Islandia, Liechtenstein i Norwegia

  Retour au texte en cours.

  or national of Iceland, Liechtenstein or Norway

  Retour au texte en cours.

  W tym przypadku 27 państw UE, Islandia, Liechtenstein i Norwegia

  Retour au texte en cours.

  or national of Iceland, Liechtenstein or Norway

  Retour au texte en cours.

  niebędący współmałżonkiem, dzieckiem, wnukiem, rodzicem lub dziadkiem

  Retour au texte en cours.

  W tym przypadku 27 państw UE, Islandia, Liechtenstein i Norwegia

  Retour au texte en cours.

  niebędący współmałżonkiem, dzieckiem, wnukiem, rodzicem lub dziadkiem

  Retour au texte en cours.

  W tym przypadku 27 państw UE, Islandia, Liechtenstein i Norwegia

  Retour au texte en cours.

  or national of Iceland, Liechtenstein or Norway

  Retour au texte en cours.

  or national of Iceland, Liechtenstein or Norway

  Retour au texte en cours.