Naršymo kelias

Atnaujinta 2016-04-06

living-abroad

Darbuotojų ir pensininkų šeimos nariai ES piliečiai

Jei esate ES pilietis, persikėlęs į kitą ES šalį gyventi arba dirbti, dėl ES taisyklių jūsų šeimos nariams lengviau prie jūsų prisijungti. Šiame puslapyje sužinosite apie savo šeimos narių galimybes atvykti gyventi su jumis.

Net jei esate ES pilietis, jei nesate persikėlęs į kitą ES šalį, o gyvenate savo šalyje, ES taisyklės netaikomos. Tokiu atveju taikomos nacionalinės taisyklės.

Mano sutuoktinis ar sutuoktinė, vaikai, tėvai
Mano sutuoktinis ar sutuoktinė, vaikai, tėvai

Buvimas užsienyje iki 3 mėnesių

Kaip ES piliečiai, jūsų vyras ar žmona, vaikai, anūkai, tėvai ar seneliai gali su jumis būti kitoje ES šalyje tokiomis pačiomis sąlygomis, kokios taikomos jums.

Pasitikrinkite, kokios sąlygos ir formalumai taikomi:

Buvimas užsienyje ilgiau kaip 3 mėnesius

Kaip ES piliečiai, jūsų sutuoktinis ar sutuoktinė, vaikai, anūkai, tėvai ar seneliai gali gyventi jūsų naujojoje ES šalyje ES piliečiams taikomomis sąlygomis.

Pasitikrinkite, kokios sąlygos ir formalumai taikomi:

Jei jie šių sąlygų neatitinka ( pavyzdžiui, jūs dirbate, o jūsų sutuoktinis ar sutuoktinė lieka namuose rūpintis vaiku), jie vis tiek gali gyventi kartu su jumis jūsų naujojoje šalyje kaip jūsų šeimos nariai.

Darbuotojai

Jei jūs dirbate kitoje ES šalyje - kaip samdomasis arba komandiruotas darbuotojas ar savarankiškai dirbantis asmuo, jūsų sutuoktinė, išlaikomi vaikai, anūkai, tėvai arba seneliai gali joje gyventi su jumis ir jie neturi atitikti jokių kitų sąlygų.

Pensininkai

Jei esate kitoje šalyje gyvenantis pensininkas, jūsų sutuoktinė, išlaikomi vaikai, anūkai, tėvai ar seneliai taip pat gali joje gyventi, jei turite (sau ir visai savo šeimai):

 • pakankamai pajamų gyventi be finansinės paramos,
 • visapusišką sveikatos draudimą toje šalyje.

Nacionalinės valdžios institucijos negali reikalauti, kad jūsų pajamos būtų didesnės nei lygis, kuriam esant jūsų šeima turėtų teisę prašyti bazinės paramos toje šalyje.

Registravimasis

Sužinokite, kaip gauti registracijos liudijimą kartu su jumis gyvenantiems šeimos nariams.

Įpareigojimas išvykti ir išsiuntimas

Jūsų sutuoktinis ar sutuoktinė, vaikai, anūkai, tėvai ar seneliai gali gyventi su jumis kitoje šalyje tol, kol jie atitinka gyvenimo toje šalyje sąlygas.  Jei taip jau nebėra, nacionalinės valdžios institucijos gali pareikalauti, kad jie išvyktų.

Išimtiniais atvejais jūsų naujosios šalies valdžios institucijos gali nuspręsti juos išsiųsti viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo sumetimais, bet tik tuo atveju, jei jos gali įrodyti, kad jie kelia labai rimtą grėsmę.

Sprendimas išsiųsti iš šalies arba įpareigojimas išvykti jiems turi būti pateiktas raštu. Jame turi būti išdėstytos visos priežastys ir nurodyta apeliavimo tvarka bei terminas.

Teisė nuolat gyventi šalyje

Kaip ES piliečiai, jūsų sutuoktinis ar sutuoktinė, vaikai, anūkai, tėvai ir seneliai gali automatiškai ir tokiomis pačiomis sąlygomis, kokios taikomos jums, įgyti teisę nuolat gyventi kitoje šalyje, jei jie 5 metus be pertraukosteisėtai gyveno toje šalyje.

Tai reiškia, kad jie gali joje būti tiek, kiek nori, net jei nedirba ar jiems reikia finansinės paramos. Jie turėtų turėti tokias pačias teises, galėti naudotis tokiomis pačiomis privilegijomis ir išmokomis, kaip tos šalies piliečiai.

Sužinokite, kaip gauti nuolatinio gyventojo dokumentą, patvirtinantį jų besąlygišką teisę pasilikti šalyje.

Mirtis

Jei esate samdomas darbuotojas arba savarankiškai dirbantis asmuo kitoje ES šalyje ir mirštate dar neįgijęs teisės nuolat gyventi toje šalyje, jūsų sutuoktinei, vaikams, anūkams, tėvams ir seneliams, kurie taip pat su jumis gyveno toje šalyje kaip šeimos nariai, gali būti taikoma speciali tvarka. Tai gali būti leidimas nuolat gyventi toje šalyje:

 • jei jūs mirėte atsitikus nelaimei darbe ar dėl profesinės ligos

arba

 • jei prieš mirtį buvote be pertraukos pragyvenęs toje šalyje bent 2 metus.
Mano registruotasis partneris
Mano registruotasis partneris

Kaip ES pilietis, jūsų registruotasis partneris gali gyventi jūsų naujojoje ES šalyje tokiomis pačiomis sąlygomis, kokios taikomos ES piliečiams.

Pasitikrinkite, kokios sąlygos ir formalumai taikomi:

Jei jūsų partneris šių sąlygų neatitinka (pavyzdžiui, jūs dirbate, o jis lieka namuose), jis vis tiek gali su jumis būti jūsų naujojoje šalyje kaip jūsų šeimos narys.

Kai kuriose ES šalyse registruotieji partneriai traktuojami taip pat kaip susituokusios poros. Tokiu atveju turėtumėte patikrinti, kokios yra sutuoktinių teisės gyventi tose šalyse ir kokios sąlygos jiems taikomos.

Kitos ES šalys nelaiko registruotos partnerystės lygiaverte santuokai. Tokiu atveju turėtumėte patikrinti, kokios yra kitų giminaičių teisės jose gyventi ir kokios sąlygos jiems taikomos.

Informacija apie registruotos partnerystės pripažinimą Europoje.

Kiti mano giminaičiai ir neregistruotasis partneris
Kiti mano giminaičiai ir neregistruotasis partneris

Buvimas užsienyje iki 3 mėnesių

Būdami ES piliečiai, jūsų partneris ar partnerė ir giminaičiai turi teisę kartu su jumis būti kitoje ES šalyje iki 3 mėnesių tokiomis pačiomis sąlygomis, kokios taikomos jums.

Pasitikrinkite, kokios sąlygos ir formalumai taikomi:

Buvimas užsienyje ilgiau kaip 3 mėnesius

Jūsų partneris ar partnerė arba giminaičiai gali gyventi jūsų naujojoje ES šalyje ES piliečiams taikomomis sąlygomis.

Pasitikrinkite, kokios sąlygos ir formalumai taikomi:

Jei jie šių sąlygų neatitinka (pavyzdžiui, jūs dirbate, o jūsų partneris ar partnerė lieka namuose rūpintis vaiku), jie vis tiek gali kartu su jumis būti jūsų naujojoje šalyje kaip jūsų šeimos nariai:

 • kiti giminaičiai nei jūsų vyras, žmona, vaikai, anūkai, seneliai ar proseneliai gali būti kitoje ES šalyje:
  • jei jie sunkiai serga ir jūs asmeniškai turite jais rūpintis arba
  • jei jūs juos išlaikote;
 • partneriai gali su jumis būti kitoje šalyje, jei juos su jumis sieja ilgalaikiai santykiai.

Naujosios šalies valdžios institucijos priims sprendimą kiekvienu konkrečiu atveju atsižvelgdamos į jūsų asmenines aplinkybes ir šios šalies sąlygas.

ES teise partneriams arba išlaikomiems giminaičiams užtikrinama:

 • kad jų paraišką gyventi su jumis naujojoje šalyje įvertintų tos šalies valdžios institucijos,
 • kad jie kuo greičiau gautų sprendimą raštu,
 • kad jie galėtų pateikti skundą, jei jų paraiška būtų atmesta. Tokiu atveju turi būti išdėstytos priežastys bei padariniai jūsų partneriui ar partnerei arba giminaičiams ir nurodyta apeliavimo tvarka bei terminas.

Darbuotojai

Jei dirbate kitoje šalyje - kaip samdomasis arba komandiruotas darbuotojas ar savarankiškai dirbantis asmuo, valdžios institucijos į tai tikrai atsižvelgs spręsdamos, ar jūsų partneris ar partnerė arba giminaičiai gali būti toje šalyje.

Pensininkai

Jei esate pensininkas, turėsite įrodyti, kad (savo partnerei ar partneriui arba giminaičiams) turite:

 • pakankamai pajamų gyventi be finansinės paramos,
 • visapusišką sveikatos draudimą savo naujojoje šalyje.

Nacionalinės valdžios institucijos negali reikalauti, kad pajamos būtų didesnės nei lygis, kuriam esant jūsų šeima turėtų teisę prašyti bazinės paramos toje šalyje.

Registravimasis

Jūsų giminaičiai arba partneris ar partnerė per 3 mėnesius nuo atvykimo valdžios institucijų (dažnai savivaldybės arba vietos policijos poskyrio) turėtų paprašyti registracijos pažymos.

Sužinokite, kaip gauti registracijos liudijimą kartu su jumis gyvenantiems šeimos nariams.

Įpareigojimas išvykti ir išsiuntimas

Jūsų giminaičiai arba partneris ar partnerė gali gyventi su jumis užsienyje tol, kol jie atitinka gyvenimo toje šalyje sąlygas. Jei taip jau nebėra, nacionalinės valdžios institucijos gali pareikalauti, kad jie išvyktų.

Išimtiniais atvejais jūsų naujosios šalies valdžios institucijos gali nuspręsti juos išsiųsti viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo sumetimais, bet tik tuo atveju, jei jos gali įrodyti, kad jie kelia labai rimtą grėsmę.

Sprendimas išsiųsti iš šalies arba įpareigojimas išvykti jiems turi būti pateiktas raštu. Jame turi būti išdėstytos visos priežastys ir nurodyta apeliavimo tvarka bei terminas.

Teisė nuolat gyventi kitoje ES šalyje

Kaip ES piliečiai, jūsų giminaičiai ir partneris ar partnerė gali automatiškai ir tokiomis pačiomis sąlygomis, kokios taikomos jums, įgyti teisę nuolat gyventi kitoje ES šalyje, jei jie 5 metus be petraukos teisėtai gyveno toje šalyje.

Daugiau informacijos apie sąlygas, taikomas:

Jei jūsų giminaičiams arba partneriui ar partnerei buvo leista būti šalyje su jumis kaip šeimos nariams, po to, kai jie bus be pertraukos joje pragyvenę 5 metus, jie taip pat automatiškai įgis teisę nuolat gyventi toje šalyje.

Tai reiškia, kad jie turės tokias pačias teises, galės naudotis tokiomis pačiomis privilegijomis ir išmokomis, kaip tos šalies piliečiai: jie galės būti šalyje tiek, kiek norės, net jei nedirbs ir jiems reikės finansinės paramos.

Jie gali netekti teisės nuolat gyventi šalyje, jei joje negyvena daugiau kaip 2 metus iš eilės.

Sužinokite, kaip gauti nuolatinio gyventojo dokumentą, patvirtinantį jų besąlygišką teisę pasilikti šalyje.

Mirtis

Jei esate samdomas darbuotojas arba savarankiškai dirbantis asmuo kitoje ES šalyje ir mirštate dar neįgijęs teisės nuolat gyventi toje šalyje, jūsų giminaičiams ar partneriui arba partnerei, kurie taip pat su jumis gyveno toje šalyje kaip šeimos nariai, gali būti taikoma speciali tvarka. Tai gali būti leidimas nuolat gyventi toje šalyje:

 • jei jūs mirėte atsitikus nelaimei darbe ar dėl profesinės ligos

arba

 • jei prieš mirtį buvote be pertraukos pragyvenęs toje šalyje bent 2 metus.
ES teisės aktai
Viešosios konsultacijos
  Pagalbos tarnybos
  Pagalba ir patarimai

  arba Islandijos, Lichtenšteino ar Norvegijos pilietis (-ė)

  Retour au texte en cours.

  Šiuo atveju 27 ES valstybės narės ir Islandija, Lichtenšteinas bei Norvegija.

  Retour au texte en cours.

  arba Islandijos, Lichtenšteino ar Norvegijos pilietis (-ė)

  Retour au texte en cours.

  Šiuo atveju 27 ES valstybės narės ir Islandija, Lichtenšteinas bei Norvegija.

  Retour au texte en cours.

  arba Islandijos, Lichtenšteino ar Norvegijos pilietis (-ė)

  Retour au texte en cours.

  Šiuo atveju 27 ES valstybės narės ir Islandija, Lichtenšteinas bei Norvegija.

  Retour au texte en cours.

  arba Islandijos, Lichtenšteino ar Norvegijos pilietis (-ė)

  Retour au texte en cours.

  išskyrus jūsų sutuoktinį, vaikus, anūkus, tėvus ir senelius

  Retour au texte en cours.

  Šiuo atveju 27 ES valstybės narės ir Islandija, Lichtenšteinas bei Norvegija.

  Retour au texte en cours.

  išskyrus jūsų sutuoktinį, vaikus, anūkus, tėvus ir senelius

  Retour au texte en cours.

  Šiuo atveju 27 ES valstybės narės ir Islandija, Lichtenšteinas bei Norvegija.

  Retour au texte en cours.

  arba Islandijos, Lichtenšteino ar Norvegijos pilietis (-ė)

  Retour au texte en cours.

  arba Islandijos, Lichtenšteino ar Norvegijos pilietis (-ė)

  Retour au texte en cours.