Navigacijski put

Ažurirano : 06/04/2016

living-abroad

Članovi obitelji zaposlenih i umirovljenika koji su državljani države članice EU-a

Ako ste građanin EU-a i preselili ste se u drugu državu članicu EU-a kako biste ondje živjeli ili radili, zahvaljujući pravilima EU-a vaša obitelj može vam se lakše pridružiti. Na ovoj stranici možete pronaći informacije o tome kako vam se članovi vaše obitelji mogu pridružiti.

Iako ste građanin EU-a, pravila EU-a ne primjenjuju se ako se niste preselili u drugu državu članicu EU-a i ako živite u matičnoj zemlji. U tom se slučaju primjenjuju nacionalna pravila.

Moj bračni drug/djeca/roditelji
Moj bračni drug/djeca/roditelji

Boravak u inozemstvu do tri mjeseca

Vaš suprug ili supruga, djeca, unuci, roditelji ili djed i baka mogu, kao državljani jedne države članice, s vama boraviti u drugoj državi članici pod istim uvjetima koji se primjenjuju na vas.

Saznajte više o uvjetima i formalnostima za sljedeće skupine:

Boravak u inozemstvu duži od tri mjeseca

Vaš bračni drug, djeca, unuci, roditelji ili djed i baka mogu, kao državljani jedne države članice, s vama boraviti u vašoj novoj državi članici pod istim uvjetima koji se primjenjuju na državljane država članica.

Saznajte više o uvjetima i formalnostima za sljedeće skupine:

Ako vaš bračni drug, djeca, unuci, roditelji ili djed i baka ne ispunjavaju te uvjete ( primjerice, vi radite, a vaš se partner kod kuće brine za vaše dijete), moguće je da i dalje mogu živjeti s vama u vašoj novoj državi kao članovi obitelji pod sljedećim uvjetima:

Radnici

Ako u drugoj državi radite kao zaposlena, samozaposlena osoba ili osoba upućena na rad, vaš bračni drug, djeca, unuci, roditelji ili djed i baka koji ovise o vama mogu ondje boraviti s vama bez obveze za ispunjavanjem dodatnih uvjeta.

Umirovljenici

Ako ste umirovljenik i živite u drugoj državi, vaš bračni drug, djeca, unuci, roditelji ili djed i baka koji ovise o vama također mogu ondje živjeti s vama ako za sebe i vašu čitavu obitelj imate sljedeće:

 • dovoljne prihode da živite bez potpore dohotku
 • sveobuhvatno zdravstveno osiguranje u toj državi.

Nacionalna nadležna tijela ne smiju zahtijevati da vaši prihodi budu iznad razine koja bi bila dovoljna da se vašoj obitelji odobri osnovna potpora dohotku u toj državi.

Prijava

Saznajte kako dobiti potvrdu o prijavi za članove obitelji koji žive s vama.

Zahtjev za napuštanje zemlje / protjerivanje

Vaš bračni drug, djeca, unuci, roditelji ili djed i baka mogu živjeti s vama u vašoj državi pod uvjetom da ispunjavaju uvjete potrebne za boravak ondje. Ako više ne ispunjavaju te uvjete, nacionalna nadležna tijela od njih mogu zatražiti da napuste zemlju.

U iznimnim slučajevima nadležna tijela vaše nove države mogu donijeti odluku o njihovu protjerivanju zbog ugrožavanja javnog interesa ili javne sigurnosti, ali samo ako mogu dokazati da su vrlo ozbiljna prijetnja.

Odluka o protjerivanju ili zahtjev za napuštanje zemlje mora im se dostaviti u pisanom obliku. Ondje moraju biti navedeni svi razlozi, načini na koje se mogu žaliti i rok do kojega to mogu učiniti.

Stalni boravak

Vaš bračni drug, djeca, unuci, roditelji ili djed i baka mogu, kao državljani jedne države članice, automatski steći pravo na stalni boravak pod istim uvjetima koji se primjenjuju i na vas ako su pet godina zakonito i bez prekida živjeli u drugoj državi.

To znači da ondje mogu ostati koliko žele, čak i ako nisu zaposleni ili ako im je potrebna potpora dohotku. Trebali bi uživati ista prava, koristi i prednosti koja imaju i državljani te države članice.

Saznajte kako im se može izdati dozvola za stalni boravak kako bi se potvrdilo njihovo pravo na bezuvjetan ostanak u državi.

Smrt

U slučaju vaše smrti u drugoj državi članici gdje ste radili kao zaposlena ili samozaposlena osoba i gdje još niste stekli pravo na stalni boravak, s vašim bračnim drugom, djecom, unucima, roditeljima ili djedom i bakom koji su živjeli s vama kao članovi obitelji može se posebno postupati. To može uključivati izdavanje dozvole za stalni boravak u sljedećim slučajevima:

 • smrt je nastupila zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti

ili

 • u trenutku smrti u toj ste državi živjeli najmanje dvije godine bez prekida.
Moj registrirani partner
Moj registrirani partner

Vaš registrirani partner, kao državljanin jedne od država članica, može živjeti u vašoj novoj državi članici pod istim uvjetima koji se primjenjuju na državljane država članica.

Ako je vaš partner zaposlen, prima mirovinu ili studira, saznajte više o uvjetima i formalnostima ovdje:

Ako ne ispunjava te uvjete (primjerice, vi radite, a vaš se partner kod kuće brine za vaše dijete), moguće je da i dalje može živjeti s vama u vašoj novoj državi kao član obitelji.

U nekim državama članicama s registriranim partnerstvima postupa se na isti način kao s bračnim parovima. U tom biste slučaju trebali saznati više o primjenjivim pravima i uvjetima boravka za bračne drugove.

U drugim državama članicama registrirano partnerstvo ne smatra se istovjetnim braku. U tom slučaju saznajte više o pravima i uvjetima boravka za ostalu rodbinu.

Saznajte više o priznavanju registriranih partnerstava u Europi.

Moja ostala rodbina / neregistrirani partner
Moja ostala rodbina / neregistrirani partner

Boravak u inozemstvu do tri mjeseca

Vaš partner i rodbina kao državljani jedne države članice imaju pravo boraviti s vama u drugoj državi članici do tri mjeseca pod istim uvjetima koji se primjenjuju na vas.

Saznajte više o uvjetima i formalnostima za sljedeće skupine:

Boravak u inozemstvu duži od tri mjeseca

Vaš partner i rodbina mogu živjeti u vašoj novoj državi članici pod istim uvjetima koji se primjenjuju na državljane država članica.

Saznajte više o uvjetima i formalnostima za sljedeće skupine:

Ako ne ispunjavaju te uvjete (primjerice, vi radite, a vaš se partner kod kuće brine za vaše dijete), moguće je da i dalje mogu živjeti s vama u vašoj novoj državi kao članovi obitelji:

 • rodbina osim vašeg supruga ili supruge, djece, unuka, roditelja ili bake i djeda može s vama boraviti u novoj državi u sljedećim slučajevima:
  • teško su bolesni i potrebni ste im kako biste se o njima osobno brinuli ili
  • ekonomski su ovisni o vama
 • partneri mogu boraviti u novoj državi članici ako ste u dugotrajnoj vezi.

Nadležna tijela u vašoj novoj državi odlučit će na temelju pojedinačnog slučaja i pritom uzeti u obzir vaše osobne okolnosti i nacionalne uvjete.

Zakonodavstvom EU-a vašem je partneru i rodbini koja o vama ovisi zajamčeno sljedeće:

 • njihov zahtjev za život s vama u vašoj novoj državi procjenjuju nadležna tijela te države
 • u najkraćem mogućem roku primaju odluku u pisanom obliku
 • mogu se žaliti u slučaju da je njihov zahtjev odbijen; u odbijenici moraju biti navedeni razlozi i implikacije za vašeg partnera ili rodbinu te načini podnošenja žalbe i rok do kojeg je to potrebno učiniti.

Radnici

Radite li u drugoj državi kao zaposlena ili samozaposlena osoba ili ste ondje upućeni na rad, nadležna tijela će svakako to uzeti u obzir pri donošenju odluke o dozvoli boravka vašem partneru/rodbini.

Umirovljenici

Ako ste umirovljenik, morat ćete dokazati da za svojeg partnera ili rodbinu imate sljedeće:

 • dovoljne prihode za život bez potpore dohotku
 • sveobuhvatno zdravstveno osiguranje u vašoj novoj državi.

Nacionalna nadležna tijela ne smiju zahtijevati da vaši prihodi budu iznad razine koja bi bila dovoljna da se vašoj obitelji odobri osnovna potpora dohotku u toj državi.

Prijava

Vaša rodbina ili partner trebali bi od nadležnih tijela (često je riječ o gradskoj vijećnici ili lokalnoj policijskoj postaji) zatražiti potvrdu o prijavi u roku od tri mjeseca od dolaska.

Saznajte kako dobiti potvrdu o prijavi za članove obitelji koji žive s vama.

Zahtjev za napuštanje zemlje / protjerivanje

Vaša rodbina i partner mogu živjeti s vama u vašoj državi pod uvjetom da ispunjavaju uvjete potrebne za boravak ondje. Ako više ne ispunjavaju te uvjete, nacionalna nadležna tijela od njih mogu zatražiti da napuste zemlju.

U iznimnim slučajevima nadležna tijela vaše nove države mogu donijeti odluku o njihovu protjerivanju zbog ugrožavanja javnog interesa ili javne sigurnosti, ali samo ako mogu dokazati da su vrlo ozbiljna prijetnja.

Odluka o protjerivanju ili zahtjev za napuštanje zemlje mora im se dostaviti u pisanom obliku. Ondje moraju biti navedeni svi razlozi, načini na koje se mogu žaliti i rok do kojega to mogu učiniti.

Stalni boravak

Vaša rodbina i partner mogu, kao državljani jedne države članice, automatski steći pravo na stalni boravak pod istim uvjetima koji se primjenjuju na vas ako su pet godina zakonito i bez prekida živjeli u drugoj državi.

Saznajte više informacija o uvjetima koji se primjenjuju na sljedeće skupine:

Ako je vašoj rodbini ili partneru odobren boravak u drugoj državi kao članovima vaše obitelji, steći će i automatsko pravo na stalni boravak nakon boravka ondje pet godina bez prekida.

Stjecanje tog prava znači da će uživati ista prava, koristi i prednosti kao državljani te države, stoga će moći ostati koliko budu željeli, čak i ako nisu zaposleni i potrebna im je potpora dohotku.

Mogu izgubiti pravo na stalni boravak ako žive izvan države duže od dvije godine zaredom.

Saznajte kako im se može izdati dozvola za stalni boravak kako bi se potvrdilo njihovo pravo na bezuvjetan ostanak u državi.

Smrt

U slučaju vaše smrti u drugoj državi članici gdje ste radili kao zaposlena ili samozaposlena osoba i gdje još niste stekli pravo na stalni boravak, s vašom rodbinom/partnerom koji su živjeli s vama kao članovi obitelji može se posebno postupati. To može uključivati izdavanje dozvole za stalni boravak u sljedećim slučajevima:

 • smrt je nastupila zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti
  ili
 • u trenutku smrti u toj ste državi živjeli najmanje dvije godine bez prekida.
Zakonodavstvo EU
Public consultations
  Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
  Pomoć i savjetovanje

  ili državljani Islanda, Lihtenštajna ili Norveške

  Retour au texte en cours.

  U ovom slučaju 27 država članica te Island, Lihtenštajn i Norveška.

  Retour au texte en cours.

  ili državljani Islanda, Lihtenštajna ili Norveške

  Retour au texte en cours.

  U ovom slučaju 27 država članica te Island, Lihtenštajn i Norveška.

  Retour au texte en cours.

  ili državljani Islanda, Lihtenštajna ili Norveške

  Retour au texte en cours.

  U ovom slučaju 27 država članica te Island, Lihtenštajn i Norveška.

  Retour au texte en cours.

  osim vašeg bračnog druga, djece, unuka, roditelja i bake/djeda

  Retour au texte en cours.

  ili državljani Islanda, Lihtenštajna ili Norveške

  Retour au texte en cours.

  U ovom slučaju 27 država članica te Island, Lihtenštajn i Norveška.

  Retour au texte en cours.

  osim vašeg bračnog druga, djece, unuka, roditelja i bake/djeda

  Retour au texte en cours.

  U ovom slučaju 27 država članica te Island, Lihtenštajn i Norveška.

  Retour au texte en cours.

  ili na državljane Islanda, Lihtenštajna ili Norveške

  Retour au texte en cours.

  ili državljani Islanda, Lihtenštajna ili Norveške

  Retour au texte en cours.