Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 06/04/2016

living-abroad

Töötajate ja pensionäride ELi kodanikest pereliikmed

Kui olete ELi kodanik, kes on asunud teise ELi liikmesriiki elama või töötama, siis on tänu ELi eeskirjadele teie perel teiega lihtsam ühineda. Käesolevalt leheküljelt leiate teavet selle kohta, kuidas teie pereliikmed saavad teiega ühineda.

Isegi juhul, kui olete ELi kodanik, kuid ei ole asunud elama teise ELi liikmesriiki, vaid elate oma koduriigis, siis ELi eeskirjad ei kehti. Sellisel juhul kohaldatakse siseriiklikke õigusnorme.

Minu abikaasa / lapsed / vanemad
Minu abikaasa / lapsed / vanemad

Viibimine välismaal kuni 3 kuud

ELi kodanikena võivad teie abikaasa, (lapse)lapsed või (vana)vanemad viibida teiega teises ELi liikmesriigis samadel tingimustel kui teiegi.

Tutvuge tingimuste ja formaalsustega:

Viibimine välismaal kauem kui 3 kuud

ELi kodanikena võivad teie abikaasa, (lapse)lapsed või (vana)vanemad elada teie uueks elukohaks olevas ELi liikmesriigis ELi kodanikega samadel tingimustel.

Tutvuge tingimuste ja formaalsustega:

Kui teie abikaasa, lapse(laste), või (vana)vanemate puhul ei ole asjaomased tingimused täidetud (näiteks teie töötate, kuid teie partner on lapsega kodune), võivad nad siiski viibida koos teiega teie uues elukohariigis teie pereliikmetena, nagu kirjeldatud allpool.

Töötajad

Kui töötate teises riigis töövõtja, füüsilisest isikust ettevõtja või lähetatud töötajana, võivad teie abikaasa, ülalpeetavad (lapse)lapsed või (vana)vanemad viibida seal koos teiega täitmata mingeid muid tingimusi.

Pensionärid

Kui olete teises riigis elav pensionär, võivad ka teie abikaasa, ülalpeetavad (lapse)lapsed või (vana)vanemad seal elada, kui teil on (teie ja kogu teie pere jaoks):

 • piisav sissetulek, et elada ilma sissetulekutoetuseta;
 • üldine ravikindlustus asjaomases riigis.

Riigi ametiasutused ei või teilt nõuda, et teie sissetulek oleks suurem kui see lävi, millest väiksem sissetulek annaks teie perele õiguse saada selles riigis sissetulekutoetust.

Registreerimine

Kuidas registreerida endaga koos elavaid pereliikmeid.

Nõue riigist lahkuda / väljasaatmine

Teie abikaasa, (lapse)lapsed või (vana)vanemad võivad elada koos teiega kõnealuses riigis niikaua, kuni nad täidavad riigis elamiseks vajalikke tingimusi.  Kui nad enam asjaomaseid tingimusi ei täida, võivad riigi ametiasutused nõuda neilt riigist lahkumist.

Erandjuhtudel võib teie uus elukohariik otsustada nad avaliku korra või julgeoleku huvides riigist välja saata, kuid üksnes juhul, kui ta suudab tõendada, et nad kujutavad endast väga tõsist ohtu.

Väljasaatmise otsus või nõue riigist lahkuda tuleb neile esitada kirjalikult. Dokumendis tuleb tuua ära täielik põhjendus ning täpsustada edasikaebamise korda ja tähtaega.

Õigus elada alaliselt teises liikmesriigis

ELi kodanikena võivad teie abikaasa, (lapse)lapsed ja (vana)vanemad saada teiega samadel tingimustel automaatse alalise elamise õiguse, kui nad on elanud teises riigis seaduslikult5 järjestikust aastat.

See tähendab seda, et nad võivad seal viibida nii kaua, kui soovivad, isegi kui nad ei tööta ning vajavad sissetulekutoetust. Neil peaksid olema samad õigused ning võimalus saada samu hüvitisi ja kasutada samu eeliseid, mis selle riigi kodanikel.

Uurige, kuidas saada alaline elamisluba, mis tõendab nende õigust viibida riigis tingimusteta.

Surm

Kui te töötasite või olite füüsilisest isikust ettevõtja teises ELi liikmesriigis ning surite enne, kui saite õiguse seal alaliselt elada, siis võidakse teie abikaasa / (lapse)laste / (vana)vanemate suhtes, kes elasid koos teiega kui pereliikmed, kohaldada eritingimusi. Need võivad hõlmata luba jääda riiki alaliselt elama, kui:

 • teie surmapõhjuseks oli tööõnnetus või kutsehaigus

või

 • olite enne oma surma elanud asjaomases riigis vähemalt 2 järjestikust aastat.
Registreeritud partner
Registreeritud partner

ELi kodanikuna võib teie registreeritud partner elada teie uueks elukohaks olevas liikmesriigis samadel tingimustel kui ELi kodanikud.

Kui teie partner töötab, on pensionil või õpib, võite asjaomaste tingimuste ja formaalsustega tutvuda siin:

Kui teie partneri puhul ei ole need tingimused täidetud (näiteks teie töötate, kuid teie partner on kodune), võib ta koos teiega viibida uues elukohariigis teie pereliikmena.

Mõnes riigis käsitatakse registreeritud partnereid samaväärselt abielus paaridega. Sellisel juhul peaksite tutvuma abikaasade suhtes kohaldatavate elukohaga seotud õiguste ja tingimustega.

Teistes ELi liikmesriikides ei tunnustata registreeritud partnerlust abieluga samaväärsena. Sellisel juhul tutvuge teiste lähikondlaste suhtes kohaldatavate elukohaga seotud õiguste ja tingimustega.

Tutvuge lähemalt registreeritud partnerluste tunnustamisega Euroopas.

Minu teised sugulased / registreerimata partner
Minu teised sugulased / registreerimata partner

Viibimine välismaal kuni 3 kuud

ELi kodanikena on teie partneril ja sugulastel õigus viibida teiega teises ELi liikmesriigis kuni 3 kuud samadel tingimustel kui teilgi.

Tutvuge tingimuste ja formaalsustega:

Viibimine välismaal kauem kui 3 kuud

Teie partner või sugulased võivad elada teie uueks elukohaks olevas ELi liikmesriigis samadel tingimustel kui ELi kodanikud.

Tutvuge tingimuste ja formaalsustega:

Kui nende puhul ei ole asjaomased tingimused täidetud (näiteks teie töötate, kuid teie partner on lapsega kodune), võivad nad siiski viibida koos teiega uues elukohariigis teie pereliikmetena.

 • Sugulased, kes ei ole teie abikaasa, (lapse)lapsed või (vana)vanemad, võivad teiega uues elukohariigis viibida, kui
  • nad on tõsiselt haiged ning vajavad teie isiklikku hoolt või
  • nad on teist majanduslikult sõltuvad.
 • Partner võib teiega uues elukohariigis viibida juhul, kui teil on püsisuhe.

Teie uue elukohariigi ametiasutused langetavad otsuse iga üksikjuhtumi puhul eraldi, võttes arvesse teie isiklikke asjaolusid ning olukorda oma riigis.

ELi õigusega tagatakse teie partnerile või ülalpeetavatele sugulastele, et

 • teie uueks elukohariigiks oleva liikmesriigi ametiasutused hindavad nende taotlust elada teiega selles riigis;
 • nad saavad kirjaliku otsuse nii kiiresti kui võimalik;
 • nad saavad taotluse tagasilükkamise korral otsuse edasi kaevata. Tagasilükkamise korral tuleb seda põhjendada ning selgitada selle tagajärgi teie partnerile või sugulastele ning täpsustada edasikaebamise korda ja tähtaega.

Töötajad

Kui töötate teises liikmesriigis töövõtja, füüsilisest isikust ettevõtja või lähetatud töötajana, võtavad ametiasutused seda kindlasti arvesse, kui teevad otsuse selle kohta, kas teie partner/sugulased võivad riiki jääda.

Pensionärid

Kui olete pensionär, siis peate tõendama, et teil on (teie partneri või sugulaste jaoks):

 • piisav sissetulek, et elada ilma sissetulekutoetuseta;
 • üldine ravikindlustus oma uues elukohariigis.

Riigi ametiasutused ei või teilt nõuda, et teie sissetulek oleks suurem kui see lävi, millest väiksem sissetulek annaks teie perele õiguse saada selles riigis sissetulekutoetust.

Registreerimine

Teie sugulased või partner peaksid 3 kuu jooksul pärast saabumist taotlema pädevalt ametiasutuselt (sageli linnavalitsus või kohalik politseijaoskond) registreerimistunnitust.

Kuidas registreerida endaga koos elavaid pereliikmeid.

Nõue riigist lahkuda / väljasaatmine

Teie sugulased ja partner võivad elada koos teiega teie elukohariigis niikaua, kuni nad täidavad riigis elamiseks vajalikke tingimusi.  Kui nad enam asjaomaseid tingimusi ei täida, võivad riigi ametiasutused nõuda neilt riigist lahkumist.

Erandjuhtudel võib teie uus elukohariik otsustada nad avaliku korra või julgeoleku huvides riigist välja saata, kuid üksnes juhul, kui ta suudab tõendada, et nad kujutavad endast väga tõsist ohtu.

Väljasaatmise otsus või nõue riigist lahkuda tuleb neile esitada kirjalikult. Dokumendis tuleb tuua ära täielik põhjendus ning täpsustada edasikaebamise korda ja tähtaega.

Õigus elada alaliselt teises liikmesriigis

ELi kodanikena võivad teie sugulased ja partner saada teiega samadel tingimustel automaatse alalise elamise õiguse, kui nad on elanud teises liikmesriigis seaduslikult5 järjestikust aastat.

Tutvuge lähemalt kohaldatavate tingimustega:

Kui teie sugulastele või partnerile anti luba elada koos teiega teie pereliikmetena, saavad nad samuti automaatse õiguse elada alaliselt teises riigis, kui nad on seal elanud 5järjestikust aastat.

Õigus elada alaliselt teises riigis tähendab, et neil on samad õigused ning võimalus saada samu hüvitisi ja kasutada samu eeliseid, mis selle riigi kodanikel - nad võivad seal elada nii kaua, kui soovivad, isegi kui nad ei tööta ning vajavad sissetulekutoetust.

Nad võivad kaotada oma õiguse riigis alaliselt elada, kui nad  elavad sellest väljaspool kauem kui 2 järjestikust aastat.

Uurige, kuidas saada alaline elamisluba, mis tõendab nende õigust viibida riigis tingimusteta.

Surm

Kui te töötasite või olite füüsilisest isikust ettevõtja teises ELi liikmesriigis ning surite enne, kui saite õiguse seal alaliselt elada, siis võidakse teie sugulaste või partneri suhtes, kes elasid samuti koos teiega kui pereliikmed, kohaldada eritingimusi. Need võivad hõlmata luba jääda riiki alaliselt elama, kui:

 • teie surmapõhjuseks oli tööõnnetus või kutsehaigus

või

 • olite enne oma surma elanud asjaomases riigis vähemalt 2 järjestikust aastat.
ELi õigusaktid
Avalikud arutelud
  Vajate nõuandeteenistuse abi?
  Küsige abi ja nõuandeid

  või Islandi, Norra või Šveitsi kodanik

  Retour au texte en cours.

  Antud juhul 27 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein ja Norra

  Retour au texte en cours.

  või Islandi, Norra või Šveitsi kodanik

  Retour au texte en cours.

  Antud juhul 27 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein ja Norra

  Retour au texte en cours.

  või Islandi, Norra või Šveitsi kodanik

  Retour au texte en cours.

  Antud juhul 27 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein ja Norra

  Retour au texte en cours.

  või Islandi, Norra või Šveitsi kodanik

  Retour au texte en cours.

  mitte teie abikaasa, lapsed, lapselapsed ega vanemad vanavanemad

  Retour au texte en cours.

  Antud juhul 27 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein ja Norra

  Retour au texte en cours.

  mitte teie abikaasa, lapsed, lapselapsed ega vanemad vanavanemad

  Retour au texte en cours.

  Antud juhul 27 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein ja Norra

  Retour au texte en cours.

  või Islandi, Norra või Šveitsi kodanik

  Retour au texte en cours.

  või Islandi, Norra või Šveitsi kodanik

  Retour au texte en cours.