Cesta

Aktualizováno : 06/04/2016

living-abroad

Rodinní příslušníci pracujících a důchodců - občané EU

Rozhodnete-li se žít v jiné zemi EU, například tam odejdete za prací, mohou se za vámi coby občanem EU bez obav přistěhovat i vaši rodinní příslušníci. Díky právním předpisům EU je to dnes pro ně mnohem snazší. Na této stránce najdete informace o tom, co pro to budou muset udělat a jaké podmínky je třeba splnit.

Pokud jste se nepřestěhovali do jiné země EU a žijete ve vaší domovské zemi, tyto právní předpisy EU se na vás nevztahují, i když jste občanem EU. V takovém případě se uplatňují příslušné předpisy vnitrostátní, tedy zákony vaší země.

Manžel, manželka, děti, rodiče
Manžel, manželka, děti, rodiče

Pobyt v zahraničí do 3 měsíců

Mají-li váš manžel, manželka, děti, vnoučata, rodiče či prarodiče občanství EU, mají právo s vámi v jiné zemi EU pobývat za stejných podmínek jako vy.

Více informací o těchto podmínkách i správních náležitostech se dozvíte na následujících stránkách:

Pobyt v zahraničí delší 3 měsíců

Pokud jsou váš manžel, manželka, děti, vnoučata, rodiče či prarodiče občany EU, mají právo s vámi v jiné zemi EU pobývat za stejných podmínek, které platí pro občany ostatních zemí EU.

Více informací o těchto podmínkách i správních náležitostech se dozvíte na následujících stránkách:

Pokud tyto podmínky nesplňují (když například vy pracujete a váš manžel či manželka je doma s dětmi), mohou v hostitelské zemi pobývat jako vaši rodinní příslušníci. V takovém případě platí následující:

Pracující

Pokud v dané zemi pracujete, tj. jste zaměstnán, pracujete jako osoba samostatně výdělečně činná nebo vás sem vyslal váš zaměstnavatel, mohou s vámi váš manžel či manželka, nezaopatřené děti, vnoučata, rodiče či prarodiče pobývat, aniž by museli splnit jakékoli další podmínky.

Důchodci

Pokud žijete v jiné zemi EU jako důchodce, mohou zde váš manžel či manželka, nezaopatřené děti, vnoučata, rodiče či prarodiče pobývat rovněž, pokud máte (pro sebe a celou svou rodinu):

 • dostatečné prostředky, díky nimž nebudete muset v dané zemi žádat o dávky k pokrytí životních nákladů
 • v hostitelské zemi sjednané všeobecné zdravotní pojištění.

Vaše příjmy by sice neměly klesnout pod úroveň, kdy by vaše rodina měla nárok na základní dávky ze systému sociálního zabezpečení dané země, nicméně vnitrostátní orgány nesmějí vyžadovat, aby tuto úroveň přesáhly.

Registrace pobytu

Jak získat osvědčení o registraci pro rodinné příslušníky.

Výzva k opuštění území, vyhoštění

Dokud splňují podmínky pro získání povolení k pobytu, může váš manžel, manželka, děti, vnoučata, rodiče a prarodiče v hostitelské zemi setrvat. Jakmile přestanou podmínky splňovat, vnitrostátní orgány je mohou vyzvat k opuštění území dané země.

Ve výjimečných případech mohou rozhodnout vaše rodinné příslušníky ze země vyhostit z důvodů zachování veřejného pořádku či bezpečnosti. Učinit tak mohou ale pouze za předpokladu, že mohou prokázat, že daná osoba představuje velmi závažnou hrozbu.

Rozhodnutí o vyhoštění a výzva k opuštění území musejí být sděleny písemně. Musí v nich být uvedeny všechny důvody a také to, jak a do kdy je možné se odvolat.

Trvalý pobyt

Váš manžel či manželka, děti, vnoučata, rodiče a prarodiče mohou coby občané EU automaticky získat povolení k trvalému pobytu, pokud v hostitelské zemi legálně pobývali nepřetržitě 5 let. V takovém případě se na ně vztahují stejné podmínky jako na vás.

Mohou tedy v dané zemi setrvat neomezeně dlouho, i když nepracují nebo potřebují pobírat sociální dávky. Zároveň by měli požívat stejných práv a výhod jako občané hostitelské země.

Jak získat doklad, který doloží právo trvale pobývat na území dané země.

Úmrtí

V případě úmrtí státního občana členské země EU, který byl v jiné zemi EUzaměstnán nebo pracoval jako osoba samostatně výdělečně činná, ale neměl dosud trvalý pobyt, je možné, aby se na jeho manžela či manželku, děti, vnoučata, rodiče a prarodiče, kteří v hostitelské zemi pobývali, vztahoval zvláštní režim. Může jim být například vydáno povolení k trvalému pobytu, a to za předpokladu, že

 • byl příčinou smrti pracovní úraz nebo nemoc z povolání

nebo

 • ke dni úmrtí příbuzného pobývali v hostitelské zemi nepřetržitě alespoň 2 roky.
Registrovaný partner či partnerka
Registrovaný partner či partnerka

Pokud jste občanem EU a se svým partnerem či partnerkou stejného pohlaví jste uzavřeli registrované partnerství, může pak váš partner v jiné členské zemi EU pobývat za stejných podmínek, které se vztahují na občany EU.

Pokud váš partner či partnerka vykonává výdělečnou činnost, pobírá důchod nebo se soustavně připravuje na výkon povolání, vztahují se na ně následující podmínky:

Pokud váš partner uvedená kritéria nesplňuje (například vy pracujete, ale on/ona nikoli), bude muset v dané zemi pobývat jako váš rodinný příslušník.

V některých členských zemích mají registrovaní partneři stejná práva jako sezdané páry. Informujte se o právech a podmínkách vztahujících se na manžely/manželky.

Jiné členské země EU registrované partnerství neuznávají jakožto svazek rovnocenný manželství. Informujte se proto o podmínkách pobytu ostatních příbuzných a souvisejících právech.

Informace o uznávání registrovaného partnerství v evropských zemích.

Ostatní příbuzní / neregistrovaný partner či partnerka
Ostatní příbuzní / neregistrovaný partner či partnerka

Pobyt v zahraničí nepřesahující 3 měsíce

Je-li váš partner či partnerka a příbuzní občany některé ze zemí EU , mají právo s vámi pobývat v jiné členské zemi EU až 3 měsíce za stejných podmínek, které platí pro vás.

Více informací o těchto podmínkách i správních náležitostech se dozvíte na následujících stránkách:

Pobyt v zahraničí delší 3 měsíců

Váš partner či partnerka nebo příbuzní s vámi mohou na území jiné členské země EU pobývat za stejných podmínek, které se vztahují na občany EU.

Více informací o těchto podmínkách i správních náležitostech se dozvíte na následujících stránkách

Pokud do těchto kategorií nespadají (když například vy pracujete a váš partner či partnerka je doma s dítětem), mohou v dané zemi pobývat coby vaši rodinní příslušníci za těchto podmínek:

 • Ostatní příbuzní, tedy nikoli váš manžel, manželka, děti, vnoučata, rodiče či prarodiče, s vámi v zahraničí mohou zůstat za předpokladu, že jsou:
  • vážně nemocní a jejich zdravotní stav si vyžaduje vaši osobní péči, nebo
  • jsou na vás finančně závislí.
 • Váš partner či partnerka s vámi může v zahraničí setrvat za předpokladu, že je váš vztah trvalého charakteru.

V takové situaci rozhodnou příslušné orgány vždy případ od případu, tedy podle vaší situace, a na základě vnitrostátních předpisů a podmínek.

Legislativa EU vašemu partnerovi či partnerce či vámi vyživovanému příbuznému zaručuje, že:

 • jejich žádost o setrvání v zemi, kde žijete, bude posouzena příslušnými orgány dané země
 • jim bude zasláno bez zbytečného odkladu písemné vyjádření k žádosti
 • se mohou v případě odepření povolení k pobytu odvolat. Ve zdůvodnění zamítnutí žádosti musí být uvedeno i to, co z toho pro vašeho partnera, partnerku či příbuzné vyplývá, a dále lhůta i způsob, jakým se mohou odvolat.

Pracující

Při posuzování žádosti o pobyt vašeho příbuzného, partnera či partnerky vezmou příslušné orgány vždy v potaz, zda jste v zahraničí zaměstnáni, pracujete zde jako osoba samostatně výdělečně činná či jste byli do zahraničí vysláni svým zaměstnavatelem.

Důchodci

Pokud žijete v zahraničí a pobíráte starobní důchod, budete muset prokázat, že k zajištění vašeho partnera, partnerky či příbuzných, kteří s vámi žijí, máte:

 • dostatečně vysoký důchod na jejich zajištění
 • sjednané zdravotní pojištění, kterým jsou v dané zemi kryta všechna rizika.

Vaše příjmy by sice neměly klesnout pod úroveň, kdy by vaše rodina měla nárok na základní dávky ze systému sociálního zabezpečení dané země, nicméně tamější vnitrostátní orgány nesmějí vyžadovat, aby tuto úroveň přesáhly.

Registrace pobytu

Vaši příbuzní, váš partner či partnerka by si měli během tří měsíců po příjezdu požádat o osvědčení o registraci u příslušného místního orgánu (zpravidla se jedná o městský úřad či policii).

Jak získat osvědčení o registraci pro rodinné příslušníky.

Výzva k opuštění území, vyhoštění

Váš partner, partnerka či příbuzný mohou s vámi v dané zemi setrvat, dokud splňují kritéria potřebná k získání povolení k pobytu. Pokud dané podmínky již nesplňují, příslušné vnitrostátní orgány mají právo je vyzvat, aby území daného státu opustili.

Ve výjimečných případech mohou být z dané země vyhoštěni, například pokud ohrožují bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušili veřejný pořádek. Taková situace však může nastat pouze tehdy, pokud příslušné orgány prokáží, že daná osoba představovala závažnou hrozbu.

Rozhodnutí o vyhoštění i výzva k opuštění území musí být vyhotoveny písemně. Musí v nich být uvedeno odůvodnění a také to, jak a do kdy se můžete odvolat.

Trvalý pobyt

Pokud je váš partner, partnerka či příbuzný občanem EU, může získat trvalý pobyt automaticky po 5 letech  nepřetržitého pobytu v dané zemi. Musí se samozřejmě jednat o pobyt legální. V takovém případě povolení k trvalému pobytu získají za stejných podmínek jako vy.

Více informací o těchto podmínkách naleznete zde:

Pokud váš partner, partnerka či příbuzný získali povolení pobývat v dané zemi coby váš rodinný příslušník, získají rovněž právo na trvalý pobyt poté, co v zemi strávili nepřetržitě alespoň 5 let.

Na základě povolení k trvalému pobytu pak budou mít stejná práva a další výhody jako občané dané země a budou moci setrvat po neomezenou dobu, i když nebudou pracovat a budou pobírat sociální dávky.

Práva na trvalý pobyt mohou pozbýt, pokud stráví v zahraničí nepřetržitě více než24 měsíců.

Jak získat doklad, který doloží právo trvale pobývat na území dané země.

Úmrtí

Pokud státní příslušník některé členské země EU, který je zaměstnán či je samostatně výdělečně činný v jiné zemi EU, zemře ještě předtím, než zde získá trvalý pobyt, může se na jeho partnera, partnerku či příbuzné, kteří s ní žili coby rodinní příslušníci, vztahovat zvláštní režim. Může jim být například vydáno povolení k trvalému pobytu, a to za předpokladu, že:

 • byl příčinou smrti pracovní úraz nebo nemoc z povolání

nebo

 • ke dni úmrtí příbuzného v zemi pobývali alespoň 2 roky.
Právní předpisy EU
Veřejné konzultace
  Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
  Požádat o poradenství

  nebo státní příslušník Islandu, Lichtenštejnska či Norska

  Retour au texte en cours.

  V tomto případě 27 členských států EU, Island, Lichtenštejnsko a Norsko

  Retour au texte en cours.

  nebo státní příslušník Islandu, Lichtenštejnska či Norska

  Retour au texte en cours.

  V tomto případě 27 členských států EU, Island, Lichtenštejnsko a Norsko

  Retour au texte en cours.

  nebo státní příslušník Islandu, Lichtenštejnska či Norska

  Retour au texte en cours.

  V tomto případě 27 členských států EU, Island, Lichtenštejnsko a Norsko

  Retour au texte en cours.

  nebo státní příslušník Islandu, Lichtenštejnska či Norska

  Retour au texte en cours.

  jiné osoby než manžel(ka), děti, vnoučata a (pra)rodiče

  Retour au texte en cours.

  V tomto případě 27 členských států EU, Island, Lichtenštejnsko a Norsko

  Retour au texte en cours.

  jiné osoby než manžel(ka), děti, vnoučata a (pra)rodiče

  Retour au texte en cours.

  V tomto případě 27 členských států EU, Island, Lichtenštejnsko a Norsko

  Retour au texte en cours.

  nebo státní příslušník Islandu, Lichtenštejnska či Norska

  Retour au texte en cours.

  nebo státní příslušník Islandu, Lichtenštejnska či Norska

  Retour au texte en cours.