Навигационна пътека

Актуализация : 06/04/2016

living-abroad

Работещи и пенсионери — членове на техните семейства от ЕС

Ако сте гражданин на ЕС, който се е преместил в друга страна от ЕС, за да живее или работи, семейството ви може лесно да се присъедини към вас съгласно правилата на ЕС. На тази страница може да разберете как членовете на семейството ви могат да се присъединят към вас.

Ако сте гражданин на ЕС, но не сте се преместили в друга страна от ЕС, а живеете в своята родна страна, правилата на ЕС не се прилагат. В този случай се прилагат националните правила.

Моят съпруг / деца / родители
Моят съпруг / деца / родители

Престой в чужбина до 3 месеца

Като граждани на ЕС вашите съпруг или съпруга, деца, внуци, родители, баби и дядовци могат да пребивават в друга страна от ЕС заедно с вас при същите условия, които важат за самия вас.

Проверете условията и формалностите за:

Престой в чужбина за повече от 3 месеца

Като граждани на ЕС, вашите съпруг/съпруга, деца, внуци, родители, баби и дядовци могат да живеят във вашата нова страна на пребиваване от ЕС при условията, които важат за гражданите на Съюза.

Проверете условията и формалностите за:

Ако вашите съпруг/съпруга, деца, внуци, родители, баби и дядовци не отговарят на тези условия ( например ако вие работите, а съпругът/съпругата ви отглежда вашето бебе у дома), те все пак могат да останат с вас в новата ви страна на пребиваване като членове на вашето семейство както следва:

Работещи

Ако работите в друга страна - като наето или самостоятелно заето лице или сте командировани, вашите съпруг/съпруга, деца, внуци, родители, баби и дядовци на ваша издръжка могат да останат там с вас без да е необходимо да отговарят на други условия.

Пенсионери

Ако сте пенсионер, който живее в друга страна, вашите съпруг/съпруга, деца, внуци, родители, баби и дядовци на издръжка също могат да живеят там, ако имате (за себе си и цялото си семейство):

 • средства, с които да живеете без подпомагане на доходите,
 • пълна здравна осигуровка във вашата нова страна на пребиваване.

Националните власти не могат да изискват дохода ви да надвишава нивото, което би дало право на вашето семейство на базисно подпомагане на доходите в съответната страна.

Регистрация

Научете как да получите удостоверение за регистрация на членовете на вашето семейство.

Искане за напускане / Експулсиране

Вашите съпруг/съпруга, деца, внуци, родители, баби и дядовци могат да живеят в дадена страна заедно с вас, докато отговарят на условията за пребиваване. Ако това вече не е така, националните власти могат да поискат от тях да напуснат.

В изключителни случаи вашата нова страна на пребиваване може да вземе решение за тяхното експулсиране по съображения, свързани с обществения ред или обществената сигурност, но само ако докаже, че те представляват наистина сериозна заплаха.

Решението за експулсиране или искането за напускане трябва да им бъде връчено писмено. В него трябва да са посочени всички основания и да се уточнява как може да се обжалва и в какъв срок.

Постоянно пребиваване

Като граждани на ЕС вашите съпруг/съпруга, деца, внуци, родители, баби и дядовци могат да получат автоматично право на постоянно пребиваване, ако са живели законно в другата страна в продължение на 5 години. Това става при същите условия, които важат за вас.

Това означава, че те могат да пребивават там докато желаят - дори ако не работят и се нуждаят от подпомагане на доходите. Те трябва да се ползват със същите права , облаги и предимства като гражданите на съответната страна.

Как могат да получат документ за постоянно пребиваване, удостоверяващ правото им на безсрочен престой

Смърт

Ако сте работили като наето лице или като самостоятелно заето лице в друга страна от ЕС и сте починали преди да придобиете право на постоянен престой там, към вашите съпруг/съпруга, деца, внуци, родители, баби и дядовци, които са живели с вас като членове на семейството ви, може да бъде проявено специално отношение. То може да включва разрешение за постоянно пребиваване, ако:

 • смъртта ви е причинена от трудова злополука или професионална болест;

или

 • към момента на смъртта си сте живели непрекъснато в тази страна поне 2 години.
Моят регистриран партньор
Моят регистриран партньор

Като гражданин на ЕС, вашият регистриран партньор може да живее във вашата нова страна на пребиваване в Съюза при същите условия, които важат за неговите граждани.

Ако партньорът ви работи, получава пенсия или учи, трябва да проверите условията и формалностите тук:

Ако партньорът ви не отговаря на тези условия (например вие работите, а той стои вкъщи), той или тя все пак може да остане с вас във вашата нова страна на пребиваване като член на семейството ви.

Някои страни от ЕС третират регистрираните партньори като брачните двойки. В този случай трябва да проверите какви са правата и условията за пребиваване на съпрузи.

Други страни от ЕС не признават регистрираното партньорство за еквивалентно на брак. В този случай проверете какви са правата и условията за пребиваване на други роднини.

Научете повече за признаването на регистрираното партньорство в Европа.

Други роднини / нерегистриран партньор
Други роднини / нерегистриран партньор

Престой в чужбина до 3 месеца

Като граждани на ЕС, вашият партньор и роднините ви имат право на престой с вас в друга страна от ЕС до 3 месеца при същите условия, които важат за вас.

Проверете условията и формалностите за:

Престой в чужбина за повече от 3 месеца

Вашият партньор или роднините ви могат да живеят в новата страна от ЕС при същите условия, които важат за гражданите на ЕС.

Проверете условията и формалностите за:

Ако не отговарят на тези условия (например вие работите, а партньорът ви стои у дома с вашето бебе), те все пак могат да останат във вашата нова страна на пребиваване като членове на семейството ви:

 • Роднини - с изключение на съпруг/а, деца, внуци, родители, баби и дядовци могат да останат, ако са:
  • сериозно болни и вие лично трябва да се грижите за тях; или
  • ако са на ваша издръжка.
 • Партньорите могат да останат, ако имат продължителна връзка с вас.

Властите във вашата нова страна на пребиваване ще вземат решение за всеки отделен случай, като вземат предвид конкретните обстоятелства и условията в съответната страна.

Правото на ЕС гарантира на партньора ви или на роднините ви, които са на ваша издръжка, че:

 • молбата им да живеят с вас във вашата нова страна на пребиваване ще бъде разгледана от властите на съответната страна,
 • ще получат писмено решение възможно най-бързо,
 • могат да обжалват, ако молбата им бъде отхвърлена. В отказите трябва да се посочват мотивите за тях и последиците за вашия партньор или роднините ви, както и да се уточнява как могат да бъдат обжалвани и в какъв срок.

Работещи

Ако работите в друга страна като наето лице, самостоятелно заето лице или сте в командировка, властите със сигурност ще вземат това предвид, когато решават дали партньорите/роднините ви могат да останат при вас.

Пенсионери

Ако сте пенсионер, ще трябва да докажете, че имате (за вашия партньор или вашите роднини):

 • средства, с които да живеете без подпомагане на доходите
 • пълна здравна осигуровка във вашата нова страна на пребиваване.

Националните власти не могат да изискват дохода ви да надвишава нивото, което би дало право на вашето семейство на базисно подпомагане на доходите в съответната страна.

Регистрация

Вашите роднини или партньор трябва да кандидатстват за удостоверение за регистрация пред властите (често това са общината или местния полициейски участък) в срок от 3 месеца от датата на пристигане.

Научете как да получите удостоверение за регистрация на членовете на вашето семейство.

Искане за напускане / Експулсиране

Вашите роднини или партньор могат да живеят във вашата страна на пребиваване заедно с вас, докато отговарят на условията за пребиваване. Ако това вече не е така, националните власти могат да поискат от тях да напуснат.

В изключителни случаи вашата нова страна на пребиваване може да вземе решение за тяхното експулсиране по съображения, свързани с обществения ред или обществената сигурност, но само ако докаже , че те представляват наистина сериозна заплаха.

Решението за експулсиране или искането за напускане трябва да им бъдат връчени писмено. В него трябва да са посочени всички основания и да се уточнява как може да се обжалва и в какъв срок.

Постоянно пребиваване

Като граждани на ЕС вашите роднини и вашият партньор могат да получат автоматично право на постоянно пребиваване, ако са живели законно в другата страна непрекъснато в продължение на 5 години. Това става при същите условия, които важат за вас.

Научете повече за условията, които важат за:

Ако вашите роднини или вашият партньор са получили разрешение да останат с вас като членове на семейството ви, те ще получат автоматично право на постоянно пребиваване, след като са живели непрекъснато в новата ви страна на пребиваване в продължение на 5 години.

Придобиването на право на постоянно пребиваване означава, че те ще се ползват със същите права, облаги и предимства като гражданите на дадената страна - те ще могат да останат колкото желаят, дори ако не работят и се нуждаят от подпомагане на доходите.

Те могат да изгубят правото си на постоянно пребиваване, ако живеят извън дадената страна за период от повечеот 2 последователни години.

Как могат да получат документ за постоянно пребиваване, удостоверяващ правото им на безсрочен престой

Смърт

Ако сте работили като наето лице или като самостоятелно заето лице в друга страна от ЕС и сте починали преди да придобиете право на постоянно пребиваване там, към вашите роднини/партньор, които са живели с вас като членове на семейството ви, може да бъде проявено специално отношение. То може да включва разрешение за постоянно пребиваване, ако:

 • смъртта ви е причинена от трудова злополука или професионална болест;

или

 • към момента на смъртта си сте живели непрекъснато в тази страна поне 2 години.
Законодателство на ЕС
Обществени консултации
  Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
  Потърсете помощ и съвети

  или гражданин на Исландия, Лихтенщайн или Норвегия

  Retour au texte en cours.

  В този случай 27-те държави от ЕС + Исландия, Лихтенщайн и Норвегия

  Retour au texte en cours.

  или гражданин на Исландия, Лихтенщайн или Норвегия

  Retour au texte en cours.

  В този случай 27-те държави от ЕС + Исландия, Лихтенщайн и Норвегия

  Retour au texte en cours.

  или гражданин на Исландия, Лихтенщайн или Норвегия

  Retour au texte en cours.

  В този случай 27-те държави от ЕС + Исландия, Лихтенщайн и Норвегия

  Retour au texte en cours.

  или гражданин на Исландия, Лихтенщайн или Норвегия

  Retour au texte en cours.

  с изключение на съпруг, деца, внуци, родители, баби/дядовци

  Retour au texte en cours.

  В този случай 27-те държави от ЕС + Исландия, Лихтенщайн и Норвегия

  Retour au texte en cours.

  с изключение на съпруг, деца, внуци, родители, баби/дядовци

  Retour au texte en cours.

  В този случай 27-те държави от ЕС + Исландия, Лихтенщайн и Норвегия

  Retour au texte en cours.

  или гражданин на Исландия, Лихтенщайн или Норвегия

  Retour au texte en cours.

  или гражданин на Исландия, Лихтенщайн или Норвегия

  Retour au texte en cours.