Navigačný riadok

Aktualizované : 05/04/2016

living-abroad

Právo študentov na pobyt

Pobyt v zahraničí kratší ako 3 mesiace

Ako občan EÚ máte právo študovať v inom členskom štáte EÚ. V prípade, že váš pobyt neprekročí 3 mesiace, musíte mať len platný preukaz totožnosti alebo pas.

V mnohých členských štátoch EÚ sa vyžaduje, aby ste svoj preukaz totožnosti alebo pas mali stále pri sebe.

Ak si svoje osobné doklady necháte doma, môžete v týchto štátoch dostať pokutu alebo byť dočasne zaistený, nemôžu vás však vyhostiť len na základe tohto dôvodu.

Preverte si, či máte vo vašej hostiteľskej krajine povinnosť vždy mať so sebou občiansky preukaz alebo pas:

Výber štátu

Výber štátu

Spoločné práva vo všetkých členských štátoch EÚ


* Vnútroštátne orgány zatiaľ neposkytli informácie k tejto oblasti

Grécko, Lotyšsko, Litva, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko: Vnútroštátne orgány zatiaľ neposkytli informácie k tejto oblasti.

Ohlasovanie prítomnosti

V niektorých štátoch EÚ sa vyžaduje, aby ste v primeranom čase po príchode ohlásili svoju prítomnosť. Za porušenie tejto povinnosti vás môžu sankcionovať, napr. udeliť pokutu.

Vyhostenie

Váš nový štát môže vo výnimočných prípadoch rozhodnúť o vašom vyhostení na základe dôvodov verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia, jeho orgány však musia vedieť preukázať, že predstavujete vážnu hrozbu.

Rozhodnutie o vyhostení musí mať písomnú formu. Rozhodnutie musí obsahovať dôvody a spôsob, ako a do kedy sa voči nemu môžete odvolať.

Pobyt v zahraničí dlhší ako 3 mesiace

Máte právo sa zdržiavať v ktoromkoľvek štáte EÚ počas obdobia vášho štúdia na jeho území, ak:

 • ste zapísaný na súkromnej alebo verejnej inštitúcii, akreditovanej alebo financovanej hostiteľským členským štátom;
 • máte dostatočný príjem (z akéhokoľvek zdroja) na pokrytie nákladov súvisiacich s pobytom, aby ste neboli odkázaný na sociálnu pomoc;
 • máte komplexné krytie nemocenského poistenia v hostiteľskom členskom štáte;

Vnútroštátne orgány od vás nemôžu požadovať, aby váš príjem bol vyšší ako hranica, pod ktorou majú štátni príslušníci hostiteľského členského štátu nárok na sociálnu pomoc.

O svoje právo pobytu v danom štáte môžete prísť, ak ukončíte svoje štúdium a nedokážete preukázať, že ste zamestnaný alebo že stále máte dostatočné zdroje na pokrytie nákladov súvisiacich s pobytom.

Registrácia

Počas prvých 3 mesiacov pobytu v novom členskom štáte od vás nemôžu požadovať, aby ste sa zaregistrovali (aby ste získali dokument osvedčujúci právo na pobyt), ale môžete to spraviť dobrovoľne.

Po troch mesiacoch v novom štáte sa od vás môže požadovať, aby ste sa zaregistrovali na príslušnom orgáne (zvyčajne oddelenie cudzineckej polície).

Informácie o registrácii vášho pobytu v zahraničí .

Žiadosť o opustenie územia/Vyhostenie

V inom členskom štáte EÚ sa môžete zdržiavať kým spĺňate podmienky na pobyt. Ak ich prestanete spĺňať, vnútroštátne orgány môžu požadovať, aby ste opustili krajinu.

Váš nový štát môže vo výnimočných prípadoch rozhodnúť o vašom vyhostení na základe dôvodov verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti, ak jeho orgány vedia preukázať, že predstavujete vážnu hrozbu.

Rozhodnutie o vyhostení alebo žiadosť o opustenie územia vám musia doručiť v písomnej forme. Rozhodnutie musí obsahovať dôvody a spôsob, ako a do kedy sa voči nemu môžete odvolať.

Trvalý pobyt

Ak ste sa ako študent legálne zdržiavali v inom členskom štáte EÚ nepretržite počas obdobia 5 rokov, automaticky v tomto štáte získavate právo trvalého pobytu. Znamená to, že v tomto štáte môžete zostať tak dlho, ako chcete.

Na nepretržitosť vášho pobytu nemá vplyv:

 • dočasná neprítomnosť (menej ako 6 mesiacov v roku);
 • neprítomnosť dlhšieho trvania v dôsledku povinnej vojenskej služby;
 • jedna neprítomnosť v maximálnej dĺžke 12 za sebou nasledujúcich mesiacov spôsobená vážnymi dôvodmi, ako sú napríklad tehotenstvo a pôrod, vážne ochorenie, štúdium, odborné vzdelávanie alebo vyslanie do inej krajiny.

Svoje právo trvalého pobytu môžete stratiť, ak sa zdržiavate mimo hostiteľského štátu dlhšie ako 2 po sebe idúce roky.

Doklad potvrdzujúci trvalý pobyt

Informácie o tom ako získať doklad o trvalom pobyte, ktorý vám zabezpečí právo na ničím nepodmienený pobyt.

Vyhostenie

Ak sa preukáže, že predstavujete vážnu hrozbu pre verejný poriadok alebo verejnú bezpečnosť, môže štát, v ktorom žijete, výnimočne rozhodnúť o vašom vyhostení.

Rozhodnutie o vyhostení musí mať písomnú formu. Musí obsahovať dôvody a spôsob, ako a do kedy sa voči nemu môžete odvolať.

Právne predpisy EÚ
Verejné konzultácie
  Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
  Pomoc a poradenstvo

  alebo občan Islandu, Lichtenštajnska alebo Nórska

  Retour au texte en cours.

  V tomto prípade 27 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko a Nórsko

  Retour au texte en cours.

  V tomto prípade 27 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko a Nórsko

  Retour au texte en cours.