Navigačný riadok

Zdieľať 
	Zdieľať na Facebook
 
	Pridať na Twitter 
 
	Zdieľať na google+
 
	Zdieľať na linkedIn

Študenti

Aktualizované : 17/02/2014

Práva, podmienky a formality

Pobyt v zahraničí kratší ako 3 mesiace

Ako občan EÚ máte právo študovať v inom členskom štáte EÚ. V prípade, že váš pobyt neprekročí 3 mesiace, musíte mať len platný preukaz totožnosti alebo pas.

V mnohých členských štátoch EÚ sa vyžaduje, aby ste svoj preukaz totožnosti alebo pas mali stále pri sebe.

Ak si svoje osobné doklady necháte doma, môžete v týchto štátoch dostať pokutu alebo byť dočasne zaistený, nemôžu vás však vyhostiť len na základe tohto dôvodu.

Ohlasovanie prítomnosti

V niektorých štátoch EÚ sa vyžaduje, aby ste v primeranom čase po príchode ohlásili svoju prítomnosť. Za porušenie tejto povinnosti vás môžu sankcionovať, napr. udeliť pokutu.

Rovnaké zaobchádzanie

Počas vášho pobytu by s vami mali zaobchádzať rovnako ako s občanmi daného štátu, hlavne pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, o mzdu, prostriedky uľahčujúce prístup k práci, zápis na štúdium atď.

Aj v prípade, že sa v zahraničí zdržiavate ako turista, nemali by ste napríklad platiť vyššie vstupné do múzeí alebo viac za cestovné lístky.

Výnimka: Niektoré členské štáty sa môžu rozhodnúť, že vám ako študentovi a vašim rodinným príslušníkom neposkytnú počas prvých 3 mesiacov sociálnu pomoc alebo vám neposkytnú podporu na pokrytie životných nákladov počas štúdia pred tým, ako splníte podmienky na trvalý pobyt.

Vyhostenie

Váš nový štát môže vo výnimočných prípadoch rozhodnúť o vašom vyhostení na základe dôvodov verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia, jeho orgány však musia vedieť preukázať, že predstavujete vážnu hrozbu.

Rozhodnutie o vyhostení musí mať písomnú formu. Rozhodnutie musí obsahovať dôvody a spôsob, ako a do kedy sa voči nemu môžete odvolať.

Pobyt v zahraničí dlhší ako 3 mesiace

Máte právo sa zdržiavať v ktoromkoľvek štáte EÚ počas obdobia vášho štúdia na jeho území, ak:

 • ste zapísaný na súkromnej alebo verejnej inštitúcii, akreditovanej alebo financovanej hostiteľským členským štátom;
 • máte dostatočný príjem (z akéhokoľvek zdroja) na pokrytie nákladov súvisiacich s pobytom, aby ste neboli odkázaný na sociálnu pomoc;
 • máte komplexné krytie nemocenského poistenia v hostiteľskom členskom štáte;

Vnútroštátne orgány od vás nemôžu požadovať, aby váš príjem bol vyšší ako hranica, pod ktorou majú štátni príslušníci hostiteľského členského štátu nárok na sociálnu pomoc.

O svoje právo pobytu v danom štáte môžete prísť, ak ukončíte svoje štúdium a nedokážete preukázať, že ste zamestnaný alebo že stále máte dostatočné zdroje na pokrytie nákladov súvisiacich s pobytom.

Registrácia

Počas prvých 3 mesiacov pobytu v novom členskom štáte od vás nemôžu požadovať, aby ste sa zaregistrovali (aby ste získali dokument osvedčujúci právo na pobyt), ale môžete to spraviť dobrovoľne.

Po troch mesiacoch v novom štáte sa od vás môže požadovať, aby ste sa zaregistrovali na príslušnom orgáne (zvyčajne oddelenie cudzineckej polície).

Na získanie registračného potvrdenia potrebujete:

 • platný preukaz totožnosti alebo pas;
 • dôkaz, že ste zapísaný na súkromnej alebo verejnej inštitúcii, akreditovanej alebo financovanej hostiteľským členským štátom;
 • dôkaz, že máte komplexné krytie nemocenského poistenia;
 • vyhlásenie alebo rovnocenný prostriedok, že máte dostatočné zdroje (môže ísť o zdroje od vašich rodičov, manželského partnera alebo o iný zdroj).

Nemusíte predložiť nijaké ďalšie doklady alebo dokumenty.

Po zaregistrovaní dostanete registračné potvrdenie. Toto potvrdenie osvedčuje vaše právo zdržiavať sa vo vašom novom štáte; uvádza sa v ňom vaše meno a adresa a dátum registrácie.

Registračné potvrdenie by vám mali vydať na počkanie a za jeho vydanie by ste nemali platiť viac ako platia občania dotknutého štátu za vydanie dokladu totožnosti.

Potvrdenie by malo mať neobmedzenú platnosť (aby sa nemuselo obnovovať) – miestnym orgánom však budete musieť oznámiť každú zmenu adresy.

Ak sa nezaregistrujete, môžu vám udeliť pokutu za porušenie tejto povinnosti. To však nemá vplyv na vaše právo zdržiavať sa v tomto štáte, ani vás nemôžu vyhostiť len na základe tohto dôvodu.

V mnohých štátoch sa vyžaduje, aby ste mali stále pri sebe svoje registračné potvrdenie a preukaz totožnosti alebo pas. Ak si tieto doklady necháte doma, môžete dostať pokutu, nemôžu vás však vyhostiť len na základe tohto dôvodu.

Príbeh

Uistite sa, že sa na vašom registračnom potvrdení uvádza vaša nová adresa.

Gábor študuje na fínskej univerzite v rámci jednoročného výmenného programu Erasmus. Na registračnom potvrdení, ktoré mu pri príchode vydali fínske úrady, sa neuvádza jeho adresa. Z tohto dôvodu si nemohol otvoriť bankový účet, pretože jeho fínska adresa nebola uvedená na jeho (maďarskom) preukaze totožnosti.

Vďaka tomu, že sa informoval, dokázal Gábor presvedčiť fínske orgány, že mu musia bez zbytočného odkladu vydať registračné potvrdenie, na ktorom bude uvedená jeho dočasná adresa vo Fínsku.

V prípade problémov so získaním registračného potvrdenia môžete zavolať našim poradenským službám.

Rovnaké zaobchádzanie

Počas vášho pobytu by s vami mali zaobchádzať rovnako ako s občanmi daného štátu, hlavne pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, o mzdu, prostriedky uľahčujúce prístup k práci, zápis na štúdium atď.

Výnimka: Niektoré členské štáty sa môžu rozhodnúť, že študentom neposkytnú podporu na pokrytie životných nákladov počas štúdia pred tým, ako splnia podmienky na trvalý pobyt.

Žiadosť o opustenie územia/Vyhostenie

V inom členskom štáte EÚ sa môžete zdržiavať kým spĺňate podmienky na pobyt. Ak ich prestanete spĺňať, vnútroštátne orgány môžu požadovať, aby ste opustili krajinu.

Váš nový štát môže vo výnimočných prípadoch rozhodnúť o vašom vyhostení na základe dôvodov verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti, ak jeho orgány vedia preukázať, že predstavujete vážnu hrozbu.

Rozhodnutie o vyhostení alebo žiadosť o opustenie územia vám musia doručiť v písomnej forme. Rozhodnutie musí obsahovať dôvody a spôsob, ako a do kedy sa voči nemu môžete odvolať.

Trvalý pobyt

Ak ste sa ako študent legálne zdržiavali v inom členskom štáte EÚ nepretržite počas obdobia 5 rokov, automaticky v tomto štáte získavate právo trvalého pobytu. Znamená to, že v tomto štáte môžete zostať tak dlho, ako chcete.

Na nepretržitosť vášho pobytu nemá vplyv:

 • dočasná neprítomnosť (menej ako 6 mesiacov v roku);
 • neprítomnosť dlhšieho trvania v dôsledku povinnej vojenskej služby;
 • jedna neprítomnosť v maximálnej dĺžke 12 za sebou nasledujúcich mesiacov spôsobená vážnymi dôvodmi, ako sú napríklad tehotenstvo a pôrod, vážne ochorenie, štúdium, odborné vzdelávanie alebo vyslanie do inej krajiny.

Svoje právo trvalého pobytu môžete stratiť, ak sa zdržiavate mimo hostiteľského štátu dlhšie ako 2 po sebe idúce roky.

Doklad potvrdzujúci trvalý pobyt

Informácie o tom ako získať doklad o trvalom pobyte, ktorý vám zabezpečí právo na ničím nepodmienený pobyt.

Rovnaké zaobchádzanie

Počas vášho trvalého pobytu v inom členskom štáte máte nárok na rovnaké práva, dávky a výhody ako občania tohto štátu.

Vyhostenie

Ak sa preukáže, že predstavujete vážnu hrozbu pre verejný poriadok alebo verejnú bezpečnosť, môže štát, v ktorom žijete, výnimočne rozhodnúť o vašom vyhostení.

Rozhodnutie o vyhostení musí mať písomnú formu. Musí obsahovať dôvody a spôsob, ako a do kedy sa voči nemu môžete odvolať.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Máte nevyriešený problém?

Poradenstvo o vašich právach občana EÚ

Riešenie problémov vyplývajúcich zo styku s verejnými orgánmi

Footnote

alebo občan Islandu, Lichtenštajnska alebo Nórska

Retour au texte en cours.

V tomto prípade 27 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko a Nórsko

Retour au texte en cours.

V tomto prípade 27 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko a Nórsko

Retour au texte en cours.