Ścieżka nawigacji

Podziel się 
	Udostępnij na Facebook
 
	Twitter
 
	Udostępnij na google+
 
	Udostępnij na linkedIn

Studenci

Ostatnia aktualizacja : 17/02/2014

Prawa, warunki i formalności

Pobyt za granicą do trzech miesięcy

Jako obywatel UE masz prawo do studiowania w innym kraju UE. W przypadku pobytu krótszego niż trzy miesiące wystarczy Ci ważny dowód tożsamości lub paszport.

W wielu krajach UE konieczne jest stałe noszenie dowodu tożsamości lub paszportu przy sobie.

W takich krajach UE zostawienie tych dokumentów w domu może być karane grzywną lub tymczasowym zatrzymaniem, samo w sobie jednak nie może stanowić powodu do wydalenia.

Zgłaszanie pobytu

Niektóre kraje UE wymagają zgłoszenia pobytu w odpowiednim terminie po przyjeździe i mogą nakładać kary, np. grzywny, w przypadku braku takiego zgłoszenia.

Równe traktowanie

Podczas pobytu masz prawo do takiego samego traktowania, jak obywatele danego kraju, zwłaszcza pod względem dostępu do zatrudnienia, płac, świadczeń ułatwiających dostęp do rynku pracy, zapisów do szkół itd.

Nawet przebywając w charakterze turysty, nie musisz np. uiszczać wyższych opłat za zwiedzanie muzeów ani płacić więcej za bilety komunikacji publicznej itd.

Wyjątek: niektóre kraje UE mogą postanowić nie przyznawać Tobie i członkom Twojej rodziny zasiłku podczas pierwszych trzech miesięcy w danym kraju bądź stypendium na pokrycie kosztów utrzymania do czasu, kiedy będziecie się kwalifikować do pobytu stałego.

Wydalenie

W wyjątkowych przypadkach władze nowego kraju mogą zdecydować się na wydalenie Cię ze względów polityki publicznej, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego, ale wyłącznie w przypadku gdy potrafią wykazać, że stanowisz poważne zagrożenie.

Decyzja o wydaleniu musi Ci zostać przekazana na piśmie. Taki dokument musi określać wszystkie przyczyny oraz wskazywać sposób i termin odwołania się.

Pobyt za granicą przez ponad trzy miesiące

Masz prawo do pobytu w dowolnym kraju UE przez czas trwania studiów, jeśli:

 • jesteś studentem zatwierdzonej placówki edukacyjnej
 • posiadasz wystarczające dochody (z dowolnego źródła), aby móc żyć bez zasiłku
 • posiadasz kompleksowe ubezpieczenie zdrowotne w takim kraju.

Władze krajowe nie mogą wymagać, aby dochód przekraczał poziom kwalifikujący cię do podstawowego zasiłku.

Możesz stracić prawo pobytu w kraju, jeśli kończysz studia i nie jesteś w stanie wykazać, że pracujesz lub nadal posiadasz wystarczające środki do utrzymania się.

Rejestracja

Przez pierwsze trzy miesiące pobytu w nowym kraju nie masz obowiązku rejestracji (w celu uzyskania dokumentu potwierdzającego prawo pobytu), ale możesz to zrobić, jeśli chcesz.

Po trzech miesiącach w nowym kraju może być konieczna rejestracja we właściwym urzędzie (często jest to urząd miasta lub lokalny posterunek policji).

Aby uzyskać zaświadczenie o rejestracji, potrzebujesz:

 • ważnego dowodu tożsamości lub paszportu
 • dowodu, że jesteś studentem zatwierdzonej placówki edukacyjnej
 • dowodu kompleksowego ubezpieczenia zdrowotnego
 • oświadczenia, że posiadasz wystarczające środki, aby się utrzymać (środki mogą pochodzić od rodziców, małżonka itd.).

Nie masz obowiązku przedstawienia żadnych innych dokumentów.

Po zarejestrowaniu się otrzymasz zaświadczenie o rejestracji. To zaświadczenie potwierdza Twoje prawo do mieszkania w nowym kraju. Zawiera Twoje imię i nazwisko, adres oraz datę rejestracji.

Zaświadczenie powinno być wydane bezzwłocznie i kosztować nie więcej niż obywatele płacą za dowody tożsamości.

Powinno mieć nieograniczoną ważność (bez potrzeby odnawiania), aczkolwiek może być wymagane zgłaszanie władzom lokalnym wszelkich zmian adresu.

Jeśli masz obowiązek zarejestrowania się, możesz ponieść karę grzywny, jeśli się nie zarejestrujesz, ale możesz nadal mieszkać w takim kraju i nie podlegasz wydaleniu tylko z tego powodu.

W wielu krajach konieczne będzie stałe noszenie przy sobie zaświadczenia o rejestracji i krajowego dowodu tożsamości lub paszportu. W przypadku pozostawienia dokumentów w domu możesz ponieść karę grzywny, jednak nie można Cię wydalić tylko z tego powodu.

Prawdziwa historia

Prawdziwa historia
Upewnij się, że w zaświadczeniu o rejestracji znajduje się Twój nowy adres

Gabor to węgierski student, który zapisał się na fiński uniwersytet w ramach rocznego programu wymiany Erasmus. W zaświadczeniu o rejestracji, które otrzymał po przyjeździe od władz fińskich, brakowało jego adresu. Uniemożliwiło mu to otwarcie konta bankowego, ponieważ w jego (węgierskim) dowodzie tożsamości nie był podany fiński adres.

Po zasięgnięciu informacji Gaborowi udało się przekonać władze, że muszą mu bezzwłocznie wydać zaświadczenie o rejestracji wskazujące jego tymczasowy adres w Finlandii.

W razie problemów z uzyskaniem zaświadczenia o rejestracji możesz skorzystać z naszej usługi pomocy.

Równe traktowanie

Podczas pobytu masz prawo do takiego samego traktowania jak obywatele danego kraju, zwłaszcza pod względem dostępu do zatrudnienia, płac, świadczeń ułatwiających dostęp do rynku pracy, zapisów do szkół itd.

Wyjątek:   Niektóre kraje UE mogą postanowić nie przyznawać studentom stypendium na pokrycie kosztów utrzymania do czasu, kiedy będą się kwalifikować do pobytu stałego.

Wezwanie do opuszczenia kraju/Wydalenie

Możesz mieszkać w innym kraju UE, dopóki przestrzegasz warunków pobytu. Jeśli naruszysz takie warunki, władze krajowe mogą wezwać Cię do opuszczenia kraju.

W wyjątkowych przypadkach władze nowego kraju mogą zdecydować się na wydalenie Cię ze względów polityki publicznej lub bezpieczeństwa publicznego, ale wyłącznie w przypadku gdy potrafią wykazać, że stanowisz bardzo poważne zagrożenie.

Decyzja o wydaleniu lub wezwanie do opuszczenia kraju muszą zostać Ci przekazane na piśmie. Taki dokument musi określać wszystkie przyczyny oraz wskazywać sposób odwołania się i termin.

Pobyt stały

Jeśli zgodnie z prawem przebywasz w innym kraju UE przez pięć kolejnych lat - jako student - automatycznie nabywasz prawo pobytu stałego w takim kraju. To znaczy, że możesz przebywać tam, jak długo zechcesz.

Na ciągłość Twojego pobytu  nie mają wpływu:

 • tymczasowe nieobecności (mniej niż sześć miesięcy rocznie)
 • dłuższe nieobecności w związku z obowiązkową służbą wojskową
 • jedna nieobecność przez okres 12 kolejnych miesięcy z ważnych względów, takich jak ciąża i poród, poważna choroba, praca, szkolenie zawodowe lub delegacja w innym kraju.

Możesz utracić prawo do pobytu stałego, jeśli spędzisz poza krajem ponad dwa   kolejne   lata.

Dokument pobytu stałego

Dowiedz się, jak uzyskać dokument pobytu stałego potwierdzający Twoje prawo do bezwarunkowego pobytu.

Równe traktowanie

Podczas pobytu stałego w danym kraju przysługują Ci takie same prawa, świadczenia i przywileje jak jego obywatelom, na takich samych warunkach jak jego obywatelom.

Wydalenie

W wyjątkowych przypadkach władze kraju, w którym mieszkasz, mogą zdecydować się na wydalenie Cię ze względów polityki publicznej lub bezpieczeństwa publicznego, ale wyłącznie w przypadku gdy potrafią wykazać, że stanowisz bardzo poważne zagrożenie.

Decyzja o wydaleniu musi Ci zostać przekazana na piśmie. Taki dokument musi określać wszystkie przyczyny oraz wskazywać sposób odwołania się i termin.

Pomoc

Pomoc

Nie znalazłeś potrzebnych informacji? Potrzebujesz pomocy w rozwiązaniu problemu?

Uzyskaj porady na temat swoich praw w UE

Rozwiązywanie problemów z urzędami

Footnote

lub obywatel Islandii, Liechtensteinu lub Norwegii

Retour au texte en cours.

W tym przypadku 27 państw UE, Islandia, Liechtenstein i Norwegia

Retour au texte en cours.

W tym przypadku 27 państw UE, Islandia, Liechtenstein i Norwegia

Retour au texte en cours.