Ścieżka nawigacji

Czy wiesz, jakie masz prawa w UE? Sprawdź, czy wszystko już wiesz, rozwiązując nasz quiz.

Ostatnia aktualizacja : 05/11/2015

living-abroad

Studenci - przepisy dotyczące prawa pobytu

Pobyt za granicą do trzech miesięcy

Jako obywatel UE masz prawo do studiowania w innym kraju UE. W przypadku pobytu krótszego niż trzy miesiące wystarczy Ci ważny dowód tożsamości lub paszport.

W wielu krajach UE konieczne jest stałe noszenie dowodu tożsamości lub paszportu przy sobie.

W takich krajach UE zostawienie tych dokumentów w domu może być karane grzywną lub tymczasowym zatrzymaniem, samo w sobie jednak nie może stanowić powodu do wydalenia.

Sprawdź, czy istnieje obowiązek noszenia przy sobie cały czas dowodu tożsamości lub paszportu w kraju przyjmującym:

Wybierz kraj

Wybierz kraj

Wspólne prawa w całej UE


* Nie otrzymaliśmy jeszcze informacji od organów administracji krajowej

Zgłaszanie pobytu

Niektóre kraje UE wymagają zgłoszenia pobytu w odpowiednim terminie po przyjeździe i mogą nakładać kary, np. grzywny, w przypadku braku takiego zgłoszenia.

Równe traktowanie

Podczas pobytu masz prawo do takiego samego traktowania, jak obywatele danego kraju, zwłaszcza pod względem dostępu do zatrudnienia, płac, świadczeń ułatwiających dostęp do rynku pracy, zapisów do szkół itd.

Nawet przebywając w charakterze turysty, nie musisz np. uiszczać wyższych opłat za zwiedzanie muzeów ani płacić więcej za bilety komunikacji publicznej itd.

Wyjątek: niektóre kraje UE mogą postanowić nie przyznawać Tobie i członkom Twojej rodziny zasiłku podczas pierwszych trzech miesięcy w danym kraju bądź stypendium na pokrycie kosztów utrzymania do czasu, kiedy będziecie się kwalifikować do pobytu stałego.

Wydalenie

W wyjątkowych przypadkach władze nowego kraju mogą zdecydować się na wydalenie Cię ze względów polityki publicznej, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego, ale wyłącznie w przypadku gdy potrafią wykazać, że stanowisz poważne zagrożenie.

Decyzja o wydaleniu musi Ci zostać przekazana na piśmie. Taki dokument musi określać wszystkie przyczyny oraz wskazywać sposób i termin odwołania się.

Pobyt za granicą przez ponad trzy miesiące

Masz prawo do pobytu w dowolnym kraju UE przez czas trwania studiów, jeśli:

  • jesteś studentem zatwierdzonej placówki edukacyjnej
  • posiadasz wystarczające dochody (z dowolnego źródła), aby móc żyć bez zasiłku
  • posiadasz kompleksowe ubezpieczenie zdrowotne w takim kraju.

Władze krajowe nie mogą wymagać, aby dochód przekraczał poziom kwalifikujący cię do podstawowego zasiłku.

Możesz stracić prawo pobytu w kraju, jeśli kończysz studia i nie jesteś w stanie wykazać, że pracujesz lub nadal posiadasz wystarczające środki do utrzymania się.

Rejestracja

Przez pierwsze trzy miesiące pobytu w nowym kraju nie masz obowiązku rejestracji (w celu uzyskania dokumentu potwierdzającego prawo pobytu), ale możesz to zrobić, jeśli chcesz.

Po trzech miesiącach w nowym kraju może być konieczna rejestracja we właściwym urzędzie (często jest to urząd miasta lub lokalny posterunek policji).

Jak zarejestrować pobyt za granicą ?

Równe traktowanie

Podczas pobytu masz prawo do takiego samego traktowania jak obywatele danego kraju, zwłaszcza pod względem dostępu do zatrudnienia, płac, świadczeń ułatwiających dostęp do rynku pracy, zapisów do szkół itd.

Wyjątek:   Niektóre kraje UE mogą postanowić nie przyznawać studentom stypendium na pokrycie kosztów utrzymania do czasu, kiedy będą się kwalifikować do pobytu stałego.

Wezwanie do opuszczenia kraju/Wydalenie

Możesz mieszkać w innym kraju UE, dopóki przestrzegasz warunków pobytu. Jeśli naruszysz takie warunki, władze krajowe mogą wezwać Cię do opuszczenia kraju.

W wyjątkowych przypadkach władze nowego kraju mogą zdecydować się na wydalenie Cię ze względów polityki publicznej lub bezpieczeństwa publicznego, ale wyłącznie w przypadku gdy potrafią wykazać, że stanowisz bardzo poważne zagrożenie.

Decyzja o wydaleniu lub wezwanie do opuszczenia kraju muszą zostać Ci przekazane na piśmie. Taki dokument musi określać wszystkie przyczyny oraz wskazywać sposób odwołania się i termin.

Pobyt stały

Jeśli zgodnie z prawem przebywasz w innym kraju UE przez pięć kolejnych lat - jako student - automatycznie nabywasz prawo pobytu stałego w takim kraju. To znaczy, że możesz przebywać tam, jak długo zechcesz.

Na ciągłość Twojego pobytu  nie mają wpływu:

  • tymczasowe nieobecności (mniej niż sześć miesięcy rocznie)
  • dłuższe nieobecności w związku z obowiązkową służbą wojskową
  • jedna nieobecność przez okres 12 kolejnych miesięcy z ważnych względów, takich jak ciąża i poród, poważna choroba, praca, szkolenie zawodowe lub delegacja w innym kraju.

Możesz utracić prawo do pobytu stałego, jeśli spędzisz poza krajem ponad dwa   kolejne   lata.

Dokument pobytu stałego

Dowiedz się, jak uzyskać dokument pobytu stałego potwierdzający Twoje prawo do bezwarunkowego pobytu.

Równe traktowanie

Podczas pobytu stałego w danym kraju przysługują Ci takie same prawa, świadczenia i przywileje jak jego obywatelom, na takich samych warunkach jak jego obywatelom.

Wydalenie

W wyjątkowych przypadkach władze kraju, w którym mieszkasz, mogą zdecydować się na wydalenie Cię ze względów polityki publicznej lub bezpieczeństwa publicznego, ale wyłącznie w przypadku gdy potrafią wykazać, że stanowisz bardzo poważne zagrożenie.

Decyzja o wydaleniu musi Ci zostać przekazana na piśmie. Taki dokument musi określać wszystkie przyczyny oraz wskazywać sposób odwołania się i termin.

Konsultacje publiczne
Potrzebujesz pomocy lub porady?
Skontaktuj się z działem pomocy

lub obywatel Islandii, Liechtensteinu lub Norwegii

Retour au texte en cours.

W tym przypadku 27 państw UE, Islandia, Liechtenstein i Norwegia

Retour au texte en cours.

W tym przypadku 27 państw UE, Islandia, Liechtenstein i Norwegia

Retour au texte en cours.