Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 05/04/2016

living-abroad

Õpilaste elamisload

Viibimine välismaal kuni 3 kuud

ELi kodanikuna on teil õigus õppida teises ELi liikmesriigis. Kui viibite seal vähem kui 3 kuud, siis vajate üksnes kehtivat isikutunnistust või passi.

Paljudes riikides peate riiklikku isikutunnistust või passi alati kaasas kandma.

Nendes riikides võidakse teile asjaomaste dokumentide kojujätmise korral määrata trahv või teid ajutiselt vahi alla võtta, kuid üksnes selle tõttu teid riigist välja saata ei tohi.

Kontrollige, kas peate oma uues elukohariigis isikutunnistust või passi alati kaasas kandma:

Valige riik

Valige riik

Ühised õigused kõigis ELi liikmesriikides


* Riigiasutused ei ole veel teavet esitanud

Austria, Kreeka, Läti, Leedu, Slovakkia, Sloveenia: Riigiasutused ei ole veel teavet esitanud.

Riigis viibimisest teatamine

Mõned ELi liikmesriigid nõuavad, et te teataksite oma viibimisest riigis mõistliku aja jooksul pärast saabumist ning võivad määrata karistuse (nt trahvi), kui te seda ei tee.

Väljasaatmine

Erandjuhtudel võib teie uus elukohariik otsustada teid avaliku korra, julgeoleku või rahvatervise huvides riigist välja saata, kuid üksnes juhul, kui ta suudab tõendada, et te kujutate endast tõsist ohtu

Väljasaatmise otsus tuleb teile esitada kirjalikult. Dokumendis tuleb tuua ära täielik põhjendus ning täpsustada edasikaebamise korda ja tähtaega.

Viibimine välismaal kauem kui 3 kuud

Teil on õigus elada oma õpingute ajal mis tahes ELi liikmesriigis, kui:

 • te olete registreeritud akrediteeritud haridusasutuses;
 • teil on piisav sissetulek (mis tahes allikatest), et elada sissetulekutoetuseta;
 • teil on üldine ravikindlustus konkreetses riigis.

Riigi ametiasutused ei või teilt nõuda, et teie sissetulek oleks suurem kui see lävi, millest väiksem sissetulek annaks teile õiguse saada sissetulekutoetust. 

Võite kaotada oma õiguse viibida asjaomases riigis pärast seda, kui lõpetate õpingud ning ei suuda tõendada, et töötate või et teil on piisavad vahendid enda ülalpidamiseks.

Registreerimine

Teie uues elukohariigis ei tohi teilt nõuda enda registreerimist (teie riigis viibimise õigust kinnitava dokumendi saamiseks) 3 esimese kuu jooksul, kuid soovi korral võite te seda teha. 

Pärast 3 kuu möödumist uues riigis võidakse teilt nõuda enda registreerimist asjakohases asutuses (sageli linnavalitsus või kohalik politseijaoskond).

Kuidas välismaal oma elukohta registreerida .

Nõue riigist lahkuda / väljasaatmine

Te võite teises ELi liikmesriigis elada niikaua, kuni te täidate riigis elamiseks vajalikke tingimusi.  Kui te enam asjaomaseid tingimusi ei täida, võivad riigi ametiasutused nõuda teilt riigist lahkumist.

Erandjuhtudel võib teie uus elukohariik otsustada teid avaliku korra või julgeoleku huvides riigist välja saata, kuid üksnes juhul, kui ta suudab tõestada, et te kujutate endast väga tõsist ohtu

Väljasaatmise otsus või nõue riigist lahkuda tuleb teile esitada kirjalikult. Dokumendis tuleb tuua ära täielik põhjendus ning täpsustada edasikaebamise korda ja tähtaega.

Õigus elada alaliselt teises liikmesriigis

Kui olete elanud teises ELi liikmesriigis õpilasena seaduslikult5 järjestikust aastat, saate te automaatselt õiguse seal alaliselt elada. See tähendab seda, et võite asjaomases riigis viibida nii kaua, kui soovite.

Teie elamisperioodi katkematust ei mõjuta:

 • ajutine eemalviibimine (vähem kui 6 kuud aastas);
 • pikemad eemalviibimised kohustusliku ajateenistuse läbimiseks;
 • üks eemalviibimine 12 järjestikuse kuu jooksul olulistel põhjustel, näiteks rasedus ja sünnitus, raske haigus, töö, tööalane koolitus või lähetus mõnda teise riiki.

Te võite kaotada oma õiguse riigis alaliselt elada, kui te elate sellest väljaspool kauem kui 2 järjestikust aastat.

Alaline elamisluba

Uurige, kuidas saada alaline elamisluba, mis tõestab teie õigust viibida riigis tingimusteta.

Väljasaatmine

Erandjuhtudel võib teie elukohariik otsustada teid avaliku korra või julgeoleku huvides riigist välja saata, kuid üksnes juhul, kui ta suudab tõendada, et te kujutate endast väga tõsist ohtu

Väljasaatmise otsus tuleb teile esitada kirjalikult. Dokumendis tuleb tuua ära täielik põhjendus ning täpsustada edasikaebamise korda ja tähtaega.

ELi õigusaktid
Avalikud arutelud
  Vajate nõuandeteenistuse abi?
  Küsige abi ja nõuandeid

  või Islandi, Norra või Šveitsi kodanik

  Retour au texte en cours.

  Käesoleval juhul 27 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein ja Norra

  Retour au texte en cours.

  Käesoleval juhul 27 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein ja Norra

  Retour au texte en cours.