Cesta

Přidej na 
	Přidej na Facebook 
 
	Přidej na Twitter
 
	Přidej na google+
 
	Přidej na linkedIn

Studenti

Aktualizováno : 17/02/2014

Práva, podmínky a administrativní formality

Pobyt v zahraničí nepřesahující 3 měsíce

Jako občan EU máte právo studovat v kterékoli zemi EU. Pokud na jejím území hodláte setrvat kratší dobu než 3 měsíce, potřebujete mít pouze platný průkaz totožnosti nebo cestovní pas.

V mnoha zemích Unie však máte povinnost nosit jeden z těchto dokladů vždy při sobě.

Pokud tento požadavek nedodržíte, může vám být udělena pokuta nebo vás místní orgány mohou dočasně zadržet. Za tento přestupek však nesmíte být vyhoštěni.

Nahlášení přítomnosti na území

V některých členských státech budete mít povinnost nahlásit svou přítomnost, a to během určité doby po vstupu na území dané země. Jestliže tak neučiníte, hrozí vám sankce, zpravidla finanční. 

Rovné zacházení

Během vašeho pobytu v jiném členském státě by s vámi mělo být zacházeno stejně jako s občany dané země, především při hledání zaměstnání, vyjednávání platových podmínek, zařazení do školy apod.

Ani jako turisté byste například neměli platit vyšší vstupné do muzeí či galerií, ani za jízdenky veřejné dopravy.

Výjimka: Může se stát, že v některých zemích EU vy ani vaše rodina nebudete mít první 3 měsíce pobytu nárok na dávky k pokrytí životních nákladů ani na studijní příspěvek předtím, než vám vznikne nárok získání trvalého pobytu.

Vyhoštění

Ve výjimečných případech se mohou orgány hostitelské země rozhodnout vás ze země vyhostit z důvodů ohrožení veřejného pořádku, bezpečnosti či veřejného zdraví. Učinit tak mohou ale pouze tehdy, mohou-li prokázat, že představujete závažnou hrozbu.

Toto rozhodnutí vám musí být sděleno písemně. Musí v něm být uvedeny všechny důvody a také to, jak a do kdy je možné se odvolat.

Pobyt v zahraničí delší 3 měsíců

Během svého studia můžete žít v jakékoli členské zemi EU pokud:

 • jste zapsáni ke studiu ve vzdělávací instituci s akreditací tamějšího ministerstva školství
 • máte dostatečný příjem (bez ohledu na zdroj), díky němuž nebudete muset v dané zemi žádat o sociální dávky
 • sjednané zdravotní pojištění, které vám v dané zemi pokrývá veškerá rizika.

Vaše příjmy by neměly klesnout pod úroveň, při níž byste měli nárok na základní dávky ze systému sociálního zabezpečení hostitelské země, nicméně vnitrostátní orgány nesmějí vyžadovat, aby tuto úroveň přesáhly. 

Práva pobývat v dané zemi můžete pozbýt v případě, že dostudujete a nemůžete prokázat, že jste začali pracovat nebo že máte dostatečný příjem, který vás uživí.

Registrace pobytu

Během prvních 3 měsíců po příjezdu do hostitelské země se registrovat nemusíte, tj. nemáte povinnost žádat o osvědčení, které stvrzuje vaše povolení k pobytu. Registrovat se ovšem můžete.

Po prvních 3 měsících v hostitelské zemi vám může vzniknout povinnost se zaregistrovat u příslušného orgánu (zpravidla se jedná o městský úřad či místní policejní stanici).

K získání osvědčení o registraci budete muset předložit následující doklady:

 • platný průkaz totožnosti nebo cestovní pas
 • doklad o zapsání ke studiu ve vzdělávací instituci s akreditací tamějšího ministerstva školství
 • doklad o uzavření zdravotního pojištění k pokrytí všech rizik
 • prohlášení, že máte dostatečné zdroje, které vás uživí (ať již od rodičů, manžela, manželky apod.).

Žádné jiné dokumenty předkládat nemusíte.

Jakmile se zaregistrujete, bude vám vystaveno osvědčení o registraci.  To strvzuje, že máte právo v dané zemi zůstat. Je v něm uvedeno vaše jméno, příjmení a bydliště, jakož i datum registrace.

Osvědčení o registraci by vám mělo být vydáno okamžitě a správní poplatek za jeho vydání by neměl přesáhnout náklady občanů dané země na průkaz totožnosti.

Osvědčení by mělo mít neomezenou platnost, což znamená, že není potřeba ho prodlužovat ani obnovovat. Místní úřady po vás však mohou požadovat, abyste nahlásili jakoukoli změnu bydliště.

Pokud se nezaregistrujete, hrozí vám pokuta, což ale neznamená, že v zemi nemůžete dál zůstat. Za tento přestupek totiž nemůžete být ze země vyhoštěni.

V mnoha zemích Unie však máte povinnost nosit osvědčení o registraci a průkaz totožnosti či cestovní pas vždy s sebou. Pokud tuto povinnost nedodržíte, může vám být udělena pokuta, ale nesmíte být za tento přestupek ze země vyhoštěni.

Ukázkový příběh

Ujistěte se, že na vašem osvědčení o registraci je uvedeno nové bydliště

Gabor pochází z Maďarska. Zapsal se ke studiu na univerzitě ve Finsku v rámci jednoročního výměnného programu Erasmus. V osvědčení o registraci, které mu bylo vystaveno po příjezdu na místním úřadě, nebylo uvedeno jeho bydliště. Nemohl si tak zřídit bankovní účet, protože na jeho maďarském průkazu totožnosti samozřejmě nebylo jeho bydliště ve Finsku uvedeno.

Rychle se proto informoval o svých právech a podařilo se mu přesvědčit úřady, že mu musí bez zbytečného odkladu vydat osvědčení stvrzující jeho dočasné bydliště ve Finsku.

Setkáte-li se při vyřizování osvědčení o registraci s problémy, můžete se obrátit na naši asistenční službu.

Rovné zacházení

Během vašeho pobytu v jiném členském státě by s vámi mělo být zacházeno stejně jako s občany dané země, především při hledání zaměstnání, vyjednávání platových podmínek, zařazení do školy apod.

Výjimka: V některých zemích EU se může stát, že vám nebude studentský příspěvek vyplácen do té doby, než vám vznikne  nárok na získání trvalého pobytu.

Výzva k opuštění území, vyhoštění

V jiné zemi EU máte právo pobývat tak dlouho, dokud splňujete podmínky opravňující k pobytu. Jakmile je přestanete splňovat, vnitrostátní orgány vás mohou vyzvat k opuštění území.

Ve výjimečných případech se mohou rozhodnout vás ze země vyhostit z důvodů ohrožení veřejného pořádku či bezpečnosti. Učinit tak smějí ale pouze tehdy, mohou-li prokázat, že představujete velmi závažnou hrozbu.

Rozhodnutí o vyhoštění a výzva k opuštění území vám musejí být sděleny písemně. Musí v nich být uvedeny všechny důvody a také to, jak a do kdy je možné se odvolat.

Trvalý pobyt

Pokud jste v jiné zemi EU pobývali legálně a nepřetržitě alespoň 5 let jako student, máte nárok získat povolení k trvalému pobytu automaticky. To znamená, že budete moci v zemi zůstat tak dlouho, jak budete chtít.

Váš pobyt bude považován za nepřetržitý, i když se budete mimo území dané země zdržovat:

 • dočasně (tzn. méně než 6 měsíců za rok)
 • delší dobu v důsledku výkonu povinné vojenské služby
 • po dobu 12 po sobě jdoucích měsíců ze závažných důvodů, jako je těhotenství, porod dítěte, závažná nemoc, pracovní důvody, odborná příprava či vyslání zaměstnavatelem do jiné země. Nesmí se přitom jednat o více než jednu roční absenci.

O povolení k trvalému pobytu můžete přijít, pokud se budete zdržovat mimo danou zemi nepřetržitě déle než 24 měsíců.

Doklad o trvalém pobytu

Jak získat doklad o trvalém pobytu, který vám zabezpečí právo na bezpodmínečný pobyt.

Rovné zacházení

Během doby, kdy v dané zemi máte trvalý pobyt, se na vás vztahují stejná práva a výhody, které mají občané příslušné členské země, a to za stejných podmínek.

Vyhoštění

Ve výjimečných případech se mohou vnitrostátní orgány dané země rozhodnout vás vyhostit z důvodů ohrožení veřejného pořádku či bezpečnosti. Učinit tak mohou ale pouze tehdy, mohou-li prokázat, že představujete velmi závažnou hrozbu.

Toto rozhodnutí vám musí být sděleno písemně. Musí v něm být uvedeny všechny důvody a také to, jak a do kdy je možné se odvolat.

Nenašli jste, co jste hledali?

Nenašli jste, co jste hledali?

Nenašli jste informace, které hledáte? Chtěli byste pomoci s řešením nějakého problému?

Poradenství o právech občanů v EU

Na koho se obrátit v případě sporu se státním orgánem

Footnote

nebo státní příslušník Islandu, Lichtenštejnska či Norska

Retour au texte en cours.

V tomto případě 27 členských států EU, Island, Lichtenštejnsko a Norsko

Retour au texte en cours.

V tomto případě 27 členských států EU, Island, Lichtenštejnsko a Norsko

Retour au texte en cours.

V tomto případě 27 členských států EU, Island, Lichtenštejnsko a Norsko

Retour au texte en cours.