Navigačný riadok

Zdieľať 
	Zdieľať na Facebook
 
	Pridať na Twitter 
 
	Zdieľať na google+
 
	Zdieľať na linkedIn

Študenti

Aktualizované : 16/10/2013

Rodinní príslušníci, ktorí nie sú občanmi EÚ

Môj manželský partner/moje deti

V tejto časti nájdete informácie o právach vašich rodinných príslušníkov, ktorí nie sú občanmi EÚ, a ktorí vás sprevádzajú alebo sa k vám pripájajú, keď meníte pobyt medzi členskými štátmi EÚ.

Pobyt v zahraničí kratší ako 3 mesiace

Váš manžel alebo vaša manželka a vaši nezaopatrení potomkovia (deti, vnuci), ktorí nie sú občanmi EÚ, sa môžu s vami zdržiavať v inom štáte EÚ. Na pobyt kratší ako 3 mesiace budú potrebovať len platný pas a v niektorých prípadoch vstupné víza (v závislosti od krajiny, ktorej sú občanmi).

Viac o požiadavkách/výnimkách týkajúcich sa vstupných víz.

Pred odchodom si na konzuláte krajiny, do ktorej sa chystáte vycestovať, preverte, či budú vaši rodinní príslušníci z krajín mimo EÚ potrebovať vstupné víza a koľko potrvá ich vybavenie.

Ohlasovanie prítomnosti

V niektorých štátoch EÚ sa vyžaduje, aby vaši rodinní príslušníci (váš manžel alebo vaša manželka, vaši potomkovia (deti, vnuci)) z krajín mimo EÚ v primeranom čase po príchode ohlásili svoju prítomnosť. Za porušenie tejto povinnosti ich môžu sankcionovať, napr. im udeliť pokutu.

Pred tým, ako vycestujú do inej krajiny, si na vnútroštátnych úradoch preverte lehoty na ohlásenie prítomnosti a relevantné podmienky.

Váš manžel alebo vaša manželka, vaši potomkovia (deti, vnuci) z krajín mimo EÚ by mali stále nosiť so sebou pas.

Ak si svoje osobné doklady nechajú doma, môžu vaši rodinní príslušníci v niektorých štátoch dostať pokutu alebo byť dočasne zaistení, nemôžu ich však vyhostiť len na základe tohto dôvodu.

Rovnaké zaobchádzanie

Počas svojho pobytu majú vaši rodinní príslušníci právo, aby sa s nimi zaobchádzalo rovnako ako s občanmi daného štátu, a to hlavne pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, o mzdu, prostriedky uľahčujúce prístup k práci, zápis na štúdium atď.

Aj v prípade, že sa v zahraničí zdržiavajú ako turisti, nemali by napríklad platiť vyššie vstupné do múzeí alebo viac za cestovné lístky.

Výnimka: niektoré členské štáty EÚ sa môžu rozhodnúť, že študentom a ich rodinným príslušníkom neposkytnú počas prvých 3 mesiacov sociálnu pomoc alebo študentom neposkytnú podporu na pokrytie životných nákladov počas štúdia pred tým, ako splnia podmienky na trvalý pobyt.

Vyhostenie

Ak sa preukáže, že vaši príbuzní (manželský partner a potomkovia) z krajín mimo EÚ predstavujú vážnu hrozbu pre verejný poriadok, verejnú bezpečnosť alebo verejné zdravie, môže váš nový štát, v ktorom žijete, výnimočne rozhodnúť o ich vyhostení.

Rozhodnutie o vyhostení musí mať písomnú formu a musia sa v ňom uviesť dôvody a spôsob, ako a do kedy je voči nemu možné podať odvolanie.

Pobyt v zahraničí dlhší ako 3 mesiace

Váš manžel alebo vaša manželka a vaši nezaopatrení potomkovia (deti, vnuci) z krajín mimo EÚ sa môžu zdržiavať dlhšie ako 3 mesiace v členskom štáte EÚ, v ktorom študujete ak:

 • ste zapísaný na súkromnej alebo verejnej inštitúcii, akreditovanej alebo financovanej hostiteľským členským štátom;
 • máte pre všetkých členov vašej rodiny dostatočné zdroje na pokrytie nákladov súvisiacich s pobytom, aby ste sa nestali záťažou pre systém sociálnej pomoci;
 • máte pre všetkých členov domácnosti počas obdobia ich pobytu komplexné krytie nemocenského poistenia v hostiteľskom členskom štáte.

Vnútroštátne orgány od vás nemôžu požadovať, aby váš príjem bol vyšší ako hranica, pod ktorou majú štátni príslušníci hostiteľského členského štátu nárok na sociálnu pomoc. Môže ísť o príjmy od vašej rodiny, partnera alebo z akéhokoľvek iného zdroja.

Pobytový preukaz

Váš manželský partner a vaši potomkovia (vnuci, deti) z krajín mimo EÚ musia v novom členskom štáte požiadať príslušné orgány o vystavenie pobytového preukazu (zvyčajne na cudzineckej polícii alebo na miestnom úrade) do 3 mesiacov od príchodu. Následne im vydajú pobytový preukaz.

Na vydanie pobytového preukazu budú vaši rodinní príslušníci potrebovať:

 • platný pas;
 • vaše registračné potvrdenie alebo iný dôkaz o vašom pobyte v dotknutom štáte;
 • doklad osvedčujúci existenciu vášho rodinného vzťahu (napr. sobášny alebo rodný list, doklad o registrovanom partnerstve);
 • v prípade detí, doklad, že sú od vás závislými osobami (nezaopatrení potomkovia).

Úrady nemôžu požadovať predloženie nijakých ďalších dokladov alebo dokumentov.

Pobytový preukaz členské štáty často vydávajú bezplatne (alebo za rovnaký poplatok ako platia občania dotknutého štátu za vydanie dokladu totožnosti).

Na pobytovom preukaze musí byť zreteľne uvedené, že ide o „pobytový preukaz rodinného príslušníka občana Únie“.

Kladné či záporné rozhodnutie o vydaní pobytového preukazu pre vašich príbuzných z krajín mimo EÚ musia vnútroštátne orgány prijať v lehote do 6 mesiacov. V prípade, že v uvedenej lehote nerozhodnú, môžete zavolať našim poradenským službám.

Pobytový preukaz by mal byť platný 5 rokov (alebo počas plánovanej dĺžky vášho pobytu, ak je kratšia ako 5 rokov). Miestnym orgánom však vaši rodinní príslušníci budú musieť oznámiť každú zmenu adresy.

V mnohých štátoch sa vyžaduje, aby vaši rodinní príslušníci (váš manželský partner alebo nezaopatrení potomkovia) z krajín mimo EÚ mali stále pri sebe svoj pobytový preukaz a platný pas. Ak si tieto doklady nechajú doma, môžu dostať pokutu alebo ich môžu dočasne zaistiť, nemôžu ich však vyhostiť len na základe tohto dôvodu.

Rovnaké zaobchádzanie

Počas ich pobytu v novom štáte by s vašim manželským partnerom alebo potomkami (deťmi, vnukmi), ktorí nie sú občania EÚ, mali zaobchádzať rovnako ako s občanmi daného štátu, hlavne pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, o mzdu, prostriedky uľahčujúce prístup k práci, zápis na štúdium atď.

Niektoré členské štáty sa môžu rozhodnúť, že študentom a ich rodinám neposkytnú podporu na pokrytie životných nákladov počas štúdia pred tým, ako splnia podmienky na trvalý pobyt.

Žiadosť o opustenie územia/Vyhostenie

Váš manžel alebo vaša manželka, vaši potomkovia (deti, vnuci) z krajín mimo EÚ sa môžu zdržiavať v inom členskom štáte EÚ, kým spĺňajú podmienky na pobyt. Ak ich prestanú spĺňať, vnútroštátne orgány môžu požadovať, aby opustili krajinu – nemôžu ich však vyhostiť.

Váš nový štát môže vo výnimočných prípadoch rozhodnúť o ich vyhostení na základe dôvodov verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti, ak jeho orgány vedia preukázať, že vaši rodinní príslušníci predstavujú vážnu hrozbu.

Rozhodnutie o vyhostení alebo žiadosť o opustenie územia im musia doručiť v písomnej forme a musia v ňom uviesť dôvody a spôsob, ako a do kedy je voči nemu možné podať odvolanie.

Úmrtie [mdash] Rozvod

Ak by ste počas legálneho pobytu v inom členskom štáte EÚ umreli alebo sa rozviedli pred získaním práva trvalého pobytu (zvyčajne po 5 rokoch nepretržitého pobytu), váš manžel alebo vaša manželka a vaši potomkovia (deti, vnuci) z krajín mimo EÚ by tam mohli ostať ak:

 • sa zdržiavali v dotknutom členskom štáte najmenej 1 rok pred vašim úmrtím alebo
 • vaše manželstvo trvalo aspoň 3 roky pred začatím rozvodového konania vrátane 1-ročného pobytu v danom štáte.

Musia však takisto splniť rovnaké podmienky na pobyt ako občania EÚ.

Informujte sa o právach, podmienkach a formalitách pre:

Trvalý pobyt

Po nepretržitom 5-ročnom legálnom pobyte vo vašom novom členskom štáte EÚ môžu vaši rodinní príslušníci z krajín mimo EÚ (váš manžel alebo vaša manželka a vaši potomkovia (deti, vnuci)) automaticky získať právo trvalého pobytu v dotknutom štáte bez toho, aby museli splniť ďalšie podmienky – po získaní trvalého pobytu môžu v dotknutom štáte zostať tak dlho, ako budú chcieť, i keď tam nebudú pracovať alebo budú odkázaní na sociálnu pomoc.

Na nepretržitosť ich pobytu nemá vplyv:

 • dočasná neprítomnosť (menej ako 6 mesiacov v roku);
 • neprítomnosť dlhšieho trvania v dôsledku povinnej vojenskej služby;
 • jedna neprítomnosť v maximálnej dĺžke 12 za sebou nasledujúcich mesiacov spôsobená vážnymi dôvodmi, ako sú napríklad tehotenstvo a pôrod, vážne ochorenie, štúdium, odborné vzdelávanie alebo vyslanie do inej krajiny.

Počas trvalého pobytu v inom členskom štáte majú nárok na rovnaké práva, dávky a výhody ako občania dotknutého štátu.

Svoje právo trvalého pobytu môžu stratiť, ak by sa zdržiavali mimo hostiteľského štátu dlhšie ako 2 po sebe idúce roky.

Doklad potvrdzujúci trvalý pobyt

Informácie o tom ako požiadať o vydanie dokladu o trvalom pobyte potvrdzujúcom právo na ničím nepodmienený pobyt.

Žiadosť o opustenie územia/Vyhostenie

Váš manžel alebo vaša manželka a vaši potomkovia (deti, vnuci) z krajín mimo EÚ sa môžu zdržiavať v inom členskom štáte EÚ, kým spĺňajú podmienky na pobyt. Ak ich prestanú spĺňať, vnútroštátne orgány môžu požadovať, aby opustili krajinu – nemôžu ich však vyhostiť.

Váš nový štát môže vo výnimočných prípadoch rozhodnúť o ich vyhostení na základe dôvodov verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti, ak jeho orgány vedia preukázať, že vaši rodinní príslušníci predstavujú vážnu hrozbu.

Rozhodnutie o vyhostení alebo žiadosť o opustenie územia im musia doručiť v písomnej forme a musia v ňom uviesť dôvody a spôsob, ako a do kedy je voči nemu možné podať odvolanie.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Máte nevyriešený problém?

Poradenstvo o vašich právach občana EÚ

Riešenie problémov vyplývajúcich zo styku s verejnými orgánmi

Footnote

V tomto prípade 27 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko a Nórsko

Retour au texte en cours.

V tomto prípade 27 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko a Nórsko

Retour au texte en cours.