Mogħdija tan-navigazzjoni

Aqsam fuq 
	Aqsam fuq Facebook
 
	Aqsam fuq Twiter
 
	Ixxerja fuq Google+
 
	Aqsam fuq linkedIn

Studenti

Aġġornat : 16/10/2013

Membri tal-familja mhux mill-UE

Il-mara / ir-raġel / l-ulied

Din it-taqsima hi dwar  id-drittijiet tal-membri ta' familtek li mhumiex ċittadini mill-UE, u qed jakkumpanjawk jew jingħaqdu miegħek meta tiċċaqlaq minn  pajjiż tal-UE għal ieħor.

Meta tgħix sa 3 xhur barra pajjiżek

Martek jew żewġek u uliedek (neputijietek) li jiddependu minnek li mhumiex mill-UE jistgħu joqogħdu miegħek f'pajjież ieħor tal-UE. Jekk dawn joqogħdu għal anqas minn 3 xhur, kulma jkun jeħtiġilhom hu passaport validu u kultant, skont il-pajjiż li ġejjin minnu, viża tad-dħul.

Aktar informazzjoni dwar ir-rekwiżiti/l-eżenzjonijiet għal viża tad-dħul.

Qabel ma titlaq, jekk jogħġbok iċċekkja mal-konsulat tal-pajjiż li sejjer fih biex tara jekk il-membri ta' familtek li mhumiex mill-UE jeħtiġilhomx viża tad-dħul, u kemm iddum biex tinħarġilhom.

Il-preżenza jeħtiġilha tkun rapportata

Ċerti pajjiżi tal-UE jeħtieġu lil martek/żewġek, uliedek (neputijietek) li mhumiex mill-UE li jirrapportaw il-preżenza tagħhom f'perjodu raġonevoli ta' żmien wara li jaslu u jistgħu jimponu penali, bħal multa, jekk ma jagħmlux dan.

Qabel ma jmorru fil-pajjiż l-ieħor, jekk jogħġbok iċċekkja kemm għandhom żmien biex jagħmlu dan u l-kundizzjonijiet rilevanti biex jirrapportaw l-preżenza tagħhom lill-awtoritajiet nazzjonali.

Żewġek/martek, jew uliedek (neputijietek) li mhumiex mill-UE għandhom dejjem iġorru l-passaport tagħhom fuqhom il-ħin kollu.

F'ċerti pajjiżi tal-UE, jistgħu jiġu mmultati jew arrestati temporanjament jekk iħallu dawn id-dokumenti id-dar, iżda ma jistgħux jitkeċċew minħabba f'hekk.

Trattament ugwali

Meta jkunu hemm, għandhom ikunu trattati daqs ċittadini tal-pajjiż, speċjalment f'dak li jirrigwarda l-aċċess għall-impjieg, paga, benefiċċji li jagħmluha faċli li jingħatalhom ix-xogħol, reġistrazzjoni fl-iskejjel eċċ.

Anke jekk ikunu hemm bħala turisti, ma għandhomx, pereżempju, iħallsu aktar flus biex iżuru l-mużewijiet jew meta jixtru biljetti tat-trasport, eċċ.

Eċċezzjoni: Jekk int pensjonant, ċerti pajjiżi tal-UE jistgħu jiddeċiedu li ma jagħtux lilek u lil familtek għajnuna finanzjarja għall-ewwel 3 xhur f'dak il-pajjiż.

Tkeċċija

Il-pajjiż il-ġdid tiegħek jista', f'każijiet eċċezzjonali, jiddeċiedi li jkeċċi lil żewġek/martek jew uliedek (neputijietek) li mhumiex mill-UE għal raġunijiet ta' politika pubblika, ta' sigurtà pubblika, jew ta' saħħa pubblika - iżda dan jista' jsir biss jekk ikun ippruvat li huma ta' theddida serja.

Id-deċiżjoni ta' tkeċċija għanda tingħatalhom bil-miktub. Din għandha tiddikjara r-raġunijiet kollha u tispeċifika kif huma jistgħu jappellaw u kemm għandhom żmien biex jagħmlu dan.

Meta tgħix barra pajjiżek għal aktar minn 3 xhur

Martek/żewġek u wliedek (neputijietek) dipendenti minnek li mhumiex mill-UE jistgħu joqogħdu miegħek fil-pajjiż tal-UE fejn tkun qed tistudja jekk:

 • huma reġistrati fi stabbiliment approvat ta' edukazzjoni
 • għandek dħul suffiċjenti biex iżżomm lil familtek kollha mingħajr ħtieġa ta' għajnuna finanzjarja
 • għandek assigurazzjoni fuq is-saħħa komprensiva għal familtek kollha f'dak il-pajjiż.

L-awtoritajiet nazzjonali ma jistgħux jitolbu li d-dħul ta' flusek ikun aktar mil-livell li jikkwalifikak għal għajnuna finanzjajra bażika. Id-dħul ta' flus jista' jkun ġej minn familtek, mill-partner tiegħek jew minn sors ieħor.

Dokument ta' residenza

Martek/żewġek, uliedek (neputijietek) li mhumiex mill-UE għandhom japplikaw għal dokument ta' residenza mal-awtoritajiet fil-pajjiż il-ġdid (ta' spiss l-uffiċċju muniċipali jew l-għassa tal-pulizija lokali) fi żmien 3 xhur mill-wasla tagħhom. Imbagħad jinħarġilhom dokument ta' residenza.

Biex tingħata dokument ta' residenza, ikun jeħtiġilhom:

 • passaport validu
 • iċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni tiegħek jew kull prova oħra ta' residenza tiegħek fil-pajjiż
 • prova ta' kif tiġu minn xulxin, bħal ċertifikat taż-żwieġ, ta' partnerxip jew tat-twelid
 • għal uliedek, il-prova li jiddependu minnek.

Ma għandu għalfejn jintalab ebda dokument ieħor.

Id-dokument ta' residenza ta' spiss jinħareġ bla ħlas (jew bl-istess ħlas li jħallsu għall-karti tal-identità ċ-ċittadini tal-pajjiż).

Fuq id-dokument ta' residenza għandu jkun iddikjarat b'mod ċar li dan hu dokument ta' residenza ta' membru tal-familja ta' ċittadin mill-UE.

L-awtoritajiet għandhom jiddeċiedu għandhomx joħorġu jew le d-dokument ta' residenza fi żmien 6 xhur. Jekk dawn ma jagħmlux dan tista' ċċempel lis-servizzi ta' għajnuna tagħna.

Id-dokument ta' residenza għandu jkun validu għal 5 snin (jew għat-tul ippjanat li biħsiebek toqgħod, jekk iqsar), għalkemm jaf ikollok bżonn tirrapporta kull bdil fl-indirizz lill-awtoritajiet.

F'ħafna pajjiżi, żewġek/martek jew uliedek ikun jeħtiġilhom il-ħin kollu jġorru fuqhom id-dokument ta' residenza u l-passaport tagħhom. Jekk iħalluhom id-dar, jistgħu jingħataw multa jew jinżammu temporanjament arrestati iżda ma jistgħux jitkeċċew minħabba f'hekk.

Trattament ugwali

Matul iż-żmien li jkunu qed joqogħdu fil-pajjiż ġdid tiegħek, martek/żewġek jew uliedek (neputijietek) li mhumiex mill-UE għandhom ikunu trattat daqs ċittadini tal-pajjiż, speċjalment f'dak li jirrigwarda l-aċċess għall-impjieg, paga, benefiċċji li jagħmluha faċli li jingħatalhom ix-xogħol, reġistrazzjoni fl-iskejjel eċċ.

Xi pajjiżi tal-UE jistgħu jiddeċiedu li ma jagħtux lill-istudenti u lil familthom għoti ta' flus għal manteniment għall-istudji sakemm huma jikkwalifikaw għal residenza permanenti.

Talba biex jitilqu / tkeċċija

Martek jew żewġek, uliedek (neputijietek) li mhumiex mill-UE jistgħu joqogħdu miegħek f'pajjiż ieħor tal-UE sakemm jibqgħu jissodisfaw il-kundizzjonijiet ta' residenza. Jekk ma jkomplux jagħmlu dan, l-awtoritajiet nazzjonali jistgħu jitolbuhom jitilqu - iżda ma jistgħux jitkeċċew.

F'każijiet eċċezzjonali, il-pajjiż il-ġdid tiegħek jista' jiddeċiedi li jkeċċihom għal raġunijiet ta' politika jew ta' sigurtà pubblika, jekk ikun ippruvat li huma ta' theddida serja ħafna.

Id-deċiżjoni ta' tkeċċija jew it-talba biex jitilqu għandha tingħatalhom bil-miktub, u tiddikjara r-raġunijiet u tispeċifika kif jistgħu jappellaw u kemm għandhom żmien biex jagħmlu dan.

Mewt - Divorzju

Jekk kont qed tgħix kif titlob il-liġi f'pajjiż ieħor tal-UE u tmut jew tingħata d-divorzju qabel ma tkun akkwistajt residenza permanenti hemm (ta' spiss billi tgħix fih għal 5 snin), martek/żewġek jew uliedek (neputijietek) li mhumiex mill-UE jistgħu joqogħdu hemm, jekk:

 • ikunu ilhom jgħixu hemm għal tal-anqas sena qabel mewtek jew
 • jekk iż-żwieġ tiegħek ikun dam tal-anqas 3 snin qabel ma jibdew il-proċeduri għad-divorzju, inkluża sena jgħixu fil-pajjiż l-ieħor.

Biex ikunu jistgħu jibqgħu, il-membri ta' familtek li mhumiex mill-UE għandhom ukoll jissodisfaw l-istess kundizzjonijiet għal residenza bħala ċittadini tal-UE. 

Iċċekkja d-drittijiet, il-kundizzjonijiet u l-formalitajiet:

Residenza permanenti

Wara li jkun ilhom jgħixu fil-pajjiż ġdid tiegħek tal-UE b'mod kontinwu għal 5 snin, martek/żewġek u wliedek (neputijietek) li mhumiex mill-UE jakkwistaw b'mod awtomatiku d-dritt ta' residenza permanenti fih mingħajr ma jkollhom jissodisfaw aktar kundizzjonijiet - huma jkunu jistgħu joqogħdu fih kemm iridu anki jekk ikunu bla xogħol u jkun jeħtiġilhom għajnuna finanzjarja.

Il-kontinwità ta' residenza tagħhom mhix affettwata minn:

 • assenza temporanja (ta' anqas minn 6 xhur fis-sena)
 • assenzi itwal (servizz militari obbligatorju)
 • assenza waħda li ma tkunx aktar minn 12-il xahar konsekuttiv għal raġunijiet importanti bħal tqala jew twellid ta' tarbija, mard serju, xogħol, taħriġ vokazzjonali jew ibgħit fuq xogħol f'pajjiż ieħor.

Għandhom igawdu mill-istess drittijiet, benefiċċji u vantaġġi bħaċ-ċittadini tal-pajjiż.

Jistgħu jitilfu d-dritt tagħhom għal residenza permanenti jekk jgħixu barra l-pajjiż għal aktar minn sentejn konsekuttivi.

Dokument ta' residenza permanenti

Sib kif tikseb karta ta' residenza permanenti maħruġa biex tiċċertifika d-dritt tiegħek li tgħix hemm inkondizzjonalment.

Talba biex jitilqu / Tkeċċija

Martek/żewġek u wliedek (neputijietek) li mhumiex mill-UE jistgħu joqogħdu miegħek f'pajjiż ieħor tal-UE sakemm jibqgħu jissodisfaw il-kundizzjonijiet ta' residenza. Jekk ma jkomplux jagħmlu dan, l-awtoritajiet nazzjonali jistgħu jitolbuhom jitilqu - iżda ma jistgħux jitkeċċew.

F'każijiet eċċezzjonali, il-pajjiż il-ġdid tiegħek jista' jiddeċiedi li jkeċċihom għal raġunijiet ta' politika jew ta' sigurtà pubblika iżda dan jista' jsir biss jekk ikun ippruvat li huma ta' theddida serja ħafna.

Id-deċiżjoni ta' tkeċċija jew it-talba biex jitilqu għandha tingħatalhom bil-miktub, u tiddikjara r-raġunijiet u tispeċifika kif jistgħu jappellaw u kemm għandhom żmien biex jagħmlu dan.

Għad għandek bżonn l-għajnuna?

Għad għandek bżonn l-għajnuna?

Ma sibtx dak li kont qed tfittex? Għandek problema xi ssolvi?

Ikseb parir dwar drittijietek fl-UE

Solvi l-problemi ma' awtorità pubblika

Footnote

F'dan il-każ, is-27 stat membru tal-UE + l-Islanda, il-Liechtenstein u n-Norveġja

Retour au texte en cours.

F'dan il-każ, is-27 stat membru tal-UE + l-Islanda, il-Liechtenstein u n-Norveġja

Retour au texte en cours.