Navigatsioonitee

Jaga 
	Jaga Facebook´is
 
	Jaga Twitter´is
 
	Jagage Google+ vahendusel
 
	Jaga linkedIn´is

Õpilased

Ajakohastatud : 16/10/2013

Pereliikmed, kes ei ole ELi kodanikud

Minu abikaasa / lapsed

Käesolev osa käsitleb teie pereliikmete, kes ei ole ELi kodanikud, õigusi, kui nad tulevad teiega kaasa või ühinevad teiega, kui asute elama ühest ELi liikmesriigist teise.

Viibimine välismaal kuni 3 kuud

Teie abikaasa ja (lapse)lapsed, kes ei ole ELi kodanikud, võivad viibida koos teiega teises ELi liikmesriigis. Kui nad viibivad riigis vähem kui 3 kuud, siis vajavad nad üksnes kehtivat passi ning mõnikord, olenevalt nende päritoluriigist, sissesõiduviisat.

Tutvuge lähemalt viisanõuete ja viisavabastustega

Enne lahkumist uurige sihtkohariigi konsulaadilt, kas teie pereliikmed, kes ei ole ELi kodanikud, vajavad sissesõiduviisat ning kui kaua võtab aega selle saamine.

Riigis viibimisest teatamine

Mõned ELi liikmesriigid nõuavad, et teie abikaasa ja (lapse)lapsed, kes ei ole ELi kodanikud, teataksid oma viibimisest riigis mõistliku aja jooksul pärast saabumist. Kui nad seda ei tee, võidakse neile määrata karistus (nt trahv).

Enne kui nad lähevad teise riiki, uurige asjaomase riigi ametiasutustelt, millal ja mis tingimustel tuleb riigis viibimisest teatada.

Teie abikaasa ja (lapse)lapsed, kes ei ole ELi kodanikud, peaksid oma passi alati kaasas kandma.

Mõnedes ELi liikmesriikides võidakse neile dokumendi kojujätmise korral määrata trahv või nad ajutiselt vahi alla võtta, kuid üksnes selle tõttu neid riigist välja saata ei tohi.

Võrdne kohtlemine

Teie uues elukohariigis viibimise ajal tuleb teie pereliikmeid kohelda võrdselt asjaomase riigi kodanikega, eriti seoses juurdepääsuga tööturule, töötasuga, töökoha leidmist hõlbustavate hüvitistega, kooliskäimisega jne.

Isegi kui nad viibivad riigis turistina, ei peaks nad näiteks maksma suuremaid tasusid muuseumikülastuse või transpordipiletite eest jne. 

Erand: Kui olete pensionär, võivad mõned ELi riigid otsustada mitte anda teile ja teie perele sissetulekutoetust esimese 3 kuu vältel asjaomases riigis.

Väljasaatmine

Erandjuhtudel võib teie uus elukohariik otsustada teie abikaasa või (lapse)lapsed, kes ei ole ELi kodanikud, avaliku korra, julgeoleku või rahvatervise huvides riigist välja saata, kuid üksnes juhul, kui ta suudab tõendada, et nad kujutavad endast tõsist ohtu.

Väljasaatmise otsus tuleb neile esitada kirjalikult. Dokumendis tuleb tuua ära täielik põhjendus ning täpsustada edasikaebamise korda ja tähtaega.

Viibimine välismaal kauem kui 3 kuud

Teie abikaasa ja ülalpeetavad (lapse)lapsed, kes ei ole ELi kodanikud, võivad koos teiega viibida ELi liikmesriigis, kus õpite, kui:

 • te olete registreeritud akrediteeritud haridusasutuses;
 • teil on piisav sissetulek kogu pere jaoks, et elada sissetulekutoetuseta;
 • teil on uues elukohariigis kogu teie perele üldine ravikindlustus.

Riigi ametiasutused ei või teilt nõuda, et teie sissetulek oleks suurem kui see lävi, millest väiksem sissetulek annaks teile õiguse saada sissetulekutoetust.  Sissetulek võib tulla teie perekonnalt, partnerilt või muust allikast.

Elamisluba

Teie abikaasa või (lapse)lapsed, kes ei ole ELi kodanikud, peavad 3 kuu jooksul pärast saabumist taotlema pädevalt ametiasutuselt uues riigis (sageli linnavalitsus või kohalik politseijaoskond) elukohadokumenti. Seejärel väljastatakse neile elamisluba.

Elamisloa saamiseks peavad nad esitama järgmised dokumendid:

 • kehtiv pass;
 • teie registreerimistunnitus või muu tõend, mis kinnitab teie elamist kõnealuses riigis;
 • teie perekondlikku suhet tõendav dokument (nt abielu-, partnerlus- või sünnitunnistus);
 • laste puhul tõendus, et nad on teie ülalpeetavad.

Mingeid muid dokumente nõuda ei tohi.

Elamisluba väljastatakse sageli tasuta (või sama hinnaga, mis isikutunnitused asjaomase riigi kodanikele).

Elamisloal peab olema selgelt märgitud, et see on ELi kodaniku pereliikme elamisluba.

Pädevad asutused peaksid 6 kuu jooksul otsustama, kas väljastada elamisluba või mitte. Kui nad seda ei tee, siis võite võtta ühendust meie abiteenistustega.

Elamisluba peab kehtima 5 aastat (või teie kavandatava asjaomases riigis elamise perioodi ajal, kui see on lühem kui 5 aastat), kuid te peaksite kohalikke ametiasutusi oma aadressi muutumise korral teavitama.

Paljudes riikides peavad teie abikaasa või (lapse)lapsed, kes ei ole ELi kodanikud, oma elamusluba ja passi alati kaasas kandma. Kui nad jätavad selle koju, võidakse neile määrata trahv või nad ajutiselt vahi alla võtta, kuid üksnes selle tõttu neid riigist välja saata ei tohi.

Võrdne kohtlemine

Teie uues elukohariigis viibimise ajal tuleb teie abikaasat või (lapse)lapsi, kes ei ole ELi kodanikud, kohelda võrdselt asjaomase riigi kodanikega, eriti seoses juurdepääsuga tööturule, töötasuga, töökoha leidmist hõlbustavate hüvitistega, kooliskäimisega jne.

Mõnes ELi liikmesriigis ei pruugita õpilastele ja nende peredele anda õpingutega seotud toimetulekutoetust enne, kui nad saavad alalise elamisõiguse.

Nõue riigist lahkuda / väljasaatmine

Teie abikaasa või (lapse)lapsed, kes ei ole ELi kodanikud, võivad elada koos teiega teises ELi liikmesriigis niikaua, kuni nad täidavad riigis elamiseks vajalikke tingimusi.  Kui nad enam asjaomaseid tingimusi ei täida, võivad riigi ametiasutused nõuda neilt riigist lahkumist, kuid neid ei tohi välja saata.

Erandjuhtudel võib teie uus elukohariik otsustada nad avaliku korra või julgeoleku huvides riigist välja saata, kuid üksnes juhul, kui ta suudab tõendada, et nad kujutavad endast väga tõsist ohtu

Väljasaatmise otsus või nõue riigist lahkuda tuleb neile esitada kirjalikult, tuues ära selle täieliku põhjenduse ning selgitades edasikaebamise korda ja tähtaega.

Surm [mdash] Abielulahutus

Kui elasite seaduslikult teises ELi liikmesriigis ning surite või lahutasite abielu enne, kui saite seal alalise elamisõiguse (tavaliselt elades riigis 5 aastat), võivad teie abikaasa ja (lapse)lapsed, kes ei ole ELi kodanikud, asjaomasesse riiki jääda, kui:

 • nad on elanud seal enne teie surma vähemalt 1 aasta või
 • teie abielu kestis enne lahutamismenetluse algatamist vähemalt 3 aastat, sealhulgas 1 aasta sellest elati teises ELi liikmesriigis.

Et neil oleks õigus riiki jääda, peavad teie pereliikmed, kes ei ole ELi kodanikud, täitma lisaks ka samu riigis elamiseks vajalikke tingimusi, mis ELi kodanikud.

Tutvuge õiguste, tingimuste ja formaalsustega:

Õigus elada alaliselt teises liikmesriigis

Pärast seda, kui teie abikaasa või (lapse)lapsed, kes ei ole ELi kodanikud, on elanud teises ELi liikmesriigis seaduslikult 5 järjestikust aastat, saavad nad automaatselt õiguse elada seal alaliselt, täitmata mingeid lisatingimusi. Nad võivad seal elada nii kaua, kui soovivad, isegi kui nad ei tööta ning vajavad sissetulekutoetust.    

Nende elamisperioodi katkematust ei mõjuta:

 • ajutine eemalviibimine (vähem kui 6 kuud aastas);
 • pikemad eemalviibimised (kohustuslik ajateenistus);
 • üks eemalviibimine maksimaalselt 12 järjestikuse kuu jooksul olulistel põhjustel, näiteks rasedus ja sünnitus, raske haigus, töö, tööalane koolitus või lähetus mõnda teise riiki.

Neil peaksid olema samad õigused ning võimalus saada samu hüvitisi ja kasutada samu eeliseid, mis selle riigi kodanikel.

Nad võivad kaotada oma õiguse riigis alaliselt elada, kui nad elavad sellest väljaspool kauem kui 2 järjestikust aastat.

Alaline elamisluba

Uurige, kuidas saada alaline elamisluba, mis tõestab nende õigust viibida riigis tingimusteta.

Nõue riigist lahkuda / väljasaatmine

Teie abikaasa ja (lapse)lapsed, kes ei ole ELi kodanikud, võivad elada koos teiega teises ELi liikmesriigis niikaua, kuni nad täidavad riigis elamiseks vajalikke tingimusi. Kui nad enam asjaomaseid tingimusi ei täida, võivad riigi ametiasutused nõuda neilt riigist lahkumist, kuid neid ei tohi välja saata.

Erandjuhtudel võib teie uus elukohariik otsustada nad avaliku korra või julgeoleku huvides riigist välja saata, kuid üksnes juhul, kui ta suudab tõendada, et nad kujutavad endast väga tõsist ohtu

Väljasaatmise otsus või nõue riigist lahkuda tuleb neile esitada kirjalikult, tuues ära selle täieliku põhjenduse ning selgitades edasikaebamise korda ja tähtaega.

Vajate ikka veel abi?

Vajate ikka veel abi?

Te ei leidnud otsitavat teavet? Kas teil on lahendust vajav probleem?

Küsige nõu oma õiguste kohta ELis

Lahendage probleemid riigiasutusega

Footnote

Käesoleval juhul 27 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein ja Norra

Retour au texte en cours.

Käesoleval juhul 27 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein ja Norra

Retour au texte en cours.