Cesta

Přidej na 
	Přidej na Facebook 
 
	Přidej na Twitter
 
	Přidej na google+
 
	Přidej na linkedIn

Studenti

Aktualizováno : 16/10/2013

Rodinní příslušníci ze zemí mimo EU

Manžel, manželka, děti

Zde se dozvíte, jaká práva mají vaši rodinní příslušníci, kteří nejsou občany členského státu EU, v případě, že se s vámi chtějí odstěhovat do jiné země Unie.

Pobyt v zahraničí nepřesahující 3 měsíce

I když váš manžel či manželka, nezaopatřené děti a vnoučata nejsou občany některé ze zemí Unie, mohou s vámi v jiné zemi EU pobývat. Zdrží-li se kratší dobu než 3 měsíce, potřebují mít pouze platný cestovní pas a v závislosti na zemi původu i vstupní vízum.

Více informací o vízových požadavcích a osvobození od vízové povinnosti

Dříve než se do dané země přestěhujete, informujte se na jejím konzulátě, zda si vaši příbuzní, kteří nejsou občany některé ze zemí Unie, musí vyřídit vstupní vízum a jak dlouho bude jeho vystavení trvat.

Nahlášení přítomnosti na území

V některých členských státech budou mít váš manžel, manželka, děti či vnoučata, kteří nemají občanství některé ze zemí EU, povinnost nahlásit svou přítomnost, a to během určité doby po vstupu na území dané země. Jestliže tak neučiní, hrozí jim sankce, zpravidla finanční. 

Před výjezdem do jiné země EU vám tedy doporučujeme si zjistit, jaká je lhůta pro ohlášení přítomnosti na území a jaké náležitosti je třeba si na vnitrostátních úřadech vyřídit.

Váš manžel, manželka, děti a vnoučata by měli po dobu svého pobytu v zahraničí mít svůj cestovní pas neustále při sobě.

V některých zemích EU jim v případě, že si zapomenou pas doma, může být udělena pokuta nebo je místní orgány mohou dočasně zadržet. Za tento přestupek však nemohou být vyhoštěni.

Rovné zacházení

Během pobytu v jiném členském státě by s vašimi rodinnými příslušníky mělo být zacházeno stejně jako s občany dané země, především při hledání zaměstnání, vyjednávání platových podmínek, zařazení do školy apod.

Ani jako turisté by například neměli platit vyšší vstupné do muzeí či galerií, ani za jízdenky veřejné dopravy.

Výjimka: Pokud jste v důchodu, nebudete mít v některých zemích EU vy ani vaše rodina první 3 měsíce vašeho pobytu nárok na dávky k pokrytí životních nákladů.

Vyhoštění

Ve výjimečných případech se mohou orgány hostitelské země rozhodnout vašeho manžela, manželku, děti či vnoučata, kteří nemají občanství některé ze zemí EU, ze země vyhostit z důvodů ohrožení veřejného pořádku, bezpečnosti či veřejného zdraví. Učinit tak smějí ale pouze tehdy, mohou-li prokázat, že daná osoba představuje závažnou hrozbu.

Toto rozhodnutí jim musí být sděleno písemně. Musí v něm být uvedeno všechny důvody a také to, jak a do kdy je možné se odvolat.

Pobyt v zahraničí delší 3 měsíců

Váš manžel či manželka, nezaopatřené děti a vnoučata mohou s vámi v členské zemi, kde studujete, pobývat za předpokladu, že:

 • jste zapsáni ke studiu ve vzdělávací instituci s akreditací tamějšího ministerstva školství
 • máte dostatečný příjem k zajištění své rodiny a nepotřebujete tak pobírat dávky k pokrytí životních nákladů
 • máte pro svou rodinu v dané zemi sjednané zdravotní pojištění k pokrytí veškerých rizik.

Vaše příjmy by neměly klesnout pod úroveň, při níž byste měli nárok na základní dávky ze systému sociálního zabezpečení hostitelské země, nicméně vnitrostátní orgány nesmějí vyžadovat, aby tuto úroveň přesáhly.  Daný příjem může pocházet od rodiny, partnera či z jiného zdroje.

Pobytová karta

Vaše manželka, manžel, děti a vnoučata, kteří nejsou občany některé ze zemí EU, mají povinnost si do 3 měsíců po příjezdu zažádat u příslušných orgánů hostitelské země (zpravidla na městském úřadě či místní policejní stanici) o doklad o povolení k pobytu.  Na základě registrace jim bude vystavena pobytová karta.

K jejímu vydání budou muset předložit:

 • platný cestovní pas
 • vaše osvědčení o registraci či jiný doklad potvrzující, že máte v dané zemi bydliště
 • doklad prokazující váš příbuzenský vztah (např. oddací či rodný list)
 • vaše děti musí rovněž doložit, že je finančně zajišťujete.

Jiné dokumenty příslušné orgány vyžadovat nesmějí.

Pobytové karty jsou často vystavovány zdarma, popř. za poplatek, který musí občan dané země zaplatit za vydání průkazu totožnosti.

Na pobytové kartě by mělo být jasně uvedeno, že se jedná o pobytovou kartu rodinného příslušníka občana EU.

Příslušné orgány by o vydání pobytové karty měly rozhodnout do 6 měsíců od podání žádosti. Překročí-li tuto lhůtu, můžete se obrátit na naši asistenční službu.

Pobytová karta by měla být vydávána na období 5 let (nebo na plánovanou dobu pobytu, je-li kratší 5 let). V některých zemích však budete mít i přesto povinnost nahlásit příslušným orgánům jakoukoli změnu bydliště.

V mnoha zemích bude mít vaše manželka či manžel, děti či vnoučata povinnost nosit pobytovou kartu spolu s cestovním pasem stále při sobě. Pokud si ji zapomenou doma, může jim být udělena pokuta, ale nesmějí být za tento přestupek ze země vyhoštěni.

Rovné zacházení

Během pobytu v hostitelské zemi by se s vaším manželem, manželkou, dětmi či vnoučaty, kteří nemají občanství některé ze zemí EU, mělo zacházet stejně, jako s občany dané země, a to především při hledání zaměstnání, v otázkách platebních podmínek, zařazení do školy apod.

V některých zemích EU se může stát, že studentům a jejich rodinným příslušníkům nebude studentský příspěvek vyplácen do té doby, než jim vznikne  nárok na získání trvalého pobytu.

Výzva k opuštění území, vyhoštění

Dokud splňují podmínky pro získání povolení k pobytu, může váš manžel, manželka, děti a vnoučata, kteří nemají občanství některé ze zemí EU, v hostitelské zemi setrvat. Jakmile je přestanou splňovat, vnitrostátní orgány je mohou vyzvat k opuštění území,  nemají však právo je vyhostit.

Ve výjimečných případech mohou rozhodnout vaše rodinné příslušníky ze země vyhostit z důvodů zachování veřejného pořádku či bezpečnosti. Učinit tak mohou ale pouze za předpokladu, že mohou prokázat, že daná osoba představuje velmi závažnou hrozbu.

Rozhodnutí o vyhoštění či výzva k opuštění území musí být doručena písemně a obsahovat veškeré důvody i to, jak a do kdy je možné se odvolat.

Úmrtí, rozvod

V případě úmrtí či rozvodu osoby, která se legálně zdržovala na území jiné členské země EU, ale neměla tu dosud trvalý pobyt (který se zpravidla uděluje po 5 letech pobytu), je možné, aby její manžel, manželka, děti či vnoučata v dané zemi setrvali za předpokladu, že:

 • tu žili alespoň 1 rok před úmrtím dané osoby nebo
 • od jejich svatby uplynuly v den zahájení rozvodového řízení alespoň 3 roky, přičemž mezitím mohli pobývat až 1 rok v jiné zemi.

Aby vaši rodinní příslušníci, kteří nemají občanství některé ze zemí EU, mohli v dané zemi setrvat, musí zároveň splňovat podmínky pro povolení k pobytu, které platí pro ostatní občany EU.

Více informací o těchto podmínkách i administrativních náležitostech se dozvíte na následujících stránkách:

Trvalý pobyt

Pokud jste na území jiné země EU žili nepřetržitě alespoň 5 let, mají vaše manželka či manžel, děti a vnoučata nárok získat povolení k trvalému pobytu automaticky, aniž by museli splňovat další podmínky. Mohou tedy na území hostitelské země setrvat i v případě, že nepracují nebo že musí pobírat dávky na pokrytí životních nákladů.

Jejich pobyt bude považován za nepřetržitý, i když se budou mimo území dané země zdržovat:

 • dočasně (tzn. méně než 6 měsíců za rok)
 • delší dobu (např. v důsledku výkonu povinné vojenské služby)
 • po dobu maximálně 12 po sobě jdoucích měsíců ze závažných důvodů, jako je těhotenství, porod dítěte, závažná nemoc, pracovní důvody, odborná příprava či vyslání zaměstnavatelem do jiné země.

Zároveň by měli požívat stejných práv a výhod jako občané hostitelské země.

Práva na trvalý pobyt mohou pozbýt, pokud se budou zdržovat mimo danou zemi nepřetržitě déle než 24 měsíců.

Karta trvalého pobytu

Jak požádat o vydání průkazu trvalého pobytu, který potvrzuje právo na bezpodmínečný pobyt.

Výzva k opuštění území, vyhoštění

Dokud splňují podmínky pro získání povolení k pobytu, mohou váš manžel, manželka, děti a vnoučata, kteří nemají občanství některé ze zemí EU, v hostitelské zemi setrvat. Jakmile přestanou podmínky splňovat, vnitrostátní orgány je mohou vyzvat k opuštění území,  nemají však právo je vyhostit.

Ve výjimečných případech mohou rozhodnout vaše rodinné příslušníky ze země vyhostit z důvodů zachování veřejného pořádku či bezpečnosti. Učinit tak smějí ale pouze za předpokladu, že mohou prokázat, že daná osoba představuje velmi závažnou hrozbu.

Rozhodnutí o vyhoštění či výzva k opuštění území musí být doručena písemně a obsahovat veškeré důvody i to, jak a do kdy je možné se odvolat.

Nenašli jste, co jste hledali?

Nenašli jste, co jste hledali?

Nenašli jste informace, které hledáte? Chtěli byste pomoci s řešením nějakého problému?

Poradenství o právech občanů v EU

Na koho se obrátit v případě sporu se státním orgánem

Footnote

V tomto případě 27 členských států EU, Island, Lichtenštejnsko a Norsko

Retour au texte en cours.

V tomto případě 27 členských států EU, Island, Lichtenštejnsko a Norsko

Retour au texte en cours.

V tomto případě 27 členských států EU, Island, Lichtenštejnsko a Norsko

Retour au texte en cours.