Навигационна пътека

Споделете по 
	Споделете по „Facebook“
 
	Споделете по „Twitter“
 
	Споделете в Google+
 
	Споделете в linkedIn

Студенти

Актуализация : 16/10/2013

Членове на семейства, които не са граждани на ЕС

Моят съпруг / деца

Този раздел е посветен на правата на членовете на вашето семейство, които не са граждани на ЕС, и ви придружават или се присъединяват към вас, когато се премествате от една страна от Съюза в друга.

Престой в чужбина до 3 месеца

Вашият съпруг и вашите деца/внуци на издръжка, граждани на страни извън Съюза, могат да пребивават с вас в друга страна от ЕС. Ако техният престой е до 3 месеца, ще им бъде необходим само валиден паспорт, а понякога – в зависимост от страната, на която са граждани — входна виза.

Повече за визовите изисквания

Преди да отпътувате, проверете в консулството на страната, в която отивате, дали членовете на вашето семейство от страни извън ЕС се нуждаят от входна виза и колко време ще отнеме нейното издаване.

Съобщаване за присъствие

Някои страни от ЕС изискват вашият съпруг и деца/внуци от страни извън Съюза да съобщят за присъствието си в разумен срок след своето пристигане и могат да ги санкционират, например като им наложат глоба, ако не го направят.

Преди те да отидат в страната, проверете в съответните национални органи какви са сроковете и условията за съобщаване за присъствие.

Вашият съпруг или деца/внуци от страни извън ЕС трябва винаги да носят със себе си паспорта си .

В някои страни от ЕС те могат да бъдат глобени или временно задържани, ако оставят документите си у дома, но не могат да бъдат експулсирани само поради тази причина.

Равно третиране

По време на своя престой близките ви трябва да бъдат третирани като граждани на съответната страна, особено по отношение на достъпа до заетост, заплащането, помощите, улесняващи достъпа до работа, записването в училище и т.н.

Дори ако са в страната като туристи, те не би трябвало например да заплащат по-висока цена за посещение на музеи, за билети за транспорт и т.н.

Изключение: Ако сте пенсионер, някои страни от ЕС могат да вземат решение да не предоставят на вас и семейството ви право на подпомагане на доходите през първите три месеца от престоя в съответната страна.

Експулсиране

В изключителни случаи съответната държава може да реши да експулсира вашия съпруг или деца/внуци от страни извън ЕС по причини, свързани с обществения ред, обществената сигурност или общественото здраве, но само ако може да докаже , че те представляват сериозна заплаха .

Решението за експулсиране трябва да им бъде връчено в писмена форма. В него трябва да са посочени всички основания и да е указано как може да бъде обжалвано и в какъв срок.

Престой в чужбина за повече от 3 месеца

Вашият съпруг и вашите деца/внуци на издръжка от страни извън ЕС могат да пребивават в страната от ЕС, в която вие учите, ако:

 • сте записан в признато учебно заведение;
 • разполагате с достатъчен доход да издържате цялото си семейство без нужда от подпомагане на доходите;
 • разполагате с пълна здравна осигуровка за цялото си семейство.

Националните власти не могат да изискват вашият доход да е над равнището, даващо право на основно подпомагане на доходите. Източник на вашите доходи може да е вашето семейство, партньор и др.

Карта за пребиваване

Вашият съпруг и деца/внуци от страни извън ЕС трябва да подадат заявление за документ за пребиваване пред властите в страната (често това е общината или местното полицейско управление) в срок от 3 месеца от датата на пристигане. Тогава ще им бъде издадена карта за пребиваване.

За получаване на карта за пребиваване ще са им необходими:

 • валиден паспорт
 • вашето удостоверение за регистрация или друго доказателство за пребиваването ви в страната
 • доказателство за вашите семейни връзки – например удостоверение за сключен брак/партньорство или акт за раждане
 • за деца - доказателство, че те са на ваша издръжка.

Не могат да ви бъдат искани други документи.

Картата за пребиваване често се издава безплатно (или таксата е същата като тази за издаване на лични карти на гражданите на съответната страна).

В картата за пребиваване трябва ясно да се посочва, че става дума за карта за пребиваване на лице, което е член на семейството на гражданин на ЕС.

Властите трябва да вземат решение дали да издадат карта за пребиваване в рамките на 6 месеца. Ако те не направят това, можете да се свържете с нашите служби за помощ.

Картата за пребиваване трябва да е валидна за 5 години (или за планирания период на вашия престой, ако той е по-кратък от 5 години), но може да се наложи да съобщавате на властите за всяка промяна на адреса.

В много страни вашият съпруг или деца/внуци от страни извън ЕС ще трябва постоянно да носят със себе си своята карта за пребиваване и паспорт. Ако ги оставят у дома, могат да бъдат глобени или временно задържани, но не могат да бъдат експулсирани само поради тази причина.

Равно третиране

По време на своя престой вашият съпруг или деца/внуци от страни извън ЕС трябва да бъдат третирани като граждани на съответната държава, особено по отношение на достъпа до заетост, заплащането, помощите, улесняващи достъпа до работа, записването в училище и т.н.

Някои страни от ЕС могат да решат да не предоставят на студенти и техните семейства стипендии за издръжка по време на следването, преди те да получат право на постоянно пребиваване.

Искане за напускане / Експулсиране

Вашият съпруг, деца и внуци от страни извън ЕС могат да живеят заедно с вас в друга страна от Съюза, докато отговарят на условията за пребиваване. Ако това вече не е така, националните власти могат да поискат от тях да напуснат, но не могат да ги експулсират.

В изключителни случаи държавата може да вземе решение да ги експулсира по съображения, свързани с обществения ред или обществената сигурност, но само ако може да докаже , че те представляват много сериозна заплаха.

Решението за експулсиране или искането за напускане трябва да им бъдат връчено в писмена форма, като в него трябва да са посочени всички причини и да е указано как може да бъде обжалвано и в какъв срок.

Смърт или развод

Ако сте живели законно в друга страна от ЕС и починете или се разведете, преди да получите право на постоянно пребиваване там (обикновено след като сте живели в страната в продължение на 5 години), вашият съпруг или деца/внуци от страни извън ЕС могат да останат в страната, ако:

 • са живели там в продължение на поне 1 година преди вашата смърт или
 • вашият брак е продължил поне 3 години преди започването на процедурата за развод и през една от тях сте живели в страната.

Освен това, за да могат да останат, членовете на вашето семейство от страни извън ЕС трябва да отговарят на същите условия за пребиваване като гражданите на Съюза.

Проверете какви са правата, условията и формалностите за:

Постоянно пребиваване

След като са живели в съответната страна от ЕС непрекъснато в продължение на 5 години, вашият съпруг и деца/внуци автоматично получават право на постоянно пребиваване там, без да е необходимо да изпълняват каквито и да е допълнителни условия – те могат да останат, колкото желаят, дори ако не работят и се нуждаят от подпомагане на доходите.

Следните видове отсъствия не се отразяват върху непрекъснатостта на тяхното пребиваване:

 • временни отсъствия (по-малко от 6 месеца годишно)
 • по-дълги отсъствия (задължителна военна служба)
 • едно отсъствие от не повече от 12 последователни месеца по важни причини като бременност и раждане, тежко заболяване, работа, професионално обучение или командироване в друга страна.

Те трябва да се ползват със същите права , придобивки и предимства като гражданите на съответната страна.

Вашите близки могат да изгубят правото си на постоянно пребиваване, ако живеят извън страната в продължение на повече от 2 последователни години .

Карта за постоянно пребиваване

Научете как да получат карта за постоянно пребиваване, потвърждаваща тяхното право на престой, без да е необходимо да отговарят на определени условия.

Искане за напускане / Експулсиране

Вашият съпруг и деца/внуци от страни извън ЕС могат да живеят заедно с вас в друга страна от Съюза, докато отговарят на условията за пребиваване. Ако това вече не е така, националните власти могат да поискат от тях да напуснат, но не могат да ги експулсират.

В изключителни случаи държавата може да вземе решение да ги експулсира по съображения, свързани с обществения ред или обществената сигурност, но само ако може да докаже , че те представляват много сериозна заплаха.

Решението за експулсиране или искането за напускане трябва да им бъде връчено в писмена форма, като в него трябва да са посочени всички причини и да е указано как може да бъде обжалвано и в какъв срок.

Все още се нуждаете от помощ?

Все още се нуждаете от помощ?

Не можете да намерите информацията, която търсите? Имате проблем?

Потърсете съвет за правата си в ЕС

Разрешете проблеми с публичен орган

Footnote

В този случай 27-те държави от ЕС + Исландия, Лихтенщайн и Норвегия

Retour au texte en cours.

В този случай 27-те държави от ЕС + Исландия, Лихтенщайн и Норвегия

Retour au texte en cours.