Navigacijska pot

Povej naprej 
	Facebook
 
	Twit it
 
	Povej naprej: Google+
 
	linkedIn

Študenti

Posodobitev : 16/10/2013

Družinski člani, ki niso državljani EU

Starši/drugi sorodniki/neregistrirani partner

Prebivanje v tujini do 3 mesecev

Vaši starši, drugi sorodniki in neregistrirani partner lahko prebivajo z vami v drugi državi članici EU.

Če prebivajo z vami manj kot 3 mesece, potrebujejo samo veljaven potni list in včasih (odvisno, iz katere države prihajajo) tudi vstopni vizum.

Več o pogojih za pridobitev vizuma in morebitnih izjemah.

Pred odhodom na diplomatsko-konzularnem predstavništvu države, v katero odhajate, preverite, ali družinski člani, ki niso državljani EU, potrebujejo vstopni vizum in koliko časa traja postopek.

Prijava prihoda

V nekaterih državah EU morajo družinski člani svoj prihod prijaviti v razumnem roku. Če tega ne storijo, jim lahko pristojni organi naložijo kazen, denimo globo.

Pred njihovim odhodom v tujino zato priporočamo, da pri nacionalnih organih preverite roke in pogoje za prijavo prihoda.

Vaši starši, sorodniki ali neregistrirani partner bodo morda morali kadar koli dokazati, da imajo pravico prebivati v tej državi (denimo, če jih ustavi policija), zato morajo vedno imeti pri sebi svoj potni list. Če tega dokumenta nimajo pri sebi, jim lahko pristojni organ naloži globo ali jih začasno pridrži, vendar jim samo zaradi tega ne more izreči ukrepa izgona.

Enaka obravnava

Med prebivanjem v drugi državi se vaši starši, sorodniki in neregistrirani partner obravnavajo kot državljani države prebivanja, zlasti glede zaposlitve, plačila, možnosti dostopa do dela, vpisa v šolo itd.

To velja tudi za turistične obiske, denimo ni jim treba plačati višjih cen za obisk muzejev ali pri nakupu avtobusnih vozovnic.

Izjema: v nekaterih državah EU študenti in njihovi družinski člani v prvih treh mesecih niso upravičeni do denarne socialne pomoči ali do denarne podpore za študij, dokler ne izpolnijo pogojev za stalno prebivanje.

Izgon

V izjemnih primerih lahko država prebivanja vašim staršem, sorodnikom ali partnerju izreče ukrep izgona zaradi javnega reda, varnosti države ali javnega zdravja.

Državni organi morajo dokazati, da predstavljajo resnično, sedanjo in dovolj resno grožnjo.

Prejeti morajo pisno odločbo o izgonu, v kateri morajo biti navedeni razlogi za izgon,  pravna sredstva  in roki za pritožbo.

Prebivanje v tujini, daljše od 3 mesecev

Pristojni organi države, v kateri študirate, bodo ocenili, ali lahko vaši starši, sorodniki ali neregistrirani partner, ki niso državljani EU, prebivajo z vami kot družinski člani državljana EU, ki v tej državi študira. Vsak primer bodo obravnavali posebej in pri odločanju upoštevali nacionalno ureditev.

Pristojni organi bodo presodili, ali lahko vaši sorodniki oziroma partner ostanejo dlje kot 3 mesece, če izpolnjujete naslednje pogoje:

 • ste vpisani v akreditirano izobraževalno ustanovo;
 • imate zadostne prihodke (iz katerega koli vira) za vso družino, ki omogočajo preživljanje brez denarne socialne pomoči;
 • imate ustrezno zdravstveno zavarovanje v tej državi za vso družino.

Nacionalni organi ne smejo zahtevati, da je vaš dohodek višji od dohodka, pri katerem bi bila vaša družina v tej državi upravičena do osnovne denarne socialne pomoči.

Dovoljenje za prebivanje

Vaši starši, sorodniki ali neregistrirani partner, ki niso državljani EU, morajo prošnjo za izdajo dovoljenja za prebivanje vložiti v treh mesecih po prihodu (ponavadi na upravni enoti ali krajevni policijski postaji).

Pri tem potrebujejo:

 • veljavno nacionalno osebno izkaznico ali potni list,
 • vaše potrdilo o prijavi prebivanja ali drugo dokazilo o vašem prebivanju v tej državi,
 • dokazilo o sorodstvenem razmerju,
 • dokazilo, da jih preživljate ali da imajo resne zdravstvene težave, zaradi katerih morate zanje osebno skrbeti,
 • za partnerja: dokazilo, da je z vami v dolgotrajnem razmerju.

Drugih dokumentov organi ne smejo zahtevati.

O izdaji dovoljenja za prebivanje za vaše starše, sorodnike ali partnerja, ki niso državljani EU, morajo pristojni organi odločiti v šestih mesecih. Če tega ne storijo, se lahko obrnete na našo službo za pomoč.

Na zavrnitev prošnje se lahko vaši sorodniki ali partner pritožijo. Prejeti morajo pisno odločbo, v kateri so razloženi razlogi in posledice odločitve ter pravna sredstva in roki za pritožbo.

Če je prošnja odobrena, mora organ izdati dovoljenje za prebivanje. Dovoljenje za prebivanje je pogosto brezplačno (ali pa stane toliko, kolikor stane osebna izkaznica za državljane).

Dovoljenje za prebivanje velja pet  let (ali za vaše načrtovano obdobje bivanja, če je krajše od pet let). Morda boste morali pristojnim organom prijaviti vsako  spremembo naslova.

V nekaterih državah EU se lahko zgodi, da bodo morali vaši sorodniki ali partner plačati denarno kazen, če svojega prebivanja niso prijavili.

Vaši starši, sorodniki ali neregistrirani partner bodo morda morali kadar koli dokazati, da imajo pravico prebivati v tej državi (denimo, če jih ustavi policija), zato morajo vedno imeti pri sebi svoj potni list.

Če tega dokumenta nimajo pri sebi, jim lahko organ naloži globo ali jih začasno pridrži, vendar jim samo zaradi tega ne more izreči ukrepa izgona.

Enaka obravnava

Med prebivanjem v drugi državi se starši, sorodniki in neregistrirani partner, ki niso državljani EU, obravnavajo kot državljani države prebivanja, zlasti glede zaposlitve, plačila, možnosti dostopa do dela, vpisa v šolo itd.

V nekaterih državah EU študenti in njihove družine niso upravičeni do finančne podpore za študij, dokler ne izpolnijo pogojev za stalno prebivališče.

Praktični primer

Bolni sorodniki nimajo samodejne pravice do prebivanja

Joaquín je španski državljan, ki živi in študira na Madžarskem. Njegov 85-letni stric Fernando, ki živi v Argentini, je težko bolan in Joaquín je edini sorodnik, ki lahko za njega skrbi.

Joaquín je zaprosil za dovoljenje za prebivanje za svojega strica, vendar so madžarski organi prošnjo zavrnili z utemeljitvijo, da stric ni sorodnik v ravni vrsti.

Joaquín je zaprosil za posebno obravnavo. Na pristojnem organu so zagotovili, da bodo upoštevali posebne okoliščine, vendar niso mogli jamčiti, da bo prošnja ugodno rešena, ker stric nima samodejne pravice do prebivanja.

Zahtevek za odhod/izgon

Vaši starši, drugi sorodniki in neregistrirani partner, ki niso državljani EU, lahko prebivajo z vami v državi EU, v kateri boste prebivali, dokler izpolnjujejo pogoje za prebivanje. Če pogojev ne izpolnjujejo več, lahko nacionalni organi zahtevajo, da zapustijo državo.

V izjemnih primerih jim lahko država prebivanja izreče ukrep izgona, če lahko dokaže, da predstavljajo resno nevarnost  za javni red ali varnost države.

V obeh primerih morajo prejeti pisno odločbo o izgonu, v kateri morajo biti navedeni razlogi za izgon,  pravna sredstva  in roki za pritožbo.

Smrt

Če državljan EU, ki prebiva v drugi državi članici, tam umre, preden pridobi pravico do stalnega prebivanja (običajno po petih letih prebivanja), lahko starši, drugi sorodniki ali neregistrirani partner, ki niso državljani EU, prebivajo v državi, če so v njej prebivali vsaj eno leto pred smrtjo državljana.

Vendar morajo družinski člani, ki niso državljani EU, izpolnjevati enake pogoje za prebivanje kot državljani EU.

Pravice, pogoji in formalnosti:

Stalno prebivališče

Če vaši starši, drugi sorodniki ali partner, ki niso državljani EU, v drugi državi EU zakonito prebivajo neprekinjeno pet let, pridobijo pravico do stalnega prebivanja, enako kot bi jo vaš zakonski partner ali otroci.

Dovoljenje za stalno prebivanje za vašega zakonskega partnerja in otroke.

Potrebujete pomoč?

Potrebujete pomoč?

Niste našli želenih informacij? Ste naleteli na težave?

Nasveti glede vaših pravic

Reševanje težav z organi javne uprave

Footnote

V tem primeru 27 držav članic EU + Islandija, Lihtenštajn in Norveška

Retour au texte en cours.

V tem primeru 27 držav članic EU + Islandija, Lihtenštajn in Norveška

Retour au texte en cours.