Navigačný riadok

Zdieľať 
	Zdieľať na Facebook
 
	Pridať na Twitter 
 
	Zdieľať na google+
 
	Zdieľať na linkedIn

Študenti

Aktualizované : 16/10/2013

Rodinní príslušníci, ktorí nie sú občanmi EÚ

Moji rodičia/ostatní príbuzní/môj neregistrovaný partner

Pobyt v zahraničí kratší ako 3 mesiace

Vaši rodičia, ostatní príbuzní a váš neregistrovaný partner vás môžu sprevádzať v inom členskom štáte EÚ.

Na pobyt kratší ako 3 mesiace budú potrebovať len platný pas a v niektorých prípadoch vstupné víza (v závislosti od krajiny, ktorej sú občanmi).

Viac o požiadavkách týkajúcich sa vstupných víz a možných výnimkách.

Pred odchodom si na konzuláte krajiny, do ktorej sa chystáte, preverte, či budú vaši rodinní príslušníci/neregistrovaný partner z krajín mimo EÚ potrebovať vstupné víza a ako dlho potrvá ich vybavenie.

Ohlasovanie prítomnosti

V niektorých štátoch EÚ sa vyžaduje, aby vaši príbuzní/neregistrovaný partner v primeranom čase po príchode ohlásili svoju prítomnosť. Za porušenie tejto povinnosti ich môžu sankcionovať, napr. udeliť pokutu.

Pred tým, ako vycestujete do inej krajiny, si na vnútroštátnych úradoch preverte lehoty na ohlásenie prítomnosti a relevantné podmienky.

Vaši rodičia/iní príbuzní/váš neregistrovaný partner z krajín mimo EÚ sa môžu kedykoľvek ocitnúť v situácii, keď budú musieť preukázať, že majú právo žiť v dotknutej krajine (napríklad, ak ich zastaví policajná hliadka), preto by mali stále nosiť so sebou svoj pas. Ak si tieto doklady nechajú doma, môžu dostať pokutu alebo ich môžu dočasne zaistiť, nemôžu ich však vyhostiť len na základe tohto dôvodu.

Rovnaké zaobchádzanie

Počas pobytu v novom štáte by s vašimi rodičmi/príbuznými/vašim partnerom z krajín mimo EÚ mali zaobchádzať rovnako ako s občanmi daného štátu, hlavne pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, o mzdu, prostriedky uľahčujúce prístup k práci, zápis na štúdium atď.

Aj v prípade, že sa v zahraničí zdržiavajú ako turisti, nemali by napríklad platiť vyššie vstupné do múzeí alebo viac za cestovné lístky atď.

Výnimka: Niektoré členské štáty sa môžu rozhodnúť, že študentom a ich rodinným príslušníkom neposkytnú počas prvých 3 mesiacov sociálnu pomoc alebo študentom neposkytnú podporu na pokrytie životných nákladov počas štúdia pred tým, ako splnia podmienky na trvalý pobyt.

Vyhostenie

Váš nový štát pobytu môže vo výnimočných prípadoch rozhodnúť o vyhostení vašich rodičov/iných príbuzných/vášho neregistrovaného partnera z dôvodov verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia.

Orgány musia vedieť preukázať, že ich osobné správanie predstavuje skutočnú, existujúcu a dostatočne vážnu hrozbu.

Rozhodnutie o vyhostení musí mať písomnú formu. Musia sa v ňom uviesť jeho dôvody, dôsledky a spôsob, ako a do kedy je voči nemu možné podať odvolanie.

Pobyt v zahraničí dlhší ako 3 mesiace

Orgány členského štátu EÚ, v ktorom študujete, posúdia, či sa vaši rodičia, ostatní príbuzní a váš neregistrovaný partner môžu zdržiavať na jeho území ako rodinní príslušníci občana EÚ. Takéto posudzovanie orgány vykonajú na základe vnútroštátnych podmienok a prípad od prípadu.

Pri posudzovaní toho, či sa vaši rodičia/ostatní príbuzní/váš neregistrovaný partner môžu zdržiavať dlhšie ako 3 mesiace, orgány skúmajú tieto podmienky:

 • či ste zapísaný na súkromnej alebo verejnej inštitúcii, akreditovanej alebo financovanej hostiteľským členským štátom;
 • či máte dostatočný príjem (z akéhokoľvek zdroja) na pokrytie nákladov súvisiacich s pobytom pre všetkých členov vašej domácnosti, aby ste neboli odkázaní na sociálnu pomoc;
 • či máte pre všetkých členov domácnosti počas obdobia ich pobytu komplexné krytie nemocenského poistenia v hostiteľskom členskom štáte.

Vnútroštátne orgány od vás nemôžu požadovať, aby bol váš príjem vyšší ako hranica, pod ktorou majú štátni príslušníci hostiteľského členského štátu nárok na sociálnu pomoc.

Pobytový preukaz

Vaši rodičia, ostatní príbuzní alebo váš partner z krajín mimo EÚ by mali požiadať o vydanie pobytového preukazu na príslušnom úrade (zvyčajne na cudzineckej polícii alebo na miestnom úrade) do 3 mesiacov od príchodu.

Na získanie pobytového preukazu potrebujú:

 • platný preukaz totožnosti alebo pas;
 • vaše registračné potvrdenie alebo iný dôkaz o vašom pobyte v dotknutom štáte;
 • dôkaz o existenciu vášho rodinného vzťahu;
 • dôkaz, že sú od vás závislí alebo že si ich vážne zdravotné dôvody vyžadujú vašu osobnú starostlivosť;
 • pre partnerov dôkaz o trvalom vzťahu.

Nemôžu od nich požadovať predloženie nijakých ďalších dokladov/dokumentov.

Kladné či záporné rozhodnutie o vydaní pobytového preukazu pre vašich rodičov, príbuzných alebo partnera z krajín mimo EÚ musia vnútroštátne orgány prijať v lehote do 6 mesiacov. V prípade, že v uvedenej lehote nerozhodnú, môžete zavolať našim poradenským službám.

V prípade zamietnutia žiadosti sa môžu odvolať. Príslušné orgány musia rozhodnutie o zamietnutí vydať v písomnej forme a musia v ňom uviesť dôvody a dôsledky, ktoré má na vášho partnera, vašich rodičov alebo príbuzných, a spôsob, ako a do kedy je voči nemu možné podať odvolanie.

V prípade kladného posúdenia žiadosti im vydajú pobytový preukaz. Pobytový preukaz členské štáty často vydávajú bezplatne (alebo za rovnaký poplatok ako platia občania dotknutého štátu za vydanie dokladu totožnosti).

Pobytový preukaz by mal byť platný 5 rokov (alebo počas plánovanej dĺžky pobytu, ak je kratšia ako 5 rokov). Aj tak však budete musieť miestnym orgánom oznamovať každú zmenu adresy.

V niektorých štátoch môžu vaši rodičia, príbuzní alebo váš partner dostať pokutu za nesplnenie registračnej povinnosti.

Vaši rodičia/iní príbuzní/váš neregistrovaný partner z krajín mimo EÚ sa môžu ocitnúť v situácii, keď budú musieť preukázať, že majú právo žiť v dotknutej krajine (napríklad, ak ich zastaví policajná hliadka), preto by mali stále nosiť so sebou svoj pas.

Ak si tieto doklady nechajú doma, môžu dostať pokutu alebo ich môžu dočasne zaistiť, nemôžu ich však vyhostiť len na základe tohto dôvodu.

Rovnaké zaobchádzanie

Počas pobytu v novom štáte by s vašimi rodičmi/príbuznými/vašim partnerom z krajín mimo EÚ mali zaobchádzať rovnako ako s občanmi daného štátu, hlavne pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, o mzdu, prostriedky uľahčujúce prístup k práci, zápis na štúdium atď.

Niektoré členské štáty sa môžu rozhodnúť, že študentom a ich rodinám neposkytnú podporu na pokrytie životných nákladov počas štúdia pred tým, ako splnia podmienky na trvalý pobyt.

Príbeh

Neexistencia automatického práva pobytu pre chorého príbuzného

Joaquín je Španiel, ktorý žije a študuje v Maďarsku. Jeho 85-ročný strýko Fernando, ktorý žije v Argentíne, je vážne chorý a Joaquín je jeho jediný žijúci príbuzný a len on sa o strýka môže postarať.

Joaquín požiadal o vydanie pobytového preukazu pre svojho strýka, ale maďarské orgány žiadosť zamietli z dôvodu, že strýko nie je jeho priamy príbuzný.

Joaquín požiadal orgány, aby zohľadnili osobitosť strýkovej situácie. Orgány prisľúbili opakované posúdenie, negarantujú však pozitívny výsledok, pretože strýko nemá automatické právo na pobyt.

Žiadosť o opustenie územia/Vyhostenie

Vaši rodičia, vaši príbuzní alebo váš neregistrovaný partner z krajín mimo EÚ sa môžu spolu s vami zdržiavať v inom členskom štáte EÚ, kým spĺňajú podmienky na pobyt. Ak ich prestanú spĺňať, vnútroštátne orgány môžu požadovať, aby opustili krajinu.

Váš nový štát môže vo výnimočných prípadoch rozhodnúť o ich vyhostení na základe dôvodov verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti, ak jeho orgány vedia preukázať, že vaši rodinní príslušníci predstavujú vážnu hrozbu.

V každom prípade musí mať rozhodnutie o vyhostení písomnú formu. Musia sa v ňom uviesť jeho dôvody, dôsledky a spôsob, ako a do kedy je voči nemu možné podať odvolanie.

Úmrtie občana

Ak by ste legálne žili v inom členskom štáte EÚ a ak by ste tam umreli pred získaním práva trvalého pobytu (zvyčajne toto právo získate po 5 rokoch nepretržitého pobytu), vaši rodičia, príbuzní alebo váš neregistrovaný partner z krajín mimo EÚ by v danom štáte smeli zotrvať, ak by sa v ňom zdržiavali najmenej 1 rok pred vašim úmrtím.

Aby v danej krajine mohli ostať, musia vaši rodinní príslušníci/váš partner z krajín mimo EÚ splniť rovnaké podmienky týkajúce sa pobytu ako občania EÚ.

Informujte sa o právach, podmienkach a formalitách pre:

Trvalý pobyt

Po nepretržitom 5-ročnom legálnom pobyte v inom členskom štáte EÚ môžu vaši rodičia, príbuzní alebo váš neregistrovaný partner z krajín mimo EÚ automaticky získať právo trvalého pobytu rovnako, ako by ho získali vaše deti alebo váš manželský partner z krajín mimo EÚ.

Informujte sa o tom, za akých podmienok získajú právo na trvalý pobyt vaše deti alebo váš manželský partner z krajín mimo EÚ.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Máte nevyriešený problém?

Poradenstvo o vašich právach občana EÚ

Riešenie problémov vyplývajúcich zo styku s verejnými orgánmi

Footnote

V tomto prípade 27 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko a Nórsko

Retour au texte en cours.

V tomto prípade 27 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko a Nórsko

Retour au texte en cours.