Navigācijas ceļš

Kopīgot 
	Kopīgot vietnē Facebook
 
	Kopīgot vietnē Twitter
 
	Kopīgot vietnē google+
 
	Kopīgot vietnē linkedIn

Studenti

Atjaunināts : 16/10/2013

Ģimenes locekļi, kam nav ES pilsonības

Vecāki, citi radinieki un nereģistrētais partneris

Uzturēšanās ārzemēs ne ilgāk par 3 mēnešiem

Jūsu vecāki, citi radinieki un nereģistrētais partneris drīkst uzturēties kopā ar jums citā ES valstī.

Ja viņi pie jums paliks ne ilgāk par 3 mēnešiem, viņiem ir vajadzīga tikai derīga pase un atsevišķos gadījumos atkarībā no viņu izcelsmes valsts arī iebraukšanas vīza.

Vēl par iebraukšanas vīzu prasībām un iespējamiem atbrīvojumiem.

Pirms aizbraukšanas noskaidrojiet jūsu ceļamērķa valsts konsulātā, vai jūsu ģimenes locekļiem, kuri nav ES pilsoņi, būs nepieciešama iebraukšanas vīza un cik ātri šo vīzu var saņemt.

Paziņošana par ierašanos valstī

Dažās ES valstīs šiem ģimenes locekļiem saprātīgā laika periodā ir jāpaziņo par savu ierašanos valstī, pretējā gadījumā viņiem draud sods.

Pirms viņi dodas uz kādu citu valsti, noskaidrojiet valsts iestādēs attiecīgos termiņus un nosacījumus.

Tā kā jūsu vecākiem, citiem radiniekiem vai nereģistrētajam partnerim var nākties jebkurā brīdī pierādīt, ka viņiem ir tiesības dzīvot attiecīgajā valstī (piemēram, ja viņus aptur policija), viņiem visur jānēsā līdzi pase.

Ja pase būs atstāta mājās, viņiem var uzlikt sodanaudu vai viņus var īslaicīgi paturēt apcietinājumā, bet viņus nevar izraidīt vien šī iemesla dēļ.

Pret visiem vienāda attieksme

Pret jūsu vecākiem, citiem radiniekiem un nereģistrēto partneri viņu uzturēšanās laikā jāizturas tāpat kā pret attiecīgās valsts pilsoņiem, sevišķi attiecībā uz darbu, samaksu, darbā iekārtošanas iespējām, reģistrēšanu skolā u.tml.

Pat ja viņi tur uzturas kā tūristi, viņiem nav jāmaksā lielāka maksa, piemēram, par muzeju apmeklējumu vai braukšanas biļetēm u.tml.

Izņēmums - dažas ES valstis var nolemt studentiem un viņu ģimenes locekļiem pirmos 3 mēnešus nepiešķirt pabalstu vai nepiešķirt uzturnaudu par studēšanu, iekams viņi nav izpildījuši visus nosacījumus, lai saņemtu pastāvīgas uzturēšanās atļauju.

Izraidīšana no valsts

Atsevišķos gadījumos jūsu jaunā mītnes valsts var nolemt izraidīt jūsu vecākus, partneri vai citus radiniekus tādu apsvērumu dēļ, kas saistīti ar valsts politiku, sabiedrisko drošību vai sabiedrības veselības aizsardzību.

Attiecīgajām varasiestādēm jāspēj pierādīt, ka šīs personas rada īstu, reālu un pietiekami nopietnu apdraudējumu.

Lēmums par izraidīšanu jāpaziņo viņiem rakstiski. Tajā jābūt norādītiem visiem iemesliem un arī tam, kādā veidā un līdz kuram datumam viņi šo lēmumu var pārsūdzēt.

Uzturēšanās ārzemēs ilgāk par 3 mēnešiem

Varasiestādes ES valstī, kurā jūs studējat, izvērtēs, vai jūsu vecāki, citi radinieki vai nereģistrētais partneris, kas nav ES pilsoņi, var saņemt atļauju attiecīgajā valstī uzturēties kā tur studējoša ES pilsoņa ģimenes locekļi. Izvērtēšanā ņems vērā valsts nosacījumus un konkrētā gadījuma apstākļus.

Iestādes izvērtēs, vai jūsu partneris vai radinieki drīkst valstī uzturēties ilgāk par 3 mēnešiem ar nosacījumu, ka jūs:

 • esat reģistrēts apstiprinātā izglītības iestādē;
 • jums ir pietiekami ienākumi (avots nav būtisks), lai spētu uzturēt visu ģimeni bez pabalsta;
 • jums ir visaptveroša visas ģimenes veselības apdrošināšana attiecīgajā valstī.

Valsts iestādes nedrīkst prasīt, lai jūsu ienākumi pārsniegtu līmeni, kuru sasniedzot, jūsu ģimene attiecīgajā valstī ir tiesīga saņemt pabalstu.

Uzturēšanās atļauja

Trīs mēnešu laikā pēc ierašanās jūsu vecākiem, citiem radiniekiem vai nereģistrētajam partnerim, kas nav ES pilsoņi, jāvēršas vietējā varas iestādē (parasti pilsētas domē vai policijā), lai saņemtu uzturēšanās atļauju.

Vajadzīgie dokumenti:

 • derīga personas apliecība vai pase;
 • jūsu reģistrācijas apliecība vai cits dokuments, kas apliecina jūsu uzturēšanos attiecīgajā valstī;
 • dokuments, kas apliecina viņu ģimenes saites ar jums;
 • dokuments, kas apliecina viņu atkarību no jums vai to, ka nopietnu veselības problēmu dēļ jums personiski par viņiem ir jārūpējas;
 • partneriem - dokuments, kas apliecina ilgstošas attiecības.

No viņiem nevar prasīt uzrādīt nekādus citus dokumentus.

Iestādēm lēmums par uzturēšanās atļaujas izdošanu jūsu vecākiem, citiem radiniekiem vai nereģistrētajam partnerim, kas nav ES pilsoņi, jāpieņem 6 mēnešu laikā. Ja tā nenotiek, jūs varat vērsties pie palīdzības dienesta.

Ja jūsu tuvinieku pieteikums tiek noraidīts, viņi šādu lēmumu var pārsūdzēt. Šis lēmums viņiem jāpaziņo rakstiski, norādot visus iemeslus, izrietošās sekas un to, kā un kad šo lēmumu var pārsūdzēt.

Ja, izskatot pieteikumu, iestādes pieņem pozitīvu lēmumu, jāizsniedz uzturēšanās atļauja. Uzturēšanās atļaujas bieži vien tiek izsniegtas bez maksas (vai par tādu pašu maksu kā pilsoņu personas apliecības).

Uzturēšanās atļaujai jābūt derīgai 5 gadus (vai plānotās uzturēšanās laiku, ja tas ir īsāks). Iespējams, par adreses maiņu ikreiz būs jāinformē varasiestādes.

Dažās ES valstīs jūsu partnerim vai radiniekiem var piespriest sodanaudu, ja viņi nereģistrē savu dzīvesvietu.

Tā kā jūsu vecākiem, citiem radiniekiem vai nereģistrētajam partnerim var nākties jebkurā brīdī pierādīt, ka viņiem ir tiesības dzīvot attiecīgajā valstī (piemēram, ja viņus aptur policija), viņiem visur jānēsā līdzi pase.

Ja pase būs atstāta mājās, viņiem var noteikt maksāt sodanaudu vai viņus var īslaicīgi paturēt apcietinājumā, bet viņus nevar izraidīt vien šī iemesla dēļ.

Pret visiem vienāda attieksme

Pret jūsu vecākiem, citiem radiniekiem un nereģistrēto partneri, kas nav ES pilsoņi, viņu uzturēšanās laikā jāizturas tāpat kā pret attiecīgās valsts pilsoņiem, sevišķi attiecībā uz darbu, samaksu, darbā iekārtošanas iespējām, reģistrēšanu skolā u.tml.

Dažas ES valstis var nolemt studentiem un viņu ģimenēm nepiešķirt uzturnaudu studijām, iekams viņi nav izpildījuši visus priekšnosacījumus pastāvīgas uzturēšanās atļaujas saņemšanai.

Piemērs no dzīves

Slimam radiniekam uzturēšanās atļauja netiek piešķirta automātiski.

Hoakins ir spānis, kas dzīvo un studē Ungārijā. Argentīnā dzīvo viņa tēvocis Fernando (85 g.v.), kas ir smagi slims, un Hoakins ir vienīgais dzīvais radinieks, kas par viņu var parūpēties.

Hoakins pieprasīja uzturēšanās atļauju savam tēvocim, bet Ungārijas iestādes to noraidīja, pamatojoties uz to, ka tēvocis nav nedz viņa tiešs augšupējs radinieks, nedz tiešs pēcnācējs.

Hoakins lūdza iestādes ņemt vērā tēvoča īpašo situāciju. Iestādes bija ar mieru, bet nevarēja garantēt pozitīvu iznākumu, jo tēvocis uzturēšanās tiesības neiegūst automātiski.

Lūgums pamest valsti, izraidīšana no valsts

Jūsu vecāki, citi radinieki un nereģistrētais partneris, kas nav ES pilsoņi, drīkst dzīvot ES valstī, uz kuru jūs pārceļaties, ja viņi atbilst uzturēšanās priekšnoteikumiem. Kad viņi tiem vairs neatbilst, valsts iestādes var pieprasīt viņiem pamest valsti.

Izņēmuma gadījumos jūsu jaunā mītnes zeme var nolemt viņus izraidīt valsts politikas vai sabiedriskās drošības dēļ, bet tikai tad, ja tā var pierādīt, ka viņi rada nopietnu apdraudējumu.

Abos gadījumos šis lēmums jāpaziņo viņiem rakstiski. Tajā jābūt norādītiem visiem iemesliem un arī tam, kādā veidā un līdz kuram datumam viņi šo lēmumu var pārsūdzēt.

Nāve

Ja dzīvodams citā ES valstī, jūs nomirtu, vēl nesaņēmis pastāvīgas uzturēšanās atļauju (ko parasti var saņemt pēc 5 gadu uzturēšanās), jūsu vecāki, citi radinieki un nereģistrētais partneris, kas nav ES pilsoņi, drīkstētu turpināt dzīvot attiecīgajā valstī, ja viņi tur lūdz jūsu nāvei būtu nodzīvojuši vismaz vienu gadu.

Lai jūsu ģimenes locekļi, kas nav ES pilsoņi, varētu palikt valstī, viņiem jāatbilst tādiem pašiem uzturēšanās nosacījumiem kā ES pilsoņiem.

Noskaidrojiet tiesības, nosacījumus un formalitātes:

Pastāvīga uzturēšanās

Ja jūsu vecāki, citi radinieki un nereģistrētais partneris ar jums citā ES valstī ir legāli nodzīvojuši 5 gadus pēc kārtas, viņi tajā valstī automātiski iegūst tiesības uz pastāvīgu uzturēšanos, tāpat kā jūsu laulātais un bērni.

Noskaidrojiet, kā jūsu laulātais un bērni iegūst pastāvīgas uzturēšanās atļauju.

Jums vajadzīga palīdzība?

Jums vajadzīga palīdzība?

Vai neatradāt meklēto informāciju? Jums ir problēma, kurai vajadzīgs risinājums?

Noskaidrojiet, kā īstenot savas tiesības, ko garantē ES

Paziņojiet par problēmu, kas saistīta ar kādu iestādi

Footnote

Šajā gadījumā 27 ES dalībvalstis + Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija

Retour au texte en cours.

Šajā gadījumā 27 ES dalībvalstis + Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija

Retour au texte en cours.