Navigációs útvonal

Megosztás! 
	Megosztás Facebookon!
 
	Megosztás Twitteren!
 
	Megosztás Google-n!
 
	Megosztás LinkedIn-en!

Diákok

Frissítve : 16/10/2013

Nem uniós családtagok

Szüleim / egyéb rokonaim / be nem jegyzett élettársam

A legfeljebb három hónapig tartó külföldi tartózkodás

Az Ön be nem jegyzett élettársa, illetve szülei és egyéb rokonai jogosultak arra, hogy Önnel együtt egy másik EU-tagországban tartózkodjanak.

Ha ott-tartózkodásuk hossza nem éri el a három hónapot, mindössze érvényes útlevélre és – származási országtól függően – esetenként beutazóvízumra van szükségük.

További információk a vízumkövetelményekkel és az esetleges mentességekkel kapcsolatban

Kérjük, hogy kiutazás előtt érdeklődje meg a célország konzulátusán, hogy nem uniós családtagjainak ki kell-e váltaniuk beutazóvízumot, és igenlő válasz esetén tájékozódjon arról is, mennyi időt vesz igénybe a vízum beszerzése.

A hatóságok tájékoztatása

Egyes EU-tagországok megkövetelik, hogy a területükre beutazó uniós polgárok – megérkezésüket követően – kellően rövid időn belül tájékoztassák a hatóságokat jelenlétükről. Ennek elmulasztását az adott tagállam büntetheti, például bírsággal sújthatja.

Nem uniós be nem jegyzett élettársa/szülei/egyéb rokonai kiutazás előtt feltétlenül nézzenek utána, hogy a célországban létezik-e ilyen kötelezettség, és ha igen, milyen határidőn belül és milyen feltételeket teljesítve kell jelenlétükről az adott ország hatóságait tájékoztatniuk.

Elképzelhető, hogy az Ön be nem jegyzett élettársának/szüleinek/egyéb rokonainak tudniuk kell bizonyítani (például ha a rendőrség igazoltatja őket), hogy joguk van az országban tartózkodni. Ezért mindigmaguknál kell tartaniuk az útlevelüket. Ha otthon felejtik irataikat, előfordulhat, hogy bírságot kell fizetniük, sőt akár ideiglenesen őrizetbe is vehetők, de az országból emiatt nem utasíthatják ki őket.

Egyenlő bánásmód

Kinntartózkodásuk alatt be nem jegyzett élettársát/szüleit/egyéb rokonait az elhelyezkedés, a bérezés, a munkavállalást segítő juttatások, az iskolai beiratkozás stb. tekintetében ugyanolyan elbánás illeti meg, mint az adott ország állampolgárait.

Ez akkor is igaz, ha turistaként tartózkodnak az országban: ha például múzeumi belépőjegyet vagy menetjegyet vásárolnak, nem kötelezhetők arra, hogy a helyi lakosoknál magasabb vételárat fizessenek.

Kivétel: az egyes uniós országok dönthetnek úgy, hogy a diákokat és azok családtagjait nem részesítik jövedelemtámogatásban, illetve diákoknak szóló megélhetési támogatásban az első három hónap során, mielőtt Önök jogosultságot szereznek arra, hogy az országban huzamos ideig tartózkodjanak.

Kiutasítás

A fogadó ország kivételes esetekben dönthet úgy, hogy az Ön be nem jegyzett élettársát, szüleit, illetve egyéb rokonait – közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okokból – területéről kiutasítja. 

A hatóságoknak tudniuk kell bizonyítani, hogy a kiutasítani kívánt személy jelenléte tényleges, közvetlen és komoly veszélyt jelent.

A kiutasítási határozatról az érintetteket írásban kell értesíteni. A dokumentumban fel kell tüntetni az összes indokot, továbbá ismertetni kell, hogy a kiutasítás milyen következményekkel jár a kérdéses személyekre nézve, illetve hogy meddig és hogyan lehet a döntés ellen fellebbezni.

Három hónapot meghaladó időtartamú külföldi tartózkodás

A fogadó ország hatóságai el fogják bírálni, hogy engedélyezzék-e az ott-tartózkodást az Ön nem uniós be nem jegyzett élettársa/szülei/egyéb rokonai számára azon az alapon, hogy a kérdéses személy(ek) olyan személy családtagja(i), aki uniós polgár és tanulmányait végzi az adott országban. A hatóságok eseti alapon bírálják el a tartózkodási kérelmet, és ennek során figyelembe veszik az ország által támasztott követelményeket.

A hatóságok abban az esetben bírálják el az Ön élettársának/rokonainak három hónapot meghaladó idejű ott-tartózkodásra irányuló kérelmét, ha Ön:

 • beiratkozott az államilag elismert helyi oktatási intézmények valamelyikébe;
 • valamilyen forrásból elegendő jövedelemmel rendelkezik ahhoz, hogy – jövedelemtámogatás nélkül – egész családja megéljen belőle;
 • az adott országban teljes körű egészségbiztosítással rendelkezik, mely az egész családra kiterjed.

A fogadó ország hatóságai nem írhatják elő, hogy az Ön jövedelme meghaladja azt az összeget, amely családtagjait feljogosítaná arra, hogy az adott országban jövedelemtámogatásban részesüljenek.

Tartózkodási kártya

Az Ön nem uniós be nem jegyzett élettársának, szüleinek és egyéb rokonainak a beutazásuktól számított három hónapon belül tartózkodási kérelmet kell benyújtaniuk a hatóságoknak (gyakran az önkormányzati hivatalnál vagy a helyi rendőrőrsön).

A kérelmezéskor a következő dokumentumokat kell bemutatniuk:

 • érvényes személyi igazolvány vagy útlevél,
 • az Ön részére kiállított regisztrációs igazolás vagy az Ön ott-tartózkodását igazoló egyéb okmány,
 • az Önök közötti rokoni kapcsolat meglétét igazoló dokumentum,
 • igazolás arról, hogy a kérdéses személy az ön eltartottja, illetve komoly egészségügyi okból kifolyólag személyes gondoskodást igényel,
 • élettárs esetében a tartós párkapcsolat meglétét igazoló okmány.

Be nem jegyzett élettársa/szülei/egyéb rokonai a fentieken kívül nem kötelezhetők egyéb dokumentumok bemutatására.

A hatóságoknak hat hónapon belül dönteniük kell arról, kiadják-e a tartózkodási kártyát az Ön nem uniós be nem jegyzett élettársa, szülei és egyéb rokonai részére, vagy sem. Ha ez alatt az idő alatt nem hoznak döntést az ügyben, forduljon segítségnyújtó szolgálatunkhoz.

Ha a hatóságok elutasítják a tartózkodási kártya iránti kérelmet, az Ön élettársa/rokonai fellebbezhetnek a döntés ellen. A hatóságoknak döntésüket írásban kell a kérelmezők tudomására hozniuk. Döntésüket meg kell indokolniuk, és ismertetniük kell azt is, milyen következményekkel jár a kérelem elutasítása az érintettekre nézve. A határozatban azt is meg kell adni, hogyan és meddig tudnak a kérelmezők a döntés ellen fellebbezni.

A kérelem kedvező elbírálása esetén a hatóságoknak ki kell adniuk a tartózkodási kártyát. A tartózkodási kártyát a hatóságok gyakran ingyen állítják ki (vagy ugyanolyan díj ellenében, mint amekkora összeget az adott ország állampolgárai a személyi igazolvány kiállításáért fizetnek).

A dokumentum a kiállítástól számítva öt évig érvényes (vagy a tartózkodás előrelátható időtartamával megegyező ideig, ha az öt évnél rövidebb. Elképzelhető, hogy a lakcím esetleges megváltozását be kell jelenteni a hatóságoknak.

Egyes uniós országokban élettársát, illetve rokonait megbírságolhatják, ha tartózkodásukat nem jelentik be a hatóságoknál.

Elképzelhető, hogy az Ön be nem jegyzett élettársának/szüleinek/egyéb rokonainak tudniuk kell bizonyítani (például ha a rendőrség igazoltatja őket), hogy joguk van az országban tartózkodni. Ezért mindig maguknál kell tartaniuk az útlevelüket.

Ha otthon felejtik irataikat, előfordulhat, hogy bírságot kell fizetniük, sőt akár ideiglenesen őrizetbe is vehetők, de az országból emiatt nem utasíthatják ki őket.

Egyenlő bánásmód

Kinntartózkodásuk alatt nem uniós be nem jegyzett élettársát/szüleit/egyéb rokonait az elhelyezkedés, a bérezés, a munkavállalást segítő juttatások, az iskolai beiratkozás stb. tekintetében ugyanolyan elbánás illeti meg, mint az adott ország állampolgárait.

Az egyes uniós országok dönthetnek úgy, hogy a diákokat és azok családtagjait nem részesítik megélhetési támogatásban mindaddig, amíg az érintettek jogosultságot nem szereznek arra, hogy huzamos ideig az országban tartózkodjanak.

Konkrét eset

A beteg rokonokat nem illeti meg automatikusan a tartózkodás joga

Joaquín spanyol állampolgár, aki Magyarországon él és tanul. Argentínában élő nagybátyja, Fernando, 85 éves és súlyos beteg. Egyedül Joaquín tud gondoskodni róla, mivel ő a nagybácsi egyetlen élő rokona.

Joaquín ki akarta váltani a tartózkodási kártyát nagybátyja számára, de a magyar hatóságok elutasították kérését. Döntésüket azzal indokolták, hogy a nagybácsi nem egyenes ági felmenő rokon.

Joaquín arra kérte a hatóságokat, vegyék figyelembe nagybátyja sajátos helyzetét. A hatóságok beleegyeztek abba, hogy mérlegelik a beteg rokon körülményeit, de arra nem tudtak ígéretet tenni, hogy a kérelmet kedvező elbírálásban részesítik, mivel Fernandót nagybátyként nem illeti meg automatikusan a tartózkodás joga.

Felszólítás az ország területének elhagyására / Kiutasítás

Az Ön nem uniós be nem jegyzett élettársa, szülei és egyéb rokonai mindaddig Önnel maradhatnak az adott EU-országban, amíg teljesítik az ott-tartózkodás feltételeit. Attól a pillanattól kezdve, hogy nem teljesítik a vonatkozó feltételeket, a tagállami hatóságok  felszólíthatják őket arra, hogy hagyják el az ország területét.

             A fogadó ország kivételes esetekben dönthet úgy, hogy – közrendi vagy közbiztonsági okokból – kiutasítja őket területéről. Ezt azonban csak akkor teheti meg, ha bizonyítani tudja, hogy ottlétük komoly veszélyt jelent.

A kiutasítási határozatról az érintetteket írásban kell értesíteni. Ugyancsak írásban kell adott esetben felszólítani őket arra, hogy hagyják el az ország területét. A dokumentumban fel kell tüntetni az összes indokot, továbbá ismertetni kell, hogy a kiutasítás milyen következményekkel jár a kérdéses személyekre nézve, illetve hogy hogyan és meddig lehet a döntés ellen fellebbezni.

Elhalálozás

Ha Ön nem hazájában, hanem egy másik uniós tagállamban él, és meghal, mielőtt még elnyerné a huzamos tartózkodás jogát (amelynek feltételét rendszerint öt év ott-tartózkodás jelenti), nem uniós be nem jegyzett élettársa/szülei/egyéb rokonai az országban maradhatnak, ha az Ön halálát megelőzően legalább egy évig ott éltek.

Ehhez azonban az Ön nem uniós családtagjainak teljesíteniük kell azokat a feltételeket is, amelyek az uniós tagországok állampolgárainak ott-tartózkodására vonatkoznak.

A vonatkozó jogok és feltételek, illetve a teljesítendő adminisztratív követelmények áttekintéséhez kattintson az Önt érdeklő kategóriára:

Huzamos tartózkodás

Az Ön nem uniós be nem jegyzett élettársa, szülei, illetve egyéb rokonai automatikusan jogot szereznek arra, hogy huzamos ideig a kérdéses tagállamban tartózkodjanak, ha már legalább öt éve megszakítás nélkül és jogszerűen az adott országban élnek. Ebben a tekintetben ugyanazok a feltételek vonatkoznak rájuk, mint az Ön nem uniós házastársára és gyermekeire.

A linkre kattintva utánanézhet, hogyan nyerheti el házastársa és gyermeke a jogot, hogy huzamos ideig az országban tartózkodjon.

További segítségre van szüksége?

További segítségre van szüksége?

Nem találta meg a keresett információt? Megoldandó problémája adódott?

Kérjen tanácsot az Önt megillető uniós jogokkal kapcsolatban

Tagállami hatóságokkal kapcsolatos problémák megoldása

Footnote

Ebben az esetben: a 27 uniós tagállam, valamint Izland, Liechtenstein és Norvégia.

Retour au texte en cours.

Ebben az esetben: a 27 uniós tagállam, valamint Izland, Liechtenstein és Norvégia.

Retour au texte en cours.