Navigačný riadok

Aktualizované : 24/11/2015

living-abroad

Rodinní príslušníci (z krajín mimo EÚ) študentov

Ste občan EÚ a presťahovali ste sa kvôli štúdiu do inej krajiny EÚ? Pravidlá EÚ uľahčujú vašim rodinným príslušníkom, aby sa k vám pripojili. Na tejto stránke nájdete informácie o tom, za akých podmienok sa k vám v zahraničí môžu pripojiť vaši rodinní príslušníci.

Ak ste občanom EÚ, ale nepresťahovali ste sa do inej krajiny Únie a žijete vo svojej domovskej krajine, pravidlá EÚ sa neuplatňujú. V takom prípade sa uplatňujú vnútroštátne pravidlá.

Môj manželský partner/moje deti

V tejto časti nájdete informácie o právach vašich rodinných príslušníkov, ktorí nie sú občanmi EÚ, a ktorí vás sprevádzajú alebo sa k vám pripájajú, keď meníte pobyt medzi členskými štátmi EÚ.

Pobyt v zahraničí kratší ako 3 mesiace

Váš manžel alebo vaša manželka a vaši nezaopatrení potomkovia (deti, vnuci), ktorí nie sú občanmi EÚ, sa môžu s vami zdržiavať v inom štáte EÚ. Na pobyt kratší ako 3 mesiace budú potrebovať len platný pas a v niektorých prípadoch vstupné víza (v závislosti od krajiny, ktorej sú občanmi).

Viac o požiadavkách/výnimkách týkajúcich sa vstupných víz.

Pred odchodom si na konzuláte krajiny, do ktorej sa chystáte vycestovať, preverte, či budú vaši rodinní príslušníci z krajín mimo EÚ potrebovať vstupné víza a koľko potrvá ich vybavenie.

Ohlasovanie prítomnosti

V niektorých štátoch EÚ sa vyžaduje, aby vaši rodinní príslušníci (váš manžel alebo vaša manželka, vaši potomkovia (deti, vnuci)) z krajín mimo EÚ v primeranom čase po príchode ohlásili svoju prítomnosť. Za porušenie tejto povinnosti ich môžu sankcionovať, napr. im udeliť pokutu.

Pred tým, ako vycestujú do inej krajiny, si na vnútroštátnych úradoch preverte lehoty na ohlásenie prítomnosti a relevantné podmienky.

Váš manžel alebo vaša manželka, vaši potomkovia (deti, vnuci) z krajín mimo EÚ by mali stále nosiť so sebou pas.

Ak si svoje osobné doklady nechajú doma, môžu vaši rodinní príslušníci v niektorých štátoch dostať pokutu alebo byť dočasne zaistení, nemôžu ich však vyhostiť len na základe tohto dôvodu.

Rovnaké zaobchádzanie

Počas svojho pobytu majú vaši rodinní príslušníci právo, aby sa s nimi zaobchádzalo rovnako ako s občanmi daného štátu, a to hlavne pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, o mzdu, prostriedky uľahčujúce prístup k práci, zápis na štúdium atď.

Aj v prípade, že sa v zahraničí zdržiavajú ako turisti, nemali by napríklad platiť vyššie vstupné do múzeí alebo viac za cestovné lístky.

Výnimka: niektoré členské štáty EÚ sa môžu rozhodnúť, že študentom a ich rodinným príslušníkom neposkytnú počas prvých 3 mesiacov sociálnu pomoc alebo študentom neposkytnú podporu na pokrytie životných nákladov počas štúdia pred tým, ako splnia podmienky na trvalý pobyt.

Vyhostenie

Ak sa preukáže, že vaši príbuzní (manželský partner a potomkovia) z krajín mimo EÚ predstavujú vážnu hrozbu pre verejný poriadok, verejnú bezpečnosť alebo verejné zdravie, môže váš nový štát, v ktorom žijete, výnimočne rozhodnúť o ich vyhostení .

Rozhodnutie o vyhostení musí mať písomnú formu a musia sa v ňom uviesť dôvody a spôsob, ako a do kedy je voči nemu možné podať odvolanie.

Pobyt v zahraničí dlhší ako 3 mesiace

Váš manžel alebo vaša manželka a vaši nezaopatrení potomkovia (deti, vnuci) z krajín mimo EÚ sa môžu zdržiavať dlhšie ako 3 mesiace v členskom štáte EÚ, v ktorom študujete ak:

 • ste zapísaný na súkromnej alebo verejnej inštitúcii, akreditovanej alebo financovanej hostiteľským členským štátom;
 • máte pre všetkých členov vašej rodiny dostatočné zdroje na pokrytie nákladov súvisiacich s pobytom, aby ste sa nestali záťažou pre systém sociálnej pomoci;
 • máte pre všetkých členov domácnosti počas obdobia ich pobytu komplexné krytie nemocenského poistenia v hostiteľskom členskom štáte.

Vnútroštátne orgány od vás nemôžu požadovať, aby váš príjem bol vyšší ako hranica, pod ktorou majú štátni príslušníci hostiteľského členského štátu nárok na sociálnu pomoc. Môže ísť o príjmy od vašej rodiny, partnera alebo z akéhokoľvek iného zdroja.

Pobytový preukaz

Váš manželský partner a vaši potomkovia (vnuci, deti) z krajín mimo EÚ musia v novom členskom štáte požiadať príslušné orgány o vystavenie pobytového preukazu (zvyčajne na cudzineckej polícii alebo na miestnom úrade) do 3 mesiacov od príchodu. Následne im vydajú pobytový preukaz.

Informácie ako získať pobytový preukaz pre rodinných príslušníkov z krajín mimo EÚ.

Rovnaké zaobchádzanie

Počas ich pobytu v novom štáte by s vašim manželským partnerom alebo potomkami (deťmi, vnukmi), ktorí nie sú občania EÚ, mali zaobchádzať rovnako ako s občanmi daného štátu, hlavne pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, o mzdu, prostriedky uľahčujúce prístup k práci, zápis na štúdium atď.

Niektoré členské štáty sa môžu rozhodnúť, že študentom a ich rodinám neposkytnú podporu na pokrytie životných nákladov počas štúdia pred tým, ako splnia podmienky na trvalý pobyt.

Žiadosť o opustenie územia/Vyhostenie

Váš manžel alebo vaša manželka, vaši potomkovia (deti, vnuci) z krajín mimo EÚ sa môžu zdržiavať v inom členskom štáte EÚ, kým spĺňajú podmienky na pobyt. Ak ich prestanú spĺňať, vnútroštátne orgány môžu požadovať, aby opustili krajinu - nemôžu ich však vyhostiť.

Váš nový štát môže vo výnimočných prípadoch rozhodnúť o ich vyhostení na základe dôvodov verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti, ak jeho orgány vedia preukázať, že vaši rodinní príslušníci predstavujú vážnu hrozbu.

Rozhodnutie o vyhostení alebo žiadosť o opustenie územia im musia doručiť v písomnej forme a musia v ňom uviesť dôvody a spôsob, ako a do kedy je voči nemu možné podať odvolanie.

Úmrtie [mdash] Rozvod

Ak by ste počas legálneho pobytu v inom členskom štáte EÚ umreli alebo sa rozviedli pred získaním práva trvalého pobytu (zvyčajne po 5 rokoch nepretržitého pobytu), váš manžel alebo vaša manželka a vaši potomkovia (deti, vnuci) z krajín mimo EÚ by tam mohli ostať ak:

 • sa zdržiavali v dotknutom členskom štáte najmenej 1 rok pred vašim úmrtím alebo
 • vaše manželstvo trvalo aspoň 3 roky pred začatím rozvodového konania vrátane 1-ročného pobytu v danom štáte.

Musia však takisto splniť rovnaké podmienky na pobyt ako občania EÚ.

Informujte sa o právach, podmienkach a formalitách pre:

Trvalý pobyt

Po nepretržitom 5-ročnom legálnom pobyte vo vašom novom členskom štáte EÚ môžu vaši rodinní príslušníci z krajín mimo EÚ (váš manžel alebo vaša manželka a vaši potomkovia (deti, vnuci)) automaticky získať právo trvalého pobytu v dotknutom štáte bez toho, aby museli splniť ďalšie podmienky - po získaní trvalého pobytu môžu v dotknutom štáte zostať tak dlho, ako budú chcieť, i keď tam nebudú pracovať alebo budú odkázaní na sociálnu pomoc.

Na nepretržitosť ich pobytu nemá vplyv:

 • dočasná neprítomnosť (menej ako 6 mesiacov v roku);
 • neprítomnosť dlhšieho trvania v dôsledku povinnej vojenskej služby;
 • jedna neprítomnosť v maximálnej dĺžke 12 za sebou nasledujúcich mesiacov spôsobená vážnymi dôvodmi, ako sú napríklad tehotenstvo a pôrod, vážne ochorenie, štúdium, odborné vzdelávanie alebo vyslanie do inej krajiny.

Počas trvalého pobytu v inom členskom štáte majú nárok na rovnaké práva, dávky a výhody ako občania dotknutého štátu.

Svoje právo trvalého pobytu môžu stratiť, ak by sa zdržiavali mimo hostiteľského štátu dlhšie ako 2 po sebe idúce roky.

Doklad potvrdzujúci trvalý pobyt

Informácie o tom ako požiadať o vydanie dokladu o trvalom pobyte potvrdzujúcom právo na ničím nepodmienený pobyt.

Žiadosť o opustenie územia/Vyhostenie

Váš manžel alebo vaša manželka a vaši potomkovia (deti, vnuci) z krajín mimo EÚ sa môžu zdržiavať v inom členskom štáte EÚ, kým spĺňajú podmienky na pobyt. Ak ich prestanú spĺňať, vnútroštátne orgány môžu požadovať, aby opustili krajinu - nemôžu ich však vyhostiť.

Váš nový štát môže vo výnimočných prípadoch rozhodnúť o ich vyhostení na základe dôvodov verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti, ak jeho orgány vedia preukázať, že vaši rodinní príslušníci predstavujú vážnu hrozbu.

Rozhodnutie o vyhostení alebo žiadosť o opustenie územia im musia doručiť v písomnej forme a musia v ňom uviesť dôvody a spôsob, ako a do kedy je voči nemu možné podať odvolanie.

Môj registrovaný partner

V niektorých štátoch EÚ (EHP) sa registrované partnerstvá považujú za rovnocenné s manželstvami. V tomto prípade by ste si mali prečítať informácie o práve na pobyt a o podmienkach pre manželských partnerov.

Ostatné členské štáty EÚ nepovažujú registrované partnerstvá za porovnateľné s manželstvom. V tomto prípade by ste si mali prečítať informácie o práve na pobyt a o podmienkach pre ostatných príbuzných.

Informácie o uznávaní registrovaných partnerstiev v Európe.

Moji rodičia/ostatní príbuzní/môj neregistrovaný partner

Pobyt v zahraničí kratší ako 3 mesiace

Vaši rodičia, ostatní príbuzní a váš neregistrovaný partner vás môžu sprevádzať v inom členskom štáte EÚ.

Na pobyt kratší ako 3 mesiace budú potrebovať len platný pas a v niektorých prípadoch vstupné víza (v závislosti od krajiny, ktorej sú občanmi).

Viac o požiadavkách týkajúcich sa vstupných víz a možných výnimkách.

Pred odchodom si na konzuláte krajiny, do ktorej sa chystáte, preverte, či budú vaši rodinní príslušníci/neregistrovaný partner z krajín mimo EÚ potrebovať vstupné víza a ako dlho potrvá ich vybavenie.

Ohlasovanie prítomnosti

V niektorých štátoch EÚ sa vyžaduje, aby vaši príbuzní/neregistrovaný partner v primeranom čase po príchode ohlásili svoju prítomnosť. Za porušenie tejto povinnosti ich môžu sankcionovať, napr. udeliť pokutu.

Pred tým, ako vycestujete do inej krajiny, si na vnútroštátnych úradoch preverte lehoty na ohlásenie prítomnosti a relevantné podmienky.

Vaši rodičia/iní príbuzní/váš neregistrovaný partner z krajín mimo EÚ sa môžu kedykoľvek ocitnúť v situácii, keď budú musieť preukázať, že majú právo žiť v dotknutej krajine (napríklad, ak ich zastaví policajná hliadka), preto by mali stále nosiť so sebou svoj pas. Ak si tieto doklady nechajú doma, môžu dostať pokutu alebo ich môžu dočasne zaistiť, nemôžu ich však vyhostiť len na základe tohto dôvodu.

Rovnaké zaobchádzanie

Počas pobytu v novom štáte by s vašimi rodičmi/príbuznými/vašim partnerom z krajín mimo EÚ mali zaobchádzať rovnako ako s občanmi daného štátu, hlavne pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, o mzdu, prostriedky uľahčujúce prístup k práci, zápis na štúdium atď.

Aj v prípade, že sa v zahraničí zdržiavajú ako turisti, nemali by napríklad platiť vyššie vstupné do múzeí alebo viac za cestovné lístky atď.

Výnimka: Niektoré členské štáty sa môžu rozhodnúť, že študentom a ich rodinným príslušníkom neposkytnú počas prvých 3 mesiacov sociálnu pomoc alebo študentom neposkytnú podporu na pokrytie životných nákladov počas štúdia pred tým, ako splnia podmienky na trvalý pobyt.

Vyhostenie

Váš nový štát pobytu môže vo výnimočných prípadoch rozhodnúť o vyhostení vašich rodičov/iných príbuzných/vášho neregistrovaného partnera z dôvodov verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia.

Orgány musia vedieť preukázať, že ich osobné správanie predstavuje skutočnú, existujúcu a dostatočne vážnu hrozbu.

Rozhodnutie o vyhostení musí mať písomnú formu. Musia sa v ňom uviesť jeho dôvody, dôsledky a spôsob, ako a do kedy je voči nemu možné podať odvolanie.

Pobyt v zahraničí dlhší ako 3 mesiace

Orgány členského štátu EÚ, v ktorom študujete, posúdia, či sa vaši rodičia, ostatní príbuzní a váš neregistrovaný partner môžu zdržiavať na jeho území ako rodinní príslušníci občana EÚ. Takéto posudzovanie orgány vykonajú na základe vnútroštátnych podmienok a prípad od prípadu.

Pri posudzovaní toho, či sa vaši rodičia/ostatní príbuzní/váš neregistrovaný partner môžu zdržiavať dlhšie ako 3 mesiace, orgány skúmajú tieto podmienky:

 • či ste zapísaný na súkromnej alebo verejnej inštitúcii, akreditovanej alebo financovanej hostiteľským členským štátom;
 • či máte dostatočný príjem (z akéhokoľvek zdroja) na pokrytie nákladov súvisiacich s pobytom pre všetkých členov vašej domácnosti, aby ste neboli odkázaní na sociálnu pomoc;
 • či máte pre všetkých členov domácnosti počas obdobia ich pobytu komplexné krytie nemocenského poistenia v hostiteľskom členskom štáte.

Vnútroštátne orgány od vás nemôžu požadovať, aby bol váš príjem vyšší ako hranica, pod ktorou majú štátni príslušníci hostiteľského členského štátu nárok na sociálnu pomoc.

Pobytový preukaz

Vaši rodičia, ostatní príbuzní alebo váš partner z krajín mimo EÚ by mali požiadať o vydanie pobytového preukazu na príslušnom úrade (zvyčajne na cudzineckej polícii alebo na miestnom úrade) do 3 mesiacov od príchodu.

Informácie ako získať pobytový preukaz pre rodinných príslušníkov z krajín mimo EÚ.

Rovnaké zaobchádzanie

Počas pobytu v novom štáte by s vašimi rodičmi/príbuznými/vašim partnerom z krajín mimo EÚ mali zaobchádzať rovnako ako s občanmi daného štátu, hlavne pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, o mzdu, prostriedky uľahčujúce prístup k práci, zápis na štúdium atď.

Niektoré členské štáty sa môžu rozhodnúť, že študentom a ich rodinám neposkytnú podporu na pokrytie životných nákladov počas štúdia pred tým, ako splnia podmienky na trvalý pobyt.

Príbeh

Neexistencia automatického práva pobytu pre chorého príbuzného

Joaquín je Španiel, ktorý žije a študuje v Maďarsku. Jeho 85-ročný strýko Fernando, ktorý žije v Argentíne, je vážne chorý a Joaquín je jeho jediný žijúci príbuzný a len on sa o strýka môže postarať.

Joaquín požiadal o vydanie pobytového preukazu pre svojho strýka, ale maďarské orgány žiadosť zamietli z dôvodu, že strýko nie je jeho priamy príbuzný.

Joaquín požiadal orgány, aby zohľadnili osobitosť strýkovej situácie. Orgány prisľúbili opakované posúdenie, negarantujú však pozitívny výsledok, pretože strýko nemá automatické právo na pobyt.

Žiadosť o opustenie územia/Vyhostenie

Vaši rodičia, vaši príbuzní alebo váš neregistrovaný partner z krajín mimo EÚ sa môžu spolu s vami zdržiavať v inom členskom štáte EÚ, kým spĺňajú podmienky na pobyt. Ak ich prestanú spĺňať, vnútroštátne orgány môžu požadovať, aby opustili krajinu.

Váš nový štát môže vo výnimočných prípadoch rozhodnúť o ich vyhostení na základe dôvodov verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti, ak jeho orgány vedia preukázať, že vaši rodinní príslušníci predstavujú vážnu hrozbu.

V každom prípade musí mať rozhodnutie o vyhostení písomnú formu. Musia sa v ňom uviesť jeho dôvody, dôsledky a spôsob, ako a do kedy je voči nemu možné podať odvolanie.

Úmrtie občana

Ak by ste legálne žili v inom členskom štáte EÚ a ak by ste tam umreli pred získaním práva trvalého pobytu (zvyčajne toto právo získate po 5 rokoch nepretržitého pobytu), vaši rodičia, príbuzní alebo váš neregistrovaný partner z krajín mimo EÚ by v danom štáte smeli zotrvať, ak by sa v ňom zdržiavali najmenej 1 rok pred vašim úmrtím.

Aby v danej krajine mohli ostať, musia vaši rodinní príslušníci/váš partner z krajín mimo EÚ splniť rovnaké podmienky týkajúce sa pobytu ako občania EÚ.

Informujte sa o právach, podmienkach a formalitách pre:

Trvalý pobyt

Po nepretržitom 5-ročnom legálnom pobyte v inom členskom štáte EÚ môžu vaši rodičia, príbuzní alebo váš neregistrovaný partner z krajín mimo EÚ automaticky získať právo trvalého pobytu rovnako, ako by ho získali vaše deti alebo váš manželský partner z krajín mimo EÚ.

Informujte sa o tom, za akých podmienok získajú právo na trvalý pobyt vaše deti alebo váš manželský partner z krajín mimo EÚ.

Právne predpisy EÚ
Verejné konzultácie
  Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
  Pomoc a poradenstvo

  Pomoc a poradenstvo

  V tomto prípade 27 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko a Nórsko

  Retour au texte en cours.

  V tomto prípade 27 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko a Nórsko

  Retour au texte en cours.

  V tomto prípade 27 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko a Nórsko

  Retour au texte en cours.

  V tomto prípade 27 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko a Nórsko

  Retour au texte en cours.