Ścieżka nawigacji

Ostatnia aktualizacja : 24/11/2015

living-abroad

Studenci - prawa przysługujące członkom rodziny spoza UE

Jeśli jesteś obywatelem UE i przeprowadziłeś się do innego kraju UE w celu podjęcia tam studiów, dzięki przepisom UE Twojej rodzinie będzie łatwiej do Ciebie dołączyć. Na tej stronie znajdziesz informacje o tym, jak członkowie Twojej rodziny mogą do Ciebie dołączyć.

Przepisy UE nie mają zastosowania, jeżeli jesteś obywatelem UE i nie przeniosłeś się do innego kraju UE, ale nadal mieszkasz w swoim kraju pochodzenia. W takim przypadku zastosowanie mają przepisy krajowe.

Mój małżonek/dzieci

Ta część dotyczy praw przysługujących członkom Twojej rodziny niebędącym obywatelami UE, którzy towarzyszą Ci lub dołączają do Ciebie, kiedy przeprowadzasz się z jednego kraju UE do drugiego. 

Pobyt za granicą do trzech miesięcy

Twój pochodzący spoza UE małżonek i Twoje dzieci lub wnuki pozostające na Twoim utrzymaniu mogą przebywać z Tobą w innym kraju UE. Jeśli ich pobyt nie jest dłuższy niż trzy miesiące, potrzebny jest im tylko ważny paszport i niekiedy, zależnie od tego, z którego kraju pochodzą, wiza wjazdowa.

Więcej informacji o wymogach wizowych/zwolnieniach

Zanim wyjedziesz, sprawdź w konsulacie kraju, do którego się wybierasz, czy pochodzący spoza UE członkowie Twojej rodziny potrzebują wizy wjazdowej i ile czasu zajmuje jej uzyskanie.

Zgłaszanie pobytu

Niektóre kraje UE wymagają, aby Twój pochodzący spoza UE małżonek, Twoje dzieci lub wnuki zgłaszały swój pobyt w odpowiednim terminie po przyjeździe, i mogą nakładać kary, np. grzywny, w przypadku braku takiego zgłoszenia.

Zanim Twoi krewni przyjadą do kraju, w którym przebywasz, sprawdź, jakie są terminy i warunki zgłaszania pobytu we właściwych organach administracji krajowej.

Twój pochodzący spoza UE małżonek, Twoje dzieci lub wnuki powinni zawsze nosić ze sobą paszport.

W niektórych krajach UE zostawienie tego dokumentu w domu może być karane grzywną lub tymczasowym zatrzymaniem, samo w sobie jednak nie może stanowić powodu do wydalenia.

Równe traktowanie

Podczas pobytu w nowym kraju Twoi krewni mają prawo do takiego samego traktowania jak obywatele tego kraju, zwłaszcza pod względem dostępu do zatrudnienia, płac, świadczeń ułatwiających dostęp do rynku pracy, zapisów do szkół itp.

Nawet gdyby przebywali w danym kraju w charakterze turystów, nie powinni np. uiszczać wyższych opłat za zwiedzanie muzeów, ani płacić więcej za bilety komunikacji publicznej itp.

Wyjątek: Jeśli jesteś emerytem, niektóre kraje UE mogą nie udzielić Tobie i Twojej rodzinie zasiłku przez pierwsze trzy miesiące w danym kraju.

Wydalenie

W wyjątkowych przypadkach władze nowego kraju mogą zdecydować się na wydalenie Twojego pochodzącego spoza UE małżonka, dzieci lub wnuków ze względów polityki publicznej, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego, ale wyłącznie w przypadku, gdy potrafią wykazać, że stanowią oni poważne zagrożenie.

Decyzja o wydaleniu musi im zostać przekazana na piśmie. Taki dokument musi określać wszystkie przyczyny oraz wskazywać sposób i termin odwołania się.

Pobyt za granicą przez ponad trzy miesiące

Twój pochodzący spoza UE małżonek i pozostające na utrzymaniu dzieci lub wnuki mogą przebywać z Tobą w kraju, w którym studiujesz, jeśli:

 • jesteś studentem zatwierdzonej placówki edukacyjnej
 • posiadasz wystarczające dochody, aby utrzymać całą swoją rodzinę bez potrzeby pobierania zasiłku
 • posiadasz kompleksowe ubezpieczenie zdrowotne dla całej swojej rodziny w tym kraju.

Władze krajowe nie mogą wymagać, aby Twój dochód przekraczał poziom kwalifikujący Cię do podstawowego zasiłku. Dochód może pochodzić od Twojej rodziny, Twojego partnera lub z dowolnego innego źródła.

Karta pobytu

W ciągu trzech miesięcy od przybycia do danego kraju Twój pochodzący spoza UE małżonek, Twoje dzieci lub wnuki powinni wystąpić do władz nowego kraju (często jest to urząd gminy lub lokalny posterunek policji) o dokument zezwalający na pobyt. Następnie otrzymają kartę pobytu.

Jak uzyskać kartę pobytu dla członków rodziny niepochodzących z kraju UE?

Równe traktowanie

Podczas pobytu w nowym kraju Twój pochodzący spoza UE małżonek, Twoje dzieci i wnuki mają prawo do takiego samego traktowania jak obywatele tego kraju, zwłaszcza pod względem dostępu do zatrudnienia, płac, świadczeń ułatwiających dostęp do rynku pracy, zapisów do szkół itp.

Niektóre kraje UE mogą postanowić nie przyznawać studentom i ich rodzinom stypendium na pokrycie kosztów utrzymania do czasu, kiedy będą się kwalifikować do pobytu stałego.

Wezwanie do opuszczenia kraju/wydalenie z kraju

Twój małżonek i Twoje dzieci lub wnuki pochodzący spoza UE mogą mieszkać z Tobą w innym kraju UE, dopóki przestrzegają warunków pobytu. Jeśli naruszą te warunki, władze krajowe mogą wezwać ich do opuszczenia kraju - ale nie mogą ich wydalić.

W wyjątkowych przypadkach władze nowego kraju mogą zdecydować się na ich wydalenie ze względów polityki publicznej lub bezpieczeństwa publicznego, ale wyłącznie w przypadku, gdy potrafią wykazać, że stanowią oni poważne zagrożenie.

Decyzja o wydaleniu lub wezwanie do opuszczenia kraju muszą im zostać przekazane na piśmie, z podaniem wszystkich przyczyn i wskazaniem sposobu oraz terminu odwołania się.

Zgon [mdash] rozwód

Jeśli, przebywając zgodnie z prawem w innym kraju UE, umrzesz lub rozwiedziesz się przed uzyskaniem prawa do pobytu stałego w tym kraju (zwykle niezbędne jest spędzenie w nim pięciu lat) - Twój małżonek lub Twoje dzieci bądź wnuki mogą w nim pozostać, jeśli:

 • mieszkali w takim kraju co najmniej rok przed Twoją śmiercią, lub
 • przed wszczęciem postępowania rozwodowego Twoje małżeństwo trwało co najmniej trzy lata, w tym przez rok zamieszkiwaliście w tym kraju.

Aby móc pozostać w danym kraju, członkowie Twojej rodziny pochodzący spoza UE muszą również spełniać takie same warunki pobytu jak obywatele UE.

Sprawdź prawa, warunki i formalności dotyczące:

Pobyt stały

Po spędzeniu w danym kraju UE pięciu kolejnych lat w sposób zgodny z prawem, Twój małżonek oraz Twoje dzieci lub wnuki pochodzący spoza UE, automatycznie uzyskują prawo stałego pobytu w tym kraju bez konieczności spełnienia żadnych dodatkowych warunków - mogą tam pozostać tak długo, jak chcą, nawet jeśli nie pracują i potrzebują zasiłku.

Na ciągłość ich pobytu nie mają wpływu:

 • tymczasowe nieobecności (mniej niż sześć miesięcy rocznie)
 • dłuższe nieobecności (obowiązkowa służba wojskowa)
 • jedna nieobecność przez okres nie dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy z ważnych względów, takich jak ciąża i poród, poważna choroba, praca, szkolenie zawodowe lub oddelegowanie do innego kraju.

Przysługują im takie same prawa, świadczenia i przywileje jak obywatelom danego kraju.

Mogą utracić prawo do pobytu stałego, jeśli spędzą poza krajem ponad dwa kolejne lata.

Karta pobytu stałego

Dowiedz się, jak uzyskać kartę pobytu stałego potwierdzającą ich prawo do bezwarunkowego pobytu.

Wezwanie do opuszczenia kraju/wydalenie

Twój małżonek i Twoje dzieci lub wnuki pochodzący spoza UE mogą mieszkać z Tobą w innym kraju UE, dopóki przestrzegają warunków pobytu. Jeśli naruszą te warunki, władze krajowe mogą wezwać ich do opuszczenia kraju - ale nie mogą ich wydalić.

W wyjątkowych przypadkach władze tego kraju mogą zdecydować się na ich wydalenie ze względów polityki publicznej lub bezpieczeństwa publicznego, ale wyłącznie w przypadku, gdy potrafią wykazać, że stanowią oni poważne zagrożenie.

Decyzja o wydaleniu lub wezwanie do opuszczenia kraju muszą im zostać przekazane na piśmie, z podaniem wszystkich przyczyn i wskazaniem sposobu oraz terminu odwołania się.

Mój zarejestrowany partner

Niektóre kraje UE traktują zarejestrowanych partnerów w taki sam sposób jak małżonków. W takim przypadku powinieneś sprawdzić obowiązujące prawa i formalności dotyczące pobytu małżonków.

Inne kraje UE nie uznają zarejestrowanych partnerstw jako odpowiednika związku małżeńskiego. W takim przypadku powinieneś sprawdzić obowiązujące prawa i formalności dotyczące pobytu innych krewnych.

Dowiedz się więcej o uznawaniu zarejestrowanych partnerów w Europie.

Moi rodzice/inni moi krewni/mój niezarejestrowany partner

Pobyt za granicą do trzech miesięcy

Twoi rodzice, inni krewni oraz niezarejestrowany partner mogą przebywać z Tobą w innym kraju UE.

Jeśli ich pobyt nie jest dłuższy niż trzy miesiące, potrzebny jest im tylko ważny paszport i niekiedy, zależnie od tego, z którego kraju pochodzą, wiza wjazdowa.

Więcej informacji o wymogach wizowych i ewentualnych zwolnieniach

Zanim wyjedziesz, sprawdź w konsulacie kraju, do którego się wybierasz, czy pochodzący spoza UE członkowie Twojej rodziny potrzebują wizy wjazdowej i ile czasu zajmuje jej uzyskanie.

Zgłaszanie pobytu

Niektóre kraje UE wymagają zgłoszenia pobytu w odpowiednim terminie po przyjeździe i mogą nakładać kary, np. grzywny, w przypadku braku takiego zgłoszenia.

Zanim Twoi krewni przyjadą do Twojego nowego kraju, sprawdź, jakie są terminy i odnośne warunki zgłaszania pobytu władzom krajowym.

Ponieważ Twoi rodzice, inni krewni lub niezarejestrowany partner mogą w każdej chwili znaleźć się w sytuacji wymagającej udowodnienia ich prawa do pobytu w kraju (np. w przypadku zatrzymania przez policję), powinni stale nosić ze sobą paszport. W przypadku pozostawienia dokumentów w domu mogą zostać ukarani grzywną lub czasowo zatrzymani, jednak nie można ich wydalić tylko z tego powodu.

Równe traktowanie

Podczas pobytu w nowym kraju Twoi rodzice, inni krewni i niezarejestrowany partner mają prawo do takiego samego traktowania jak obywatele tego kraju, zwłaszcza pod względem dostępu do zatrudnienia, płac, świadczeń ułatwiających dostęp do rynku pracy, zapisów do szkół itp.

Nawet gdyby przebywali w danym kraju w charakterze turystów, nie powinni np. uiszczać wyższych opłat za zwiedzanie muzeów, ani płacić więcej za bilety komunikacji publicznej itp.

Wyjątek: niektóre kraje UE mogą postanowić nie przyznawać studentom i członkom ich rodzin zasiłku podczas pierwszych trzech miesięcy bądź stypendium na pokrycie kosztów utrzymania do czasu, kiedy będą się kwalifikować do pobytu stałego.

Wydalenie

Władze nowego kraju zamieszkania mogą, w wyjątkowych przypadkach, zdecydować o wydaleniu Twoich rodziców, krewnych lub partnera ze względów polityki publicznej, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego.

Władze muszą być w stanie udowodnić, że takie osoby stanowią prawdziwe, realne i wystarczająco poważne zagrożenie.

Decyzja o wydaleniu musi im zostać przekazana na piśmie. Musi określać wszystkie przyczyny i konsekwencje oraz wskazywać sposób odwołania się i termin, w jakim można to zrobić.

Pobyt za granicą przez ponad trzy miesiące

Władze kraju UE, w którym studiujesz, ocenią, czy Twoi pochodzący spoza UE rodzice, inni krewni lub niezarejestrowany partner powinni uzyskać zgodę na pobyt jako członkowie rodziny obywatela UE studiującego w takim kraju.  Ocena zostanie przeprowadzona z uwzględnieniem warunków krajowych i w trybie indywidualnym.

Władze ustalą, czy Twój krewny/partner może przebywać w kraju dłużej niż trzy miesiące pod warunkiem że:

 • jesteś studentem zatwierdzonej placówki edukacyjnej
 • posiadasz wystarczające dochody (z dowolnego źródła), aby cała Twoja rodzina mogła żyć bez potrzeby zasiłku  
 • posiadasz kompleksowe ubezpieczenie zdrowotne dla całej swojej rodziny w nowym kraju.

Władze krajowe nie mogą wymagać, aby dochód przekraczał poziom kwalifikujący Twoją rodzinę do zasiłku w tym kraju.

Karta pobytu

W ciągu trzech miesięcy od przybycia Twoi pochodzący spoza UE rodzice, inni krewni lub niezarejestrowany partner powinni wystąpić do władz (często jest to urząd gminy lub lokalny posterunek policji) o przyznanie prawa pobytu.

Jak uzyskać kartę pobytu dla członków rodziny niepochodzących z kraju UE?

 

Równe traktowanie

Podczas pobytu w nowym kraju Twoi pochodzący spoza UE rodzice, inni krewni i niezarejestrowany partner mają prawo do takiego samego traktowania jak obywatele tego kraju, zwłaszcza pod względem dostępu do zatrudnienia, płac, świadczeń ułatwiających dostęp do rynku pracy, zapisów do szkół itp.

Niektóre kraje UE mogą postanowić nie przyznawać studentom i ich rodzinom stypendium na pokrycie kosztów utrzymania do czasu, kiedy będą się kwalifikować do pobytu stałego.

Prawdziwa historia

Brak automatycznego prawa pobytu dla chorego krewnego

Joaquín jest Hiszpanem, ale mieszka i studiuje na Węgrzech.  Jego wujek Fernando, który ma 85 lat i mieszka w Argentynie, jest poważnie chory, a jedyną osobą, która może się nim opiekować, jest jego jedyny żyjący krewny, Joaquín.

Joaquín wystąpił o kartę pobytu dla swojego wujka, ale spotkał się z odmową ze strony władz węgierskich. W jej uzasadnieniu wskazano na fakt, że wujek nie jest jego krewnym wstępnym ani zstępnym w linii prostej.

Joaquín zwrócił się do władz o uwzględnienie szczególnego położenia, w jakim znajduje się wujek.  Władze zgodziły się na to, nie mogły jednak zagwarantować pozytywnego rozpatrzenia wniosku, ponieważ wujkom nie przysługuje automatycznie prawo pobytu.

Wezwanie do opuszczenia kraju/wydalenie z kraju

Twoi pochodzący spoza UE rodzice, inni krewni lub niezarejestrowany partner mogą mieszkać w kraju UE, do którego się przeprowadzasz, dopóki przestrzegają warunków pobytu. Jeśli naruszą te warunki, władze krajowe mogą wezwać ich do opuszczenia kraju.

W wyjątkowych przypadkach władze nowego kraju mogą zdecydować się na ich wydalenie ze względów polityki publicznej lub bezpieczeństwa publicznego, ale wyłącznie w przypadku, gdy potrafią wykazać, że stanowią oni bardzo poważne zagrożenie.

W obu przypadkach decyzja musi im zostać przekazana na piśmie. Musi określać wszystkie przyczyny i konsekwencje oraz wskazywać sposób odwołania się i termin, w jakim można to zrobić.

Zgon

Jeśli jesteś osobą zgodnie z prawem mieszkającą w innym kraju UE i umrzesz przed uzyskaniem w nim prawa pobytu stałego (zwykle konieczne jest spędzenie tam pięciu lat), Twoi pochodzący spoza UE rodzice, inni krewni lub niezarejestrowany partner mogą pozostać w tym kraju, jeśli mieszkali tam przez co najmniej rok przed Twoim zgonem.

Aby móc zostać w danym kraju, członkowie Twojej rodziny pochodzący spoza UE muszą również przestrzegać takich samych warunków pobytu jak obywatele UE.

Sprawdź prawa, warunki i formalności dotyczące:

Pobyt stały

Po spędzeniu zgodnie z prawem pięciu kolejnych lat w innym kraju UE Twoi rodzice, inni krewni lub niezarejestrowany partner automatycznie uzyskają prawo pobytu stałego w tym kraju, tak samo, jak uzyskaliby je Twój małżonek i dzieci.

Sprawdź, w jaki sposób małżonkowie i dzieci nabywają prawo pobytu stałego.

Prawo UE
Konsultacje publiczne
  Potrzebujesz pomocy lub porady?
  Skontaktuj się z działem pomocy

  Skontaktuj się z działem pomocy

  W tym przypadku 27 państw UE, Islandia, Liechtenstein i Norwegia

  Retour au texte en cours.

  W tym przypadku 27 państw UE, Islandia, Liechtenstein i Norwegia

  Retour au texte en cours.

  W tym przypadku 27 państw UE, Islandia, Liechtenstein i Norwegia

  Retour au texte en cours.

  W tym przypadku 27 państw UE, Islandia, Liechtenstein i Norwegia

  Retour au texte en cours.