Navigācijas ceļš

Atjaunināts : 24/11/2015

living-abroad

Studentu ģimenes locekļi, kam nav ES pilsonības

Ja esat ES pilsonis, kurš pārcēlies uz citu ES valsti, lai tur mācītos, ES noteikumi jūsu ģimenes locekļiem atvieglo pievienošanos jums. Šajā lapā varat uzzināt, kā ģimenes locekļi var jums pievienoties.

Ņemiet vērā, ka tad, ja neesat pārcēlies uz citu ES valsti un joprojām dzīvojat savā valstī, ES noteikumi uz jums neattiecas, pat ja esat ES pilsonis. Tādā gadījumā spēkā ir valsts noteikumi.

Laulātais, bērni

Šī rubrika ir par to jūsu ģimenes locekļu tiesībām, kuri nav ES pilsoņi un pavada jūs vai pievienojas jums, kad pārceļaties no vienas ES valsts uz citu.

Uzturēšanās ārzemēs ne ilgāk par 3 mēnešiem

Jūsu laulātais un no jums atkarīgie (maz)bērni, kuri nav ES pilsoņi, drīkst uzturēties kopā ar jums citā ES valstī. Ja viņi pie jums paliks ne ilgāk par 3 mēnešiem, viņiem vajadzēs tikai derīgu pasi un atsevišķos gadījumos atkarībā no viņu izcelsmes valsts arī iebraukšanas vīzu.

Vēl par iebraukšanas vīzu prasībām un atbrīvojumiem.

Pirms aizbraukšanas noskaidrojiet savas ceļamērķa valsts konsulātā, vai jūsu ģimenes locekļiem, kuri nav ES pilsoņi, būs nepieciešama iebraukšanas vīza un cik ātri to varēs saņemt.

Paziņošana par ierašanos valstī

Dažās ES valstīs laulātajam un (maz)bērniem, kas nav ES pilsoņi, saprātīgā laika periodā pēc ierašanās ir jāpaziņo par savu ierašanos valstī, pretējā gadījumā viņiem draud sods, piemēram, sodanauda.

Pirms viņi dodas uz kādu citu valsti, noskaidrojiet valsts iestādēs attiecīgos termiņus un nosacījumus.

Laulātajam un (maz)bērniem, kas nav ES pilsoņi, vienmēr un visur jānēsā līdzi pase.

Ja šie dokumenti būs atstāti mājās, dažās ES valstīs viņiem var uzlikt sodanaudu vai viņus var īslaicīgi paturēt apcietinājumā, bet viņus nevar izraidīt no valsts vien šī iemesla dēļ.

Pret visiem vienāda attieksme

Pret viņiem uzturēšanās laikā jāizturas tāpat kā pret attiecīgās valsts pilsoņiem, sevišķi attiecībā uz darbu, samaksu, darbā iekārtošanas iespējām, reģistrēšanu skolā u.tml.

Pat ja viņi tur uzturas kā tūristi, viņiem nav jāmaksā lielāka maksa, piemēram, par muzeju apmeklējumu vai braukšanas biļetēm u.tml.

Izņēmums. Ja esat pensionārs, dažas ES dalībvalstis var nolemt jums un jūsu ģimenei nepiešķirt pabalstu pirmos 3 mēnešus attiecīgajā valstī.

Izraidīšana no valsts

Izņēmuma gadījumos jūsu jaunā mītnes zeme var nolemt jūsu laulāto vai (maz)bērnus, kas nav ES pilsoņi, izraidīt valsts politikas, sabiedriskās drošības vai sabiedrības veselības aizsardzības dēļ, bet tikai tad, ja tā var pierādīt, ka viņi rada nopietnu apdraudējumu.

Lēmums par izraidīšanu jāpaziņo viņiem rakstiski. Tajā jābūt norādītiem visiem iemesliem un tam, un līdz kuram datumam viņi šo lēmumu var pārsūdzēt.

Uzturēšanās ārzemēs ilgāk par 3 mēnešiem

Jūsu laulātais un no jums atkarīgie (maz)bērni var palikt kopā ar jums ES dalībvalstī, kurā jūs studējat, ar šādiem nosacījumiem:

 • jūs esat reģistrēts apstiprinātā izglītības iestādē;
 • jums ir pietiekami ienākumi, lai uzturētu visu ģimeni bez pabalsta;
 • jums ir visaptveroša visas ģimenes veselības apdrošināšana attiecīgajā valstī.

Valsts iestādes nedrīkst prasīt, lai jūsu ienākumi būtu lielāki par līmeni, kuru sasniedzot, jūsu ģimene ir tiesīga saņemt minimālo pabalstu. Tie var būt jūsu ģimenes vai partnera ienākumi vai no kāda cita avota.

Uzturēšanās atļauja

Trīs mēnešu laikā pēc ierašanās jūsu laulātajam un (maz)bērniem, kas nav ES pilsoņi, jāvēršas jaunās mītnes valsts varas iestādē (parasti pilsētas domē vai policijā), lai saņemtu uzturēšanās dokumentu. Tad viņi saņems uzturēšanās atļauju.

Noskaidrojiet, kā saņemt uzturēšanās atļauju jūsu ģimenes locekļiem, kas nav ES pilsoņi.

Pret visiem vienāda attieksme

Pret jūsu laulāto un (maz)bērniem, kas nav ES pilsoņi, viņu uzturēšanās laikā jaunajā mītnes valstī jāizturas tāpat kā pret attiecīgās valsts pilsoņiem, sevišķi attiecībā uz darbu, samaksu, darbā iekārtošanas iespējām, reģistrēšanu skolā u.tml.

Dažas ES valstis var nolemt studentiem un viņu ģimenēm nepiešķirt uzturnaudu studijām, iekams viņi neatbilst visiem priekšnosacījumiem pastāvīgas uzturēšanās atļaujas saņemšanai.

Lūgums pamest valsti, izraidīšana no valsts

Jūsu laulātais un (maz)bērni, kas nav ES pilsoņi, drīkst dzīvot kopā ar jums citā ES valstī, kamēr viņi atbilst uzturēšanās nosacījumiem. Ja viņi vairs tiem neatbilst, valsts iestādes var viņiem lūgt pamest valsti, tomēr viņus nevar no valsts izraidīt.

Izņēmuma gadījumos jūsu jaunā mītnes zeme var nolemt viņus izraidīt valsts politikas vai sabiedriskās drošības dēļ, bet tikai tad, ja tā var pierādīt, ka viņi rada ļoti nopietnu apdraudējumu.

Lēmums par izraidīšanu vai lūgums pamest valsti viņiem jāsniedz rakstiski, norādot visus iemeslus un to, kā viņi šo lēmumu var pārsūdzēt un līdz kuram datumam to var darīt.

Nāve, šķiršanās

Ja jūs, legāli dzīvojot citā ES valstī, nomirtu vai izšķirtos, vēl nepaspējis pieprasīt pastāvīgas uzturēšanās atļauju tur (parasti to var saņemt pēc 5 tur nodzīvotiem gadiem), jūsu laulātais un (maz)bērni, kas nav ES pilsoņi, drīkst tur palikt ar šādiem nosacījumiem:

 • viņi līdz jūsu nāvei tur nodzīvojuši vismaz vienu gadu vai
 • jūsu laulība pirms laulības šķiršanas tiesvedības sākuma ilga vismaz 3 gadus, ieskaitot vienu gadu, kas nodzīvots attiecīgajā citā valstī.

Lai jūsu ģimenes locekļi, kas nav ES pilsoņi, varētu palikt valstī, viņiem arī jāatbilst tiem pašiem uzturēšanās nosacījumiem, kuri attiecas uz ES pilsoņiem.

Noskaidrojiet tiesības, nosacījumus un formalitātes:

Pastāvīga uzturēšanās

Jaunajā mītnes valstī Eiropas Savienībā legāli pavadot 5 gadus pēc kārtas, jūsu laulātais un (maz)bērni, kas nav ES pilsoņi, automātiski iegūst tiesības tur uzturēties pastāvīgi, un viņiem nav jāizpilda nekādi citi nosacījumi. Viņi tad var palikt, cik vien ilgi vēlas, pat ja viņi nestrādā un viņiem nepieciešams pabalsts.

Viņu uzturēšanos neuzskata par nepārtrauktu, ja ir bijuši šādi pārtraukumi:

 • vairākkārtēja īslaicīga prombūtne (ilgākais 6 mēnešus gadā);
 • ilgāka prombūtne (obligātais militārais dienests);
 • viena prombūtne ilgākais 12 mēnešus pēc kārtas nopietnu iemeslu dēļ, tādu kā grūtniecība un dzemdības, smaga slimība, darbs, profesionālās mācības vai pārcelšana darbā uz citu valsti.

Viņi var baudīt tādas pašas tiesības, pabalsti un priekšrocības kā attiecīgās valsts pilsoņi.

Viņi var zaudēt tiesības uz pastāvīgu uzturēšanos, ja viņi uzturas ārpus valsts ilgāk par 2 gadiem pēc kārtas.

Pastāvīgās uzturēšanās atļauja

Noskaidrojiet, kā iegūt karti, kas apliecina tiesības valstī uzturēties pastāvīgi bez papildu nosacījumiem.

Lūgums pamest valsti, izraidīšana no valsts

Jūsu laulātais un (maz)bērni, kas nav ES pilsoņi, drīkst dzīvot kopā ar jums citā ES valstī, kamēr viņi atbilst uzturēšanās nosacījumiem. Ja viņi vairs tiem neatbilst, valsts iestādes var viņiem lūgt pamest valsti, tomēr viņus nevar no valsts izraidīt.

Izņēmuma gadījumos jūsu jaunā mītnes zeme var nolemt viņus izraidīt valsts politikas vai sabiedriskās drošības dēļ, bet tikai tad, ja tā var pierādīt, ka viņi rada nopietnu apdraudējumu.

Lēmums par izraidīšanu vai lūgums pamest valsti viņiem jāsniedz rakstiski, norādot visus iemeslus un to, kā viņi šo lēmumu var pārsūdzēt un līdz kuram datumam to var darīt.

Reģistrētais partneris

Dažās ES valstīs attieksme pret reģistrētām partnerattiecībām ir tāda pati kā pret laulību. Šajā gadījumā noskaidrojiet, kādas ir uzturēšanās tiesības un nosacījumi, kas piemērojami laulātajiem.

Atsevišķas ES valstis neuzskata reģistrētas attiecības par līdzvērtīgām laulībai. Šajā gadījumā iepazīstieties ar spēkā esošajiem noteikumiem par citu radinieku uzturēšanās tiesībām un nosacījumiem.

Lasiet par reģistrētu partnerattiecību atzīšanu Eiropā.

Vecāki, citi radinieki un nereģistrētais partneris

Uzturēšanās ārzemēs ne ilgāk par 3 mēnešiem

Jūsu vecāki, citi radinieki un nereģistrētais partneris drīkst uzturēties kopā ar jums citā ES valstī.

Ja viņi pie jums paliks ne ilgāk par 3 mēnešiem, viņiem ir vajadzīga tikai derīga pase un atsevišķos gadījumos atkarībā no viņu izcelsmes valsts arī iebraukšanas vīza.

Vēl par iebraukšanas vīzu prasībām un iespējamiem atbrīvojumiem.

Pirms aizbraukšanas noskaidrojiet jūsu ceļamērķa valsts konsulātā, vai jūsu ģimenes locekļiem, kuri nav ES pilsoņi, būs nepieciešama iebraukšanas vīza un cik ātri šo vīzu var saņemt.

Paziņošana par ierašanos valstī

Dažās ES valstīs šiem ģimenes locekļiem saprātīgā laika periodā ir jāpaziņo par savu ierašanos valstī, pretējā gadījumā viņiem draud sods.

Pirms viņi dodas uz kādu citu valsti, noskaidrojiet valsts iestādēs attiecīgos termiņus un nosacījumus.

Tā kā jūsu vecākiem, citiem radiniekiem vai nereģistrētajam partnerim var nākties jebkurā brīdī pierādīt, ka viņiem ir tiesības dzīvot attiecīgajā valstī (piemēram, ja viņus aptur policija), viņiem visur jānēsā līdzi pase.

Ja pase būs atstāta mājās, viņiem var uzlikt sodanaudu vai viņus var īslaicīgi paturēt apcietinājumā, bet viņus nevar izraidīt vien šī iemesla dēļ.

Pret visiem vienāda attieksme

Pret jūsu vecākiem, citiem radiniekiem un nereģistrēto partneri viņu uzturēšanās laikā jāizturas tāpat kā pret attiecīgās valsts pilsoņiem, sevišķi attiecībā uz darbu, samaksu, darbā iekārtošanas iespējām, reģistrēšanu skolā u.tml.

Pat ja viņi tur uzturas kā tūristi, viņiem nav jāmaksā lielāka maksa, piemēram, par muzeju apmeklējumu vai braukšanas biļetēm u.tml.

Izņēmums - dažas ES valstis var nolemt studentiem un viņu ģimenes locekļiem pirmos 3 mēnešus nepiešķirt pabalstu vai nepiešķirt uzturnaudu par studēšanu, iekams viņi nav izpildījuši visus nosacījumus, lai saņemtu pastāvīgas uzturēšanās atļauju.

Izraidīšana no valsts

Atsevišķos gadījumos jūsu jaunā mītnes valsts var nolemt izraidīt jūsu vecākus, partneri vai citus radiniekus tādu apsvērumu dēļ, kas saistīti ar valsts politiku, sabiedrisko drošību vai sabiedrības veselības aizsardzību.

Attiecīgajām varasiestādēm jāspēj pierādīt, ka šīs personas rada īstu, reālu un pietiekami nopietnu apdraudējumu.

Lēmums par izraidīšanu jāpaziņo viņiem rakstiski. Tajā jābūt norādītiem visiem iemesliem un arī tam, kādā veidā un līdz kuram datumam viņi šo lēmumu var pārsūdzēt.

Uzturēšanās ārzemēs ilgāk par 3 mēnešiem

Varasiestādes ES valstī, kurā jūs studējat, izvērtēs, vai jūsu vecāki, citi radinieki vai nereģistrētais partneris, kas nav ES pilsoņi, var saņemt atļauju attiecīgajā valstī uzturēties kā tur studējoša ES pilsoņa ģimenes locekļi. Izvērtēšanā ņems vērā valsts nosacījumus un konkrētā gadījuma apstākļus.

Iestādes izvērtēs, vai jūsu partneris vai radinieki drīkst valstī uzturēties ilgāk par 3 mēnešiem ar nosacījumu, ka jūs:

 • esat reģistrēts apstiprinātā izglītības iestādē;
 • jums ir pietiekami ienākumi (avots nav būtisks), lai spētu uzturēt visu ģimeni bez pabalsta;
 • jums ir visaptveroša visas ģimenes veselības apdrošināšana attiecīgajā valstī.

Valsts iestādes nedrīkst prasīt, lai jūsu ienākumi pārsniegtu līmeni, kuru sasniedzot, jūsu ģimene attiecīgajā valstī ir tiesīga saņemt pabalstu.

Uzturēšanās atļauja

Trīs mēnešu laikā pēc ierašanās jūsu vecākiem, citiem radiniekiem vai nereģistrētajam partnerim, kas nav ES pilsoņi, jāvēršas vietējā varas iestādē (parasti pilsētas domē vai policijā), lai saņemtu uzturēšanās atļauju.

Noskaidrojiet, kā saņemt uzturēšanās atļauju jūsu ģimenes locekļiem, kas nav ES pilsoņi.

Pret visiem vienāda attieksme

Pret jūsu vecākiem, citiem radiniekiem un nereģistrēto partneri, kas nav ES pilsoņi, viņu uzturēšanās laikā jāizturas tāpat kā pret attiecīgās valsts pilsoņiem, sevišķi attiecībā uz darbu, samaksu, darbā iekārtošanas iespējām, reģistrēšanu skolā u.tml.

Dažas ES valstis var nolemt studentiem un viņu ģimenēm nepiešķirt uzturnaudu studijām, iekams viņi nav izpildījuši visus priekšnosacījumus pastāvīgas uzturēšanās atļaujas saņemšanai.

Piemērs no dzīves

Slimam radiniekam uzturēšanās atļauja netiek piešķirta automātiski.

Hoakins ir spānis, kas dzīvo un studē Ungārijā. Argentīnā dzīvo viņa tēvocis Fernando (85 g.v.), kas ir smagi slims, un Hoakins ir vienīgais dzīvais radinieks, kas par viņu var parūpēties.

Hoakins pieprasīja uzturēšanās atļauju savam tēvocim, bet Ungārijas iestādes to noraidīja, pamatojoties uz to, ka tēvocis nav nedz viņa tiešs augšupējs radinieks, nedz tiešs pēcnācējs.

Hoakins lūdza iestādes ņemt vērā tēvoča īpašo situāciju. Iestādes bija ar mieru, bet nevarēja garantēt pozitīvu iznākumu, jo tēvocis uzturēšanās tiesības neiegūst automātiski.

Lūgums pamest valsti, izraidīšana no valsts

Jūsu vecāki, citi radinieki un nereģistrētais partneris, kas nav ES pilsoņi, drīkst dzīvot ES valstī, uz kuru jūs pārceļaties, ja viņi atbilst uzturēšanās priekšnoteikumiem. Kad viņi tiem vairs neatbilst, valsts iestādes var pieprasīt viņiem pamest valsti.

Izņēmuma gadījumos jūsu jaunā mītnes zeme var nolemt viņus izraidīt valsts politikas vai sabiedriskās drošības dēļ, bet tikai tad, ja tā var pierādīt, ka viņi rada nopietnu apdraudējumu.

Abos gadījumos šis lēmums jāpaziņo viņiem rakstiski. Tajā jābūt norādītiem visiem iemesliem un arī tam, kādā veidā un līdz kuram datumam viņi šo lēmumu var pārsūdzēt.

Nāve

Ja dzīvodams citā ES valstī, jūs nomirtu, vēl nesaņēmis pastāvīgas uzturēšanās atļauju (ko parasti var saņemt pēc 5 gadu uzturēšanās), jūsu vecāki, citi radinieki un nereģistrētais partneris, kas nav ES pilsoņi, drīkstētu turpināt dzīvot attiecīgajā valstī, ja viņi tur lūdz jūsu nāvei būtu nodzīvojuši vismaz vienu gadu.

Lai jūsu ģimenes locekļi, kas nav ES pilsoņi, varētu palikt valstī, viņiem jāatbilst tādiem pašiem uzturēšanās nosacījumiem kā ES pilsoņiem.

Noskaidrojiet tiesības, nosacījumus un formalitātes:

Pastāvīga uzturēšanās

Ja jūsu vecāki, citi radinieki un nereģistrētais partneris ar jums citā ES valstī ir legāli nodzīvojuši 5 gadus pēc kārtas, viņi tajā valstī automātiski iegūst tiesības uz pastāvīgu uzturēšanos, tāpat kā jūsu laulātais un bērni.

Noskaidrojiet, kā jūsu laulātais un bērni iegūst pastāvīgas uzturēšanās atļauju.

ES tiesību akti
Sabiedriskās apspriešanas
  Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?
  Vaicājiet, un mēs dosim padomu.

  Vaicājiet, un mēs dosim padomu.

  Šajā gadījumā 27 ES dalībvalstis + Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija

  Retour au texte en cours.

  Šajā gadījumā 27 ES dalībvalstis + Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija

  Retour au texte en cours.

  Šajā gadījumā 27 ES dalībvalstis + Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija

  Retour au texte en cours.

  Šajā gadījumā 27 ES dalībvalstis + Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija

  Retour au texte en cours.