Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 24/11/2015

living-abroad

Õpilaste pereliikmed, kes ei ole ELi kodanikud

Kui olete ELi kodanik, kes on asunud teise ELi liikmesriiki õppima, siis on tänu ELi eeskirjadele teie perel teiega lihtsam ühineda. Käesolevalt leheküljelt leiate teavet selle kohta, kuidas teie pereliikmed saavad teiega ühineda.

Isegi juhul, kui olete ELi kodanik, kuid ei ole asunud elama teise ELi liikmesriiki, vaid elate oma koduriigis, siis ELi eeskirjad ei kehti. Sellisel juhul kohaldatakse siseriiklikke õigusnorme.

Minu abikaasa / lapsed

Käesolev osa käsitleb teie pereliikmete, kes ei ole ELi kodanikud, õigusi, kui nad tulevad teiega kaasa või ühinevad teiega, kui asute elama ühest ELi liikmesriigist teise.

Viibimine välismaal kuni 3 kuud

Teie abikaasa ja (lapse)lapsed, kes ei ole ELi kodanikud, võivad viibida koos teiega teises ELi liikmesriigis. Kui nad viibivad riigis vähem kui 3 kuud, siis vajavad nad üksnes kehtivat passi ning mõnikord, olenevalt nende päritoluriigist, sissesõiduviisat.

Tutvuge lähemalt viisanõuete ja viisavabastustega

Enne lahkumist uurige sihtkohariigi konsulaadilt, kas teie pereliikmed, kes ei ole ELi kodanikud, vajavad sissesõiduviisat ning kui kaua võtab aega selle saamine.

Riigis viibimisest teatamine

Mõned ELi liikmesriigid nõuavad, et teie abikaasa ja (lapse)lapsed, kes ei ole ELi kodanikud, teataksid oma viibimisest riigis mõistliku aja jooksul pärast saabumist. Kui nad seda ei tee, võidakse neile määrata karistus (nt trahv).

Enne kui nad lähevad teise riiki, uurige asjaomase riigi ametiasutustelt, millal ja mis tingimustel tuleb riigis viibimisest teatada.

Teie abikaasa ja (lapse)lapsed, kes ei ole ELi kodanikud, peaksid oma passi alati kaasas kandma.

Mõnedes ELi liikmesriikides võidakse neile dokumendi kojujätmise korral määrata trahv või nad ajutiselt vahi alla võtta, kuid üksnes selle tõttu neid riigist välja saata ei tohi.

Võrdne kohtlemine

Teie uues elukohariigis viibimise ajal tuleb teie pereliikmeid kohelda võrdselt asjaomase riigi kodanikega, eriti seoses juurdepääsuga tööturule, töötasuga, töökoha leidmist hõlbustavate hüvitistega, kooliskäimisega jne.

Isegi kui nad viibivad riigis turistina, ei peaks nad näiteks maksma suuremaid tasusid muuseumikülastuse või transpordipiletite eest jne. 

Erand: Kui olete pensionär, võivad mõned ELi riigid otsustada mitte anda teile ja teie perele sissetulekutoetust esimese 3 kuu vältel asjaomases riigis.

Väljasaatmine

Erandjuhtudel võib teie uus elukohariik otsustada teie abikaasa või (lapse)lapsed, kes ei ole ELi kodanikud, avaliku korra, julgeoleku või rahvatervise huvides riigist välja saata, kuid üksnes juhul, kui ta suudab tõendada, et nad kujutavad endast tõsist ohtu.

Väljasaatmise otsus tuleb neile esitada kirjalikult. Dokumendis tuleb tuua ära täielik põhjendus ning täpsustada edasikaebamise korda ja tähtaega.

Viibimine välismaal kauem kui 3 kuud

Teie abikaasa ja ülalpeetavad (lapse)lapsed, kes ei ole ELi kodanikud, võivad koos teiega viibida ELi liikmesriigis, kus õpite, kui:

 • te olete registreeritud akrediteeritud haridusasutuses;
 • teil on piisav sissetulek kogu pere jaoks, et elada sissetulekutoetuseta;
 • teil on uues elukohariigis kogu teie perele üldine ravikindlustus.

Riigi ametiasutused ei või teilt nõuda, et teie sissetulek oleks suurem kui see lävi, millest väiksem sissetulek annaks teile õiguse saada sissetulekutoetust.  Sissetulek võib tulla teie perekonnalt, partnerilt või muust allikast.

Elamisluba

Teie abikaasa või (lapse)lapsed, kes ei ole ELi kodanikud, peavad 3 kuu jooksul pärast saabumist taotlema pädevalt ametiasutuselt uues riigis (sageli linnavalitsus või kohalik politseijaoskond) elukohadokumenti. Seejärel väljastatakse neile elamisluba.

Kuidas saada elamisluba pereliikmetele , kes ei ole ELi kodanikud.

Võrdne kohtlemine

Teie uues elukohariigis viibimise ajal tuleb teie abikaasat või (lapse)lapsi, kes ei ole ELi kodanikud, kohelda võrdselt asjaomase riigi kodanikega, eriti seoses juurdepääsuga tööturule, töötasuga, töökoha leidmist hõlbustavate hüvitistega, kooliskäimisega jne.

Mõnes ELi liikmesriigis ei pruugita õpilastele ja nende peredele anda õpingutega seotud toimetulekutoetust enne, kui nad saavad alalise elamisõiguse.

Nõue riigist lahkuda / väljasaatmine

Teie abikaasa või (lapse)lapsed, kes ei ole ELi kodanikud, võivad elada koos teiega teises ELi liikmesriigis niikaua, kuni nad täidavad riigis elamiseks vajalikke tingimusi.  Kui nad enam asjaomaseid tingimusi ei täida, võivad riigi ametiasutused nõuda neilt riigist lahkumist, kuid neid ei tohi välja saata.

Erandjuhtudel võib teie uus elukohariik otsustada nad avaliku korra või julgeoleku huvides riigist välja saata, kuid üksnes juhul, kui ta suudab tõendada, et nad kujutavad endast väga tõsist ohtu

Väljasaatmise otsus või nõue riigist lahkuda tuleb neile esitada kirjalikult, tuues ära selle täieliku põhjenduse ning selgitades edasikaebamise korda ja tähtaega.

Surm [mdash] Abielulahutus

Kui elasite seaduslikult teises ELi liikmesriigis ning surite või lahutasite abielu enne, kui saite seal alalise elamisõiguse (tavaliselt elades riigis 5 aastat), võivad teie abikaasa ja (lapse)lapsed, kes ei ole ELi kodanikud, asjaomasesse riiki jääda, kui:

 • nad on elanud seal enne teie surma vähemalt 1 aasta või
 • teie abielu kestis enne lahutamismenetluse algatamist vähemalt 3 aastat, sealhulgas 1 aasta sellest elati teises ELi liikmesriigis.

Et neil oleks õigus riiki jääda, peavad teie pereliikmed, kes ei ole ELi kodanikud, täitma lisaks ka samu riigis elamiseks vajalikke tingimusi, mis ELi kodanikud.

Tutvuge õiguste, tingimuste ja formaalsustega:

Õigus elada alaliselt teises liikmesriigis

Pärast seda, kui teie abikaasa või (lapse)lapsed, kes ei ole ELi kodanikud, on elanud teises ELi liikmesriigis seaduslikult 5 järjestikust aastat, saavad nad automaatselt õiguse elada seal alaliselt, täitmata mingeid lisatingimusi. Nad võivad seal elada nii kaua, kui soovivad, isegi kui nad ei tööta ning vajavad sissetulekutoetust.    

Nende elamisperioodi katkematust ei mõjuta:

 • ajutine eemalviibimine (vähem kui 6 kuud aastas);
 • pikemad eemalviibimised (kohustuslik ajateenistus);
 • üks eemalviibimine maksimaalselt 12 järjestikuse kuu jooksul olulistel põhjustel, näiteks rasedus ja sünnitus, raske haigus, töö, tööalane koolitus või lähetus mõnda teise riiki.

Neil peaksid olema samad õigused ning võimalus saada samu hüvitisi ja kasutada samu eeliseid, mis selle riigi kodanikel.

Nad võivad kaotada oma õiguse riigis alaliselt elada, kui nad elavad sellest väljaspool kauem kui 2 järjestikust aastat.

Alaline elamisluba

Uurige, kuidas saada alaline elamisluba, mis tõestab nende õigust viibida riigis tingimusteta.

Nõue riigist lahkuda / väljasaatmine

Teie abikaasa ja (lapse)lapsed, kes ei ole ELi kodanikud, võivad elada koos teiega teises ELi liikmesriigis niikaua, kuni nad täidavad riigis elamiseks vajalikke tingimusi. Kui nad enam asjaomaseid tingimusi ei täida, võivad riigi ametiasutused nõuda neilt riigist lahkumist, kuid neid ei tohi välja saata.

Erandjuhtudel võib teie uus elukohariik otsustada nad avaliku korra või julgeoleku huvides riigist välja saata, kuid üksnes juhul, kui ta suudab tõendada, et nad kujutavad endast väga tõsist ohtu

Väljasaatmise otsus või nõue riigist lahkuda tuleb neile esitada kirjalikult, tuues ära selle täieliku põhjenduse ning selgitades edasikaebamise korda ja tähtaega.

Minu registreeritud partner

Mõnes riigis käsitatakse registreeritud partnereid samaväärselt abielus paaridega. Sellisel juhul peaksite tutvuma abikaasade suhtes kohaldatavate elukohaga seotud õiguste ja tingimustega.

Teistes ELi liikmesriikides ei tunnustata registreeritud partnerlust abieluga samaväärsena. Sellisel juhul tutvuge teiste lähikondlaste suhtes kohaldatavate elukohaga seotud õiguste ja tingimustega.

Tutvuge lähemalt registreeritud partnerluste tunnustamisega Euroopas.

Minu vanemad / teised sugulased / registreerimata partner

Viibimine välismaal kuni 3 kuud

Teie vanemad, teised sugulased ja partner võivad viibida koos teiega teises ELi liikmesriigis.

Kui nad viibivad riigis kuni 3 kuud, siis vajavad nad üksnes kehtivat passi ning mõnikord, olenevalt nende päritoluriigist, sissesõiduviisat.

Tutvuge lähemalt viisanõuete ja võimalike viisavabastustega

Enne lahkumist uurige selle riigi konsulaadilt, kuhu te lähete, kas teie pereliikmed, kes ei ole ELi kodanikud, vajavad sissesõiduviisat ning kui kaua võtab aega selle saamine.

Riigis viibimisest teatamine

Mõned ELi liikmesriigid nõuavad, et nad teataksid oma viibimisest riigis mõistliku aja jooksul pärast saabumist ning võivad määrata karistuse (nt trahvi), kui nad seda ei tee.

Enne kui nad lähevad teise riiki, uurige asjaomase riigi ametiasutustelt, millal ja mis tingimustel tuleb riigis viibimisest teatada.

Kuna teie vanematel, teistel sugulastel või registreerimata partneril võib igal ajal tekkida vajadus tõendada oma õigust riigis viibida (nt kinnipidamisel politsei poolt), peaksid nad oma passi alati kaasas kandma. Kui nad jätavad selle koju, võidakse neile määrata trahv või nad ajutiselt vahi alla võtta, kuid üksnes selle tõttu neid riigist välja saata ei tohi.

Võrdne kohtlemine

Teie uues elukohariigis viibimise ajal tuleb teie vanemaid, teisi sugulasi ja registreerimata partnerit kohelda võrdselt asjaomase riigi kodanikega, eriti seoses juurdepääsuga tööturule, töötasuga, töökoha leidmist hõlbustavate hüvitistega, kooliskäimisega jne.

Isegi kui nad viibivad riigis turistina, ei peaks nad näiteks maksma suuremaid tasusid muuseumikülastuse või transpordipiletite eest jne. 

Erand: mõnes ELi liikmesriigis ei pruugita õpilastele ja nende pereliikmetele anda sissetulekutoetust esimese 3 kuu jooksul või õpingutega seotud toimetulekutoetust enne, kui nad saavad alalise elamisõiguse.

Väljasaatmine

Erandjuhtudel võib teie uus elukohariik otsustada teie vanemad, teised sugulased või partneri, avaliku korra, julgeoleku või rahvatervise huvides riigist välja saata.

Ametiasutused peavad suutma tõendada, et nad kujutavad endast tõelist, hetkel olemasolevat ja piisavalt tõsist ohtu.

Väljasaatmise otsus tuleb neile esitada kirjalikult. Dokumendis tuleb tuua ära täielik põhjendus ja tagajärjed ning täpsustada edasikaebamise korda ja tähtaega.

Viibimine välismaal kauem kui 3 kuud

Selle ELi liikmesriigi, kus te õpite, ametiasutused hindavad seda, kas teie vanematele, teistele sugulastele või registreerimata partnerile, kes ei ole ELi kodanikud, tuleb anda luba seal elada asjaomases riigis õppiva ELi kodaniku pereliikmetena. Hindamisel võetakse aluseks riiklikke tingimusi ning otsus tehakse iga üksikjuhtumi puhul eraldi.

Ametiasutused hindavad, kas teie sugulane/partner võib riiki jääda kauemaks kui 3 kuuks, tingimusel et:

 • te olete registreeritud akrediteeritud haridusasutuses;
 • teil on piisav sissetulek (mis tahes allikatest) kogu teie perele, et elada sissetulekutoetuseta;
 • teil on uues elukohariigis kogu teie perele üldine ravikindlustus.

Riigi ametiasutused ei või teilt nõuda, et teie sissetulek oleks suurem kui see lävi, millest väiksem sissetulek annaks teie perele õiguse saada selles riigis sissetulekutoetust.

Elamisluba

Teie vanemad, teised sugulased või registreerimata partner, kes ei ole ELi kodanikud, peaksid 3 kuu jooksul pärast saabumist taotlema pädevalt ametiasutuselt (sageli linnavalitsus või kohalik politseijaoskond) elamisluba.

Kuidas saada elamisluba pereliikmetele , kes ei ole ELi kodanikud.

Võrdne kohtlemine

Teie uues elukohariigis viibimise ajal tuleb teie vanemaid, teisi sugulasi ja registreerimata partnerit, kes ei ole ELi kodanikud, kohelda võrdselt asjaomase riigi kodanikega, eriti seoses juurdepääsuga tööturule, töötasuga, töökoha leidmist hõlbustavate hüvitistega, kooliskäimisega jne.

Mõnes ELi liikmesriigis ei pruugita õpilastele ja nende peredele anda õpingutega seotud toimetulekutoetust enne, kui nad saavad alalise elamisõiguse.

Näidisjuhtum

Haige sugulase puhul automaatne alalise elamise õigus ei kehti

Joaquín on hispaanlane, kuid ta elab ja õpib Ungaris. Tema 85-aastane onu Fernando, kes elab Argentinas, on tõsiselt haige ning tema ainsa elusoleva sugulasena saab ainult Joaquín tema eest hoolitseda.

Joaquín taotles oma onule elamisluba, kuid Ungari ametiasutused keeldusid seda andmast. Nad põhjendasid oma otsust sellega, et Joaquíni onu ei ole tema otsene üleneja või alaneja lähisugulane.

Joaquín palus ametiasutustel arvesse võtta tema onu erakorralist olukorda. Nad olid sellega nõus, kuid nad ei saa tagada positiivset vastust, sest onudel ei ole automaatset teises riigis elamise õigust.

Nõue riigist lahkuda / väljasaatmine

Teie vanemad, teised sugulased või registreerimata partner, kes ei ole ELi kodanikud, võivad elada koos teiega ELi liikmesriigis, kuhu teil on plaanis elama asuda, kuni nad täidavad riigis elamiseks vajalikke tingimusi. Kui nad enam asjaomaseid tingimusi ei täida, võivad riigi ametiasutused nõuda neilt riigist lahkumist.

Erandjuhtudel võib teie uus elukohariik otsustada nad avaliku korra või julgeoleku huvides riigist välja saata, kuid üksnes juhul, kui ta suudab tõendada, et nad kujutavad endast väga tõsist ohtu

Mõlemal juhul tuleb otsus neile esitada kirjalikult. Dokumendis tuleb tuua ära täielik põhjendus ja tagajärjed ning täpsustada edasikaebamise korda ja tähtaega.

Surm

Kui elasite teises ELi liikmesriigis ning surite enne, kui saite õiguse seal alaliselt elada (tavapäraselt pärast 5 aastat seal elamist), võivad teie vanemad, teised sugulased ja registreerimata partner, kes ei ole ELi kodanikud, asjaomasesse riiki jääda, kui nad olid seal enne teie surma elanud vähemalt 1 aasta.

Et neil oleks õigus riiki jääda, peavad teie pereliikmed, kes ei ole ELi kodanikud, täitma lisaks ka samu riigis elamiseks vajalikke tingimusi, mis ELi kodanikud.

Tutvuge õiguste, tingimuste ja formaalsustega:

Õigus elada alaliselt teises liikmesriigis

Pärast seda, kui teie vanemad, teised sugulased või registreerimata partner on elanud teises ELi liikmesriigis seaduslikult 5 järjestikust aastat, saavad nad automaatselt õiguse elada seal alaliselt (sarnaselt teie abikaasale ja lastele).

Uurige, kuidas teie abikaasa ja lapsed saavad alalise elamisloa.

ELi õigusaktid
Avalikud arutelud
  Vajate nõuandeteenistuse abi?
  Küsige abi ja nõuandeid

  Küsige abi ja nõuandeid

  Käesoleval juhul 27 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein ja Norra

  Retour au texte en cours.

  Käesoleval juhul 27 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein ja Norra

  Retour au texte en cours.

  Käesoleval juhul 27 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein ja Norra

  Retour au texte en cours.

  Käesoleval juhul 27 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein ja Norra

  Retour au texte en cours.