Cesta

Aktualizováno : 24/11/2015

living-abroad

Rodinní příslušníci studujících - občané ze zemí mimo EU

Přestěhujete-li se do jiné země EU za účelem studia, mohou se za vámi coby občanem EU bez obav přistěhovat i vaši rodinní příslušníci. Díky právním předpisům EU je to dnes pro ně mnohem snazší. Na této stránce najdete informace o tom, co pro to budou muset udělat a jaké podmínky je třeba splnit.

Pokud jste se nepřestěhovali do jiné země EU a žijete ve vaší domovské zemi, tyto právní předpisy EU se na vás nevztahují, i když jste občanem EU. V takovém případě se uplatňují příslušné předpisy vnitrostátní, tedy zákony vaší země.

Manžel, manželka, děti

Zde se dozvíte, jaká práva mají vaši rodinní příslušníci, kteří nejsou občany členského státu EU, v případě, že se s vámi chtějí odstěhovat do jiné země Unie.

Pobyt v zahraničí nepřesahující 3 měsíce

I když váš manžel či manželka, nezaopatřené děti a vnoučata nejsou občany některé ze zemí Unie, mohou s vámi v jiné zemi EU pobývat. Zdrží-li se kratší dobu než 3 měsíce, potřebují mít pouze platný cestovní pas a v závislosti na zemi původu i vstupní vízum.

Více informací o vízových požadavcích a osvobození od vízové povinnosti

Dříve než se do dané země přestěhujete, informujte se na jejím konzulátě, zda si vaši příbuzní, kteří nejsou občany některé ze zemí Unie, musí vyřídit vstupní vízum a jak dlouho bude jeho vystavení trvat.

Nahlášení přítomnosti na území

V některých členských státech budou mít váš manžel, manželka, děti či vnoučata, kteří nemají občanství některé ze zemí EU, povinnost nahlásit svou přítomnost, a to během určité doby po vstupu na území dané země. Jestliže tak neučiní, hrozí jim sankce, zpravidla finanční. 

Před výjezdem do jiné země EU vám tedy doporučujeme si zjistit, jaká je lhůta pro ohlášení přítomnosti na území a jaké náležitosti je třeba si na vnitrostátních úřadech vyřídit.

Váš manžel, manželka, děti a vnoučata by měli po dobu svého pobytu v zahraničí mít svůj cestovní pas neustále při sobě.

V některých zemích EU jim v případě, že si zapomenou pas doma, může být udělena pokuta nebo je místní orgány mohou dočasně zadržet. Za tento přestupek však nemohou být vyhoštěni.

Rovné zacházení

Během pobytu v jiném členském státě by s vašimi rodinnými příslušníky mělo být zacházeno stejně jako s občany dané země, především při hledání zaměstnání, vyjednávání platových podmínek, zařazení do školy apod.

Ani jako turisté by například neměli platit vyšší vstupné do muzeí či galerií, ani za jízdenky veřejné dopravy.

Výjimka: Pokud jste v důchodu, nebudete mít v některých zemích EU vy ani vaše rodina první 3 měsíce vašeho pobytu nárok na dávky k pokrytí životních nákladů.

Vyhoštění

Ve výjimečných případech se mohou orgány hostitelské země rozhodnout vašeho manžela, manželku, děti či vnoučata, kteří nemají občanství některé ze zemí EU, ze země vyhostit z důvodů ohrožení veřejného pořádku, bezpečnosti či veřejného zdraví. Učinit tak smějí ale pouze tehdy, mohou-li prokázat, že daná osoba představuje závažnou hrozbu.

Toto rozhodnutí jim musí být sděleno písemně. Musí v něm být uvedeno všechny důvody a také to, jak a do kdy je možné se odvolat.

Pobyt v zahraničí delší 3 měsíců

Váš manžel či manželka, nezaopatřené děti a vnoučata mohou s vámi v členské zemi, kde studujete, pobývat za předpokladu, že:

 • jste zapsáni ke studiu ve vzdělávací instituci s akreditací tamějšího ministerstva školství
 • máte dostatečný příjem k zajištění své rodiny a nepotřebujete tak pobírat dávky k pokrytí životních nákladů
 • máte pro svou rodinu v dané zemi sjednané zdravotní pojištění k pokrytí veškerých rizik.

Vaše příjmy by neměly klesnout pod úroveň, při níž byste měli nárok na základní dávky ze systému sociálního zabezpečení hostitelské země, nicméně vnitrostátní orgány nesmějí vyžadovat, aby tuto úroveň přesáhly.  Daný příjem může pocházet od rodiny, partnera či z jiného zdroje.

Pobytová karta

Vaše manželka, manžel, děti a vnoučata, kteří nejsou občany některé ze zemí EU, mají povinnost si do 3 měsíců po příjezdu zažádat u příslušných orgánů hostitelské země (zpravidla na městském úřadě či místní policejní stanici) o doklad o povolení k pobytu.  Na základě registrace jim bude vystavena pobytová karta.

Jak získat pobytovou kartu pro rodinné příslušníky pocházející ze země mimo EU.

Rovné zacházení

Během pobytu v hostitelské zemi by se s vaším manželem, manželkou, dětmi či vnoučaty, kteří nemají občanství některé ze zemí EU, mělo zacházet stejně, jako s občany dané země, a to především při hledání zaměstnání, v otázkách platebních podmínek, zařazení do školy apod.

V některých zemích EU se může stát, že studentům a jejich rodinným příslušníkům nebude studentský příspěvek vyplácen do té doby, než jim vznikne  nárok na získání trvalého pobytu.

Výzva k opuštění území, vyhoštění

Dokud splňují podmínky pro získání povolení k pobytu, může váš manžel, manželka, děti a vnoučata, kteří nemají občanství některé ze zemí EU, v hostitelské zemi setrvat. Jakmile je přestanou splňovat, vnitrostátní orgány je mohou vyzvat k opuštění území,  nemají však právo je vyhostit.

Ve výjimečných případech mohou rozhodnout vaše rodinné příslušníky ze země vyhostit z důvodů zachování veřejného pořádku či bezpečnosti. Učinit tak mohou ale pouze za předpokladu, že mohou prokázat, že daná osoba představuje velmi závažnou hrozbu.

Rozhodnutí o vyhoštění či výzva k opuštění území musí být doručena písemně a obsahovat veškeré důvody i to, jak a do kdy je možné se odvolat.

Úmrtí, rozvod

V případě úmrtí či rozvodu osoby, která se legálně zdržovala na území jiné členské země EU, ale neměla tu dosud trvalý pobyt (který se zpravidla uděluje po 5 letech pobytu), je možné, aby její manžel, manželka, děti či vnoučata v dané zemi setrvali za předpokladu, že:

 • tu žili alespoň 1 rok před úmrtím dané osoby nebo
 • od jejich svatby uplynuly v den zahájení rozvodového řízení alespoň 3 roky, přičemž mezitím mohli pobývat až 1 rok v jiné zemi.

Aby vaši rodinní příslušníci, kteří nemají občanství některé ze zemí EU, mohli v dané zemi setrvat, musí zároveň splňovat podmínky pro povolení k pobytu, které platí pro ostatní občany EU.

Více informací o těchto podmínkách i administrativních náležitostech se dozvíte na následujících stránkách:

Trvalý pobyt

Pokud jste na území jiné země EU žili nepřetržitě alespoň 5 let, mají vaše manželka či manžel, děti a vnoučata nárok získat povolení k trvalému pobytu automaticky, aniž by museli splňovat další podmínky. Mohou tedy na území hostitelské země setrvat i v případě, že nepracují nebo že musí pobírat dávky na pokrytí životních nákladů.

Jejich pobyt bude považován za nepřetržitý, i když se budou mimo území dané země zdržovat:

 • dočasně (tzn. méně než 6 měsíců za rok)
 • delší dobu (např. v důsledku výkonu povinné vojenské služby)
 • po dobu maximálně 12 po sobě jdoucích měsíců ze závažných důvodů, jako je těhotenství, porod dítěte, závažná nemoc, pracovní důvody, odborná příprava či vyslání zaměstnavatelem do jiné země.

Zároveň by měli požívat stejných práv a výhod jako občané hostitelské země.

Práva na trvalý pobyt mohou pozbýt, pokud se budou zdržovat mimo danou zemi nepřetržitě déle než 24 měsíců.

Karta trvalého pobytu

Jak požádat o vydání průkazu trvalého pobytu, který potvrzuje právo na bezpodmínečný pobyt.

Výzva k opuštění území, vyhoštění

Dokud splňují podmínky pro získání povolení k pobytu, mohou váš manžel, manželka, děti a vnoučata, kteří nemají občanství některé ze zemí EU, v hostitelské zemi setrvat. Jakmile přestanou podmínky splňovat, vnitrostátní orgány je mohou vyzvat k opuštění území,  nemají však právo je vyhostit.

Ve výjimečných případech mohou rozhodnout vaše rodinné příslušníky ze země vyhostit z důvodů zachování veřejného pořádku či bezpečnosti. Učinit tak smějí ale pouze za předpokladu, že mohou prokázat, že daná osoba představuje velmi závažnou hrozbu.

Rozhodnutí o vyhoštění či výzva k opuštění území musí být doručena písemně a obsahovat veškeré důvody i to, jak a do kdy je možné se odvolat.

Registrovaný partner či partnerka

V některých členských zemích mají registrovaní partneři stejná práva jako sezdané páry. Informujte se o právech a podmínkách vztahujících se na manžely/manželky.

Jiné členské země EU registrované partnerství neuznávají jakožto svazek rovnocenný manželství. Informujte se proto o podmínkách pobytu ostatních příbuzných a souvisejících právech.

Informace o uznávání registrovaného partnerství v evropských zemích.

Rodiče / ostatní příbuzní / neregistrovaný partner

Pobyt v zahraničí nepřesahující 3 měsíce

Máte-li občanství jedné ze zemí EU, ale studujete v jiné, vaši rodiče, ostatní příbuzní i neregistrovaný partner či partnerka mohou v dané zemi pobývat s vámi.

Zdrží-li se kratší dobu než 3 měsíce, potřebují mít pouze platný cestovní pas a v závislosti na zemi původu i vstupní vízum.

Více informací o vízových požadavcích a osvobození od vízové povinnosti

Doporučujeme se před odjezdem informovat na konzulátu země, do které se chystáte, zda nebudou potřebovat vstupní vízum, popř. jak dlouho bude jeho vyřízení trvat.

Nahlášení přítomnosti na území

V některých členských státech budou mít povinnost nahlásit svou přítomnost, a to do určité doby po vstupu na území. Jestliže tak neučiní, hrozí jim sankce, zpravidla finanční.

Proto rovněž doporučujeme si před odjezdem zkontrolovat, do kdy po příjezdu je nutné svou přítomnost nahlásit na místním úřadě a jaké podmínky je třeba splnit.

Vaši rodiče, ostatní příbuzní, neregistrovaný partner či partnerka mohou být kdykoli vyzváni (např. policií) k tomu, aby prokázali, že mohou v dané zemi pobývat. Z tohoto důvodu by vždy měli u sebe nosit cestovní pas. Pokud si ho zapomenou doma, může jim být uložena pokuta nebo mohou být dočasně zadrženi. Za tento přestupek však nesmějí být ze země vyhoštěni.

Rovné zacházení

S vašimi rodiči, ostatními příbuznými, neregistrovaným partnerem či partnerkou by mělo být během pobytu v zemi, kde s vámi žijí, zacházeno stejně jako s občany hostitelské země, a to jak při hledání zaměstnání, tak při výměru platu či zařazení do školy apod.

Ani jako turisté by například neměli platit vyšší vstupné do muzeí či galerií, ani za jízdenky veřejné dopravy.

Výjimka: v některých zemích EU se může stát, že studentům a jejich rodinným příslušníkům nebudou první 3 měsíce uděleny dávky k pokrytí životních nákladů ani studentský příspěvek předtím, než jim vznikne nárok na získání trvalého pobytu.

Vyhoštění

Příslušné úřady ve vaší hostitelské zemi mohou ve výjimečných případech rozhodnout o vyhoštění vašich rodičů, ostatních příbuzných či neregistrovaného  partnera nebo partnerky z důvodů narušení veřejného pořádku, ochrany veřejné bezpečnosti či veřejného zdraví.

V takovém případě však musí úřady prokázat, že daná osoba představuje skutečnou, aktuální a dostatečně  závažnou hrozbu.

Rozhodnutí o vyhoštění musí být doručeno písemně. Musí v něm být uvedeny veškeré důvody i to, co z něho pro danou osobu vyplývá. Zároveň musí uvádět, jak a do kdy je možné se odvolat.

Pobyt v zahraničí delší 3 měsíců

Úřady země EU, v níž studujete, posoudí, zda by vaši rodiče, ostatní příbuzní a neregistrovaný partner či partnerka, kteří nemají občanství některé z členských zemí Unie, měli získat povolení k pobytu coby vaši rodinní příslušníci (tj. příbuzní občana EU studujícího v dané zemi). Při posuzování žádosti se zohledňují kritéria dané země pro povolení k pobytu i konkrétní situace žadatelů.

Vaši příbuzní či neregistrovaný partner nebo partnerka budou moci v dané zemi zůstat déle než 3 měsíce za předpokladu, že:

 • jste zapsaný ke studiu ve vzdělávací instituci akreditované ministerstvem školství dané země
 • máte dostatečný příjem (bez ohledu na zdroj) na zajištění svých příbuzných či partnera a nebudete potřebovat podporu k pokrytí svých životních nákladů
 • máte v hostitelské zemi pro své příbuzné či partnera sjednané zdravotní pojištění, které pokryje veškerá rizika. 

Vaše příjmy by sice neměly klesnout pod úroveň, kdy by vaše rodina měla nárok na základní dávky ze systému sociálního zabezpečení dané země, nicméně vnitrostátní orgány nesmějí vyžadovat, aby tuto úroveň přesáhly.

Pobytová karta

Vaši rodiče, ostatní příbuzní a neregistrovaný partner či partnerka, kteří nemají občanství některé z členských zemí, by si měli během prvních 3 měsíců po příjezdu zažádat u místních úřadů (zpravidla se jedná o městský úřad či místní policejní stanici) o povolení k pobytu.

Jak získat pobytovou kartu pro rodinné příslušníky pocházející ze země mimo EU.

Rovné zacházení

Během pobytu v hostitelské zemi by s vašimi rodiči, ostatními příbuznými a neregistrovaným partnerem či partnerkou, kteří nemají občanství některé ze zemí EU, mělo být zacházeno stejně, jako s občany dané země, a to především při hledání zaměstnání, v otázkách platebních podmínek, zařazení do školy apod. 

V některých členských zemích mohou studenti a jejich rodinní příslušníci zažádat o studentský příspěvek ještě předtím, než jim vznikne nárok získat povolení k pobytu.

Ukázkový příběh

Nemoc automaticky neopravňuje k povolení k pobytu

Joaquín je ze Španělska, ale v současné době žije a studuje v Maďarsku. Pečuje o svého 85letého strýce, který pochází z Argentiny a má vážné zdravotní problémy. Joaquín je jeho jediným žijícím příbuzným.

Zažádal pro svého strýce o pobytovou kartu, ale maďarské orgány žádost zamítly s odůvodněním, že se nejedná o přímého příbuzného ve vzestupné ani sestupné linii.

Joaquín maďarské orgány požádal, aby zohlednily konkrétní situaci, v níž se jeho strýc nachází. Orgány to vzaly na vědomí, ale nemohly mu zaručit kladné vyřízení žádosti, protože rodinný příslušník v pobočné příbuzenské linii, tedy strýc, zpravidla nemá nárok získat povolení k pobytu automaticky.

Výzva k opuštění území, vyhoštění

Vaši rodiče, ostatní příbuzní a neregistrovaný partner či partnerka, kteří nemají občanství některé ze zemí EU, mohou pobývat na území země EU, do níž se stěhujete, dokud budou splňovat podmínky pro povolení k pobytu. Pokud tomu tak není, mají tamější orgány právo je požádat, aby území dané země opustili.

Ve výjimečných případech mohou být z dané země vyhoštěni, například pokud ohrožují bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušili veřejný pořádek. Příslušné orgány tak smějí učinit pouze v případě, že mohou prokázat, že daná osoba představovala závažnou hrozbu.

V obou případech musí být rozhodnutí o vyhoštění doručeno písemně. Musí v něm být uvedeny veškeré důvody i to, co z něho pro danou osobu vyplývá. Zároveň musí uvádět, jak a do kdy je možné se odvolat.

Úmrtí

Pokud státní příslušník některé členské země, který pobývá v jiné zemi EU, zemře ještě předtím, než zde získá trvalý pobyt (zpravidla po 5 letech pobytu), mohou jeho rodiče, ostatní příbuzní a neregistrovaný partner či partnerka na území dané země zůstat i nadále za předpokladu, že tam před úmrtím této osoby pobývali alespoň 1 rok

Kromě toho musí splňovat tytéž podmínky pro získání povolení k pobytu, které platí pro občany jiných členských zemí EU.

O těchto podmínkách a administrativních náležitostech se dozvíte více na zvláštních stránkách:

Trvalý pobyt

Pokud vaši rodiče, ostatní příbuzní a neregistrovaný partner či partnerka nejsou občany některé z členských zemí EU, mohou získat trvalý pobyt automaticky po 5 letech nepřetržitého pobytu v dané zemi, podobně jako váš manžel či manželka nebo děti. 

Více informací o podmínkách pro získání povolení k pobytu pro vaši manželku, manžela a děti

Právní předpisy EU
Veřejné konzultace
  Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
  Požádat o poradenství

  Požádat o poradenství

  V tomto případě 27 členských států EU, Island, Lichtenštejnsko a Norsko

  Retour au texte en cours.

  V tomto případě 27 členských států EU, Island, Lichtenštejnsko a Norsko

  Retour au texte en cours.

  V tomto případě 27 členských států EU, Island, Lichtenštejnsko a Norsko

  Retour au texte en cours.

  V tomto případě 27 členských států EU, Island, Lichtenštejnsko a Norsko

  Retour au texte en cours.

  V tomto případě 27 členských států EU, Island, Lichtenštejnsko a Norsko

  Retour au texte en cours.