Navigačný riadok

Zdieľať 
	Zdieľať na Facebook
  
	Pridať na Twitter 
  
	Zdieľať na google+
  
	Zdieľať na linkedIn

Študenti

Aktualizované : 17/10/2013

Rodinní príslušníci, ktorí sú občanmi EÚ

Môj manželský partner/moje deti

Pobyt v zahraničí kratší ako 3 mesiace

Ako občan EÚ máte právo, aby vás váš manžel alebo vaša manželka, vaši potomkovia (deti, vnuci) sprevádzali v inom štáte EÚ za rovnakých podmienok, ako sa uplatňujú na vás.

Informujte sa o právach, podmienkach a formalitách pre:

Pobyt v zahraničí dlhší ako 3 mesiace

Váš manželský partner a potomkovia (deti, vnuci) majú ako občania EÚ právo žiť vo vašom novom štáte EÚ za rovnakých podmienok ako sa uplatňujú na občanov EÚ:

Informujte sa o právach, podmienkach a formalitách pre:

Ak váš manželský partner a nezaopatrení potomkovia (deti, vnuci) nepatria do nijakej z vyššie uvedených kategórií (ak napríklad vy študujete, ale manžel sa doma stará o vaše dieťa), mohli by mať možnosť pobytu vo vašom novom štáte spolu s vami ako vaši rodinní príslušníci, ak:

  • ste zapísaný na súkromnej alebo verejnej inštitúcii, akreditovanej alebo financovanej hostiteľským členským štátom;
  • máte dostatočný príjem (z akéhokoľvek zdroja) na obživu a pobyt vašich rodinných príslušníkov, aby ste neboli odkázaní na sociálnu pomoc;
  • máte pre všetkých členov vašej rodiny počas obdobia ich pobytu komplexné krytie nemocenského poistenia v hostiteľskom členskom štáte.

Vnútroštátne orgány od vás nemôžu požadovať, aby váš príjem bol vyšší ako hranica, pod ktorou majú štátni príslušníci hostiteľského členského štátu nárok na sociálnu pomoc.

Registrácia

Váš manželský partner a nezaopatrení potomkovia (deti, vnuci) majú ako občania EÚ právo žiť vo vašom novom štáte EÚ za rovnakých podmienok ako sa uplatňujú na občanov EÚ:

Informujte sa, aké podmienky a formality sa vzťahujú na:

Váš manžel alebo vaša manželka, vaši nezaopatrení potomkovia (deti, vnuci) budú potrebovať tieto doklady na to, aby získali registračné potvrdenie:

  • platný preukaz totožnosti alebo pas;
  • vaše registračné potvrdenie alebo iný dôkaz o vašom pobyte v dotknutom štáte;
  • doklad osvedčujúci existenciu vášho rodinného vzťahu (napr. sobášny alebo rodný list);
  • v prípade potomkov doklad, že sú od vás závislými (nezaopatrenými) osobami.

Úrady nemôžu požadovať predloženie nijakých ďalších dokladov alebo dokumentov.

V prípade problémov so získaním registračného potvrdenia pre vašich rodinných príslušníkov môžete zavolať našimporadenským službám.

Registračné potvrdenie by im mali vydať na počkanie a za jeho vydanie by nemali zaplatiť viac ako platia občania dotknutého štátu za vydanie dokladu totožnosti.

Registračné potvrdenie by malo mať neobmedzenú platnosť (aby sa nemuselo obnovovať) – miestnym orgánom však budete musieť oznámiť každú zmenu adresy.

Rovnaké zaobchádzanie

Počas svojho pobytu majú vaši rodinní príslušníci právo, aby sa s nimi zaobchádzalo rovnako ako s občanmi daného štátu, a to hlavne pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, o mzdu, prostriedky uľahčujúce prístup k práci, zápis na štúdium atď.

Niektoré členské štáty sa môžu rozhodnúť, že študentom a ich rodinám neposkytnú podporu na pokrytie životných nákladov počas štúdia pred tým, ako splnia podmienky na trvalý pobyt.

Žiadosť o opustenie územia/Vyhostenie

Váš manžel alebo vaša manželka, vaši nezaopatrení potomkovia (deti, vnuci) sa môžu zdržiavať v inom členskom štáte EÚ, kým spĺňajú podmienky na pobyt. Ak ich prestanú spĺňať, vnútroštátne orgány môžu požadovať, aby opustili krajinu.

Váš nový štát môže vo výnimočných prípadoch rozhodnúť o ich vyhostení na základe dôvodov verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti, ak jeho orgány vedia preukázať, že vaši rodinní príslušníci predstavujú vážnu hrozbu.

Rozhodnutie o vyhostení alebo žiadosť o opustenie územia im musia doručiť v písomnej forme. Musia sa v ňom uviesť dôvody a spôsob, ako a do kedy je voči nemu možné podať odvolanie.

Trvalý pobyt

Rovnako ako vy, aj vaši rodinní príslušníci (váš manžel alebo vaša manželka, vaši potomkovia (deti, vnuci)) automaticky získajú ako občania EÚ právo trvalého pobytu, ak legálne žijú v dotknutom štáte nepretržite počas 5 rokov

Po získaní trvalého pobytu môžu v dotknutom štáte zostať tak dlho, ako budú chcieť, a to aj vtedy, ak nebudú mať prácu a budú odkázaní na sociálnu pomoc. Počas trvalého pobytu v inom členskom štáte majú nárok na rovnaké práva, dávky a výhody ako občania dotknutého štátu.

Informácie o tom ako požiadať o vydanie dokladu o trvalom pobyte potvrdzujúcom ich právo na ničím nepodmienený pobyt.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Máte nevyriešený problém?

Poradenstvo o vašich právach občana EÚ

Riešenie problémov vyplývajúcich zo styku s verejnými orgánmi

Footnote

alebo občan Islandu, Lichtenštajnska alebo Nórska

Retour au texte en cours.

V tomto prípade 27 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko a Nórsko

Retour au texte en cours.

V tomto prípade 27 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko a Nórsko

Retour au texte en cours.