Navigatsioonitee

Jaga 
	Jaga Facebook´is
  
	Jaga Twitter´is
  
	Jagage Google+ vahendusel
  
	Jaga linkedIn´is

Õpilased

Ajakohastatud : 17/10/2013

ELi kodanikest pereliikmed

Minu abikaasa / lapsed

Viibimine välismaal kuni 3 kuud

ELi kodanikena võivad teie abikaasa ja (lapse)lapsed viibida teiega teises ELi liikmesriigis teiega samadel tingimustel.

Tutvuge õiguste, tingimuste ja formaalsustega:

Viibimine välismaal kauem kui 3 kuud

ELi kodanikena võivad teie abikaasa ja (lapse)lapsed elada koos teiega teie uueks elukohaks olevas ELi liikmesriigis ELi kodanikega samadel tingimustel.

Tutvuge õiguste, tingimuste ja formaalsustega:

Kui teie abikaasa ja ülalpeetavad lapse(lapsed) ei kuulu ühtegi nimetatud kategooriatest (näiteks teie õpite, kuid teie partner on lapsega kodune), võivad nad siiski viibida koos teiega teie uues elukohariigis teie pereliikmetena, kui:

  • te olete registreeritud akrediteeritud haridusasutuses;
  • teil on piisav sissetulek kogu pere jaoks, et elada sissetulekutoetuseta;
  • teil on uues elukohariigis kogu teie perele üldine ravikindlustus.

Riigi ametiasutused ei või teilt nõuda, et teie sissetulek oleks suurem kui see lävi, millest väiksem sissetulek annaks teile õiguse saada sissetulekutoetust.

Registreerimine

ELi kodanikena võivad teie abikaasa ja (lapse)lapsed elada koos teiega teises ELi liikmesriigis ELi kodanikega samadel halduslikel tingimustel.

Tutvuge tingimuste ja formaalsustega:

Kui nad viibivad riigis teie pereliikmetena, vajavad teie abikaasa ja ülalpeetavad lapse(lapsed) registreerimistunnistuse saamiseks järgmisi dokumente:

  • kehtiv isikutunnitus või pass;
  • teie registreerimistunnitus või muu tõend, mis kinnitab teie elamist kõnealuses riigis;
  • teie perekondlikku suhet tõendav dokument (nt abielu- või sünnitunnistus);
  • (lapse)laste puhul tõendus, et nad on teie ülalpeetavad.

Mingeid muid dokumente nõuda ei tohi.

Kui teil on probleeme oma pereliikmetele registreerimistunnistuse saamisega, siis võite võtta ühendust meie abiteenistustega.

Nende registreerimistunnistus tuleks väljastada koheselt ning see ei tohiks maksta rohkem kui selle liikmesriigi kodanike isikutunnitus.

See peaks olema tähtajatult kehtiv. Seda ei peaks pikendama, kuid nad peaksid kohalikke ametiasutusi oma aadressi muutumise korral teavitama.

Võrdne kohtlemine

Teie uues elukohariigis viibimise ajal tuleb teie pereliikmeid kohelda võrdselt asjaomase riigi kodanikega, eriti seoses juurdepääsuga tööturule, töötasuga, töökoha leidmist hõlbustavate hüvitistega, kooliskäimisega jne.

Mõnes ELi liikmesriigis ei pruugita õpilastele ja nende peredele anda õpingutega seotud toimetulekutoetust enne, kui nad saavad alalise elamisõiguse.

Nõue riigist lahkuda / väljasaatmine

Teie abikaasa ja (lapse)lapsed võivad elada teises ELi liikmesriigis niikaua, kuni nad täidavad riigis elamiseks vajalikke tingimusi. Kui nad enam asjaomaseid tingimusi ei täida, võivad riigi ametiasutused nõuda neilt riigist lahkumist.

Erandjuhtudel võib teie uus elukohariik otsustada nad avaliku korra või julgeoleku huvides riigist välja saata, kuid üksnes juhul, kui ta suudab tõendada, et nad kujutavad endast väga tõsist ohtu

Väljasaatmise otsus või nõue riigist lahkuda tuleb neile esitada kirjalikult. Dokumendis tuleb tuua ära täielik põhjendus ning täpsustada edasikaebamise korda ja tähtaega.

Õigus elada alaliselt teises liikmesriigis

ELi kodanikena võivad teie abikaasa ja (lapse)lapsed saada teiega samadel tingimustel automaatse alalise elamise õiguse, kui nad on elanud teises riigis seaduslikult5 järjestikust aastat.

See tähendab seda, et nad võivad seal viibida nii kaua, kui soovivad, isegi kui nad ei tööta ning vajavad sissetulekutoetust. Neil peaksid olema samad õigused ning võimalus saada samu hüvitisi ja kasutada samu eeliseid, mis selle riigi kodanikel.

Uurige, kuidas saada alaline elamisluba, mis tõendab nende õigust viibida riigis tingimusteta.

Vajate ikka veel abi?

Vajate ikka veel abi?

Te ei leidnud otsitavat teavet? Kas teil on lahendust vajav probleem?

Küsige nõu oma õiguste kohta ELis

Lahendage probleemid riigiasutusega

Footnote

või Islandi, Norra või Šveitsi kodanik

Retour au texte en cours.

Antud juhul 27 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein ja Norra

Retour au texte en cours.

Antud juhul 27 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein ja Norra

Retour au texte en cours.