Cesta

Přidej na 
	Přidej na Facebook 
  
	Přidej na Twitter
  
	Přidej na google+
  
	Přidej na linkedIn

Studenti

Aktualizováno : 17/10/2013

Rodinní příslušníci ze zemí EU

Manžel, manželka, děti

Pobyt v zahraničí nepřesahující 3 měsíce

Mají-li váš manžel, manželka, děti či vnoučata občanství některé ze členských zemí, mají právo s vámi v jiné zemi EU pobývat za stejných podmínek jako vy.

Více informací o těchto podmínkách i administrativních náležitostech se dozvíte na následujících stránkách:

Pobyt v zahraničí delší 3 měsíců

Pokud jsou váš manžel, manželka, děti či vnoučata občany některé ze členských zemí, mají právo s vámi v jiné zemi EU pobývat za stejných podmínek, které platí pro občany ostatních členských zemí.

Více informací o těchto podmínkách i administrativních náležitostech se dozvíte na následujících stránkách:

Pokud tyto podmínky nesplňují (když například vy pracujete a váš manžel či manželka je doma s dětmi), mohou v hostitelské zemi pobývat jako vaši rodinní příslušníci za předpokladu, že:

  • jste zapsáni ke studiu ve vzdělávací instituci s akreditací tamějšího ministerstva školství
  • máte dostatečný příjem pro zajištění celé rodiny, díky němuž nebudete muset v dané zemi žádat o dávky na pokrytí svých životních nákladů
  • máte pro svou rodinu v dané zemi sjednané zdravotní pojištění k pokrytí veškerých rizik.

Vaše příjmy by neměly klesnout pod úroveň, při níž byste měli nárok na základní dávky ze systému sociálního zabezpečení hostitelské země, nicméně vnitrostátní orgány nesmějí vyžadovat, aby tuto úroveň přesáhly.

Registrace pobytu

Pokud jsou váš manžel, manželka, děti či vnoučata občany některé ze zemí EU, mají právo s vámi v jiné zemi EU pobývat za stejných podmínek, které platí pro občany ostatních zemí EU.

Více informací o těchto podmínkách i administrativních náležitostech se dozvíte na následujících stránkách:

Zůstanou-li na území daného státu jako vaši rodinní příslušníci, budou muset pro získání osvědčení o registraci předložit následující dokumenty:

  • platný průkaz totožnosti nebo cestovní pas
  • vaše osvědčení o registraci či jiný doklad potvrzující, že máte v dané zemi bydliště
  • doklad o rodinném vztahu s vámi (např. oddací či rodný list)
  • vaše děti a vnoučata musí rovněž doložit, že je finančně zajišťujete.

Žádné jiné dokumenty příslušné orgány vyžadovat nesmějí.

Setkáte-li se při vyřizování osvědčení o registraci pro své rodinné příslušníky s problémy, můžete se obrátit na naši asistenční službu.

Osvědčení o registraci by vašim příbuzným mělo být vydáno okamžitě a správní poplatek za jeho vydání by neměl přesáhnout náklady občanů dané země na průkaz totožnosti.

Mělo by mít navíc neomezenou platnost. To znamená, že ho jeho držitel nemusí obnovovat. Místní úřady po něm však mohou požadovat, aby jim nahlásil jakoukoli změnu bydliště.

Rovné zacházení

Během pobytu v jiném členském státě by s vašimi rodinnými příslušníky mělo být zacházeno stejně jako s občany dané země, především při hledání zaměstnání, vyjednávání platových podmínek, zařazení do školy apod.

V některých zemích EU se může stát, že studentům a jejich rodinným příslušníkům nebude studentský příspěvek vyplácen do té doby, než jim vznikne  nárok na získání trvalého pobytu.

Výzva k opuštění území, vyhoštění

Dokud splňují podmínky pro povolení k pobytu, mohou váš manžel, manželka, děti a vnoučata v hostitelské zemi setrvat. Jakmile je přestanou splňovat, vnitrostátní orgány je mohou vyzvat k opuštění území dané země.

Ve výjimečných případech mohou rozhodnout vaše rodinné příslušníky ze země vyhostit z důvodů zachování veřejného pořádku či bezpečnosti. Učinit tak smějí ale pouze za předpokladu, že mohou prokázat, že daná osoba představuje velmi závažnou hrozbu.

Rozhodnutí o vyhoštění i výzva k opuštění území musejí být sděleny písemně. Musí v něm být uvedeny všechny důvody a také to, jak a do kdy je možné se odvolat.

Trvalý pobyt

Váš manžel či manželka, děti a vnoučata mohou coby občané EU automaticky získat povolení k trvalému pobytu, pokud v hostitelské zemi legálně pobývají nepřetržitě alespoň 5 let. V takovém případě se na ně vztahují stejné podmínky jako na vás.

Mohou tak v dané zemi setrvat neomezeně dlouho, i když nepracují nebo potřebují pobírat dávky na pokrytí životních nákladů. Zároveň by měli požívat stejných práv a výhod jako občané hostitelské země.

Jak získat doklad, který doloží právo trvale pobývat na území dané země.

Nenašli jste, co jste hledali?

Nenašli jste, co jste hledali?

Nenašli jste informace, které hledáte? Chtěli byste pomoci s řešením nějakého problému?

Poradenství o právech občanů v EU

Na koho se obrátit v případě sporu se státním orgánem

Footnote

nebo státní příslušník Islandu, Lichtenštejnska či Norska

Retour au texte en cours.

V tomto případě 27 členských států EU, Island, Lichtenštejnsko a Norsko

Retour au texte en cours.

V tomto případě 27 členských států EU, Island, Lichtenštejnsko a Norsko

Retour au texte en cours.

nebo státní příslušník Islandu, Lichtenštejnska či Norska

Retour au texte en cours.