Навигационна пътека

Споделете по 
	Споделете по „Facebook“
  
	Споделете по „Twitter“
  
	Споделете в Google+
  
	Споделете в linkedIn

Студенти

Актуализация : 17/10/2013

Членове на семейства, които са граждани на ЕС

Моят съпруг / деца

Престой в чужбина до 3 месеца

Като граждани на ЕС вашият съпруг или съпруга, деца и внуци могат да пребивават в друга страна от ЕС с вас при същите условия, които важат за самия вас.

Проверете какви са правата, условията и формалностите за:

Престой в чужбина за повече от 3 месеца

В качеството си на граждани на ЕС вашият съпруг, деца и внуци могат да живеят във вашата нова страна на пребиваване от ЕС при същите условия, които важат за всички граждани на Съюза.

Проверете какви са правата, условията и формалностите за:

Ако вашият съпруг и вашите деца/внуци на издръжка не попадат в нито една от тези категории (например ако вие работите, а съпругът ви се грижи за вашето бебе у дома), те все пак могат да останат с вас в страната като членове на вашето семейство, ако вие:

  • сте записан в признато учебно заведение;
  • разполагате с достатъчен доход за цялото си семейство, позволяващ ви да живеете там без подпомагане на доходите;
  • разполагате с пълна здравна осигуровка за цялото си семейство.

Националните власти не могат да изискват вашият доход да е над равнището, даващо право на основно подпомагане на доходите.

Регистрация

В качеството си на граждани на ЕС вашият съпруг, деца и внуци могат да пребивават в друга страна от Съюза при същите условия, които важат за всички граждани на ЕС.

Проверете условията и формалностите за:

Ако вашият съпруг и деца/внуци на издръжка пребивават като членове на вашето семейство, ще са им необходими следните документи, за да получат удостоверение за регистрация:

  • валидна национална лична карта или паспорт
  • вашето удостоверение за регистрация или друго доказателство за пребиваването ви страната
  • доказателство за семейна връзка с вас (например брачно свидетелство или акт за раждане)
  • за деца или внуци – доказателство, че са на ваша издръжка.

Не могат да ви бъдат искани други документи.

Ако имате проблеми с получаването на удостоверение за регистрация за членовете на семейството си, можете да се свържете с нашите служби за помощ.

Удостоверението за регистрация трябва да бъде издадено незабавно и таксата да не е по-висока от тази, която гражданите на съответната страна заплащат за издаването на лични карти.

Удостоверението трябва да е безсрочно. То не трябва да се подновява, но може да е необходимо да съобщавате на местните власти за всяка промяна на своя адрес.

Равно третиране

По време на своя престой съпругът, децата или внуците ви трябва да бъдат третирани като граждани на съответната страна, особено по отношение на достъпа до заетост, заплащането, помощите, улесняващи достъпа до работа, записването в училище и т.н.

Някои страни от ЕС могат да решат да не предоставят на студенти и техните семейства стипендии за издръжка по време на следването, преди те да получат право на постоянно пребиваване.

Искане за напускане / Експулсиране

Вашият съпруг, деца и внуци могат да живеят в друга страна от ЕС заедно с вас, докато отговарят на условията за пребиваване. Когато вече не отговарят на условията, националните власти могат да поискат от тях да напуснат.

В изключителни случаи държавата може да вземе решение да ги експулсира по съображения, свързани с обществения ред или обществената сигурност, но само ако може да докаже, че те представляват много сериозна заплаха.

Решението за експулсиране или искането за напускане трябва да им бъде връчено в писмена форма. В него трябва да са посочени всички основания и да е указано как може да бъде обжалвано и в какъв срок.

Постоянно пребиваване

Като граждани на ЕС вашият съпруг, деца и внуци могат да получат автоматично право на постоянно пребиваване, ако в продължение на 5 години непрекъснато са живели законно в съответната страна. Това става при същите условия, които важат за вас.

Това означава, че те могат да пребивават там, докато желаят – дори ако не работят или се нуждаят от подпомагане на доходите. Те трябва да се ползват със същите права , придобивки и предимства като гражданите на съответната страна.

Как могат да получат документ за постоянно пребиваване, удостоверяващ правото им на безсрочен престой

Все още се нуждаете от помощ?

Все още се нуждаете от помощ?

Не можете да намерите информацията, която търсите? Имате проблем?

Потърсете съвет за правата си в ЕС

Разрешете проблеми с публичен орган

Footnote

или гражданин на Исландия, Лихтенщайн или Норвегия

Retour au texte en cours.

В този случай 27-те държави от ЕС + Исландия, Лихтенщайн и Норвегия

Retour au texte en cours.

В този случай 27-те държави от ЕС + Исландия, Лихтенщайн и Норвегия

Retour au texte en cours.