Navigačný riadok

Zdieľať 
	Zdieľať na Facebook
 
	Pridať na Twitter 
 
	Zdieľať na google+
 
	Zdieľať na linkedIn

Študenti

Aktualizované : 17/10/2013

Rodinní príslušníci, ktorí sú občanmi EÚ

Moji rodičia/ostatní príbuzní/môj neregistrovaný partner

Pobyt v zahraničí kratší ako 3 mesiace

Ako občania EÚ majú vaši rodičia, príbuzní a partner právo zdržiavať sa s vami v inom členskom štáte počas obdobia kratšieho ako 3 mesiace za tých istých podmienok ako vy.

Informujte sa o právach, podmienkach a formalitách pre:

Pobyt v zahraničí dlhší ako 3 mesiace

Vaši rodičia, ostatní príbuzní a neregistrovaný partner môžu s vami žiť vo vašom novom členskom štáte EÚ za rovnakých podmienok, ako platia pre pobyt občanov EÚ.

Informujte sa o právach, podmienkach a formalitách pre:

Aj keď vaši rodičia, ostatní príbuzní a partner nemajú žiadny príjem (napríklad vy študujete a váš neregistrovaný partner je doma) alebo nepatria do žiadnej z uvedených kategórií, je možné, aby sa vo vašej novej krajine zdržiavali ako vaši rodinní príslušníci:

 • Rodičia a ostatní príbuzní sa môžu spolu s vami zdržiavať, ak:
  • si ich vážne zdravotné dôvody vyžadujú vašu osobnú starostlivosť, alebo
  • sú nezaopatrenými osobami, ktoré sú od vás ekonomicky závislé.
 • (Neregistrovaný) partner, s ktorým máte trvalý vzťah riadne osvedčený, môže s vami ostať vo vašej novej krajine (aj v prípade, že táto krajina neuznáva registrované partnerstvá).

Orgány vo vašom novom štáte rozhodujú o vašom prípade na základe vašich osobných okolností a vnútroštátnych podmienok dotknutého štátu.

Právne predpisy EÚ garantujú vášmu neregistrovanému partnerovi alebo vašim závislým príbuzným tieto práva:

 • právo na to, aby príslušné orgány posúdili ich žiadosť o spoločný pobyt s vami v novom štáte;
 • aby čo najskôr dostali písomné rozhodnutie o svojej žiadosti;
 • odvolať sa v prípade zamietnutia žiadosti. Príslušné orgány musia v rozhodnutí o zamietnutí žiadosti uviesť dôvody a dôsledky zamietnutia a uviesť, ako a do kedy sa žiadateľ môže voči rozhodnutiu odvolať.

Ako študent budete musieť preukázať, že máte pre seba a svojich rodičov, ostatných príbuzných alebo svojho partnera:

 • dostatočné zdroje na pokrytie nákladov súvisiacich s pobytom, aby ste sa nestali záťažou pre systém sociálnej pomoci;
 • komplexné krytie nemocenského poistenia v novom členskom štáte.

Vnútroštátne orgány od vás nemôžu požadovať, aby váš príjem bol vyšší ako hranica, pod ktorou majú štátni príslušníci hostiteľského členského štátu nárok na sociálnu pomoc.

Registrácia

Vaši rodičia, ostatní príbuzní a váš neregistrovaný partner by mali požiadať o vydanie registračného potvrdenia na príslušnom úrade (zvyčajne na cudzineckej polícii alebo na miestnom úrade) do 3 mesiacov od príchodu.

Ako občania EÚ vás môžu sprevádzať v inom štáte EÚ za rovnakých administratívnych podmienok, ako platia pre pobyt občanov EÚ.

Informujte sa, aké podmienky a formality sa vzťahujú na:

V prípade, že vás sprevádzajú ako vaši rodinní príslušníci, budú potrebovať tieto doklady na to, aby pre seba získali registračné potvrdenie:

 • platný preukaz totožnosti alebo pas;
 • vaše registračné potvrdenie alebo iný dôkaz o vašom pobyte v dotknutom štáte;
 • dôkaz o existenciu vášho rodinného vzťahu;
 • dôkaz, že sú od vás závislí alebo že ich vážne zdravotné dôvody vyžadujú vašu osobnú starostlivosť;
 • dôkaz, že pre nich máte dostatočné zdroje a komplexné krytie nemocenského poistenia v hostiteľskom členskom štáte.
 • pre partnerov dôkaz o trvalom vzťahu.

Nemôžu od nich požadovať predloženie nijakých ďalších dokladov/dokumentov.

Príslušné orgány by o ich žiadosti mali rozhodnúť čo najskôr.

V prípade zamietnutia žiadosti sa môžu vaši rodičia, príbuzní alebo váš neregistrovaný partner odvolať. Rozhodnutie musí mať písomnú formu a musia sa v ňom uviesť dôvody a dôsledky, ktoré má na vášho partnera alebo príbuzných, a spôsob, ako a do kedy je voči nemu možné podať odvolanie.

V prípade kladného posúdenia ich žiadosti vydajú orgány vašim rodičom, ostatným príbuzným alebo partnerovi registračné potvrdenie s uvedením mena a adresy registrovanej osoby a dátumu registrácie.

Registračné potvrdenie sa vydáva bezplatne (alebo za rovnaký poplatok ako platia občania dotknutého štátu za vydanie dokladu totožnosti).

Potvrdenie by malo mať neobmedzenú platnosť (aby sa nemuselo obnovovať), vaši rodičia, ostatní príbuzní/váš partner však budú musieť miestnym orgánom oznamovať zmenu adresy.

V niektorých štátoch môžu vaši rodičia, ostatní príbuzní alebo váš partner dostať pokutu za nesplnenie registračnej povinnosti.

V mnohých štátoch sa vyžaduje, aby mali stále pri sebe svoje registračné potvrdenie a preukaz totožnosti alebo pas. Ak si tieto doklady nechajú doma, môžu dostať pokutu, nemôžu ich však vyhostiť len na základe tohto dôvodu.

V prípade problémov so získaním registračného potvrdenia pre vášho partnera alebo vašich rodičov či ostatných príbuzných môžete zavolať našim poradenským službám.

Rovnaké zaobchádzanie

Počas pobytu v novom štáte by s vašimi rodičmi/príbuznými/vašim partnerom mali zaobchádzať rovnako ako s občanmi daného štátu, hlavne pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, o mzdu, prostriedky uľahčujúce prístup k práci, zápis na štúdium atď.

Niektoré členské štáty sa môžu rozhodnúť, že študentom a ich rodinám neposkytnú podporu na pokrytie životných nákladov počas štúdia pred tým, ako splnia podmienky na trvalý pobyt.

Žiadosť o opustenie územia/Vyhostenie

Vaši rodičia, ostatní príbuzní a váš neregistrovaný partner sa môžu spolu s vami zdržiavať v inom členskom štáte EÚ, kým spĺňajú podmienky na pobyt. Ak ich prestanú spĺňať, vnútroštátne orgány môžu požadovať, aby opustili krajinu.

Váš nový štát môže vo výnimočných prípadoch rozhodnúť o ich vyhostení na základe dôvodov verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti, ak jeho orgány vedia preukázať, že vaši rodičia, ostatní príbuzní alebo váš partner predstavujú vážnu hrozbu.

V každom prípade musí mať rozhodnutie o vyhostení písomnú formu. Musia sa v ňom uviesť dôvody a spôsob, ako a do kedy je voči nemu možné podať odvolanie.

Trvalý pobyt

Ako občania EÚ môžu vaši rodičia, ostatní príbuzní a váš partner automaticky získať právo trvalého pobytu za rovnakých podmienok ako sa uplatňujú na vás, ak legálne žili v inom štáte EÚ nepretržite počas 5 rokov.

Po získaní trvalého pobytu môžu v dotknutom štáte zostať tak dlho, ako budú chcieť, i keď tam nebudú pracovať alebo budú odkázaní na sociálnu podporu. Počas trvalého pobytu v inom členskom štáte majú nárok na rovnaké práva, dávky a výhody ako občania dotknutého štátu.

Informácie o tom ako požiadať o vydanie dokladu o trvalom pobyte potvrdzujúcom ich právo na ničím nepodmienený pobyt.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Máte nevyriešený problém?

Poradenstvo o vašich právach občana EÚ

Riešenie problémov vyplývajúcich zo styku s verejnými orgánmi

Footnote

alebo občan Islandu, Lichtenštajnska alebo Nórska

Retour au texte en cours.

V tomto prípade 27 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko a Nórsko

Retour au texte en cours.

V tomto prípade 27 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko a Nórsko

Retour au texte en cours.