Ścieżka nawigacji

Podziel się 
	Udostępnij na Facebook
 
	Twitter
 
	Udostępnij na google+
 
	Udostępnij na linkedIn

Studenci

Ostatnia aktualizacja : 17/10/2013

Członkowie rodziny z UE

Moi rodzice/inni moi krewni/mój niezarejestrowany partner

Pobyt za granicą do trzech miesięcy

Jako obywatele UE Twoi rodzice, inni krewni oraz niezarejestrowany  partner mają prawo przebywać z Tobą w innym kraju UE przez okres do trzech miesięcy na takich samych warunkach, jakie mają zastosowanie do Ciebie.

Sprawdź prawa, warunki i formalności dotyczące:

Pobyt za granicą przez ponad trzy miesiące

Twoi rodzice, inni krewni oraz niezarejestrowany partner mogą mieszkać z Tobą w nowym kraju UE na takich samych warunkach, jakie mają zastosowanie do obywateli UE.

Sprawdź prawa, warunki i formalności dotyczące:

Jeśli Twoi rodzice, inni krewni lub niezarejestrowany partner nie należą do żadnej z tych kategorii (np. Ty studiujesz, a Twój partner pozostaje w domu), mogą nadal przebywać z Tobą w nowym kraju jako członkowie rodziny:

 • Rodzice i inni krewni mogą z Tobą przebywać, jeśli:
  • są poważnie chorzy i musisz zajmować się nimi osobiście, lub
  • pozostają na Twoim utrzymaniu.
 • Niezarejestrowany partner może z Tobą przebywać, jeśli łączy Was długotrwały związek.

Urząd nowego kraju podejmie decyzję w trybie indywidualnym, uwzględniając Twoją sytuację osobistą oraz własne uwarunkowania krajowe.

Prawo UE gwarantuje Twojemu partnerowi lub krewnym pozostającym na utrzymaniu:

 • rozpatrzenie wniosku o pobyt z Tobą w nowym kraju przez władze tego kraju
 • uzyskanie pisemnej decyzji możliwie jak najszybciej
 • możliwość odwołania się w przypadku odrzucenia wniosku. W decyzji o odrzuceniu muszą być podane przyczyny oraz konsekwencje, a także sposób i termin odwołania się.

Jeśli jesteś studentem, konieczne będzie wykazanie, że posiadasz (w odniesieniu do swoich rodziców, innych krewnych lub niezarejestrowanego partnera):

 • wystarczające dochody, aby móc żyć bez zasiłku
 • kompleksowe ubezpieczenie zdrowotne w nowym kraju.

Władze krajowe nie mogą wymagać, aby dochód przekraczał poziom kwalifikujący Cię do podstawowego zasiłku.

Rejestracja

W ciągu trzech miesięcy od przybycia Twoi rodzice, inni krewni lub niezarejestrowany partner powinni wystąpić do władz (często jest to urząd miasta lub lokalny posterunek policji) o zaświadczenie o rejestracji.

Jako obywatele UE mogą pozostawać w innym kraju UE na takich samych warunkach administracyjnych, jakie mają zastosowanie do obywateli UE.

Sprawdź warunki i formalności dotyczące:

Jeśli osoby te pozostają w nowym kraju jako członkowie Twojej rodziny, aby uzyskać zaświadczenie o rejestracji będą potrzebować następujących dokumentów:

 • ważnego krajowego dowodu tożsamości lub paszportu
 • Twojego zaświadczenia o rejestracji lub dowolnego innego dowodu Twojego pobytu w danym kraju
 • dowodu ich związku rodzinnego z Tobą
 • dowodu, że pozostają na Twoim utrzymaniu lub że ze względu na poważne przyczyny zdrowotne musisz osobiście się nimi opiekować
 • dowodu, że posiadasz wystarczające dochody i kompleksowe ubezpieczenie zdrowotne dla nich w danym kraju
 • w przypadku partnerów – dowodu długotrwałego związku.

Nie można od nich wymagać przedstawienia żadnych innych dokumentów.

Władze powinny rozpatrzyć wniosek w najwcześniejszym możliwym terminie.

W przypadku odrzucenia wniosku Twoi rodzice, inni krewni lub niezarejestrowany partner mogą wnieść odwołanie. Władze muszą przekazać im decyzję na piśmie. Muszą być w niej podane wszystkie przyczyny oraz konsekwencje, a także sposób i termin odwołania się.

W przypadku przyjęcia wniosku, Twoi rodzice, inni krewni lub niezarejestrowany partner powinni otrzymać zaświadczenie o rejestracji zawierające ich imię i nazwisko oraz adres w momencie rejestracji.

Zaświadczenie powinno zostać wydane nieodpłatnie (lub za taką samą opłatą jak dowody tożsamości dla obywateli danego kraju).

Powinno mieć nieograniczoną ważność (bez potrzeby odnawiania), aczkolwiek może być wymagane zgłaszanie władzom lokalnym wszelkich zmian adresu.

W niektórych krajach UE, jeśli Twoi rodzice, inni krewni lub niezarejestrowany partner nie zgłoszą swojego pobytu, mogą zostać ukarani grzywną.

W wielu krajach będą musieli stale nosić przy sobie zaświadczenie o rejestracji i dowód tożsamości lub paszport. W przypadku pozostawienia dokumentów w domu mogą być ukarani grzywną, jednak nie mogą zostać wydaleni tylko z tego powodu.

W razie problemów z uzyskaniem zaświadczenia o rejestracji dla swojego partnera lub członków rodziny możesz skorzystać z naszej pomocy.

Równe traktowanie

Podczas pobytu w nowym kraju Twoi rodzice, inni krewni lub niezarejestrowany partner mają prawo do takiego samego traktowania jak obywatele tego kraju, zwłaszcza pod względem dostępu do zatrudnienia, płac, świadczeń ułatwiających dostęp do rynku pracy, zapisów do szkół itp.

Niektóre kraje UE mogą postanowić nie przyznawać studentom i ich rodzinom stypendium na pokrycie kosztów utrzymania do czasu, kiedy będą się kwalifikować do pobytu stałego.

Wezwanie do opuszczenia kraju/wydalenie z kraju

Twoi rodzice, inni krewni lub niezarejestrowany partner mogą mieszkać w nowym kraju, dopóki przestrzegają warunków pobytu. Jeśli naruszą te warunki, władze krajowe mogą wezwać ich do opuszczenia kraju.

W wyjątkowych przypadkach władze nowego kraju mogą zdecydować się na ich wydalenie ze względów polityki publicznej lub bezpieczeństwa publicznego, ale wyłącznie w przypadku, gdy potrafią wykazać, że stanowią oni bardzo poważne zagrożenie.

W obu przypadkach decyzja musi im zostać przekazana na piśmie. Musi określać wszystkie przyczyny oraz wskazywać sposób odwołania się i termin, w jakim można to zrobić.

Pobyt stały

Jako obywatele UE Twoi rodzice, inni krewni i niezarejestrowany partner mogą automatycznie uzyskać prawo pobytu stałego po spędzeniu w tym kraju UE, w sposób zgodny z prawem, pięciu kolejnych lat, na takich samych warunkach, jakie mają zastosowanie do Ciebie.

To oznacza, że mogą zostać w danym kraju tak długo, jak długo zechcą, nawet jeśli nie pracują lub potrzebują zasiłku. Przysługują im takie same prawa, świadczenia i przywileje jak obywatelom danego kraju.

Dowiedz się, jak uzyskać dokument pobytu stałego potwierdzający ich prawo do bezwarunkowego pobytu.

Pomoc

Pomoc

Nie znalazłeś potrzebnych informacji? Potrzebujesz pomocy w rozwiązaniu problemu?

Uzyskaj porady na temat swoich praw w UE

Rozwiązywanie problemów z urzędami

Footnote

lub obywatel Islandii, Liechtensteinu lub Norwegii

Retour au texte en cours.

W tym przypadku 27 państw UE, Islandia, Liechtenstein i Norwegia

Retour au texte en cours.

W tym przypadku 27 państw UE, Islandia, Liechtenstein i Norwegia

Retour au texte en cours.