Naršymo kelias

Siųsti draugams 
	Skelbti „Facebook“ 
 
	„Twitter“
 
	Bendrinti „Google+“
 
	Skelbti „linkedIn“

Studentai

Atnaujinta 2013-10-17

ES šeimos nariai

Tėvai, kiti giminaičiai ir neregistruotieji partneriai

Buvimas užsienyje iki 3 mėnesių

Kaip ES piliečiai, jūsų tėvai, kiti giminaičiai ir neregistruotasis partneris ar partnerė turi teisę kartu su jumis būti kitoje ES šalyje iki 3 mėnesių tokiomis pačiomis sąlygomis, kokios taikomos jums.

Pasitikrinkite, kokios teisės, sąlygos ir formalumai taikomi:

Buvimas užsienyje ilgiau kaip 3 mėnesius

Jūsų tėvai, kiti giminaičiai ir neregistruotasis partneris ar partnerė gali kartu su jumis gyventi jūsų naujojoje ES šalyje ES piliečiams taikomomis sąlygomis.

Pasitikrinkite, kokios teisės, sąlygos ir formalumai taikomi:

Jei jie (jūsų tėvai, kiti giminaičiai ir neregistruotasis partneris ar partnerė) nepatenka nė į vieną iš šių kategorijų, (pavyzdžiui, jūs studijuojate, o jūsų partneris ar partnerė lieka namuose), jie vis tiek gali kartu su jumis būti jūsų naujojoje šalyje kaip jūsų šeimos nariai:

 • Tėvai ir kiti giminaičiai gali būti kitoje ES šalyje:
  • jei jie sunkiai serga ir jūs asmeniškai turite jais rūpintis arba
  • jei jūs juos išlaikote;
 • neregistruotasis partneris ar partnerė gali su jumis būti kitoje šalyje, jei jį (ją) su jumis sieja ilgalaikiai santykiai.

Naujosios šalies valdžios institucijos priims sprendimą kiekvienu konkrečiu atveju atsižvelgdamos į jūsų asmenines aplinkybes ir šios šalies sąlygas.

ES teise jūsų neregistruotiesiems partneriams arba išlaikomiems giminaičiams užtikrinama:

 • kad jų paraišką gyventi su jumis naujojoje šalyje įvertintų tos šalies valdžios institucijos,
 • kad jie kuo greičiau gautų sprendimą raštu,
 • kad jie galėtų pateikti skundą, jei jų paraiška būtų atmesta. Tokiu atveju jiems turi būti išdėstytos priežastys bei padariniai ir nurodyta apeliavimo tvarka bei terminas.

Kaip studentas (-ė) turėsite įrodyti, kad (savo tėvams, kitiems giminaičiams ir neregistruotajam partneriui ar partnerei) turite:

 • pakankamai pajamų gyventi be finansinės paramos,
 • visapusišką sveikatos draudimą savo naujojoje šalyje.

Nacionalinės valdžios institucijos negali reikalauti, kad jūsų pajamos būtų didesnės nei lygis, kuriam esant jūs turėtumėte teisę prašyti bazinės paramos toje šalyje.

Registravimasis

Jūsų tėvai, kiti giminaičiai ir neregistruotasis partneris ar partnerė per 3 mėnesius nuo atvykimo valdžios institucijų (dažnai savivaldybės arba vietos policijos poskyrio) turėtų paprašyti registracijos pažymos.

Kaip ES piliečiai, jie gali su jumis būti kitoje ES šalyje ES piliečiams taikomomis sąlygomis.

Pasitikrinkite, kokios sąlygos ir formalumai taikomi:

Jei jie šioje šalyje būna kaip jūsų šeimos nariai, jiems reikės pateikti tokius dokumentus, kad gautų registracijos pažymą:

 • galiojančią nacionalinę tapatybės kortelę arba pasą,
 • jūsų registracijos pažymą arba kitą jūsų gyvenimo toje šalyje įrodymą,
 • šeimos santykių su jumis buvimo įrodymą,
 • įrodymą, kad jie yra jūsų išlaikomi arba kad esama rimtų sveikatos priežasčių, dėl kurių jūs turite jais rūpintis asmeniškai,
 • įrodymą, kad jūs turite pakankamai pajamų ir kad jie apdrausti visapusišku sveikatos draudimu toje šalyje,
 • neregistruotiesiems partneriams – ilgalaikių santykių įrodymą.

Jų negali būti paprašyta jokių kitų dokumentų.

Valdžios institucijos turėtų priimti sprendimą dėl paraiškos kuo greičiau.

Jei jų paraiška atmetama, jūsų tėvai, kiti giminaičiai ir neregistruotasis partneris ar partnerė gali apskųsti sprendimą. Valdžios institucijos privalo sprendimą jiems pateikti raštu. Jame turi būti išdėstytos visos priežastys bei padariniai ir nurodyta apeliavimo tvarka bei terminas.

Jei paraiška priimama, jūsų tėvams, kitiems giminaičiams ir neregistruotajam partneriui ar partnerei turėtų būti išduota  registracijos pažyma, kurioje būtų nurodytas jų vardas ir pavardė, adresas ir registracijos data.

Registracijos pažyma privalo būti išduota nemokamai (arba už tokį patį mokestį kaip tapatybės kortelės tos šalies piliečiams).

Ji turėtų galioti neribotą laiką (jos galiojimo neturėtų reikėti pratęsti), tačiau gali būti reikalaujama, kad jie praneštų vietos valdžios institucijoms apie adreso pasikeitimą.

Kai kuriose ES šalyse dėl to, kad neužsiregistravo, jūsų tėvams, kitiems giminaičiams arba neregistruotajam partneriui ar partnerei gali būti skirta bauda.

Daugelyje šalių jiems visuomet reikės su savimi turėti registracijos pažymą ir tapatybės kortelę arba pasą. Jei juos pamirštų, jie gali gauti baudą, tačiau vien dėl to jie negali būti išsiųsti iš šalies.

Jei jums kyla sunkumų bandant gauti registracijos pažymą savo partneriui ar partnerei arba šeimos nariams, galite kreiptis į mūsų pagalbos tarnybą.

Vienodos sąlygos

Jūsų tėvai, neregistruotasis partneris ar partnerė ir kiti giminaičiai buvimo jūsų naujojoje šalyje laikotarpiu turėtų būti traktuojami kaip tos šalies piliečiai, visų pirma galimybių ir pagalbos įsidarbinti, užmokesčio, priėmimo į mokyklas ir kitais klausimais.

Kai kurios ES šalys gali nuspręsti studentams ir jų šeimoms neskirti stipendijos gyvenimo išlaidoms, kol jie neįgis teisės nuolat gyventi šalyje.

Įpareigojimas išvykti ir išsiuntimas

Jūsų tėvai, kiti giminaičiai arba neregistruotasis partneris ar partnerė gali gyventi su jumis kitoje šalyje tol, kol jie atitinka gyvenimo toje šalyje sąlygas. Jei taip nebėra, nacionalinės valdžios institucijos gali pareikalauti, kad jie išvyktų.

Išimtiniais atvejais jūsų naujosios šalies valdžios institucijos gali nuspręsti juos išsiųsti viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo sumetimais, bet tik tuo atveju, jei jos gali įrodyti, kad jie kelia labai rimtą grėsmę.

Abiem atvejais sprendimas išsiųsti iš šalies jiems turi būti pateiktas raštu. Jame turi būti išdėstytos visos priežastys ir nurodyta apeliavimo tvarka bei terminas.

Teisė nuolat gyventi šalyje

Kaip ES piliečiai, jūsų tėvai, kiti giminaičiai ir neregistruotasis partneris ar partnerė gali automatiškai ir tokiomis pačiomis sąlygomis, kokios taikomos jums, įgyti teisę nuolat gyventi kitoje ES šalyje, jei jie 5 metus be petraukos teisėtai gyveno kitoje ES šalyje.

Tai reiškia, kad jie gali joje būti tiek, kiek nori, net jei nedirba ar jiems reikia finansinės paramos. Jie turėtų turėti tokias pačias teises, galėti naudotis tokiomis pačiomis privilegijomis ir išmokomis, kaip ir tos šalies piliečiai.

Sužinokite, kaip gauti nuolatinio gyventojo dokumentą, patvirtinantį jų besąlygišką teisę pasilikti šalyje.

Reikia daugiau pagalbos?

Reikia daugiau pagalbos?

Neradote ieškomos informacijos? Reikia išspręsti problemą?

Konsultacijos ES teisių klausimais

Kreipkitės dėl problemų, kylančių dėl viešųjų įstaigų veiksmų

Footnote

arba Islandijos, Lichtenšteino ar Norvegijos pilietis (-ė)

Retour au texte en cours.

Šiuo atveju 27 ES valstybės narės ir Islandija, Lichtenšteinas bei Norvegija.

Retour au texte en cours.

Šiuo atveju 27 ES valstybės narės ir Islandija, Lichtenšteinas bei Norvegija.

Retour au texte en cours.