Navigatsioonitee

Jaga 
	Jaga Facebook´is
 
	Jaga Twitter´is
 
	Jagage Google+ vahendusel
 
	Jaga linkedIn´is

Õpilased

Ajakohastatud : 17/10/2013

ELi kodanikest pereliikmed

Minu vanemad / teised sugulased / registreerimata partner

Viibimine välismaal kuni 3 kuud

ELi kodanikena on teie vanematel, teistel sugulastel ja registreerimata partneril õigus viibida teiega teises ELi liikmesriigis kuni 3 kuud teiega samadel tingimustel.

Tutvuge õiguste, tingimuste ja formaalsustega:

Viibimine välismaal kauem kui 3 kuud

Teie vanemad, teised sugulased ja registreerimata partner võivad elada teiega koos teie uues elukohariigis samadel tingimustel kui ELi kodanikud.

Tutvuge õiguste, tingimuste ja formaalsustega:

Kui nad (teie vanemad, teised sugulased ja registreerimata partner) ei kuulu ühtegi nimetatud kategooriatest (näiteks teie õpite, kuid teie partner on kodune), võivad nad siiski viibida koos teiega uues elukohariigis teie pereliikmetena.

 • Vanemad ja teised sugulased võivad riiki jääda, kui:
  • nad on tõsiselt haiged ning vajavad teie isiklikku hoolt või
  • nad on teist majanduslikult sõltuvad.
 • Registreerimata partner võib teiega uues elukohariigis viibida juhul, kui teil on püsisuhe.

Teie uue elukohariigi ametiasutused langetavad otsuse iga üksikjuhtumi puhul eraldi, võttes arvesse teie isiklikke asjaolusid ning olukorda oma riigis.

ELi õigusega tagatakse teie registreerimata partnerile või ülalpeetavatele sugulastele, et 

 • teie uueks elukohariigiks oleva liikmesriigi ametiasutused hindavad nende taotlust elada teiega selles riigis;
 • nad saavad kirjaliku otsuse nii kiiresti kui võimalik;
 • nad saavad taotluse tagasilükkamise korral otsuse edasi kaevata. Tagasilükkamise korral tuleb esitada selle täielik põhjendus, selgitada selle tagajärgi ning täpsustada edasikaebamise korda ja tähtaega.

Kui olete õpilane, siis peate tõendama, et teil on (teie partneri, teiste sugulaste või registreerimata partneri jaoks):

 • piisav sissetulek, et elada ilma sissetulekutoetuseta;
 • üldine ravikindlustus oma uues elukohariigis.

Riigi ametiasutused ei või teilt nõuda, et teie sissetulek oleks suurem kui see lävi, millest väiksem sissetulek annaks teile õiguse saada sissetulekutoetust.

Registreerimine

Teie vanemad, teised sugulased ja registreerimata partner peaksid 3 kuu jooksul pärast saabumist taotlema pädevalt ametiasutuselt (sageli linnavalitsus või kohalik politseijaoskond) registreerimistunnitust.

ELi kodanikena võivad nad viibida koos teiega mõnes teises ELi liikmesriigis samadel haldustingimustel, mida kohaldatakse ELi kodanike suhtes.

Tutvuge tingimuste ja formaalsustega:

Kui nad viibivad riigis teie pereliikmetena, vajavad nad registreerimistunnistuse saamiseks järgmisi dokumente:

 • kehtiv isikutunnitus või pass;
 • teie registreerimistunnitus või muu tõend, mis kinnitab teie elamist kõnealuses riigis;
 • teie perekondlikku suhet tõendav dokument;
 • tõendid selle kohta, et nad on teie ülalpidamisel või nende tervisliku seisundi tõttu peate te isiklikult nende eest hoolitsema;
 • tõendid selle kohta, et teil on piisav sissetulek ning üldine ravikindlustus, mis kehtib nende suhtes asjaomases riigis;
 • registreerimata partnerite puhul tõend püsisuhte kohta.

Mingite muude dokumentide esitamist nõuda ei tohi.

Ametiasutused peavad tegema oma otsuse võimalikult kiiresti.

Kui nende taotlus tagasi lükatakse, on teie vanematel, teistel sugulastel või registreerimata partneril õigus otsus edasi kaevata. Ametiasutused peavad oma otsuse esitama kirjalikult. Tagasilükkamist sisaldavas dokumendis tuleb esitada täielik põhjendus ja selgitada tagajärgi ning täpsustada edasikaebamise korda ja tähtaega.

Kui nende taotlus kiidetakse heaks, peaksid teie vanemad, teised sugulased või registreerimata partner saama registreerimistunnistuse, kus on kirjas nende nimi ja aadress ning registreerimiskuupäev.

Registreerimistunnistus väljastatakse tasuta (või sama hinnaga, mis isikutunnitused asjaomase riigi kodanikele).

Tunnistus peaks olema tähtajatu (seda ei pea pikendama), kuid nad peaksid kohalikke ametiasutusi oma aadressi muutumise korral teavitama.

Mõnes riigis võidakse teie vanemaid, teisi sugulasi või registreerimata partnerit elukoha mitteregistreerimise eest trahvida. 

Paljudes riikides peavad nad oma registreerimistunnistust ja isikutunnistust või passi alati kaasas kandma. Kui nad jätavad nimetatud dokumendid koju, siis võib määrata neile trahvi, kuid üksnes selle tõttu neid riigist välja saata ei tohi.

Kui teil on probleeme oma partnerile või pereliikmetele registreerimistunnistuse saamisega, siis võite võtta ühendust meie abiteenistustega.

Võrdne kohtlemine

Teie uues elukohariigis viibimise ajal tuleb teie vanemaid / registreerimata partnerit / teisi sugulasi kohelda võrdselt asjaomase riigi kodanikega, eriti seoses juurdepääsuga tööturule, töötasuga, töökoha leidmist hõlbustavate hüvitistega, kooliskäimisega jne.

Mõnes ELi liikmesriigis ei pruugita õpilastele ja nende peredele anda õpingutega seotud toimetulekutoetust enne, kui nad saavad alalise elamisõiguse.

Nõue riigist lahkuda / väljasaatmine

Teie vanemad, teised sugulased või registreerimata partner võivad elada koos teiega teie elukohariigis niikaua, kuni nad täidavad riigis elamiseks vajalikke tingimusi.  Kui nad enam asjaomaseid tingimusi ei täida, võivad riigi ametiasutused nõuda neilt riigist lahkumist.

Erandjuhtudel võib teie uus elukohariik otsustada nad avaliku korra või julgeoleku huvides riigist välja saata, kuid üksnes juhul, kui ta suudab tõendada, et nad kujutavad endast väga tõsist ohtu.

Mõlemal juhul tuleb otsus neile esitada kirjalikult. Dokumendis tuleb tuua ära täielik põhjendus ning täpsustada edasikaebamise korda ja tähtaega.

Õigus elada alaliselt teises liikmesriigis

ELi kodanikena võivad teie vanemad, teised sugulased ja registreerimata partner saada teiega samadel tingimustel automaatse alalise elamise õiguse, kui nad on elanud teises liikmesriigis seaduslikult 5 järjestikust aastat.

See tähendab seda, et nad võivad seal viibida nii kaua, kui soovivad, isegi kui nad ei tööta ning vajavad sissetulekutoetust. Neil peaksid olema samad õigused ning võimalus saada samu hüvitisi ja kasutada samu eeliseid, mis selle riigi kodanikel.

Uurige, kuidas saada alaline elamisluba, mis tõendab nende õigust viibida riigis tingimusteta.

Vajate ikka veel abi?

Vajate ikka veel abi?

Te ei leidnud otsitavat teavet? Kas teil on lahendust vajav probleem?

Küsige nõu oma õiguste kohta ELis

Lahendage probleemid riigiasutusega

Footnote

või Islandi, Norra või Šveitsi kodanik

Retour au texte en cours.

Antud juhul 27 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein ja Norra

Retour au texte en cours.

Antud juhul 27 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein ja Norra

Retour au texte en cours.