Cesta

Přidej na 
	Přidej na Facebook 
 
	Přidej na Twitter
 
	Přidej na google+
 
	Přidej na linkedIn

Studenti

Aktualizováno : 17/10/2013

Rodinní příslušníci ze zemí EU

Rodiče / ostatní příbuzní / neregistrovaný partner

Pobyt v zahraničí nepřesahující 3 měsíce

Mají-li vaši rodiče, ostatní příbuzní i neregistrovaný partner či partnerka občanství jedné z členských zemí EU, mohou v dané zemi pobývat s vámi po dobu 3 měsíců za stejných podmínek, které platí pro vás.

Více informací o těchto podmínkách i administrativních náležitostech se dozvíte na následujících stránkách:

Pobyt v zahraničí delší 3 měsíců

Vaši rodiče, ostatní příbuzní i neregistrovaný partner či partnerka se mohou na území země EU, v níž žijete, zdržovat za stejných podmínek, které se vztahují na občany ostatních členských států.

Více informací o těchto podmínkách i administrativních náležitostech se dozvíte na následujících stránkách:

Pokud nespadají ani do jedné z uvedených kategorií (např. vy studujete a váš partner či partnerka nepracuje), mohou i přesto v hostitelské zemi zůstat coby vaši rodinní příslušníci.

 • Rodiče a ostatní příbuzní s vámi v zahraničí mohou setrvat, pokud jsou:
  • vážně nemocní a jejich zdravotní stav si vyžaduje vaši osobní péči, nebo
  • na vás jsou finančně závislí.
 • Neregistrovaný partner či partnerka s vámi může v zahraničí setrvat za předpokladu, že je váš vztah trvalého charakteru.

V takové situaci rozhodnou příslušné orgány vždy podle vaší konkrétní situace a vnitrostátních předpisů a podmínek.

Legislativa EU vašemu neregistrovanému partnerovi či partnerce či nezaopatřeným příbuzným zaručuje, že:

 • jejich žádost o setrvání v zemi, kde žijete, bude posouzena příslušnými orgány dané země
 • jim bude zasláno bez zbytečného odkladu písemné vyjádření k žádosti
 • se mohou v případě zamítnutí jejich žádosti odvolat. V zamítnutí žádosti musí být uvedeny důvody i to, co z toho pro ně vyplývá, a dále lhůta i způsob, jakým se mohou odvolat.

Pokud jste v zahraničí jako student, budete muset prokázat, že k zajištění rodičů, ostatních příbuzných nebo neregistrovaného partnera či partnerky máte:

 • dostatečně vysoký příjem, který vás uživí
 • všeobecné zdravotní pojištění v hostitelské zemi, které pokryje veškerá rizika.

Vaše příjmy by neměly klesnout pod úroveň, při níž byste měli nárok na základní dávky ze systému sociálního zabezpečení hostitelské země, nicméně vnitrostátní orgány nesmějí vyžadovat, aby tuto úroveň přesáhly.

Registrace pobytu

Vaši rodiče, ostatní příbuzní, neregistrovaný partner či partnerka by si měli během 3 měsíců po příjezdu u příslušného místního orgánu (zpravidla se jedná o městský úřad či policii) zažádat o osvědčení o registraci.

Mají-li občanství jedné ze zemí EU, mohou se v jiném členském státě zdržovat za stejných podmínek, které platí pro ostatní občany EU.

Více informací o těchto podmínkách i administrativních náležitostech se dozvíte na následujících stránkách:

Zůstanou-li na území daného státu coby vaši rodinní příslušníci, budou muset pro získání osvědčení o registraci předložit následující dokumenty:

 • platný průkaz totožnosti nebo cestovní doklad
 • vaše osvědčení o registraci či jiný doklad potvrzující, že máte v dané zemi bydliště
 • doklad potvrzující rodinný vztah k vám
 • doklad, že jsou vámi vyživovanými osobami nebo že o ně v důsledku jejich závažného zdravotního stavu pečujete
 • doklad o tom, že máte dostatečný příjem a sjednali jste pro ně v dané zemi zdravotní pojištění, které pokryje veškerá rizika
 • neregistrovaní partneři a partnerky musí doložit, že s vámi žijí ve vztahu trvalého charakteru.

Žádné jiné dokumenty příslušné orgány vyžadovat nesmějí.

V dané věci by pak měly rozhodnout bez zbytečného odkladu.

V případě zamítnutí žádosti se vaši rodiče, ostatní příbuzní a neregistrovaný partner či partnerka mohou odvolat. Příslušné orgány mají povinnost doručit jim své rozhodnutí písemně. V zamítnutí žádosti musí být uvedeny důvody i to, co z toho ně vyplývá, a dále lhůta i způsob, jakým se mohou odvolat.

Pokud je žádost schválena, bude vašim rodičům, ostatním příbuzným a neregistrovanému partnerovi či partnerce vydáno osvědčení o registraci, na němž bude uvedeno jejich jméno, příjmení, bydliště, jakož i datum registrace.

Osvědčení musí být vystaveno zdarma (popř. za poplatek, který musí zaplatit za vydání průkazu totožnosti občan dané země).

Mělo by mít neomezenou platnost a jeho držitel by ho tak neměl mít povinnost obnovovat. Příslušné orgány však mohou požadovat, aby jim ohlásil jakoukoli změnu bydliště.

V případě, že se nezaregistrují, hrozí vašim rodičům, ostatním příbuzným a neregistrovanému partnerovi či partnerce v některých členských zemích pokuta.

V mnoha zemích Unie mají povinnost nosit osvědčení o registraci a průkaz totožnosti či cestovní pas vždy při sobě. Pokud si doklady zapomenou doma, může jim být udělena pokuta, ale nesmějí být za tento přestupek ze země vyhoštěni.

Setkáte-li se při vyřizování osvědčení o registraci pro své rodinné příslušníky s problémy, můžete se obrátit na naši asistenční službu.

Rovné zacházení

Během pobytu v jiném členském státě by s vašimi rodiči, ostatními příbuznými a neregistrovaným partnerem či partnerkou mělo být zacházeno stejně jako s občany dané země, především při hledání zaměstnání, vyjednávání platových podmínek, zařazení do školy apod.

V některých zemích EU se může stát, že studentům a jejich rodinným příslušníkům nebude studentský příspěvek vyplácen do té doby, než jim vznikne  nárok na získání trvalého pobytu.

Výzva k opuštění území, vyhoštění

Dokud splňují podmínky pro získání povolení k pobytu, mohou vaši rodiče, ostatní příbuzní a neregistrovaný partner či partnerka v hostitelské zemi setrvat. Jakmile přestanou podmínky splňovat, vnitrostátní orgány je mohou vyzvat k opuštění území dané země.

Ve výjimečných případech mohou rozhodnout vaše rodinné příslušníky ze země vyhostit z důvodů zachování veřejného pořádku či bezpečnosti. Učinit tak mohou ale pouze za předpokladu, že mohou prokázat, že daná osoba představuje velmi závažnou hrozbu.

V obou případech jim toto rozhodnutí musí být sděleno písemně. Musí v něm být uvedeny všechny důvody a také to, jak a do kdy je možné se odvolat.

Trvalý pobyt

Vaši rodiče, ostatní příbuzní a neregistrovaný partner či partnerka mohou coby občané EU automaticky získat povolení k trvalému pobytu, pokud v hostitelské zemi legálně pobývali nepřetržitě 5 let. V takovém případě se na ně vztahují stejné podmínky jako na vás.

Mohou tedy v dané zemi setrvat neomezeně dlouho, i když nepracují nebo potřebují pobírat dávky na pokrytí životních nákladů. Zároveň by měli požívat stejných práv a výhod jako občané hostitelské země.

Jak získat doklad, který doloží právo trvale pobývat na území dané země.

Nenašli jste, co jste hledali?

Nenašli jste, co jste hledali?

Nenašli jste informace, které hledáte? Chtěli byste pomoci s řešením nějakého problému?

Poradenství o právech občanů v EU

Na koho se obrátit v případě sporu se státním orgánem

Footnote

nebo státní příslušník Islandu, Lichtenštejnska či Norska

Retour au texte en cours.

V tomto případě 27 členských států EU, Island, Lichtenštejnsko a Norsko

Retour au texte en cours.

nebo státní příslušník Islandu, Lichtenštejnska či Norska

Retour au texte en cours.