Navigačný riadok

Aktualizované : 24/11/2015

living-abroad

Rodinní príslušníci (občania EÚ) študentov

Ste občan EÚ a presťahovali ste sa kvôli štúdiu do inej krajiny EÚ? Pravidlá EÚ uľahčujú vašim rodinným príslušníkom, aby sa k vám pripojili. Na tejto stránke nájdete informácie o tom, za akých podmienok sa k vám v zahraničí môžu pripojiť vaši rodinní príslušníci.

Ak ste občanom EÚ, ale nepresťahovali ste sa do inej krajiny Únie a žijete vo svojej domovskej krajine, pravidlá EÚ sa neuplatňujú. V takom prípade sa uplatňujú vnútroštátne pravidlá.

Môj manželský partner/moje deti
Môj manželský partner/moje deti

Pobyt v zahraničí kratší ako 3 mesiace

Ako občan EÚ máte právo, aby vás váš manžel alebo vaša manželka, vaši potomkovia (deti, vnuci) sprevádzali v inom štáte EÚ za rovnakých podmienok, ako sa uplatňujú na vás.

Informujte sa o právach, podmienkach a formalitách pre:

Pobyt v zahraničí dlhší ako 3 mesiace

Váš manželský partner a potomkovia (deti, vnuci) majú ako občania EÚ právo žiť vo vašom novom štáte EÚ za rovnakých podmienok ako sa uplatňujú na občanov EÚ:

Informujte sa o právach, podmienkach a formalitách pre:

Ak váš manželský partner a nezaopatrení potomkovia (deti, vnuci) nepatria do nijakej z vyššie uvedených kategórií ( ak napríklad vy študujete, ale manžel sa doma stará o vaše dieťa), mohli by mať možnosť pobytu vo vašom novom štáte spolu s vami ako vaši rodinní príslušníci, ak:

 • ste zapísaný na súkromnej alebo verejnej inštitúcii, akreditovanej alebo financovanej hostiteľským členským štátom;
 • máte dostatočný príjem (z akéhokoľvek zdroja) na obživu a pobyt vašich rodinných príslušníkov, aby ste neboli odkázaní na sociálnu pomoc;
 • máte pre všetkých členov vašej rodiny počas obdobia ich pobytu komplexné krytie nemocenského poistenia v hostiteľskom členskom štáte.

Vnútroštátne orgány od vás nemôžu požadovať, aby váš príjem bol vyšší ako hranica, pod ktorou majú štátni príslušníci hostiteľského členského štátu nárok na sociálnu pomoc.

Registrácia

Informácie ako získať registračné potvrdenie pre rodinných príslušníkov, ktorí s vami žijú.

Rovnaké zaobchádzanie

Počas svojho pobytu majú vaši rodinní príslušníci právo, aby sa s nimi zaobchádzalo rovnako ako s občanmi daného štátu, a to hlavne pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, o mzdu, prostriedky uľahčujúce prístup k práci, zápis na štúdium atď.

Niektoré členské štáty sa môžu rozhodnúť, že študentom a ich rodinám neposkytnú podporu na pokrytie životných nákladov počas štúdia pred tým, ako splnia podmienky na trvalý pobyt.

Žiadosť o opustenie územia/Vyhostenie

Váš manžel alebo vaša manželka, vaši nezaopatrení potomkovia (deti, vnuci) sa môžu zdržiavať v inom členskom štáte EÚ, kým spĺňajú podmienky na pobyt. Ak ich prestanú spĺňať, vnútroštátne orgány môžu požadovať, aby opustili krajinu.

Váš nový štát môže vo výnimočných prípadoch rozhodnúť o ich vyhostení na základe dôvodov verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti, ak jeho orgány vedia preukázať, že vaši rodinní príslušníci predstavujú vážnu hrozbu.

Rozhodnutie o vyhostení alebo žiadosť o opustenie územia im musia doručiť v písomnej forme. Musia sa v ňom uviesť dôvody a spôsob, ako a do kedy je voči nemu možné podať odvolanie.

Trvalý pobyt

Rovnako ako vy, aj vaši rodinní príslušníci (váš manžel alebo vaša manželka, vaši potomkovia (deti, vnuci)) automaticky získajú ako občania EÚ právo trvalého pobytu, ak legálne žijú v dotknutom štáte nepretržite počas 5 rokov

Po získaní trvalého pobytu môžu v dotknutom štáte zostať tak dlho, ako budú chcieť, a to aj vtedy, ak nebudú mať prácu a budú odkázaní na sociálnu pomoc. Počas trvalého pobytu v inom členskom štáte majú nárok na rovnaké práva, dávky a výhody ako občania dotknutého štátu.

Informácie o tom ako požiadať o vydanie dokladu o trvalom pobyte potvrdzujúcom ich právo na ničím nepodmienený pobyt.

Môj registrovaný partner
Môj registrovaný partner

Ako občan EÚ máte právo, aby váš partner rovnakého pohlavia z EÚ žil s vami v inom členskom štáte Únie (EHP) za rovnakých podmienok ako iní občania EÚ.

V prípade, že váš partner pracuje, dostáva dôchodok alebo študuje, mali by ste si preveriť platné podmienky a formality na týchto stránkach:

Ak váš partner nepatrí do nijakej z týchto kategórií (ak napríklad vy pracujete, ale partner nie), mohol by mať možnosť pobytu v novom štáte spolu s vami ako váš rodinný príslušník.

V niektorých štátoch EÚ (EHP) sa registrované partnerstvá považujú za rovnocenné s manželstvami. V tomto prípade by ste si mali prečítať informácie o práve na pobyt a o podmienkach pre manželských partnerov.

Ostatné členské štáty EÚ nepovažujú registrované partnerstvá za porovnateľné s manželstvom. V tomto prípade by ste si mali prečítať informácie o práve na pobyt a o podmienkach pre ostatných príbuzných.

Informácie o uznávaní registrovaných partnerstiev v Európe.

Moji rodičia/ostatní príbuzní/môj neregistrovaný partner
Moji rodičia/ostatní príbuzní/môj neregistrovaný partner

Pobyt v zahraničí kratší ako 3 mesiace

Ako občania EÚ majú vaši rodičia, príbuzní a partner právo zdržiavať sa s vami v inom členskom štáte počas obdobia kratšieho ako 3 mesiace za tých istých podmienok ako vy.

Informujte sa o právach, podmienkach a formalitách pre:

Pobyt v zahraničí dlhší ako 3 mesiace

Vaši rodičia, ostatní príbuzní a neregistrovaný partner môžu s vami žiť vo vašom novom členskom štáte EÚ za rovnakých podmienok, ako platia pre pobyt občanov EÚ.

Informujte sa o právach, podmienkach a formalitách pre:

Aj keď vaši rodičia, ostatní príbuzní a partner nemajú žiadny príjem (napríklad vy študujete a váš neregistrovaný partner je doma) alebo nepatria do žiadnej z uvedených kategórií, je možné, aby sa vo vašej novej krajine zdržiavali ako vaši rodinní príslušníci:

 • Rodičia a ostatní príbuzní sa môžu spolu s vami zdržiavať, ak:
  • si ich vážne zdravotné dôvody vyžadujú vašu osobnú starostlivosť, alebo
  • sú nezaopatrenými osobami, ktoré sú od vás ekonomicky závislé.
 • (Neregistrovaný) partner, s ktorým máte trvalý vzťah riadne osvedčený, môže s vami ostať vo vašej novej krajine (aj v prípade, že táto krajina neuznáva registrované partnerstvá).

Orgány vo vašom novom štáte rozhodujú o vašom prípade na základe vašich osobných okolností a vnútroštátnych podmienok dotknutého štátu.

Právne predpisy EÚ garantujú vášmu neregistrovanému partnerovi alebo vašim závislým príbuzným tieto práva:

 • právo na to, aby príslušné orgány posúdili ich žiadosť o spoločný pobyt s vami v novom štáte;
 • aby čo najskôr dostali písomné rozhodnutie o svojej žiadosti;
 • odvolať sa v prípade zamietnutia žiadosti. Príslušné orgány musia v rozhodnutí o zamietnutí žiadosti uviesť dôvody a dôsledky zamietnutia a uviesť, ako a do kedy sa žiadateľ môže voči rozhodnutiu odvolať.

Ako študent budete musieť preukázať, že máte pre seba a svojich rodičov, ostatných príbuzných alebo svojho partnera:

 • dostatočné zdroje na pokrytie nákladov súvisiacich s pobytom, aby ste sa nestali záťažou pre systém sociálnej pomoci;
 • komplexné krytie nemocenského poistenia v novom členskom štáte.

Vnútroštátne orgány od vás nemôžu požadovať, aby váš príjem bol vyšší ako hranica, pod ktorou majú štátni príslušníci hostiteľského členského štátu nárok na sociálnu pomoc.

Registrácia

Vaši rodičia, ostatní príbuzní a váš neregistrovaný partner by mali požiadať o vydanie registračného potvrdenia na príslušnom úrade (zvyčajne na cudzineckej polícii alebo na miestnom úrade) do 3 mesiacov od príchodu.

Informácie ako získať registračné potvrdenie pre rodinných príslušníkov, ktorí s vami žijú.

Rovnaké zaobchádzanie

Počas pobytu v novom štáte by s vašimi rodičmi/príbuznými/vašim partnerom mali zaobchádzať rovnako ako s občanmi daného štátu, hlavne pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, o mzdu, prostriedky uľahčujúce prístup k práci, zápis na štúdium atď.

Niektoré členské štáty sa môžu rozhodnúť, že študentom a ich rodinám neposkytnú podporu na pokrytie životných nákladov počas štúdia pred tým, ako splnia podmienky na trvalý pobyt.

Žiadosť o opustenie územia/Vyhostenie

Vaši rodičia, ostatní príbuzní a váš neregistrovaný partner sa môžu spolu s vami zdržiavať v inom členskom štáte EÚ, kým spĺňajú podmienky na pobyt. Ak ich prestanú spĺňať, vnútroštátne orgány môžu požadovať, aby opustili krajinu.

Váš nový štát môže vo výnimočných prípadoch rozhodnúť o ich vyhostení na základe dôvodov verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti, ak jeho orgány vedia preukázať, že vaši rodičia, ostatní príbuzní alebo váš partner predstavujú vážnu hrozbu.

V každom prípade musí mať rozhodnutie o vyhostení písomnú formu. Musia sa v ňom uviesť dôvody a spôsob, ako a do kedy je voči nemu možné podať odvolanie.

Trvalý pobyt

Ako občania EÚ môžu vaši rodičia, ostatní príbuzní a váš partner automaticky získať právo trvalého pobytu za rovnakých podmienok ako sa uplatňujú na vás, ak legálne žili v inom štáte EÚ nepretržite počas 5 rokov.

Po získaní trvalého pobytu môžu v dotknutom štáte zostať tak dlho, ako budú chcieť, i keď tam nebudú pracovať alebo budú odkázaní na sociálnu podporu. Počas trvalého pobytu v inom členskom štáte majú nárok na rovnaké práva, dávky a výhody ako občania dotknutého štátu.

Informácie o tom ako požiadať o vydanie dokladu o trvalom pobyte potvrdzujúcom ich právo na ničím nepodmienený pobyt.

Právne predpisy EÚ
Verejné konzultácie
  Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
  Pomoc a poradenstvo

  Pomoc a poradenstvo

  alebo občan Islandu, Lichtenštajnska alebo Nórska

  Retour au texte en cours.

  V tomto prípade 27 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko a Nórsko

  Retour au texte en cours.

  alebo občan Islandu, Lichtenštajnska alebo Nórska

  Retour au texte en cours.

  V tomto prípade 27 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko a Nórsko

  Retour au texte en cours.

  V tomto prípade 27 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko a Nórsko

  Retour au texte en cours.