Ścieżka nawigacji

Ostatnia aktualizacja : 24/11/2015

living-abroad

Studenci - prawa przysługujące członkom rodziny z UE

Jeśli jesteś obywatelem UE i przeprowadziłeś się do innego kraju UE w celu podjęcia tam studiów, dzięki przepisom UE Twojej rodzinie będzie łatwiej do Ciebie dołączyć. Na tej stronie znajdziesz informacje o tym, jak członkowie Twojej rodziny mogą do Ciebie dołączyć.

Przepisy UE nie mają zastosowania, jeżeli jesteś obywatelem UE i nie przeniosłeś się do innego kraju UE, ale nadal mieszkasz w swoim kraju pochodzenia. W takim przypadku zastosowanie mają przepisy krajowe.

Mój małżonek/dzieci
Mój małżonek/dzieci

Pobyt za granicą do trzech miesięcy

Jako obywatele UE Twój mąż lub żona i Twoje dzieci lub wnuki mogą przebywać w innym kraju UE na takich samych warunkach, jak Ty.   

Sprawdź prawa, warunki i formalności dotyczące:

Pobyt za granicą przez ponad trzy miesiące

Twój małżonek i Twoje dzieci lub wnuki, jako obywatele UE, mogą przebywać w nowym kraju UE na warunkach dotyczących obywateli UE.

Sprawdź prawa, warunki i formalności dotyczące:

Twój małżonek i pozostające na Twoim utrzymaniu dzieci lub wnuki nie należą do żadnej z tych kategorii (np. Ty studiujesz, a Twój małżonek pozostaje w domu), mogą nadal przebywać z Tobą w nowym kraju jako członkowie rodziny, jeżeli Ty:

 • jesteś studentem zatwierdzonej placówki edukacyjnej
 • posiadasz wystarczające dochody (z dowolnego źródła), aby cała Twoja rodzina mogła żyć bez potrzeby zasiłku  
 • posiadasz kompleksowe ubezpieczenie zdrowotne dla całej swojej rodziny w nowym kraju.

Władze krajowe nie mogą wymagać, aby Twój dochód przekraczał poziom kwalifikujący Cię do podstawowego zasiłku.

Rejestracja

Jak uzyskać zaświadczenie o rejestracji dla członków rodziny mieszkających z Państwem?

Równe traktowanie

Podczas pobytu w nowym kraju Twój małżonek i Twoje dzieci lub wnuki mają prawo do takiego samego traktowania jak obywatele tego kraju, zwłaszcza pod względem dostępu do zatrudnienia, płac, świadczeń ułatwiających dostęp do rynku pracy, zapisów do szkół itd.   

Niektóre kraje UE mogą postanowić nie przyznawać studentom i ich rodzinom stypendium na pokrycie kosztów utrzymania do czasu, kiedy będą się kwalifikować do pobytu stałego.

Wezwanie do opuszczenia kraju/wydalenie z kraju

Twój małżonek i Twoje dzieci lub wnuki mogą mieszkać w innym kraju UE, dopóki przestrzegają warunków pobytu. Jeśli naruszą te warunki, władze krajowe mogą wezwać ich do opuszczenia kraju.

W wyjątkowych przypadkach władze nowego kraju mogą zdecydować się na ich wydalenie ze względów polityki publicznej lub bezpieczeństwa publicznego, ale wyłącznie w przypadku, gdy potrafią wykazać, że stanowią oni poważne zagrożenie.

Decyzja o wydaleniu lub wezwanie do opuszczenia kraju muszą im zostać przekazane na piśmie. Takie dokumenty muszą określać wszystkie przyczyny oraz wskazywać sposób odwołania się i termin, w jakim można to zrobić.

Pobyt stały

Jako obywatele UE Twój małżonek, Twoje dzieci lub wnuki mogą automatycznie uzyskać prawo pobytu stałego po spędzeniu w danym kraju, w sposób zgodny z prawem, pięciu kolejnych lat, na takich samych warunkach, jakie mają zastosowanie do Ciebie.

To oznacza, że mogą zostać w danym kraju tak długo, jak długo zechcą, nawet jeśli nie pracują lub ich sytuacja wymaga zasiłku. Przysługują im takie same prawa, świadczenia i przywileje jak obywatelom danego kraju.

Dowiedz się, jak uzyskać dokument pobytu stałego potwierdzający ich prawo do bezwarunkowego pobytu.

Mój zarejestrowany partner
Mój zarejestrowany partner

Jako obywatel UE Twój zarejestrowany partner może mieszkać z Tobą w nowym kraju UE na warunkach, jakie mają zastosowanie do obywateli UE.

Sprawdź warunki i formalności dotyczące:

Jeśli nie spełnia tych warunków (np. Ty pracujesz, ale Twój partner jest niepełnosprawny i pozostaje w domu), może nadal przebywać z Tobą w nowym kraju jako członek Twojej rodziny.

Niektóre kraje UE traktują zarejestrowanych partnerów w taki sam sposób jak małżonków. W takim przypadku powinieneś sprawdzić obowiązujące prawa i formalności dotyczące pobytu małżonków.

Inne kraje UE nie uznają zarejestrowanych partnerstw jako odpowiednika związku małżeńskiego. W takim przypadku powinieneś sprawdzić obowiązujące prawa i formalności dotyczące pobytu innych krewnych.

Dowiedz się więcej o uznawaniu zarejestrowanych partnerów w Europie.

Moi rodzice/inni moi krewni/mój niezarejestrowany partner
Moi rodzice/inni moi krewni/mój niezarejestrowany partner

Pobyt za granicą do trzech miesięcy

Jako obywatele UE Twoi rodzice, inni krewni oraz niezarejestrowany  partner mają prawo przebywać z Tobą w innym kraju UE przez okres do trzech miesięcy na takich samych warunkach, jakie mają zastosowanie do Ciebie.

Sprawdź prawa, warunki i formalności dotyczące:

Pobyt za granicą przez ponad trzy miesiące

Twoi rodzice, inni krewni oraz niezarejestrowany partner mogą mieszkać z Tobą w nowym kraju UE na takich samych warunkach, jakie mają zastosowanie do obywateli UE.

Sprawdź prawa, warunki i formalności dotyczące:

Jeśli Twoi rodzice, inni krewni lub niezarejestrowany partner nie należą do żadnej z tych kategorii (np. Ty studiujesz, a Twój partner pozostaje w domu), mogą nadal przebywać z Tobą w nowym kraju jako członkowie rodziny:

 • Rodzice i inni krewni mogą z Tobą przebywać, jeśli:
  • są poważnie chorzy i musisz zajmować się nimi osobiście, lub
  • pozostają na Twoim utrzymaniu.
 • Niezarejestrowany partner może z Tobą przebywać, jeśli łączy Was długotrwały związek.

Urząd nowego kraju podejmie decyzję w trybie indywidualnym, uwzględniając Twoją sytuację osobistą oraz własne uwarunkowania krajowe.

Prawo UE gwarantuje Twojemu partnerowi lub krewnym pozostającym na utrzymaniu:

 • rozpatrzenie wniosku o pobyt z Tobą w nowym kraju przez władze tego kraju
 • uzyskanie pisemnej decyzji możliwie jak najszybciej
 • możliwość odwołania się w przypadku odrzucenia wniosku. W decyzji o odrzuceniu muszą być podane przyczyny oraz konsekwencje, a także sposób i termin odwołania się.

Jeśli jesteś studentem, konieczne będzie wykazanie, że posiadasz (w odniesieniu do swoich rodziców, innych krewnych lub niezarejestrowanego partnera):

 • wystarczające dochody, aby móc żyć bez zasiłku
 • kompleksowe ubezpieczenie zdrowotne w nowym kraju.

Władze krajowe nie mogą wymagać, aby dochód przekraczał poziom kwalifikujący Cię do podstawowego zasiłku.

Rejestracja

W ciągu trzech miesięcy od przybycia Twoi rodzice, inni krewni lub niezarejestrowany partner powinni wystąpić do władz (często jest to urząd miasta lub lokalny posterunek policji) o zaświadczenie o rejestracji.

Jak uzyskać zaświadczenie o rejestracji dla członków rodziny mieszkających z Państwem?

Równe traktowanie

Podczas pobytu w nowym kraju Twoi rodzice, inni krewni lub niezarejestrowany partner mają prawo do takiego samego traktowania jak obywatele tego kraju, zwłaszcza pod względem dostępu do zatrudnienia, płac, świadczeń ułatwiających dostęp do rynku pracy, zapisów do szkół itp.

Niektóre kraje UE mogą postanowić nie przyznawać studentom i ich rodzinom stypendium na pokrycie kosztów utrzymania do czasu, kiedy będą się kwalifikować do pobytu stałego.

Wezwanie do opuszczenia kraju/wydalenie z kraju

Twoi rodzice, inni krewni lub niezarejestrowany partner mogą mieszkać w nowym kraju, dopóki przestrzegają warunków pobytu. Jeśli naruszą te warunki, władze krajowe mogą wezwać ich do opuszczenia kraju.

W wyjątkowych przypadkach władze nowego kraju mogą zdecydować się na ich wydalenie ze względów polityki publicznej lub bezpieczeństwa publicznego, ale wyłącznie w przypadku, gdy potrafią wykazać, że stanowią oni bardzo poważne zagrożenie.

W obu przypadkach decyzja musi im zostać przekazana na piśmie. Musi określać wszystkie przyczyny oraz wskazywać sposób odwołania się i termin, w jakim można to zrobić.

Pobyt stały

Jako obywatele UE Twoi rodzice, inni krewni i niezarejestrowany partner mogą automatycznie uzyskać prawo pobytu stałego po spędzeniu w tym kraju UE, w sposób zgodny z prawem, pięciu kolejnych lat, na takich samych warunkach, jakie mają zastosowanie do Ciebie.

To oznacza, że mogą zostać w danym kraju tak długo, jak długo zechcą, nawet jeśli nie pracują lub potrzebują zasiłku. Przysługują im takie same prawa, świadczenia i przywileje jak obywatelom danego kraju.

Dowiedz się, jak uzyskać dokument pobytu stałego potwierdzający ich prawo do bezwarunkowego pobytu.

Prawo UE
Konsultacje publiczne
  Potrzebujesz pomocy lub porady?
  Skontaktuj się z działem pomocy

  Skontaktuj się z działem pomocy

  W tym przypadku 27 państw UE, Islandia, Liechtenstein i Norwegia

  Retour au texte en cours.

  lub obywatel Islandii, Liechtensteinu lub Norwegii

  Retour au texte en cours.

  W tym przypadku 27 państw UE, Islandia, Liechtenstein i Norwegia

  Retour au texte en cours.

  lub obywatel Islandii, Liechtensteinu lub Norwegii

  Retour au texte en cours.

  W tym przypadku 27 państw UE, Islandia, Liechtenstein i Norwegia

  Retour au texte en cours.

  W tym przypadku 27 państw UE, Islandia, Liechtenstein i Norwegia

  Retour au texte en cours.