Navigációs útvonal

Megosztás! 
	Megosztás Facebookon!
 
	Megosztás Twitteren!
 
	Megosztás Google-n!
 
	Megosztás LinkedIn-en!

Diákok

Frissítve : 24/04/2014

living-abroad

Uniós családtagok

Szüleim / egyéb rokonaim / be nem jegyzett élettársam
Szüleim / egyéb rokonaim / be nem jegyzett élettársam

A legfeljebb három hónapig tartó külföldi tartózkodás

EU-tagország állampolgáraként az Ön be nem jegyzett élettársának, szüleinek, illetve egyéb rokonainak joguk van három hónapig Önnel együtt egy másik EU-tagországban tartózkodni. Ott-tartózkodásukra ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint az Ön kinntartózkodására.

A vonatkozó jogok és feltételek, illetve a teljesítendő adminisztratív követelmények áttekintéséhez kattintson az Önt érdeklő kategóriára:

Három hónapot meghaladó időtartamú külföldi tartózkodás

Ha az Ön be nem jegyzett élettársa, szülei, illetve egyéb rokonai három hónapnál hosszabb ideig kívánnak az Ön új lakhelyéül szolgáló uniós országban tartózkodni, ezt az EU-tagországok állampolgáraira vonatkozó általános feltételek mellett tehetik meg.

A vonatkozó jogok és feltételek, illetve a teljesítendő adminisztratív követelmények áttekintéséhez kattintson az Önt érdeklő kategóriára:

Még abban az esetben is elképzelhető, hogy be nem jegyzett élettársa, szülei, illetve egyéb rokonai családtagként három hónapot meghaladó ideig Önnel maradhatnak a fogadó országban, ha nem teljesítik a vonatkozó feltételeket (ez lehet például a helyzet, ha Ön tanulmányokat folytat az adott országban, élettársa pedig nem dolgozik):

 • Az Ön szülei és egyéb rokonai akkor maradhatnak a fogadó országban, ha:
  • súlyos betegségben szenvednek, és rá vannak utalva az Ön személyes gondoskodására, illetve ha
  • az Ön eltartottjai.
 • Be nem jegyzett élettársa akkor tartózkodhat Önnel az országban, ha tartós párkapcsolatban él Önnel.

A hatóságok eseti alapon bírálják el az Ön élettársának/szüleinek/egyéb rokonainak tartózkodási kérelmét, és ennek során figyelembe veszik az Önök sajátos helyzetét és az ország által támasztott követelményeket is.

Az uniós jog garantálja az Ön be nem jegyzett élettársa, illetve eltartott rokonai számára, hogy:

 • az Ön tartózkodási helyéül szolgáló ország hatóságai elbírálják arra irányuló kérelmüket, hogy Önnel együtt az országban tartózkodjanak;
 • a hatóságok a lehető leghamarabb írásban tájékoztatják őket döntésükről;
 • fellebbezhetnek, ha kérelmüket elutasítják. Ha a hatóságok a tartózkodási kérelem elutasítása mellett döntenek, meg kell indokolniuk döntésüket, és ismertetniük kell, hogy az elutasítás milyen következményekkel jár az Ön élettársára/szüleire/rokonaira nézve. A határozatnak arra is ki kell térnie, hogyan és meddig lehet fellebbezni a döntés ellen.

Önnek diákként igazolnia kell (be nem jegyzett élettársa, szülei, illetve egyéb rokonai vonatkozásában), hogy:

 • elegendő a jövedelme ahhoz, hogy jövedelemtámogatás nélkül megéljenek belőle;
 • teljes körű egészségbiztosítással rendelkezik a tartózkodási hely szerinti országban.

A fogadó ország hatóságai nem írhatják elő, hogy az Ön jövedelme meghaladja azt az összeget, amely feljogosítaná arra, hogy az adott országban alapszintű jövedelemtámogatásban részesüljön.

Bejelentkezés a hatóságoknál

Az Ön be nem jegyzett élettársának, illetve szüleinek és egyéb rokonainak a beutazásuktól számított három hónapon belül regisztrációs igazolást kell kiváltaniuk a hatóságoktól (gyakran az önkormányzati hivatalnál vagy a helyi rendőrőrsön).

Mivel uniós polgárok, ugyanolyan adminisztratív feltételek mellett tartózkodhatnak Önnel másik uniós országban, mint az EU-tagországok többi állampolgára.

A vonatkozó feltételek és a teljesítendő adminisztratív követelmények áttekintéséhez kattintson az Önt érdeklő kategóriára:

Ha a kérelmező az Ön családtagjaként tartózkodik az adott országban, a regisztrációs igazolás kiváltásához az alábbi dokumentumokat kell benyújtania:

 • érvényes személyi igazolvány vagy útlevél,
 • az Ön részére kiállított regisztrációs igazolás vagy az Ön ott-tartózkodását igazoló egyéb okmány,
 • az Önök közötti rokoni kapcsolat meglétét igazoló dokumentum,
 • igazolás arról, hogy a kérdéses személy az ön eltartottja, illetve hogy komoly egészségügyi okból kifolyólag személyes gondoskodást igényel,
 • igazolás arról, hogy a kérelmező az Ön révén elegendő jövedelemmel és teljes körű egészségbiztosítással rendelkezik az adott országban,
 • be nem jegyzett élettárs esetében a tartós párkapcsolat meglétének igazolása.

Élettársa/szülei/egyéb rokonai a fentieken kívül nem kötelezhetők egyéb dokumentumok bemutatására.

A hatóságoknak a lehető legrövidebb időn belül el kell bírálniuk a kérelmeket.

Ha elutasítják kérelmüket, az Ön be nem jegyzett élettársa, szülei, illetve egyéb rokonai fellebbezhetnek a döntés ellen. A hatóságoknak döntésüket írásban kell a kérelmezők tudomására hozniuk. Döntésüket meg kell indokolniuk, és ismertetniük kell azt is, milyen következményekkel jár a kérelem elutasítása az érintettekre nézve. A határozatban azt is meg kell adni, hogyan és meddig tudnak a kérelmezők a döntés ellen fellebbezni.

A kérelem kedvező elbírálása esetén a hatóságoknak ki kell adniuk az Ön be nem jegyzett élettársa, illetve szülei és egyéb rokonai számára a regisztrációs igazolást. A dokumentum feltünteti nevüket és címüket, valamint a bejelentkezés időpontját.

Az igazolást a hatóságok gyakran ingyen állítják ki (vagy ugyanolyan díj ellenében, mint amekkora összeget az adott ország állampolgárai a személyi igazolvány kiállításáért fizetnek).

A dokumentum határozatlan ideig érvényes (azaz érvényességét nem kell meghosszabbítani). Elképzelhető azonban, hogy a lakcím esetleges megváltozását be kell jelenteni a hatóságoknak.

Egyes uniós országokban be nem jegyzett élettársát, illetve szüleit és egyéb rokonait megbírságolhatják, ha tartózkodásukat nem jelentik be a hatóságoknál.

Sok országban követelmény, hogy az ott élő külföldi uniós polgárok élettársai/szülei/egyéb rokonai mindig maguknál tartsák regisztrációs igazolásukat és személyi igazolványukat, illetve útlevelüket. Ha otthon felejtik irataikat, előfordulhat, hogy bírságot kell fizetniük, de az országból emiatt nem utasíthatják ki őket.

Ha Ön nehézségekbe ütközik, amikor be nem jegyzett élettársa/szülei/egyéb rokonai részére regisztrációs igazolást próbál kiváltani, forduljon segítségnyújtó szolgálatunkhoz.

Egyenlő bánásmód

Kinntartózkodásuk alatt be nem jegyzett élettársát/szüleit/egyéb rokonait az elhelyezkedés, a bérezés, a munkavállalást segítő juttatások, az iskolai beiratkozás stb. tekintetében ugyanolyan elbánás illeti meg, mint az adott ország állampolgárait.

Az egyes uniós országok dönthetnek úgy, hogy a diákokat és azok családtagjait nem részesítik megélhetési támogatásban mindaddig, amíg az érintettek jogosultságot nem szereznek arra, hogy huzamos ideig az országban tartózkodjanak.

Felszólítás az ország területének elhagyására / Kiutasítás

Az Ön be nem jegyzett élettársa, illetve szülei és egyéb rokonai mindaddig Önnel maradhatnak az adott országban, amíg teljesítik az ott-tartózkodás feltételeit. Attól a pillanattól kezdve, hogy nem teljesítik a vonatkozó feltételeket, a tagállami hatóságok felszólíthatják őket arra, hogy hagyják el az ország területét.

A fogadó ország kivételes esetekben dönthet úgy, hogy — közrendi vagy közbiztonsági okokból – kiutasítja őket területéről. Ezt azonban csak akkor teheti meg, ha bizonyítani tudja, hogy ottlétük komoly veszélyt jelent.

A kiutasítási határozatról az érintetteket írásban kell értesíteni. Ugyancsak írásban kell adott esetben felszólítani őket arra, hogy hagyják el az ország területét. A dokumentumban fel kell tüntetni az összes indokot, és ismertetni kell, hogyan és meddig tudnak a döntés ellen fellebbezni.

Huzamos tartózkodás

Uniós polgárként az Ön be nem jegyzett élettársa/szülei/egyéb rokonai automatikusan jogot szerezhetnek arra, hogy huzamos ideig egy másik EU-tagországban tartózkodjanak, ha már legalább öt éve megszakítás nélkül és jogszerűen az adott országban élnek. Ebben a tekintetben ugyanazok a feltételek vonatkoznak rájuk, mint Önre.

Annyi ideig az országban maradhatnak, ameddig csak akarnak, még abban az esetben is, ha nem állnak munkaviszonyban, és ha jövedelemtámogatásra van szükségük.  Az Ön be nem jegyzett élettársa, illetve szülei és egyéb rokonai ugyanazokra a jogokra, ellátásokra és kedvezményekre jogosultak, mint az adott ország állampolgárai.

Nézzen utána, hogyan szerezheti be a feltétel nélküli huzamos tartózkodásra feljogosító okmányt hozzátartozói számára.

Bejegyzett élettársam
Bejegyzett élettársam

Uniós polgárként az Ön bejegyzett élettársa ugyanolyan feltételek mellett tartózkodhat Önnel a fogadó országban, mint a többi EU-tagország állampolgára.

Ha élettársa munkát vállal, nyugdíjat kap, vagy tanulmányokat folytat, a rá vonatkozó feltételeket és az általa teljesítendő adminisztratív követelményeket az alábbi oldalak ismertetik.

Ha élettársa nem tartozik a fenti kategóriák valamelyikébe, (például ha – Önnel ellentétben – nem dolgozik), továbbra is jogosult lehet arra, hogy családtagként a fogadó országban tartózkodjék Önnel.

Egyes EU-tagországok ugyanolyan elbánásban részesítik a bejegyzett élettársakat, mint a házastársakat. Ebben az esetben Önöknek a házastársakat megillető tartózkodási jogoknak és a házastársakra vonatkozó feltételeknek kell utánanézniük.

Más uniós országok nem ismerik el a bejegyzett élettársi kapcsolatot a házassággal egyenértékű kapcsolatnak. Ebben az esetben Önöknek arról érdemes tájékozódniuk, milyen tartózkodási jogok illetik meg az egyéb rokonokat, és milyen feltételek vonatkoznak rájuk.

További információk a bejegyzett élettársi kapcsolat elismeréséről Európában.

Házastársam / gyermekeim
Házastársam / gyermekeim

A legfeljebb három hónapig tartó külföldi tartózkodás

Uniós polgárként az Ön férje/felesége, gyermekei és unokái ugyanolyan feltételek mellett tartózkodhatnak Önnel egy másik EU-tagországban, mint amelyek az Ön ott-tartózkodására vonatkoznak.

A vonatkozó jogok és feltételek, illetve a teljesítendő adminisztratív követelmények áttekintéséhez kattintson az Önt érdeklő kategóriára:

Három hónapot meghaladó időtartamú külföldi tartózkodás

Ha az Ön házastársa, gyermekei és unokái uniós polgárként három hónapnál hosszabb ideig kívánnak az Ön új lakhelyéül szolgáló uniós országban tartózkodni, ezt az EU-tagországok állampolgáraira vonatkozó általános feltételek mellett tehetik meg.

A vonatkozó jogok és feltételek, illetve a teljesítendő adminisztratív követelmények áttekintéséhez kattintson az Önt érdeklő kategóriára:

Még abban az esetben is elképzelhető, hogy házastársa, illetve eltartott gyermekei és unokái családtagként Önnel maradhatnak három hónapot meghaladó ideig a fogadó országban, ha nem tartoznak az említett kategóriák egyikébe sem (ez lehet például a helyzet, ha Ön tanulmányokat folytat az adott országban, házastársa viszont nem dolgozik, hanem otthon van közös gyermekükkel). Erre akkor van mód, ha Ön:

 • beiratkozott az államilag elismert helyi oktatási intézmények valamelyikébe;
 • elegendő jövedelemmel rendelkezik ahhoz, hogy — jövedelemtámogatás nélkül — egész családja megéljen belőle;
 • az adott országban teljes körű egészségbiztosítással rendelkezik, mely az egész családra kiterjed.

A fogadó ország hatóságai nem írhatják elő, hogy az Ön jövedelme meghaladja azt az összeget, amely feljogosítaná arra, hogy az adott országban alapszintű jövedelemtámogatásban részesüljön.

Bejelentkezés a hatóságoknál

Ha az Ön házastársa, gyermekei, illetve unokái uniós polgárként három hónapnál hosszabb ideig kívánnak az Ön új lakhelyéül szolgáló uniós országban tartózkodni, ezt az EU-tagországok állampolgáraira vonatkozó általános feltételek mellett tehetik meg.

A vonatkozó feltételek és a teljesítendő adminisztratív követelmények áttekintéséhez kattintson az Önt érdeklő kategóriára:

Ha a kérelmező az Ön családtagjaként tartózkodik az adott országban, a regisztrációs igazolás kiváltásához az alábbi dokumentumokra van szükség:

 • érvényes személyi igazolvány vagy útlevél,
 • az Ön részére kiállított regisztrációs igazolás vagy az Ön ott-tartózkodását igazoló egyéb okmány,
 • az Önök közötti házastársi/rokoni kötelék meglétét igazoló dokumentum (pl. házassági vagy születési anyakönyvi kivonat),
 • gyermek, illetve unoka esetében igazolás arról, hogy a kérdéses személy az ön eltartottja.

Házastársa, gyermekei, illetve unokái a fentieken kívül nem kötelezhetők egyéb dokumentumok bemutatására.

Ha problémába ütközik a regisztrációs igazolás megszerzésekor, forduljon segítségnyújtó szolgálatunkhoz.

A regisztrációs igazolást az illetékes hatóságnak azonnal ki kell adnia az Ön családtagjai részére, és ennek költsége nem haladhatja meg azt az összeget, amit az ország állampolgárai a személyi igazolvány kiállításakor fizetnek.

Az igazolás határozatlan ideig érvényes, azaz érvényességét nem kell meghosszabbítani. Arra azonban szükség lehet, hogy a lakcím esetleges megváltozását bejelentse a helyi hatóságoknak.

Egyenlő bánásmód

Kinntartózkodásuk alatt házastársát, gyermekeit, illetve unokáit az elhelyezkedés, a bérezés, a munkavállalást segítő juttatások, az iskolai beiratkozás stb. tekintetében ugyanolyan elbánás illeti meg, mint az adott ország állampolgárait.

Az egyes uniós országok dönthetnek úgy, hogy a diákokat és azok családtagjait nem részesítik megélhetési támogatásban mindaddig, amíg az érintettek jogosultságot nem szereznek arra, hogy huzamos ideig az országban tartózkodjanak.

Felszólítás az ország területének elhagyására / Kiutasítás

Az Ön házastársa, gyermekei és unokái mindaddig Önnel maradhatnak az adott EU-tagországban, amíg teljesítik az ott-tartózkodás feltételeit. Attól a pillanattól kezdve, hogy nem teljesítik a vonatkozó feltételeket, a tagállami hatóságok felszólíthatják őket arra, hogy hagyják el az ország területét.

A fogadó ország kivételes esetekben dönthet úgy, hogy – közrendi vagy közbiztonsági okokból – kiutasítja őket területéről. Ezt azonban csak akkor teheti meg, ha bizonyítani tudja, hogy ottlétük komoly veszélyt jelent.

A kiutasítási határozatról az érintetteket írásban kell értesíteni. Ugyancsak írásban kell adott esetben felszólítani őket arra, hogy hagyják el az ország területét. A dokumentumban fel kell tüntetni az összes indokot, és ismertetni kell, hogyan és meddig tudnak a döntés ellen fellebbezni.

Huzamos tartózkodás

Uniós polgárként az Ön házastársa, gyermekei és unokái automatikusan jogot szerezhetnek arra, hogy huzamos ideig a kérdéses tagállamban tartózkodjanak, ha már legalább öt éve megszakítás nélkül és jogszerűen az adott országban élnek. Ebben a tekintetben ugyanazok a feltételek vonatkoznak rájuk, mint Önre.

Annyi ideig az országban maradhatnak, ameddig csak akarnak, még abban az esetben is, ha nem állnak munkaviszonyban, és ha jövedelemtámogatásra van szükségük.  Az Ön házastársa, gyermekei, illetve unokái ugyanazokra a jogokra, ellátásokra és kedvezményekre jogosultak, mint az adott ország állampolgárai.

Nézzen utána, hogyan szerezheti be a feltétel nélküli huzamos tartózkodásra feljogosító okmányt hozzátartozói számára.

További segítségre van szüksége?

További segítségre van szüksége?

Nem találta meg a keresett információt? Megoldandó problémája adódott?

Kérjen tanácsot az Önt megillető uniós jogokkal kapcsolatban

Tagállami hatóságokkal kapcsolatos problémák megoldása

Footnote

vagy izlandi, liechtensteini vagy norvég állampolgár

Retour au texte en cours.

Ebben az esetben: a 27 uniós tagállam, valamint Izland, Liechtenstein és Norvégia.

Retour au texte en cours.

Ebben az esetben: a 27 uniós tagállam, valamint Izland, Liechtenstein és Norvégia.

Retour au texte en cours.

vagy izlandi, liechtensteini vagy norvég állampolgár

Retour au texte en cours.

Ebben az esetben: a 27 uniós tagállam, valamint Izland, Liechtenstein és Norvégia.

Retour au texte en cours.

Ebben az esetben: a 27 uniós tagállam, valamint Izland, Liechtenstein és Norvégia.

Retour au texte en cours.