Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 24/11/2015

living-abroad

Õpilaste ELi kodanikest pereliikmed

Kui olete ELi kodanik, kes on asunud teise ELi liikmesriiki õppima, siis on tänu ELi eeskirjadele teie perel teiega lihtsam ühineda. Käesolevalt leheküljelt leiate teavet selle kohta, kuidas teie pereliikmed saavad teiega ühineda.

Isegi juhul, kui olete ELi kodanik, kuid ei ole asunud elama teise ELi liikmesriiki, vaid elate oma koduriigis, siis ELi eeskirjad ei kehti. Sellisel juhul kohaldatakse siseriiklikke õigusnorme.

Minu abikaasa / lapsed
Minu abikaasa / lapsed

Viibimine välismaal kuni 3 kuud

ELi kodanikena võivad teie abikaasa ja (lapse)lapsed viibida teiega teises ELi liikmesriigis teiega samadel tingimustel.

Tutvuge õiguste, tingimuste ja formaalsustega:

Viibimine välismaal kauem kui 3 kuud

ELi kodanikena võivad teie abikaasa ja (lapse)lapsed elada koos teiega teie uueks elukohaks olevas ELi liikmesriigis ELi kodanikega samadel tingimustel.

Tutvuge õiguste, tingimuste ja formaalsustega:

Kui teie abikaasa ja ülalpeetavad lapse(lapsed) ei kuulu ühtegi nimetatud kategooriatest (näiteks teie õpite, kuid teie partner on lapsega kodune), võivad nad siiski viibida koos teiega teie uues elukohariigis teie pereliikmetena, kui:

 • te olete registreeritud akrediteeritud haridusasutuses;
 • teil on piisav sissetulek kogu pere jaoks, et elada sissetulekutoetuseta;
 • teil on uues elukohariigis kogu teie perele üldine ravikindlustus.

Riigi ametiasutused ei või teilt nõuda, et teie sissetulek oleks suurem kui see lävi, millest väiksem sissetulek annaks teile õiguse saada sissetulekutoetust.

Registreerimine

Kuidas registreerida endaga koos elavaid pereliikmeid.

Võrdne kohtlemine

Teie uues elukohariigis viibimise ajal tuleb teie pereliikmeid kohelda võrdselt asjaomase riigi kodanikega, eriti seoses juurdepääsuga tööturule, töötasuga, töökoha leidmist hõlbustavate hüvitistega, kooliskäimisega jne.

Mõnes ELi liikmesriigis ei pruugita õpilastele ja nende peredele anda õpingutega seotud toimetulekutoetust enne, kui nad saavad alalise elamisõiguse.

Nõue riigist lahkuda / väljasaatmine

Teie abikaasa ja (lapse)lapsed võivad elada teises ELi liikmesriigis niikaua, kuni nad täidavad riigis elamiseks vajalikke tingimusi. Kui nad enam asjaomaseid tingimusi ei täida, võivad riigi ametiasutused nõuda neilt riigist lahkumist.

Erandjuhtudel võib teie uus elukohariik otsustada nad avaliku korra või julgeoleku huvides riigist välja saata, kuid üksnes juhul, kui ta suudab tõendada, et nad kujutavad endast väga tõsist ohtu

Väljasaatmise otsus või nõue riigist lahkuda tuleb neile esitada kirjalikult. Dokumendis tuleb tuua ära täielik põhjendus ning täpsustada edasikaebamise korda ja tähtaega.

Õigus elada alaliselt teises liikmesriigis

ELi kodanikena võivad teie abikaasa ja (lapse)lapsed saada teiega samadel tingimustel automaatse alalise elamise õiguse, kui nad on elanud teises riigis seaduslikult5 järjestikust aastat.

See tähendab seda, et nad võivad seal viibida nii kaua, kui soovivad, isegi kui nad ei tööta ning vajavad sissetulekutoetust. Neil peaksid olema samad õigused ning võimalus saada samu hüvitisi ja kasutada samu eeliseid, mis selle riigi kodanikel.

Uurige, kuidas saada alaline elamisluba, mis tõendab nende õigust viibida riigis tingimusteta.

Minu registreeritud partner
Minu registreeritud partner

ELi kodanikuna võib teie registreeritud partner elada teie uueks elukohaks olevas riigis samadel tingimustel kui ELi kodanikud.

Kui teie partner töötab, on pensionil või õpib, võite asjaomaste tingimuste ja formaalsustega tutvuda siin:

Kui teie partneri puhul ei ole need tingimused täidetud (näiteks teie töötate, kuid teie partner on kodune), võib ta koos teiega viibida uues elukohariigis teie pereliikmena.

Mõnes riigis käsitatakse registreeritud partnereid samaväärselt abielus paaridega. Sellisel juhul peaksite tutvuma abikaasade suhtes kohaldatavate elukohaga seotud õiguste ja tingimustega.

Teistes ELi liikmesriikides ei tunnustata registreeritud partnerlust abieluga samaväärsena. Sellisel juhul tutvuge teiste lähikondlaste suhtes kohaldatavate elukohaga seotud õiguste ja tingimustega.

Tutvuge lähemalt registreeritud partnerluste tunnustamisega Euroopas.

Minu vanemad / teised sugulased / registreerimata partner
Minu vanemad / teised sugulased / registreerimata partner

Viibimine välismaal kuni 3 kuud

ELi kodanikena on teie vanematel, teistel sugulastel ja registreerimata partneril õigus viibida teiega teises ELi liikmesriigis kuni 3 kuud teiega samadel tingimustel.

Tutvuge õiguste, tingimuste ja formaalsustega:

Viibimine välismaal kauem kui 3 kuud

Teie vanemad, teised sugulased ja registreerimata partner võivad elada teiega koos teie uues elukohariigis samadel tingimustel kui ELi kodanikud.

Tutvuge õiguste, tingimuste ja formaalsustega:

Kui nad (teie vanemad, teised sugulased ja registreerimata partner) ei kuulu ühtegi nimetatud kategooriatest (näiteks teie õpite, kuid teie partner on kodune), võivad nad siiski viibida koos teiega uues elukohariigis teie pereliikmetena.

 • Vanemad ja teised sugulased võivad riiki jääda, kui:
  • nad on tõsiselt haiged ning vajavad teie isiklikku hoolt või
  • nad on teist majanduslikult sõltuvad.
 • Registreerimata partner võib teiega uues elukohariigis viibida juhul, kui teil on püsisuhe.

Teie uue elukohariigi ametiasutused langetavad otsuse iga üksikjuhtumi puhul eraldi, võttes arvesse teie isiklikke asjaolusid ning olukorda oma riigis.

ELi õigusega tagatakse teie registreerimata partnerile või ülalpeetavatele sugulastele, et 

 • teie uueks elukohariigiks oleva liikmesriigi ametiasutused hindavad nende taotlust elada teiega selles riigis;
 • nad saavad kirjaliku otsuse nii kiiresti kui võimalik;
 • nad saavad taotluse tagasilükkamise korral otsuse edasi kaevata. Tagasilükkamise korral tuleb esitada selle täielik põhjendus, selgitada selle tagajärgi ning täpsustada edasikaebamise korda ja tähtaega.

Kui olete õpilane, siis peate tõendama, et teil on (teie partneri, teiste sugulaste või registreerimata partneri jaoks):

 • piisav sissetulek, et elada ilma sissetulekutoetuseta;
 • üldine ravikindlustus oma uues elukohariigis.

Riigi ametiasutused ei või teilt nõuda, et teie sissetulek oleks suurem kui see lävi, millest väiksem sissetulek annaks teile õiguse saada sissetulekutoetust.

Registreerimine

Teie vanemad, teised sugulased ja registreerimata partner peaksid 3 kuu jooksul pärast saabumist taotlema pädevalt ametiasutuselt (sageli linnavalitsus või kohalik politseijaoskond) registreerimistunnitust.

Kuidas registreerida endaga koos elavaid pereliikmeid.

 

Võrdne kohtlemine

Teie uues elukohariigis viibimise ajal tuleb teie vanemaid / registreerimata partnerit / teisi sugulasi kohelda võrdselt asjaomase riigi kodanikega, eriti seoses juurdepääsuga tööturule, töötasuga, töökoha leidmist hõlbustavate hüvitistega, kooliskäimisega jne.

Mõnes ELi liikmesriigis ei pruugita õpilastele ja nende peredele anda õpingutega seotud toimetulekutoetust enne, kui nad saavad alalise elamisõiguse.

Nõue riigist lahkuda / väljasaatmine

Teie vanemad, teised sugulased või registreerimata partner võivad elada koos teiega teie elukohariigis niikaua, kuni nad täidavad riigis elamiseks vajalikke tingimusi.  Kui nad enam asjaomaseid tingimusi ei täida, võivad riigi ametiasutused nõuda neilt riigist lahkumist.

Erandjuhtudel võib teie uus elukohariik otsustada nad avaliku korra või julgeoleku huvides riigist välja saata, kuid üksnes juhul, kui ta suudab tõendada, et nad kujutavad endast väga tõsist ohtu.

Mõlemal juhul tuleb otsus neile esitada kirjalikult. Dokumendis tuleb tuua ära täielik põhjendus ning täpsustada edasikaebamise korda ja tähtaega.

Õigus elada alaliselt teises liikmesriigis

ELi kodanikena võivad teie vanemad, teised sugulased ja registreerimata partner saada teiega samadel tingimustel automaatse alalise elamise õiguse, kui nad on elanud teises liikmesriigis seaduslikult 5 järjestikust aastat.

See tähendab seda, et nad võivad seal viibida nii kaua, kui soovivad, isegi kui nad ei tööta ning vajavad sissetulekutoetust. Neil peaksid olema samad õigused ning võimalus saada samu hüvitisi ja kasutada samu eeliseid, mis selle riigi kodanikel.

Uurige, kuidas saada alaline elamisluba, mis tõendab nende õigust viibida riigis tingimusteta.

ELi õigusaktid
Avalikud arutelud
  Vajate nõuandeteenistuse abi?
  Küsige abi ja nõuandeid

  Küsige abi ja nõuandeid

  või Islandi, Norra või Šveitsi kodanik

  Retour au texte en cours.

  Antud juhul 27 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein ja Norra

  Retour au texte en cours.

  või Islandi, Norra või Šveitsi kodanik

  Retour au texte en cours.

  Antud juhul 27 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein ja Norra

  Retour au texte en cours.

  Antud juhul 27 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein ja Norra

  Retour au texte en cours.