Cesta

Aktualizováno : 24/11/2015

living-abroad

Rodinní příslušníci studujících - občané EU

Přestěhujete-li se do jiné země EU za účelem studia, mohou se za vámi coby občanem EU bez obav přistěhovat i vaši rodinní příslušníci. Díky právním předpisům EU je to dnes pro ně mnohem snazší. Na této stránce najdete informace o tom, co pro to budou muset udělat a jaké podmínky je třeba splnit.

Pokud jste se nepřestěhovali do jiné země EU a žijete ve vaší domovské zemi, tyto právní předpisy EU se na vás nevztahují, i když jste občanem EU. V takovém případě se uplatňují příslušné předpisy vnitrostátní, tedy zákony vaší země.

Manžel, manželka, děti
Manžel, manželka, děti

Pobyt v zahraničí nepřesahující 3 měsíce

Mají-li váš manžel, manželka, děti či vnoučata občanství některé ze členských zemí, mají právo s vámi v jiné zemi EU pobývat za stejných podmínek jako vy.

Více informací o těchto podmínkách i administrativních náležitostech se dozvíte na následujících stránkách:

Pobyt v zahraničí delší 3 měsíců

Pokud jsou váš manžel, manželka, děti či vnoučata občany některé ze členských zemí, mají právo s vámi v jiné zemi EU pobývat za stejných podmínek, které platí pro občany ostatních členských zemí.

Více informací o těchto podmínkách i administrativních náležitostech se dozvíte na následujících stránkách:

Pokud tyto podmínky nesplňují (když například vy pracujete a váš manžel či manželka je doma s dětmi), mohou v hostitelské zemi pobývat jako vaši rodinní příslušníci za předpokladu, že:

 • jste zapsáni ke studiu ve vzdělávací instituci s akreditací tamějšího ministerstva školství
 • máte dostatečný příjem pro zajištění celé rodiny, díky němuž nebudete muset v dané zemi žádat o dávky na pokrytí svých životních nákladů
 • máte pro svou rodinu v dané zemi sjednané zdravotní pojištění k pokrytí veškerých rizik.

Vaše příjmy by neměly klesnout pod úroveň, při níž byste měli nárok na základní dávky ze systému sociálního zabezpečení hostitelské země, nicméně vnitrostátní orgány nesmějí vyžadovat, aby tuto úroveň přesáhly.

Registrace pobytu

Jak získat osvědčení o registraci pro rodinné příslušníky.

 

Rovné zacházení

Během pobytu v jiném členském státě by s vašimi rodinnými příslušníky mělo být zacházeno stejně jako s občany dané země, především při hledání zaměstnání, vyjednávání platových podmínek, zařazení do školy apod.

V některých zemích EU se může stát, že studentům a jejich rodinným příslušníkům nebude studentský příspěvek vyplácen do té doby, než jim vznikne  nárok na získání trvalého pobytu.

Výzva k opuštění území, vyhoštění

Dokud splňují podmínky pro povolení k pobytu, mohou váš manžel, manželka, děti a vnoučata v hostitelské zemi setrvat. Jakmile je přestanou splňovat, vnitrostátní orgány je mohou vyzvat k opuštění území dané země.

Ve výjimečných případech mohou rozhodnout vaše rodinné příslušníky ze země vyhostit z důvodů zachování veřejného pořádku či bezpečnosti. Učinit tak smějí ale pouze za předpokladu, že mohou prokázat, že daná osoba představuje velmi závažnou hrozbu.

Rozhodnutí o vyhoštění i výzva k opuštění území musejí být sděleny písemně. Musí v něm být uvedeny všechny důvody a také to, jak a do kdy je možné se odvolat.

Trvalý pobyt

Váš manžel či manželka, děti a vnoučata mohou coby občané EU automaticky získat povolení k trvalému pobytu, pokud v hostitelské zemi legálně pobývají nepřetržitě alespoň 5 let. V takovém případě se na ně vztahují stejné podmínky jako na vás.

Mohou tak v dané zemi setrvat neomezeně dlouho, i když nepracují nebo potřebují pobírat dávky na pokrytí životních nákladů. Zároveň by měli požívat stejných práv a výhod jako občané hostitelské země.

Jak získat doklad, který doloží právo trvale pobývat na území dané země.

Registrovaný partner či partnerka
Registrovaný partner či partnerka

Pokud jste občanem EU a se svým partnerem či partnerkou stejného pohlaví, s nímž jste uzavřeli registrované partnerství, se stěhujete do jiné země EU, váš partner má právo pobývat v jiné členské zemi EU za stejných podmínek, které se vztahují na občany EU.

Pokud váš partner či partnerka pracuje, pobírá důchod nebo studuje, budou se na ně vztahovat následující podmínky:

Pokud váš partner uvedená kritéria nesplňuje (například vy pracujete, ale on/ona nikoli), bude moci v dané zemi pobývat jako váš rodinný příslušník.

V některých členských zemích mají registrovaní partneři stejná práva jako sezdané páry. Informujte se o právech a podmínkách vztahujících se na manžely/manželky.

Jiné členské země EU registrované partnerství neuznávají jakožto svazek rovnocenný manželství. Informujte se proto o podmínkách pobytu ostatních příbuzných a souvisejících právech.

Informace o uznávání registrovaného partnerství v evropských zemích.

Rodiče / ostatní příbuzní / neregistrovaný partner
Rodiče / ostatní příbuzní / neregistrovaný partner

Pobyt v zahraničí nepřesahující 3 měsíce

Mají-li vaši rodiče, ostatní příbuzní i neregistrovaný partner či partnerka občanství jedné z členských zemí EU, mohou v dané zemi pobývat s vámi po dobu 3 měsíců za stejných podmínek, které platí pro vás.

Více informací o těchto podmínkách i administrativních náležitostech se dozvíte na následujících stránkách:

Pobyt v zahraničí delší 3 měsíců

Vaši rodiče, ostatní příbuzní i neregistrovaný partner či partnerka se mohou na území země EU, v níž žijete, zdržovat za stejných podmínek, které se vztahují na občany ostatních členských států.

Více informací o těchto podmínkách i administrativních náležitostech se dozvíte na následujících stránkách:

Pokud nespadají ani do jedné z uvedených kategorií (např. vy studujete a váš partner či partnerka nepracuje), mohou i přesto v hostitelské zemi zůstat coby vaši rodinní příslušníci.

 • Rodiče a ostatní příbuzní s vámi v zahraničí mohou setrvat, pokud jsou:
  • vážně nemocní a jejich zdravotní stav si vyžaduje vaši osobní péči, nebo
  • na vás jsou finančně závislí.
 • Neregistrovaný partner či partnerka s vámi může v zahraničí setrvat za předpokladu, že je váš vztah trvalého charakteru.

V takové situaci rozhodnou příslušné orgány vždy podle vaší konkrétní situace a vnitrostátních předpisů a podmínek.

Legislativa EU vašemu neregistrovanému partnerovi či partnerce či nezaopatřeným příbuzným zaručuje, že:

 • jejich žádost o setrvání v zemi, kde žijete, bude posouzena příslušnými orgány dané země
 • jim bude zasláno bez zbytečného odkladu písemné vyjádření k žádosti
 • se mohou v případě zamítnutí jejich žádosti odvolat. V zamítnutí žádosti musí být uvedeny důvody i to, co z toho pro ně vyplývá, a dále lhůta i způsob, jakým se mohou odvolat.

Pokud jste v zahraničí jako student, budete muset prokázat, že k zajištění rodičů, ostatních příbuzných nebo neregistrovaného partnera či partnerky máte:

 • dostatečně vysoký příjem, který vás uživí
 • všeobecné zdravotní pojištění v hostitelské zemi, které pokryje veškerá rizika.

Vaše příjmy by neměly klesnout pod úroveň, při níž byste měli nárok na základní dávky ze systému sociálního zabezpečení hostitelské země, nicméně vnitrostátní orgány nesmějí vyžadovat, aby tuto úroveň přesáhly.

Registrace pobytu

Vaši rodiče, ostatní příbuzní, neregistrovaný partner či partnerka by si měli během 3 měsíců po příjezdu u příslušného místního orgánu (zpravidla se jedná o městský úřad či policii) zažádat o osvědčení o registraci.

Jak získat osvědčení o registraci pro rodinné příslušníky.

Rovné zacházení

Během pobytu v jiném členském státě by s vašimi rodiči, ostatními příbuznými a neregistrovaným partnerem či partnerkou mělo být zacházeno stejně jako s občany dané země, především při hledání zaměstnání, vyjednávání platových podmínek, zařazení do školy apod.

V některých zemích EU se může stát, že studentům a jejich rodinným příslušníkům nebude studentský příspěvek vyplácen do té doby, než jim vznikne  nárok na získání trvalého pobytu.

Výzva k opuštění území, vyhoštění

Dokud splňují podmínky pro získání povolení k pobytu, mohou vaši rodiče, ostatní příbuzní a neregistrovaný partner či partnerka v hostitelské zemi setrvat. Jakmile přestanou podmínky splňovat, vnitrostátní orgány je mohou vyzvat k opuštění území dané země.

Ve výjimečných případech mohou rozhodnout vaše rodinné příslušníky ze země vyhostit z důvodů zachování veřejného pořádku či bezpečnosti. Učinit tak mohou ale pouze za předpokladu, že mohou prokázat, že daná osoba představuje velmi závažnou hrozbu.

V obou případech jim toto rozhodnutí musí být sděleno písemně. Musí v něm být uvedeny všechny důvody a také to, jak a do kdy je možné se odvolat.

Trvalý pobyt

Vaši rodiče, ostatní příbuzní a neregistrovaný partner či partnerka mohou coby občané EU automaticky získat povolení k trvalému pobytu, pokud v hostitelské zemi legálně pobývali nepřetržitě 5 let. V takovém případě se na ně vztahují stejné podmínky jako na vás.

Mohou tedy v dané zemi setrvat neomezeně dlouho, i když nepracují nebo potřebují pobírat dávky na pokrytí životních nákladů. Zároveň by měli požívat stejných práv a výhod jako občané hostitelské země.

Jak získat doklad, který doloží právo trvale pobývat na území dané země.

Právní předpisy EU
Veřejné konzultace
  Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
  Požádat o poradenství

  Požádat o poradenství

  nebo státní příslušník Islandu, Lichtenštejnska či Norska

  Retour au texte en cours.

  V tomto případě 27 členských států EU, Island, Lichtenštejnsko a Norsko

  Retour au texte en cours.

  nebo státní příslušník Islandu, Lichtenštejnska či Norska

  Retour au texte en cours.

  nebo státní příslušník Islandu, Lichtenštejnska či Norska

  Retour au texte en cours.

  V tomto případě 27 členských států EU, Island, Lichtenštejnsko a Norsko

  Retour au texte en cours.

  nebo státní příslušník Islandu, Lichtenštejnska či Norska

  Retour au texte en cours.