Navigačný riadok

Aktualizované : 20/08/2015

living-abroad

Právo na pobyt v zahraničí pre uchádzačov o zamestnanie

Presťahovanie sa do zahraničia a hľadanie si prvého zamestnania od príchodu.

Ako občan EÚ máte právo vycestovať a hľadať si prácu v inej krajine EÚ.

Prvých 6 mesiacov

Ak si zostanete hľadať prácu v inej krajine EÚ počas obdobia kratšieho ako 6 mesiacov, potrebujete platný preukaz totožnosti alebo pas.

Ako uchádzači o zamestnanie sa počas prvých 6 mesiacov nemusíte zaregistrovať. Niektoré krajiny EÚ však vyžadujú, aby ste ohlásili svoju prítomnosť na príslušných úradoch (zvyčajne na miestnom úrade alebo miestnej polícii) v primeranom čase po príchode.

V mnohých krajinách EÚ potrebujete mať stále so sebou doklad totožnosti (vnútroštátny občiansky preukaz alebo pas).

Ak si svoje osobné doklady necháte doma, môžete v týchto krajinách dostať pokutu alebo byť dočasne zaistení, nemôžu vás však vyhostiť len na základe tohto dôvodu.

Preverte si, či máte vo vašej hostiteľskej krajine povinnosť vždy mať so sebou občiansky preukaz alebo pas:

Výber štátu

Výber štátu

Spoločné práva vo všetkých členských štátoch EÚ


* Vnútroštátne orgány zatiaľ neposkytli informácie k tejto oblasti

Ak poberáte dávky v nezamestnanosti z domovskej krajiny, budete sa musieť zaregistrovať na úrade práce v novej krajine. Naďalej sa na vás a vašu rodinu bude vzťahovať systém sociálneho zabezpečenia vo vašej domovskej krajine - napr. pokiaľ ide o náklady na zdravotnú starostlivosť.

Aj keď nepoberáte dávky v nezamestnanosti z domovskej krajiny, môže sa na vás naďalej vzťahovať jej systém sociálneho zabezpečenia: poraďte sa s príslušnými orgánmi domovskej krajiny. Pokiaľ ste počas pobytu v zahraničí poistení vo vašej domovskej zdravotnej poisťovni, zjednodušíte si administratívne postupy, ak si zaobstaráte európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP).

Príklad

Počas prvých šiestich mesiacov hľadania si práce v zahraničí by od vás nemali požadovať, aby ste si zaregistrovali svoj pobyt.

Marta je Portugalka a pred štyrmi mesiacmi sa presťahovala do Španielska, aby sa pokúsila nájsť si prácu. V súčasnosti žije u priateľa v dome. Španielska polícia ju vyzvala, aby zaregistrovala svoje miesto pobytu na mestskom úrade a aby preukázala, že má dostatočné prostriedky na svoj pobyt v Španielsku.

Marta má však ako uchádzačka o zamestnanie právo na pobyt v Španielsku počas najmenej 6 mesiacov bez nutnosti zaregistrovať tam svoj pobyt. Musí len preukázať, že je uchádzačka o prácu, ktorá si aktívne hľadá zamestnanie. Španielske orgány od nej nemôžu požadovať, aby preukázala, že má dostatočné prostriedky na svoj pobyt.

Stále si hľadáte prácu aj po 6 mesiacoch

Posúdenie vášho práva zostať

Ak si počas prvých 6 mesiacov pobytu nenájdete zamestnanie, vnútroštátne orgány môžu posúdiť vaše právo zostať.

Na tento účel budú požadovať dôkazy o tom, že:

 • si aktívne hľadáte prácu a
 • máte dobré šance nájsť si zamestnanie.

Vždy si uchovávajte kópie svojich žiadostí o zamestnanie, odpovedí od potenciálnych zamestnávateľov, pozvánok na pohovory a podobne.

Nemáte síce povinnosť zaregistrovať sa na úrade práce v novej krajine (okrem prípadu, že si do nej prenášate výplatu dávok v nezamestnanosti zo svojej domovskej krajiny), ak sa však zaregistrujete, pomôže vám to preukázať, že si aktívne hľadáte zamestnanie.

Žiadosť o opustenie územia/Vyhostenie

Vaša nová krajina môže vo výnimočných prípadoch rozhodnúť o vašom vyhostení na základe dôvodov verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia, ak jej orgány vedia preukázať, že predstavujete vážnu hrozbu.

Rozhodnutia o vyhostení musia mať písomnú formu. Musia obsahovať dôvody a spôsob, ako a dokedy sa voči nim môžete odvolať.

Rovnaké zaobchádzanie

Ako uchádzač o zamestnanie máte nárok na rovnaké zaobchádzanie ako štátni príslušníci vašej novej krajiny, pokiaľ ide o:

 • prístup k práci;
 • podporu od služieb zamestnanosti pri hľadaní práce.

Vaša nová krajina môže pred tým, ako vám prizná určité typy finančnej podpory na pomoc pri hľadaní práce (napríklad nízko úročené úvery pre nezamestnaných ľudí, aby sa zapojili do vzdelávania) počkať, kým si vytvoríte skutočnú väzbu s miestnym trhom práce. Za takúto skutočnú väzbu môže považovať pobyt v krajine a hľadanie práce počas primeraného časového obdobia.

Počas toho, keď sa v novej krajine zdržiavate ako uchádzač o prácu, nemáte právo na nepríspevkové sociálne dávky.

Prišli ste o prácu v zahraničí, ale chcete tam ostať.

Ak ste pracovali v inej krajine EÚ a stratíte zamestnanie alebo vám skončí kontrakt (ak ste samostatne zárobkovo činná osoba), za určitých podmienok si môžete zachovať svoje právo žiť v danej krajine.

Ako dlho tam môžete zostať, bude závisieť od toho, ako dlho ste vo vašej novej krajine pracovali a od typu zmluvy, ktorý ste mali pred stratou zamestnania.

Ak ste dočasne práceneschopní v dôsledku choroby alebo úrazu, môžete v krajine zostať počas celej dĺžky trvania práceneschopnosti.

Ak ste pracovali kratšie ako jeden rok

Ak išlo o zmluvu na neurčité obdobie alebo zmluvu na určité obdobie na menej ako 1 rok a o zamestnanie ste prišli pred koncom jednoročného obdobia, máte právo žiť v danej krajine minimálne počas obdobia ďalších 6 mesiacov, ak si tam hľadáte prácu. Šesťmesačné obdobie začne plynúť od okamihu skončenia vašej pracovnej zmluvy.

Musíte sa zaregistrovať na ako nedobrovoľne nezamestnaní a hľadať si prácu.

Príklad

Strata zamestnania vo vašej novej krajine nie je dôvodom na odchod z nej

Sabrina je nemecká štátna príslušníčka, ktorá odišla do Grécka za prácou v malom hoteli. Mala podpísanú 9-mesačnú zmluvu, ale jej zamestnávateľ sa rozhodol zmluvu ukončiť po prvých 4 mesiacoch. Po tom, ako sa zaregistrovala ako nedobrovoľne nezamestnaná na gréckom úrade práce, jej úrady povolili pobyt na ďalších 6 mesiacov, počas ktorých si hľadala novú prácu.

Ak ste pracovali dlhšie ako jeden rok

Ak prídete o prácu po tom, ako ste vo vašej novej krajine pracovali dlhšie ako 1 rok, môžete tam naďalej zostať bývať, ak ste zaregistrovaní ako uchádzači o zamestnanie a kým spĺňate podmienky na to, aby ste si zachovali status uchádzačov o zamestnanie.

Aby ste si zachovali právo na pobyt v hostiteľskej krajine po strate zamestnania alebo ukončení samostatne zárobkovej činnosti, musíte sa zaregistrovať ako uchádzači o zamestnanie na príslušnom úrade práce vo vašej novej krajine.

V krajine potom môžete zostať, pokým ste zaregistrovaní ako uchádzači o zamestnanie na a kým spĺňate podmienky na to, aby ste si zachovali status uchádzačov o zamestnanie.

Ak sa zúčastňujete na odbornej príprave

Ak ste nedobrovoľne nezamestnaní a začali ste odbornú prípravu, máte právo zdržiavať sa vo vašej novej krajine počas celého obdobia trvania odbornej prípravy.

Ak ste dobrovoľne nezamestnaní, máte právo zdržiavať sa vo vašej novej krajine počas celého obdobia trvania odbornej prípravy len v prípade, ak táto odborná príprava súvisí s vaším predchádzajúcim zamestnaním.

Ak s predchádzajúcim zamestnaním nesúvisí, môžete sa vo vašej novej krajine zdržiavať za tých istých podmienok, ako platia pre študentov.

Pozrite práva a podmienky pre študentov.

Aby ste si zachovali právo zdržiavať sa v novej krajine počas celého obdobia trvania vašej odbornej prípravy, musíte sa najprv zaevidovať ako uchádzači o zamestnanie na vo vašej novej krajine. Platí to aj v prípade, že ste dobrovoľne nezamestnaní.

Rovnaké zaobchádzanie

Počas obdobia, keď máte právo zdržiavať sa vo vašej novej krajine ako nedobrovoľne nezamestnaní po predchádzajúcom zamestnaní (pozrite vyššie), by ste naďalej mali mať rovnaké práva ako štátni príslušníci danej krajiny (na dávky sociálneho zabezpečenia, prístup k zamestnaniu, mzdu, dávky na uľahčenie prístupu k práci atď.)

Žiadosť o opustenie územia/Vyhostenie

Vaša nová krajina pobytu môže vo výnimočných prípadoch rozhodnúť o vašom vyhostení na základe dôvodov verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia, jej orgány však musia vedieť preukázať, že predstavujete vážnu hrozbu.

Úrady novej krajiny vás takisto môžu požiadať, aby ste ju opustili, ak nedokážete preukázať, že máte reálnu šancu si tam nájsť prácu.

Rozhodnutia o vyhostení alebo žiadosti na opustenie územia musia mať písomnú formu. Musia obsahovať dôvody a spôsob, ako a dokedy sa voči nim môžete odvolať.

Verejné konzultácie
  Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
  Pomoc a poradenstvo

  V tomto prípade 28 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko, Nórsko

  Retour au texte en cours.

  V tomto prípade 28 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko, Nórsko

  Retour au texte en cours.

  V tomto prípade 28 členských štátov EÚ, Island, Lichtenštajnsko a Nórsko

  Retour au texte en cours.