Ścieżka nawigacji

Ostatnia aktualizacja : 20/08/2015

living-abroad

Prawo pobytu dla osób poszukujących pracy za granicą

Przeprowadziłeś się za granicę i szukasz pierwszej pracy po przyjeździe

Jako obywatel UE masz prawo wyjechać do innego kraju UE i szukać tam pracy.

Pierwsze sześć miesięcy

Jeżeli poszukujesz pracy w innym kraju UE i mieszkasz tam krócej niż sześć miesięcy, będziesz potrzebował ważnego dowodu tożsamości lub paszportu.

Jako osoba poszukująca pracy nie musisz się rejestrować jako rezydent przez pierwsze sześć miesięcy. Niemniej jednak niektóre kraje UE wymagają, abyś zgłosił swoją obecność w odpowiedniej instytucji (najczęściej jest to urząd miasta lub lokalny komisariat policji) w rozsądnym terminie po przyjeździe.

W wielu krajach UE konieczne jest stałe noszenie przy sobie dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu).

W przypadku pozostawienia go w domu możesz być ukarany grzywną lub czasowo zatrzymany, jednak nie można Cię wydalić tylko z tego powodu.

Sprawdź, czy istnieje obowiązek noszenia przy sobie cały czas dowodu tożsamości lub paszportu w kraju przyjmującym:

Wybierz kraj

Wybierz kraj

Wspólne prawa w całej UE


* Nie otrzymaliśmy jeszcze informacji od organów administracji krajowej

Jeżeli otrzymujesz zasiłek dla bezrobotnych w swoim ojczystym kraju, będziesz musiał zarejestrować się w urzędzie pracy w nowym kraju. Wraz ze swoja rodziną wciąż będziesz objęty systemem zabezbieczeń społecznych w Twoim kraju ojczystym - np. w zakresie kosztów opieki zdrowotnej.

Nawet jeżeli nie dostajesz zasiłku ze swojego kraju ojczystego, wciąż możesz być objęty jego systemem zabezpieczeń społecznych. Poinformuj się o tym w odpowiednim urzędzie w kraju ojczystym. Jeżeli jesteś objęty ubezpieczeniem zdrowotnym w swoim kraju ojczystym obejmującym Twój pobyt za granicą, procedury administracyjne będą prostsze, jeżeli posiadasz ważną europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ).

Prawdziwa historia

Nie powinieneś być wzywany do zarejestrowania swojego pobytu przez co najmniej sześć miesięcy, kiedy mieszkasz za granicą i poszukujesz pracy

Marta jest Portugalką i przeprowadziła się do Hiszpanii cztery miesiące temu, aby znaleźć tam pracę. Chwilowo mieszka u swojej przyjaciółki. Hiszpańska policja wezwała ją do zarejestrowania pobytu w urzędzie miasta oraz do udowodnienia, że posiada środki umożliwiające jej utrzymanie się w Hiszpanii.

W rzeczywistości Marta jako poszukująca pracy ma prawo do pobytu w Hiszpanii przez co najmniej sześć miesięcy bez obowiązku rejestrowania swojego pobytu. Musi tylko być w stanie udowodnić, że aktywnie szuka pracy. Władze Hiszpanii nie mogą wymagać od niej udowodnienia, że posiada wystarczające środki finansowe, aby się utrzymać.

Po pół roku wciąż szukasz pracy

Ocena Twojego prawa pobytu

Jeżeli nie znalazłeś pracy po pierwszych sześciu miesiącach pobytu w danym kraju, władze krajowe mogą dokonać oceny Twojego prawa pobytu.

W tym celu będą wymagały, abyś udowodnił, że:

 • aktywnie poszukujesz pracy oraz
 • masz rzeczywiste szanse jej znalezienia.

Zawsze zachowuj kopie podań o pracę, odpowiedzi od potencjalnych pracodawców, zaproszeń na rozmowy kwalifikacyjne itd.

Nie musisz rejestrować się w urzędzie pracy w nowym kraju (chyba że przenosisz prawo do zasiłku dla bezrobotnych ze swojego kraju ojczystego), ale jeżeli się zarejestrujesz, pomoże Ci to udowodnić, że szukasz pracy aktywnie.

Wezwanie do opuszczenia kraju/wydalenie z kraju

W wyjątkowych sytuacjach władze kraju, w którym przebywasz, mogą zdecydować się na wydalenie Cię ze względów polityki publicznej, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego, ale wyłącznie w przypadku, gdy potrafią wykazać, że stanowisz poważne zagrożenie.

Decyzja o wydaleniu musi Ci zostać przekazana na piśmie. Taki dokument musi określać wszystkie przyczyny oraz wskazywać sposób i termin odwołania się.

Równe traktowanie

Jako poszukujący pracy masz prawo być traktowany w taki sam sposób, jak obywatele kraju, w którym przebywasz. Szczególnie jeżeli chodzi o:

 • dostęp do pracy
 • pomoc urzędu pracy w znalezieniu zatrudnienia.

Władze kraju, w którym szukasz pracy, mogą poczekać, aż rzeczywiście zwiążesz się z miejscowym rynkiem pracy, zanim udostępnią Ci niektóre rodzaje wsparcia finansowego ułatwiającego znalezienie pracy, takie jak niskooprocentowane pożyczki dla osób bezrobotnych na odbycie szkoleń. Za rzeczywisty związek z krajowym rynkiem pracy w danym kraju może zostać uznany odpowiednio długi czas pobytu i poszukiwania pracy.

Niemniej jednak podczas pobytu w nowym kraju, jako osoba szukająca pracy nie masz prawa do nieskładkowych świadczeń socjalnych.

Straciłeś pracę za granicą i chcesz tam pozostać

Jeżeli pracowałeś w kraju UE i straciłeś pracę lub praca się skończyła (jeżeli jesteś samozatrudniony), na pewnych warunkach możesz utrzymać prawo pobytu w tym kraju.

To, jak długo będziesz mógł w tym kraju pozostać, będzie zależało od tego, jak długo pracowałeś oraz jaką miałeś umowę o pracę, zanim ją straciłeś.

Jeżeli jesteś tymczasowo niezdolny do pracy w wyniku choroby lub wypadku, możesz pozostać w tym kraju tak długo, jak trwa Twoja niezdolność do pracy.

Jeżeli pracowałeś krócej niż rok

Jeżeli miałeś stałą umowę o pracę lub umowę na okres poniżej roku i straciłeś pracę przed upływem jednego roku, masz prawo pozostać tam przez co najmniej kolejne sześć miesięcy pod warunkiem, że szukasz pracy. Sześciomiesięczny okres rozpocznie się w dniu zakończenia Twojej umowy o pracę.

Musisz zarejestrować się w jako bezrobotny nie z własnej winy i szukać pracy.

Prawdziwa historia

To, że straciłeś pracę w kraju UE innym niż Twój kraj ojczysty, nie oznacza, że musisz wyjeżdżać

Sabrina jest Niemką, która przeprowadziła się do Grecji, aby pracować w małym hotelu. Miała umowę na 9 miesięcy, ale jej pracodawca zdecydował się zakończyć ją po pierwszych czterech miesiącach. Zarejestrowawszy się jako bezrobotna nie z własnej winy w greckim urzędzie pracy, Sabrina mogła pozostać w tym kraju przez kolejne sześć miesięcy, które poświęciła na poszukiwanie nowego zatrudnienia.

Jeżeli pracowałeś dłużej niż rok

Jeżeli stracisz pracę po przepracowaniu w nowym kraju ponad roku, masz prawo dalej w nim mieszkać pod warunkiem, że jesteś zarejestrowany jako osoba szukająca pracy i w dalszym ciągu spełniasz warunki, na podstawie których można Cię uznać za poszukującego pracy.

Aby utrzymać prawo pobytu w goszczącym Cię kraju po utracie pracy lub w okresie, gdy nie jesteś aktywny zawodowo (w przypadku osób samozatrudnionych), musisz zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy w urzędzie pracy w tym kraju.

Możesz w nim pozostać tak długo, jak długo będziesz zarejestrowany w jako osoba poszukująca pracy i będziesz spełniał warunki, na podstawie których będzie Cię można uznać za poszukującego pracy.

Jeżeli odbywasz szkolenie zawodowe

Jeżeli jesteś bezrobotny nie z własnej winy i rozpoczynasz szkolenie zawodowe, masz prawo pobytu w nowym kraju przez cały okres szkolenia.

Jeżeli jesteś bezrobotny z własnej woli, masz prawo pozostać w nowym kraju przez cały okres trwania szkolenia, tylko jeżeli jest ono związane z Twoją poprzednią pracą.

Jeżeli nie jest, możesz pozostać w nowym kraju na takich samych warunkach jak studenci.

Sprawdź, jakie są prawa i obowiązki związane z pobytem studenckim.

Aby utrzymać prawo pobytu w nowym kraju przez cały okres szkolenia zawodowego, musisz najpierw zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy w w tym kraju. Warunek ten obowiązuje również gdy jesteś bezrobotny z własnej woli.

Równe traktowanie

W czasie, kiedy zachowujesz prawo pobytu w nowym kraju po utracie w nim pracy, i po tym, jak staniesz się bezrobotnym nie z własnej winy (patrz wyżej), powinieneś mieć takie same prawa, jak obywatele tego kraju (świadczenia socjalne, dostęp do rynku pracy, płace, pomoc finansowa na znalezienie pracy itp.).

Wezwanie do opuszczenia kraju/wydalenie z kraju

W wyjątkowych sytuacjach władze kraju, w którym przebywasz, mogą zdecydować o wydaleniu Cię ze względów polityki publicznej, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego, ale wyłącznie w przypadku, gdy potrafią wykazać, że stanowisz poważne zagrożenie.

Mogą również wezwać Cię do opuszczenia kraju, jeżeli nie jesteś w stanie dowieść, że masz realne szanse na znalezienie pracy w tym kraju.

Decyzja o wydaleniu lub wezwanie do opuszczenia kraju muszą zostać przekazane na piśmie. Taki dokument musi zawierać pełne uzasadnienie oraz wskazywać sposób i termin odwołania się.

Konsultacje publiczne
  Potrzebujesz pomocy lub porady?
  Skontaktuj się z działem pomocy

  W tym wypadku 28 państw członkowskich UE + Islandia, Norwegia i Liechtenstein

  Retour au texte en cours.

  W tym przypadku w jednym z 28 państw członkowskich UE + Islandia, Norwegia i Liechtenstein

  Retour au texte en cours.

  W tym przypadku w jednym z 28 państw członkowskich UE + Islandii, Norwegii i Liechtensteinie

  Retour au texte en cours.