Kruimelpad

Bijgewerkt : 20/08/2015

living-abroad

Verblijfsrecht van werkzoekenden in een ander EU-land

Verhuisd naar een ander EU-land en op zoek naar uw eerste baan daar?

Als EU-onderdaan heeft u het recht om in een ander EU-land werk te gaan zoeken.

De eerste 6 maanden

Als u minder dan 6 maanden in een ander EU-land blijft om werk te zoeken, heeft u alleen een geldige identiteitskaart of geldig paspoort nodig.

Als werkzoekende hoeft u zich de eerste 6 maanden niet in te schrijven. In sommige EU-landen moet u zich wel binnen een redelijke tijd na aankomst melden bij de autoriteiten (meestal de gemeente of het plaatselijke politiebureau).

In veel EU-landen moet u altijd uw nationale identiteitskaart of paspoort bij u hebben.

U kunt u een boete krijgen of worden aangehouden als u uw identiteitskaart of paspoort niet bij zich heeft. U kunt hierom echter niet het land worden uitgezet.

Ga na of u in uw gastland altijd een identiteitskaart of paspoort op zak moet hebben:

Kies een land

Kies een land

Gemeenschappelijke rechten in alle EU-landen


* Nog geen informatie van de nationale instanties ontvangen

Als u van uw eigen land een werkloosheidsuitkering krijgt, zult u zich in uw gastland moeten inschrijven bij het arbeidsbureau. U en uw gezinsleden vallen dan nog steeds onder de sociale zekerheid van uw eigen land, bijvoorbeeld wat de zorgverzekering betreft.

Maar ook als u geen werkloosheidsuitkering van uw eigen land krijgt, valt u misschien nog wel onder de sociale zekerheid ervan. Informeer bij de instanties in uw eigen land. Als u nog onder het stelsel van uw eigen land valt, verloopt de administratieve afwikkeling eenvoudiger als u een geldige Europese zorgpas (EHIC) heeft.

Voorbeeld

U hoeft zich de eerste 6 maanden niet in te schrijven als u in het buitenland werk gaat zoeken.

Marta is Portugese en is vier maanden geleden naar Spanje verhuisd om werk te zoeken. Ze woont nu bij een vriendin. Van de Spaanse politie moet zij zich inschrijven bij de gemeente. Ze zou ook moeten aantonen dat ze over genoeg geld beschikt om in haar onderhoud te voorzien.

Maar als werkzoekende heeft Marta het recht om minstens 6 maanden in Spanje te blijven zonder zich in te schrijven. Ze moet alleen bewijzen dat ze als werkzoekende actief op zoek is naar een baan. De Spaanse autoriteiten mogen haar niet vragen aan te tonen dat ze in haar eigen onderhoud kan voorzien.

Na 6 maanden nog steeds op zoek bent werk?

Oordeel over de verlenging van uw recht op verblijf

Als u na 6 maanden nog geen werk heeft gevonden, beslissen de nationale autoriteiten of u nog langer mag blijven.

Zij zullen u dan vragen aan te tonen dat:

 • u nog steeds actief op zoek bent naar een baan
 • u een goede kans maakt op werk

Maak daarom altijd kopieën van uw sollicitatiebrieven, de antwoorden daarop van werkgevers en de uitnodigingen voor sollicitatiegesprekken e.d.

U bent niet verplicht zich in te schrijven bij het arbeidsbureau in uw gastland (tenzij u uw werkloosheidsuitkering "meeneemt" uit uw eigen land), maar als u dat toch doet, zal u dat zeker helpen te bewijzen dat u actief op zoek bent naar werk.

Verzoek om het land te verlaten / uitzetting

In uitzonderlijke gevallen kunnen de autoriteiten besluiten u uit te zetten in het belang van de openbare orde of veiligheid, maar alleen als zij kunnen aantonen dat uw aanwezigheid een ernstige bedreiging vormt.

Een uitzettingsbesluit moet u schriftelijk worden meegedeeld. Daarbij moet worden vermeld waarom u wordt uitgezet en hoe en tot wanneer u in beroep kunt gaan.

Gelijke behandeling

Als werkzoekende heeft u recht op dezelfde behandeling als burgers van uw gastland wat betreft:

 • toegang tot de arbeidsmarkt
 • arbeidsbemiddeling

Soms komt u in uw gastland pas in aanmerking voor financiële steun voor het zoeken naar werk, zoals laagrentende leningen voor bijscholing van werklozen, als u een werkelijke band met de lokale arbeidsmarkt heeft opgebouwd. Als u al geruimte tijd in het land verblijft op naar werk kan dan tellen als een werkelijke band.

Maar als werkzoekende heeft u geen recht op sociale uitkeringen waarvoor u geen premie heeft betaald.

Recht op verblijf van verlies van baan

Als u in een ander EU-land werkt en u verliest uw baan of komt als zelfstandige zonder werk te zitten, kunt u onder bepaalde voorwaarden uw recht op verblijf behouden.

Hoe lang u mag blijven hangt af van hoe lang u in uw gastland heeft gewerkt en het soort contract dat u had, voor u werkloos werd.

Als u tijdelijk niet in staat bent om te werken door een ziekte of ongeval, mag u blijven zolang u niet hersteld bent.

Minder dan een jaar gewerkt?

Als u een vast contract had of als u een tijdelijk contract had voor minder dan een jaar maar uw baan kwijtraakt voordat die termijn is verstreken, mag u nog minstens 6 maanden in uw gastland blijven wonen, mits u op zoek gaat naar een nieuwe baan (?). De termijn van 6 maanden gaat in op het moment dat uw arbeidsovereenkomst werd beëindigd.

U moet zich inschrijven bij het als onvrijwillig werkloze op zoek naar werk.

Voorbeeld

Uw baan verliezen in uw gastland is geen reden voor vertrek

Sabrina is een Duitse die in Griekenland in een klein hotel ging werken. Ze had een contract voor 9 maanden maar haar werkgever verbrak de overeenkomst al na 4 maanden. Nadat ze zich als onvrijwillig werkloze bij het Griekse arbeidsbureau had ingeschreven, kreeg ze toestemming om nog 6 maanden te blijven, mits ze op zoek ging naar een nieuwe baan.

Meer dan een jaar gewerkt?

Als u uw baan verliest nadat u al langer dan een jaar in uw gastland heeft gewerkt, mag u daar blijven wonen, mits u zich als werkzoekende inschrijft en blijft voldoen aan de eisen voor werkzoekenden.

Om niet ook uw recht op verbijf in uw gastland te verliezen als u uw baan verliest of als zelfstandige zonder werk komt te zitten, moet u zich in uw gastland bij het arbeidsbureau inschrijven als werkzoekende.

U kunt blijven zolang u als werkzoekende bij het staat ingeschreven en u aan de eisen voor werkzoekenden blijft voldoen.

U volgt een beroepsopleiding?

Als u onvrijwillig werkloos bent en een beroepsopleiding begint, mag u in uw gastland blijven zolang de opleiding duurt.

Als u vrijwillig werkloos bent, mag u in uw gastland blijven zolang de opleiding duurt, mits die opleiding verband houdt met uw vorige baan.

Als dat niet het geval is, mag u in uw gastland blijven onder dezelfde voorwaarden als studenten.

Zie rechten en voorwaarden voor studenten

Om in uw gastland te mogen blijven voor de volle duur van de beroepsopleiding, moet u zijn ingeschreven als werkzoekende bij het in uw gastland. Dit geldt ook als u vrijwillig werkloos wordt.

Gelijke behandeling

Als u in uw gastland mag blijven nadat u daar gewerkt heeft en onvrijwillig werkloos bent geworden (zie boven), heeft u recht op dezelfde behandeling als de onderdanen van dat land (sociale voorzieningen, werk, salaris, arbeidsbemiddeling, enz.)

Verzoek om het land te verlaten / uitzetting

In uitzonderlijke gevallen kan uw gastland besluiten u uit te zetten, maar alleen als het kan aantonen dat u een bedreiging voor de openbare orde of veiligheid bent.

Het kan u ook vragen te vertrekken als u niet kan aantonen dat u een realistische kans heeft op een baan.

Een uitzettingsbesluit of terugkeerbevel moet u schriftelijk worden meegedeeld. Daarbij moet worden vermeld waarom u wordt uitgezet en hoe en tot wanneer u in beroep kunt gaan.

Openbare raadpleging
  Advies van een expert? Wij helpen u op weg.
  Vraag hulp of advies

  In dit geval de 28 EU-lidstaten, IJsland, Noorwegen en Zwitserland

  Retour au texte en cours.

  In dit geval de 28 EU-lidstaten, IJsland, Noorwegen en Zwitserland

  Retour au texte en cours.

  In dit geval de 28 EU-lidstaten, IJsland, Noorwegen en Zwitserland

  Retour au texte en cours.