Navigācijas ceļš

Atjaunināts : 20/08/2015

living-abroad

Darba meklētāju tiesības uzturēties ārzemēs

Ja esat pārcēlies uz ārzemēm un tur meklējat pirmo darbu

Ja esat ES pilsonis, jums ir tiesības doties uz citām ES dalībvalstīm un tur meklēt darbu.

Pirmie 6 mēneši

Ja uzturaties citā ES dalībvalstī mazāk par 6 mēnešiem, jo tur meklējat darbu, jums vajadzīga derīga identifikācijas karte vai pase.

Tā kā esat darba meklētājs, pirmajos 6 mēnešos jums nav jāreģistrējas kā šīs valsts iedzīvotājam. Tomēr dažās ES dalībvalstīs ir prasība, ka jums saprātīgā laikposmā pēc ierašanās ir par savu klātbūtni jāpaziņo kompetentajām iestādēm (parasti pašvaldībai vai vietējam policijas iecirknim).

Daudzās ES valstīs jums ir pienākums vienmēr nēsāt līdzi personu apliecinošu dokumentu (valsts izsniegtu identifikācijas karti vai pasi).

Ja šos dokumentus būsit atstājis mājās mājās, jums par piespriest naudas sodu vai īslaicīgi aizturēt, tomēr jūs nedrīkst izraidīt vien šī iemesla dēļ.

Noskaidrojiet, vai jums visu laiku ir jānēsā līdzi personas apliecība vai pase valstī, kas jūs uzņem:

Izvēlieties valsti

Izvēlieties valsti

Tiesības, kas vienādas visās ES valstīs


* Valstu varas iestādes vēl nav sniegušas informaciju

Ja saņemat bezdarbnieka pabalstu no savas izcelsmes valsts, jums būs jāreģistrējas jaunās mītnesvalsts nodarbinātības dienestā. Jūs un jūsu ģimene joprojām būs apdrošināti jūsu izcelsmes valsts sociālās aizsardzības sistēmā (piemēram, tā segs veselības aprūpes izmaksas).

Pat ja jūs nesaņemat bezdarbnieka pabalstu no savas izcelsmes valsts, var būt tā, ka joprojām uz jums attiecas tās sociālās apdrošināšanas sistēma. Noskaidrojiet šo lietu savas valsts attiecīgajās iestādēs. Ja jūsu izcelsmes valsts veselības apdrošināšana darbojas arī tad, kad uzturaties ārzemēs, administratīvās procedūras nokārtot ir viegāk, ja jums ir derīga Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EHIC).

Piemērs

Ja ārzemēs meklējat darbu, iestādēm nav tiesību prasīt, lai jaunajā mītnesvalstī reģistrējaties kā iedzīvotājs jau pirmajos 6 mēnešos

Marta ir portugāliete, kas pirms četriem mēnešiem darba meklējumos pārcēlusies uz Spāniju. Pašlaik viņa dzīvo kāda drauga mājā. Spānijas policija pieprasīja, lai viņa savu uzturēšanos reģistrē pašvaldībā un pierāda, ka viņai pietiek līdzekļu, lai sevi uzturētu Spānijā.

Patiesībā Martai kā darba meklētājai ir tiesības dzīvot Spānijā vismaz 6 mēnešus, tur nereģistrējoties kā iedzīvotājai. Viņai tikai jāpierāda, ka viņa aktīvi meklē darbu. Spānijas iestādes nedrīkst pieprasīt, lai viņa pierāda, ka viņa var sevi uzturēt finansiāli.

Ja pēc 6 mēnešiem joprojām darbu neesat atradis

Kā izvērtē, vai jums ir tiesības uzturēties

Ja uzturēšanās pirmajos 6 mēnešos darbu neesat atradis, valsts iestādes var izvērtēt jūsu tiesības uzturēties jaunajā mītnesvalstī.

Lai to izdarītu, tām vajadzīgi pierādījumi, ka

 • jūs aktīvi meklējat darbu un ka
 • jums ir labas izredzes to atrast.

Vienmēr saglabājiet savu pieteikuma vēstuļu, potenciālo darba devēju atbilžu, uzaicinājumu uz intervijām u.tml. dokumentu kopijas.

Jums nav obligāti jāreģistrējas jaunās mītnesvalsts nodarbinātības dienestā (tomēr tas ir jādara, ja saņemat, proti, "eksportējat" bezdarbnieka pabalstu no savas izcelsmes valsts). Tomēr tas, ka esat reģistrējies jaunās valsts nodarbinātības dienestā, jums palīdzēs pierādīt, ka tiešām aktīvi meklējat darbu.

Prasība pamest valsti, izraidīšana no valsts

Jūs uzņemošās valsts varasiestādes izņēmuma gadījumos sabiedriskās kārtības, valsts drošības vai sabiedrības veselības apsvērumu dēļ var pieņemt lēmumu jūs izraidīt, bet tikai tad, ja tās var pierādīt, ka jūs radāt nopietnu apdraudējumu.

Par izraidīšanas lēmumu tām ir pienākums jūs informēt rakstiski. Tajā jābūt norādītiem visiem iemesliem un arī tam, kā šo lēmumu var pārsūdzēt un līdz kuram datumam.

Pret visiem vienāda attieksme

Ja esat darba meklētājs, jums ir tiesības uz tādu pašu attieksmi, kādu izrāda jūsu jaunās valsts pilsoņiem šādās jomās:

 • darba pieejamība;
 • nodarbinātības dienestu palīdzība jauna darba atrašanā.

Pirms dažu finansiālas palīdzības veidu sniegšanas (tās mērķis ir jums palīdzēt atrast darbu) jūsu jaunā mītnesvalsts, iespējams, nogaidīs, kamēr esat izveidojis patiesu saikni ar vietējo darba tirgu. Pie šādiem palīdzības veidiem pieskaitāms, piemēram, bezdarbniekiem domāts aizdevums ar zemu procentu likmi, lai viņi varētu piedalīties mācībās. Uzturēšanās attiecīgajā valstī un pietiekami ilgs darba meklējumu periods var tikt uzskatīts par patiesu saikni ar vietējo darba tirgu.

Tomēr, kamēr jaunajā mītnesvalstī uzturaties kā darba meklētājs, jums nav tiesību uz sociālajiem pabalstiem, kas nav balstīti uz iemaksām.

Ja ārzemēs esat pazaudējis darbu, bet gribat tur palikt

Ja esat strādājis citā ES dalībvalstī un pazaudējat darbu vai slodze būtiski samazinās (ja esat pašnodarbināts), ar zināmiem nosacījumiem jūs varat saglabāt tiesības dzīvot šajā valstī.

Tas, cik ilgi drīkstat palikt, atkarīgs no jaunajā valstī nostrādātā laika un darba līguma, kas jums bija, pirms palikāt bez darba.

Ja kādu laiku nespējat strādāt slimības vai negadījuma dēļ, jums ir tiesības palikt, kamēr šīs veselības problēmas nav atrisinātas.

Ja esat nostrādājis mazāk par gadu

Ja jums bija pastāvīgs darba līgums vai līgums uz noteiktu laiku, kurš īsāks par vienu gadu un ja jūs darbu pazaudējāt pirms šā gada beigām, jums ir tiesības palikt vismaz 6 mēnešus, ja meklējat jaunu darbu. Šis 6 mēnešu periods sākas no dienas, kad beidzās jūsu darba līgums.

Jums jāreģistrējas kā personai, kas ir bez darba pretēji savai gribai.

Piemērs

Tas, ka jaunajā valstī esat palicis bez darba, nenozīmē, ka uzreiz jādodas prom

Sabrina ir Vācijas pilsone, kas devās uz Grieķiju strādāt nelielā viesnīcā. Viņas līgums bija noslēgts uz 9 mēnešiem, tomēr darba devējs izlēma to pārtraukt jau pēc pirmajiem 4 mēnešiem. Kad Sabrina bija Grieķijas nodarbinātības dienestā reģistrējusies kā bezdarbniece, kas par tādu kļuvusi ne pēc savas gribas, viņai atļāva palikt Grieķijā vēl 6 mēnešus, lai meklētu jaunu darbu.

Ja esat nostrādājis ilgāk par gadu

Ja darbu pazaudējat, kad jaunajā valstī esat nostrādājis ilgāk par gadu, jums ir tiesības turpināt tur dzīvot, ja esat reģistrējies kā darba meklētājs un atbilstat nosacījumiem, lai jūs varētu uzskatīt par darba meklētāju.

Lai saglabātu tiesības palikt jūsu mītnesvalstī, kad esat pazaudējis darbu vai neveicat profesionālu darbību (tas attiecas uz pašnodarbinātajiem), jums ir jūsu jaunās valsts nodarbinātības dienestā jāreģistrējas kā darba meklētājam.

Jūs drīkstat palikt, kamēr esat reģistrēts kā darba meklētājs un joprojām atbilstat nosacījumiem, lai jūs par tādu varētu uzskatīt.

Ja piedalāties arodapmācībā

Ja bez darba esat piespiedu kārtā un esat sācis arodmācības, jums ir tiesības jaunajā valstī palikt līdz pat šādu mācību beigām.

Ja bez darba esat pēc savas gribas, jums ir tiesības jaunajā valstī palikt līdz pat šādu mācību beigām, tomēr tikai tad, ja mācības ir saistītas ar jūsu agrāko darbu.

Ja mācības ir par ko pavisam citu, jūs jaunajā valstī drīkstat palikt ar tādiem pašiem noteikumiem, kādus izvirza studentiem.

Skatīt studentu tiesības un viņiem izvirzītās prasības.

Lai saglabātu tiesības jaunajā valstī dzīvot līdz pat arodmācību pašām beigām, jums vispirms ir jāreģistrējas šīs valsts kā darba meklētājam. Tas attiecas arī uz cilvēkiem, kuri bez darba palikuši pēc savas gribas.

Pret visiem vienāda attieksme

Kamēr jums atļauj palikt jaunajā mītnesvalstī pēc tam, kad esat tur strādājis un ne pēc savas gribas darbu pazaudējis (sk. augstāk), jums ir tādas pašas tiesības kā šīs valsts pilsoņiem (uz sociālajiem pabalstiem, darba pieejamību, atalgojumu, pabalstiem, kas atvieglo darba atrašanu u.c.).

Prasība pamest valsti, izraidīšana no valsts

Jūs uzņemošās valsts varasiestādes sabiedriskās kārtības, valsts drošības vai sabiedrības veselības apsvērumu dēļ izņēmuma gadījumos var pieņemt lēmumu jūs izraidīt, bet tikai tad, ja tās var pierādīt, ka jūs radāt nopietnu apdraudējumu.

Tās var arī likt jums doties projām, ja nevarat pierādīt, ka jums ir reālas izredzes šajā valstī atrast darbu.

Tām ir pienākums lēmumu par izraidīšanu paziņot vai rīkojumu pamest valsti jums dot rakstiski. Tajos jābūt norādītiem visiem iemesliem un arī tam, kā tos var pārsūdzēt un līdz kuram datumam.

Sabiedriskās apspriešanas
  Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?
  Vaicājiet, un mēs dosim padomu.

  Šajā gadījumā ES 28 dalībvalstīm, kā arī Islandi, Lihtenšteinu un Norvēģiju

  Retour au texte en cours.

  Šajā gadījumā ES 28 dalībvalstīs, kā arī Islandē, Lihtenšteinā vai Norvēģijā

  Retour au texte en cours.

  Šajā gadījumā ES 28 dalībvalstīs, kā arī Islandē, Lihtenšteinā un Norvēģijā

  Retour au texte en cours.