Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 20/08/2015

living-abroad

Õigus elada teises ELi liikmesriigis seal töö otsimise eesmärgil

Pärast välismaale elama asumist seal esimese töökoha otsimine.

ELi kodanikuna on teil õigus minna teise ELi liikmesriiki tööd otsima.

Esimesed 6 kuud

Kui jääte teise ELi liikmesriiki töö otsimise eesmärgil vähem kui 6 kuuks, vajate te kehtivat isikutunnistust või passi.

Tööotsijana ei pea te end esimese 6 kuu jooksul oma uues elukohariigis residendina registreerima. Mõned ELi liikmesriigid nõuavad, et teataksite oma viibimisest riigis pädevale ametiasutusele (sageli linnavalitsus või kohalik politseijaoskond) mõistliku aja jooksul pärast saabumist.

Paljudes riikides peate isikut tõendavat dokumenti (riiklikku isikutunnistust või passi) alati kaasas kandma.

Asjaomaste dokumentide kojujätmise korral võidakse teile määrata trahv või teid ajutiselt vahi alla võtta, kuid üksnes selle tõttu teid riigist välja saata ei tohi.

Kontrollige, kas peate oma uues elukohariigis isikutunnistust või passi alati kaasas kandma:

Valige riik

Valige riik

Ühised õigused kõigis ELi liikmesriikides


* Riigiasutused ei ole veel teavet esitanud

Kui saate töötushüvitisi oma koduriigist, peate te end oma uue elukohariigi tööturuasutuses registreerima. Sellisel juhul kuulute nii teie kui ka teie pereliikmed jätkuvalt teie koduriigi sotsiaalkindlustussüsteemi (nt tervishoiuteenustega seotud kulude osas).

Isegi kui te ei saa töötushüvitisi oma koduriigist, võite siiski jätkuvalt olla hõlmatud selle sotsiaalkindlustussüsteemiga – kontrollige seda oma koduriigi ametiasutuses. Kui teie koduriigi tervisekindlustuse pakkuja katab teie tervishoiuteenustega seotud kulud kogu välismaal viibimise aja jooksul, on haldusmenetlused lihtsamad, kui teil on kehtiv Euroopa ravikindlustuskaart.

Näide

Kui otsite välismaal tööd, siis ei tohi teilt nõuda oma uue elukoha registreerimist vähemalt esimese 6 kuu jooksul

Marta on Portugali kodanik ning ta asus 4 kuud tagasi töö otsimise eesmärgil elama Hispaaniasse. Praegu elab ta sõbra majas. Hispaania politsei nõudis, et Marta registreeriks oma uue elukoha kohalikus linnavalitsuses ning tõendaks, et tal on Hispaanias viibimise ajal olemas piisavad vahendid iseenda ülalpidamiseks.

Tegelikult ei pea Marta tööotsijana vähemalt 6 esimese Hispaanias viibitud kuu jooksul seal oma elukohta registreerima. Ta peab üksnes tõendama, et on tööotsija, kes otsib aktiivselt töökohta. Hispaania ametiasutused ei tohi nõuda, et ta tõendaks oma suutlikkust end rahaliselt ülal pidada.

Töö otsimine pärast esimest 6 kuud

Teie teises riigis elamise õiguse hindamine

Kui teil ei õnnestunud leida töökohta riigis viibitud esimese 6 kuu jooksul, võivad riiklikud ametiasutused hinnata teie õigust elada asjaomases riigis.

Selleks soovivad nad näha tõendeid selle kohta, et:

 • te otsite aktiivselt tööd ning
 • teil on head võimalused selle leidmiseks.

Jätke endale alati koopiad oma tööavaldustest, potentsiaalsete tööandjate vastustest, kutsetest töövestlustele jne.

Te ei pea end oma uue elukohariigi tööturuasutuses registreerima (v.a juhul, kui te saate töötushüvitisi oma kodumaalt), kuid see aitab teil tõendada, et otsite aktiivselt tööd.

Nõue riigist lahkuda / väljasaatmine

Erandjuhtudel võib teie uus elukohariik otsustada teid avaliku korra, julgeoleku või rahvatervise huvides riigist välja saata, kuid üksnes juhul, kui ta suudab tõestada, et te kujutate endast väga tõsist ohtu.

Väljasaatmise otsus tuleb teile esitada kirjalikult. Dokumendis tuleb tuua ära täielik põhjendus ning täpsustada edasikaebamise korda ja tähtaega.

Võrdne kohtlemine

Tööotsijana tuleb teid kohelda võrdselt teie uue elukohariigi kodanikega järgmise osas:

 • juurdepääs tööle;
 • tööturuasutuste poolt teile antav abi uue töökoha leidmisel.

Teie uus elukohariik võib oodata, kuni teil on kohaliku tööturuga tekkinud tegelik side. Alles seejärel võib ta teile töö leidmise eesmärgil anda teatavat liiki rahalist toetust (nt madala intressimääraga laenud töötutele koolitustel osalemiseks). Mõistliku aja jooksul riigis viibimine ja töö otsimine võib endast kujutada asjaomast tegelikku sidet.

Siiski ei ole teil tööotsijana riigis viibimise aja jooksul õigust saada mitteosamakselisi sotsiaaltoetusi.

Töö kaotamine välismaal ja soov sinna edasi jääda.

Kui töötate mõnes teises ELi liikmesriigis ning kaotate seal töö või seda jääb liiga väheks (kui olete füüsilisest isikust ettevõtja), siis saate teatavatel tingimustel säilitada oma õiguse seal elada.

Periood, kui kauaks te võite riiki edasi jääda, sõltub sellest, kui kaua te olete oma uues elukohariigis töötanud ning mis tüüpi oli teie leping töö kaotamise ajal.

Kui teil ei ole võimalik ajutiselt töötada haiguse või õnnetuse tõttu, võite riiki jääda kuni tervenemiseni.

Kui olete töötanud vähem kui ühe aasta

Kui teil oli tähtajatu leping või tähtajaline leping vähem kui 1 aastaks ning te kaotasite töö enne selle 1-aastase lepinguperioodi lõppu, siis on teil õigus elada asjaomases riigis veel vähemalt 6 kuud, tingimusel et otsite tööd. 6-kuuline ajavahemik algab hetkest, mil lõppes teie tööleping.

Te peate end registreerima kui endast sõltumatutel põhjustel töötu ning hakkama tööd otsima.

Näide

Töö kaotamine oma uues elukohariigis ei ole põhjus sealt lahkumiseks.

Sabrina on Saksamaa kodanik, kes läks Kreekasse, et töötada seal väikeses hotellis. Tal oli 9-kuuline leping, kuid tema tööandja otsustas selle pärast esimest 4 kuud peatada. Pärast seda, kui ta registreeris end Kreeka tööturuasutuses endast sõltumatutel põhjustel töötuna, lubati tal uut töökohta otsides veel 6 kuuks riiki jääda.

Kui olete töötanud rohkem kui ühe aasta

Kui kaotate töö pärast seda, kui olete oma uues elukohariigis töötanud rohkem kui 1 aasta, jääb teile õigus seal edasi elada, tingimusel et olete seal registreeritud tööotsijana ning täidate jätkuvalt tööotsijaid hõlmavaid tingimusi.

Selleks et säilitada oma õigus jääda oma uude elukohariiki pärast töö kaotamist või mitte enam olles oma kutsealal aktiivne (füüsilisest isikust ettevõtjad), peate end registreerima tööotsijana oma uue elukohariigi tööturuasutuses.

Võite riiki jääda, kuni olete registreeritud tööotsijana ning täidate jätkuvalt tööotsijaid hõlmavaid tingimusi.

Kui osalete kutseõppes

Kui olete endast sõltumatutel põhjustel töötu ning alustate kutseõpet, siis on teil õigus jääda oma uude elukohariiki kuni kutseõppe lõppemiseni.

Kui olete endast sõltuvatel põhjustel töötu, on teil õigus jääda oma uude elukohariiki kutseõppe kogu kestuse ajaks üksnes juhul, kui asjaomane kutseõpe on seotud teie eelmise tööga.

Kui see nii ei ole, siis võite oma uude elukohariiki jääda samadel tingimustel üliõpilastega.

Tutvuge üliõpilasi hõlmavate tingimustega.

Selleks et säilitada oma õigus jääda oma uude elukohariiki kutseõppe kogu kestuse ajaks, peate te kõigepealt end sealses tööotsijana registreerima. See kehtib ka juhul, kui olete endast sõltuvatel põhjustel töötu.

Võrdne kohtlemine

Perioodil, mil teil on lubatud oma uues elukohariigis viibida pärast seal töötamist ning seejärel endast sõltumatutel põhjustel töötuks jäämist (vt eespool), peaksid teil võrreldes asjaomase riigi kodanikega olema võrdsed õigused (sotsiaaltoetused, juurdepääs tööle, töötasu, hüvitised tööle juurdepääsu hõlbustamiseks jne).

Nõue riigist lahkuda / väljasaatmine

Erandjuhtudel võib teie uus elukohariik otsustada teid avaliku korra, julgeoleku või rahvatervise huvides riigist välja saata, kuid üksnes juhul, kui ta suudab tõendada, et te kujutate endast tõsist ohtu.

Samuti võidakse paluda teil riigist lahkuda, kui te ei suuda tõendada, et teil on seal reaalsed võimalused tööd leida.

Väljasaatmise otsus või nõue riigist lahkuda tuleb teile esitada kirjalikult. Dokumendis tuleb tuua ära täielik põhjendus ning täpsustada edasikaebamise korda ja tähtaega.

Avalikud arutelud
  Vajate nõuandeteenistuse abi?
  Küsige abi ja nõuandeid

  Käesoleval juhul 28 ELi liikmesriiki + Island, Norra ja Liechtenstein

  Retour au texte en cours.

  Käesoleval juhul 28 ELi liikmesriiki + Island, Norra ja Liechtenstein

  Retour au texte en cours.

  Käesoleval juhul 28 ELi liikmesriiki + Island, Norra ja Liechtenstein

  Retour au texte en cours.