Cesta

Aktualizováno : 20/08/2015

living-abroad

Právo pobytu pro uchazeče o zaměstnání v zahraničí

Právě jste se přestěhovali do zahraničí a hledáte si tam zaměstnání

Jako občan EU máte právo odejít si hledat práci do jiných zemí EU.

Prvních 6 měsíců

Pokud v dané zemi EU budete pobývat a hledat si práci méně než 6 měsíců, budete potřebovat platný občanský průkaz nebo pas.

Jako uchazeč o zaměstnání se po dobu prvních šesti měsíců nemusíte registrovat jako rezident. V některých zemích EU však musíte do určité doby po příjezdu nahlásit svou přítomnost příslušným orgánům (většinou jde o obecní úřad nebo místní policejní stanici).

V mnoha zemích Unie máte povinnost nosit jeden z dokladů (občanský průkaz nebo pas) vždy u sebe.

Pokud tento požadavek nedodržíte, může vám být udělena pokuta nebo vás místní orgány mohou dočasně zadržet. Pouze za tento přestupek však nesmíte být vyhoštěni.

Informace o tom, zda musíte mít v hostitelské zemi vždy u sebe průkaz totožnosti nebo cestovní pas, najdete v následujícím přehledu:

Zvolit zemi

Zvolit zemi

Společná práva ve všech zemích EU


* Orgány členského státu tyto informace doposud neposkytly

Pokud ze své země dostáváte dávky v nezaměstnanosti, je třeba se v zemi, kde pobýváte, zaregistrovat na úřadě práce. Jak na vás, tak na vaši rodinu se nadále bude vztahovat systém sociálního zabezpeční vaší země - např. ve vztahu k nákladům na zdravotní péči.

Je možné, že i v případě, že ze své země dávky v nezaměstnanosti nepobíráte, se na vás systém sociálního zabezpeční vaší země nadále vztahuje: informujte se u příslušných úřadů ve své zemi. Pokud se vaše zdravotní pojištění týká i pobytu v zahraničí, administrativní náležitosti se vám ulehčí, pokud máte platný Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC).

Příklad

Nikdo by po vás neměl chtít, abyste minimálně prvních 6 měsíců, co si v zahraničí hledáte práci, registrovali svůj pobyt.

Marta je Portugalka. Před čtyřmi měsíci se přestěhovala do Španělska a snaží se si tam najít práci. V současné době bydlí u kamarádky. Španělská policie ji vyzvala, aby na městském úřadě registrovala svůj pobyt a dokázala, že má dostatečné prostředky na pokrytí svých životních nákladů ve Španělsku.

Ve skutečnosti má Marta nárok pobývat ve Španělsku bez povinnosti registrace pobytu proto, že si tam hledá zaměstnání. Musí pouze dokázat, že si aktivně hledá zaměstnání. Španělské úřady po ní nemohou vyžadovat, aby dokázala, že má dostatečné finanční prostředky na pokrytí svých životních nákladů.

Hledání práce pokračuje i po 6 měsících

Posouzení práva k pobytu

Pokud jste během prvních 6 měsíců práci nenašli, mohou příslušné orgány posoudit, zda máte nadále právo k pobytu v dotyčné zemi, či nikoli.

Za tímto účelem po vás budou chtít dokázat, že:

 • si aktivně hledáte práce a
 • máte reálnou šanci ji najít

Ve všech případech si proto ukládejte kopie žádostí o místo, odpovědi od potenciálních zaměstnavatelů, pozvání na pohovory atd.

V zemi, kde pobýváte nemáte povinnost se zaregistrovat na úřadu práce (pokud si nenecháváte z vaší země převádět dávky v nezaměstnanosti), pokud se tam však zaregistrujete, snáze dokážete, že si aktivně hledáte práci.

Výzva k opuštění území, vyhoštění

Ve výjimečných případech se mohou orgány hostitelské země rozhodnout vás ze země vyhostit z důvodů ohrožení veřejného pořádku, bezpečnosti či veřejného zdraví. Učinit tak mohou ale pouze tehdy, mohou-li prokázat, že představujete závažnou hrozbu.

Toto rozhodnutí vám musí být sděleno písemně. Musí v něm být uvedeny všechny důvody a také to, jak a do kdy je možné se odvolat.

Rovné zacházení

Jako uchazeč o zaměstnání máte nárok na stejné zacházení jako státní příslušníci země, v níž pobýváte, a to pokud jde o:

 • možnosti získat zaměstnání
 • podporu při hledání zaměstnání ze strany úřadů práce

Hostitelská země však může vyčkat, dokud si nevytvoříte skutečnou vazbu na místní pracovní trh, a teprve pak vám poskynout určitý druh finanční podpory při hledání práce - např. nízkoúročenou půjčku pro nezaměstnané, kteří chtějí absolvovat odbornou přípravu. Za skutečnou vazbu lze považovat váš pobyt v dané zemi a hledání práce po přiměřenou dobu.

Během doby, kdy v dané zemi pobýváte a hledáte práce, nicméně nemáte právo na nepříspěvkové sociální dávky.

Své zaměstnání v zahraničí jsme ztratili, ale v dané zemi bychom chtěli nadále pobývat

Pokud jste v EU pracovali mimo svou zemi a o zaměstnání jste přišli nebo pro vás (v případě že jste osobou samostatně výdělečně činnou) již práce není, máte za určitých podmínek právo nadále v dané zemi pobývat.

Jak dlouho můžete zůstat, záleží na tom, jak dlouho jste v dané zemi pracovali a jakou jste před ztrátou práce měli smlouvu.

Pokud jste dočasně neschopní práce v důsledku nemoci či úrazu, můžete v dané zemi zůstat po dobu, kdy tento stav trvá.

Pokud jste pracovali méně než rok

Pokud jste měli smlouvu na dobu neurčitou nebo smlouvu na dobu kratší než 1 rok a zaměstnání jste ztratili před koncem daného jednoročního období, máte právo pobývat v dané zemi minimálně dalších 6 měsíců, pokud si hledáte zaměstnání. Daná 6měsíční lhůta začíná ve chvíli, kdy skončí váš pracovní poměr.

Máte povinnost se zaregistrovat na jako nedobrovolně nezaměstnaný a musíte si hledat práci.

Příklad

Ztráta zaměstnání v zahraničí není důvodem k odchodu ze země

Sabine má německou státní příslušnost. Odešla do Řecka a začala tam pracovat v oblasti cestovního ruchu. Dostala devítiměsíční pracovní smlouvu, zaměstnavatel nicméně ukončil její pracovní poměr po čtyřech měsících. Na řeckém úřadu práce se zaregistrovala jako nedobrovolně nezaměstnaná, začala si hledat zaměstnání, a směla proto zůstat v Řecku dalších 6 měsíců.

Pokud jste pracovali déle než rok

Pokud ztratíte práci poté, co v zahraničí pracujete déle než 1 rok, máte právo tam nadále žít, pokud jste registrováni jako uchazeči o zaměstnání a nadále splňujete podmínky statusu uchazeče o zaměstnání.

Pokud nechcete, aby právo na pobyt v dané zemi po ztrátě práce nebo skončení profesní aktivity (u OSVČ) zaniklo, musíte se v této zemi zaregistrovat na úřadu práce.

V zemi můžete pobývat tak dlouho, dokud trvá vaše registrace na a dokud splňujete podmínky statusu uchazeče o zaměstnání.

Pokud vykonáváte odbornou přípravu

Pokud jste nedobrovolně nezaměstnaní a zahájíte odbornou přípravu, máte právo pobývat v dané zemi po celou dobu jejího trvání.

Pokud jste nezaměstnaní dobrovolně, máte právo pobýat v dané zemi po celou dobu trvání odborné přípravy, pouze pokud se tato odborná příprava vztahuje k předchozímu zaměstnání.

Pokud tomu tak není, můžete v dané zemi pobývat za týchž podmínek jako studenti.

Viz Práva a povinnosti studentů

Pokud chcete zachovat právo pobývat v dané zemi po celou dobu odborné přípravy, je třeba se nejdříve zaregistrovat jako uchazeč o zaměstnání na v této zemi. Tato povinnost se vztahuje také na dobrovolně nezaměstnané.

Rovné zacházení

Po dobu, kdy můžete pobývat v hostitelské zemi (poté, co jste tam pracovali a nedobrovolně vám skončil pracovní poměr, viz výše), by s vámi mělo být zacházeno stejně jako se státními příslušníky dané země (pokud jde o sociální dávky, možnost hledat a získat zaměstnání, mzdové podmínky atd.)

Výzva k opuštění území, vyhoštění

Ve výjimečných případech se mohou orgány hostitelské země rozhodnout vás ze země vyhostit z důvodů ohrožení veřejného pořádku, bezpečnosti či veřejného zdraví. Učinit tak mohou ale pouze tehdy, mohou-li prokázat, že představujete závažnou hrozbu.

K opuštění území dané země můžete být také vyzváni, pokud nemůžete prokázat, že máte reálnou šanci si tam najít práci.

Rozhodnutí o vyhoštění i výzva k opuštění území musejí být sděleny písemně. Musí v něm být uvedeny všechny důvody a také to, jak a do kdy je možné se odvolat.

Veřejné konzultace
  Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
  Požádat o poradenství

  v tomto případě 28 členských států + Island, Norsko a Lichtenštejnsko

  Retour au texte en cours.

  v tomto případě může jít o některý z 28 členských států + Island, Norsko a Lichtenštejnsko

  Retour au texte en cours.

  v tomto případě 28 členských států + Island, Norsko a Lichtenštejnsko

  Retour au texte en cours.