Навигационна пътека

Актуализация : 20/08/2015

living-abroad

Права на пребиваване за търсещите работа в чужбина

Преместили сте се в чужбина и търсите първа работа, откакто сте пристигнали.

Като гражданин на ЕС имате право да отидете да търсите работа в друга страна от Съюза..

Първите 6 месеца

Ако останете да търсите работа в друга страна от ЕC за по-малко от 6 месеца, ще са ви нужни валидна лична карта или паспорт.

В качеството си на търсещ работа няма нужда да се регистрирате като пребиваващ през първите 6 месеца. В някои страни от ЕС обаче трябва да съобщите за вашето присъствие на съответните власти (обикновено кметство или местен полицейски участък) в рамките на определен период от време след пристигането ви.

В много страни от ЕС трябва постоянно да носите със себе си документ за самоличност (лична карта или паспорт).

Можете да бъдете глобен или временно задържан, ако оставите тези документи у дома, но не можете да бъдете експулсиран само по тази причина.

Проверете дали трябва да носите лична карта или паспорт по всяко време в приемащата страна

Изберете държава

Изберете държава

Общи права в страните от ЕС


* Националните органи все още не са предоставили информация.

Ако получавате обезщетения за безработица от вашата страна, ще трябва да се регистрирате в службата по заетостта в новата страна. Вие и вашето семейство ще продължите да се ползвате от здравна осигуровка от социалноосигурителната система във вашата страна, например за покриване на разходи за лечение.

Дори ако не получавате обезщетения за безработица от вашата страна, е възможно все още да сте осигурени в рамките на нейната социалноосигурителна система. Проверете в съответната служба във вашата страна. Докато здравната осигуровка във вашата страна важи по време на престоя ви в чужбина, административните процедури могат да бъдат по-прости, ако разполагате с Европейската здравноосигурителна карта (ЕЗОК).

Лична история

Когато търсите работа в друга страна от Съюза, от вас не е редно да се изисква да се регистрирате поне през първите 6 месеца.

Марта е португалка и се премества в Испания преди четири месеца, за да търси работа там. За момента живее в къщата на нейна приятелка. Испанската полицейска служба иска от нея да се регистрира в кметството и да докаже, че разполага с достатъчно средства за издръжка в Испания.

В действителност като търсеща работа Марта има право да остане в Испания поне 6 месеца, без да е необходимо да се регистрира. Единственото, което трябва да направи, е да докаже, че активно търси работа. Испанските власти не могат да искат от нея да докаже, че е в състояние да се издържа.

Все още търсите работа след 6 месеца

Оценка на правото ви на престой

Ако след първите 6 месеца от вашия престой все още не сте намерили работа, националните власти могат да разгледат правото ви на престой.

За целта те ще ви поискат доказателства, че:

 • активно търсите работа и
 • имате добри шансове да намерите такава.

Винаги пазете екземпляри от кандидатурите ви за работа, отговори от възможни работодатели, покани за интервюта и др.

От вас не се изисква да се регистрирате в службата по заетостта в новата страна (освен в случаите, когато обезщетенията ви за безработица от вашата страна биват прехвърляни там), но ако го направите, това ще ви помогне да докажете, че активно търсите работа.

Искане за напускане / Експулсиране

В изключителни случаи държавата, в която сте отишли, може да вземе решение да ви експулсира по съображения, свързани с обществения ред, обществената сигурност или общественото здраве, но само ако може да докаже, че представлявате сериозна заплаха.

Решението за експулсиране трябва да ви бъде връчено в писмена форма. В него трябва да са посочени всички основания и да е указано как може да бъде обжалвано и в какъв срок.

Равно третиране

Като търсещ работа имате право на същото третиране като гражданите на новата държава по отношение на:

 • достъпа до заетост,
 • помощта от службите по заетостта за намиране на работа.

Новата държава може да изчака да изградите реална връзка с местния трудов пазар, преди да ви предостави някои видове финансова помощ за намиране на работа, като например нисколихвени кредити за безработни с цел участие в обучения. Престоят ви в страната и търсенето на работа в продължение на определен период от време могат да бъдат приети като реална връзка с пазара на труда.

По време на престоя ви като търсещ работа нямате право на социални помощи, които не са базирани на вноски.

Загубих работата си в друга страна от ЕС и бих желал да остана там.

Ако работите в друга страна от ЕС и загубите работата си или бизнесът ви замре (ако сте самостоятелно заето лице), при определени условия можете да запазите правото си да живеете там.

Колко дълго можете да останете ще зависи от периода, през който сте работили в новата страна, и вида договор, който сте имали преди да загубите работата си.

Ако временно не сте в състояние да работите поради заболяване или злополука, можете да останете в страната, докато трае това състояние.

Ако сте работили по-малко от една година

Ако сте работили на постоянен договор или на временен договор за по-малко от 1 година и сте изгубили работата си преди края на този едногодишен период, имате право да останете да живеете в страната поне още 6 месеца, при условие че търсите работа. Шестмесечният период започва да тече от момента, в който сте изгубили работата си.

Трябва да се регистрирате в като принудително безработен и да търсите работа.

Лична история

Загубата на вашата работа не е причина да напуснете новата си страна на пребиваване.

Сабрина е германка, която отива в Гърция, за да работи в малък хотел. Първоначално тя подписва 9-месечен договор, но работодателят ѝ решава да го прекрати след 4 месеца. След като се регистрира като принудително безработна в гръцката служба по заетостта, тя има право да остане в страната още 6 месеца, докато си търси нова работа.

Ако сте работили повече от една година

Ако изгубите работата си, след като сте работили в новата страна повече от една година, имате право да продължите да живеете там, при условие че сте регистриран като търсещ работа и отговаряте на условията, за да бъдете смятан за търсещ работа.

За да запазите правото си на престой в приемащата страна, след като сте загубили работата си или вече не сте професионално активен (за самостоятелно заети лица), трябва да се регистрирате като търсещ работа в службата по заетостта на съответната страна.

Можете да останете в страната, при условие че сте регистриран в и отговаряте на условията, за да бъдете смятан за търсещ работа.

Ако участвате в курс за професионално обучение

Ако сте принудително безработен и започнете курс на професионално обучение, имате право да останете в новата страна на пребиваване за целия период на обучението.

Ако сте безработен по свое желание, имате право да останете в новата страна за целия период на вашето обучение само ако това обучение е свързано с предишната ви работа.

Ако случаят не е такъв, можете да останете в съответната страна при същите условия, които важат за студентите.

Вижте правата и условията за студенти.

За да имате право да останете в новата страна през целия период на професионалното обучение, първо трябва да се регистрирате в на тази страна. Това важи и когато сте безработен по свое желание.

Равно третиране

В периода, в който имате право на престой в приемащата държава, след като сте работили там и след това сте загубили работата си (вижте по-горе), трябва да продължите да се ползвате със същите права като гражданите на съответната страна (социални обезщетения, достъп до заетост, заплащане, помощи за улесняване на намирането на работа и др.).

Искане за напускане / Експулсиране

В изключителни случаи вашата нова държава на пребиваване може да вземе решение за вашето експулсиране по съображения, свързани с обществения ред, обществената сигурност или общественото здраве, но само ако може да докаже, че представлявате сериозна заплаха.

Властите могат да поискат от вас да напуснете страната, ако не можете да докажете, че имате реални шансове да си намерите работа там.

Решението за експулсиране или искането за напускане трябва да ви бъде връчено в писмена форма. В него трябва да са посочени всички основания и да е указано как може да бъде обжалвано и в какъв срок.

Обществени консултации
  Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
  Потърсете помощ и съвети

  В този случай 28-те страни от ЕС + Исландия, Норвегия и Лихтенщайн

  Retour au texte en cours.

  В този случай 28-те страни от ЕС + Исландия, Норвегия и Лихтенщайн

  Retour au texte en cours.

  В този случай 28-те страни от ЕС + Исландия, Норвегия и Лихтенщайн

  Retour au texte en cours.